Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011 (X.7.) önkormányzati rendelete

a közterület használat szabályairól és díjáról

Hatályos: 2017. 01. 27

A képviselő-testület a központi jogszabály által nem szabályozott helyi viszonyra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közterület használat szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések 

 

            1.§ A rendelet célja, hogy

 (1) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a műemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági előírásokra,

 (2) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.

2.§ (1)A rendelet hatálya kiterjed Báta Község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl.: közút, járda, tér, stb.) nyilvántartott bel- és külterületi földrészletekre.

 (2) A rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

    

3. § (1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

(2) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos.


Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele  


4.§ (1) A közterületek rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2)     Közterületi-használati engedélyt kell beszerezni:

a)  a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

d)  építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére,

e)  alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

f)  kiállítás, alakalmi vásár céljára, sport- és kulturális rendezvényekre továbbá mutatványos tevékenység céljára,

g)  vendéglátó-ipari előkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

h) üzemképes illetve üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,

   i) teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 72 órán túli tárolására,


 (3) Nem kell közterület használati engedély:

a)  közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b)  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c)  a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve hogy az a közlekedést nem akadályozza,

d)  üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az 10 cm-en túl nem nyúlik be,

e)  a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez. 


(4)   Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

b)  eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására,

c)  a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

d) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

e) településképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítésére,

f) tüzelőanyag tárolására,

g) zöldfelület használatára.


(5) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély:

a) közlekedési területre,

b) műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.

5.§ Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.


Az engedély iránti kérelem

6.§ (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(3) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie.

(4) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.

Az engedély

7. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (székhelyének) címét,

b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,

e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.

(2) A közterület használat - a 4. § (2) bekezdés d) pontjában említett esetben – csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető.

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-és egészségvédelmi rendszabályokban előírt módon történhet.


A közterület-használat egyéb szabályai

8.§ (1) A közterület-használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.

(2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

9.§ (1) A közterület-használat kizárólag határozott időre engedélyezhető, melynek legkisebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 2 év.

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti a határozott idő lejártával.


A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja


10.§.(1)    A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni.

(2)    A díjat az engedélyben meghatározott napra vagy időszakra meg kell fizetni, függetlenül a tényleges igénybevételtől.

(3)    A közterület használati díjat a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjtételek alapján az engedélyező állapítja meg.

(4)    A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a)      a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni,

b)      reklámtábla elhelyezése esetén a tábla nagysága a mérvadó,

c)      minden megkezdett hónap, nap és négyzetcentiméter egésznek számít.


(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat – folyamatos igénybevétel esetén - havonta előre, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a későbbiekben pedig minden hó 15. napjáig köteles megfizetni. Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az engedélyes az árusítás megkezdése előtt fizeti meg.

(6) A közterület használati díjat az önkormányzat erre feljogosított alkalmazottja a helyi  hivatalban vagy a helyszínen számla (nyugta) kiadásával szedi be. Az alkalmazott a helyszínen beszedett díjat a legközelebbi munkanapon köteles az önkormányzat pénztárába befizetni.

 (7) Az alkalmi árus, a mozgóárus és a mozgóbolti árus az árusítás megkezdése előtt köteles a helyi önkormányzati hivatalnál a díjat a házipénztárba befizetni, postai csekken vagy utalás útján megfizetni.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 


11.§.(1)   Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a)      a fegyveres erők, fegyveres testületek, a rendészeti szervek, mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséért,

b)      az országos és a helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmi közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezéséért,

c)      díszítés céljából kihelyezett virágládák, virágkosarak elhelyezéséért,

d)    a közutak feletti áthidalásokra, egyéb önálló átfeszítésekre ideiglenes jellegű, maximum 15 nap időtartamú eseményeket, rendezvényeket hirdető, nem merev anyagú hirdetés esetén, ha a rögzítéshez használt berendezés vagy épület tulajdonosa, továbbá a közút kezelője az elhelyezéshez hozzájárult.

(2)   Az engedélyező indokolt esetben a közterület-használati díj megfizetése alól részben vagy egészben felmentést adhat, ha

a)      a közterületen kifejezetten ingyenes sport-, vagy kulturális rendezvényekre, jótékony célú illetve közcélú gyűjtésekre veszik igénybe,

b)      az építési munkálatok miatti közterület-használat 60 napnál tovább tart.

A közterület-használati engedély visszavonása


12.§.(1) A közterület-használat közérdekből kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül bármikor megszüntethető

(2)Ha a közterület használat az (1) bekezdésben meghatározott okból szűnik meg, a közterület-használati díjat az engedély megvonásáig terjedő időszakra kell megfizetni, az ezen felül befizetett közterület-használati díjat az engedély jogosultjának vissza kell fizetni.

(3) A közterületet engedély nélkül, illetve a kiadott engedélytől eltérően használót az engedély nélküli közterület használat megszüntetésére kell kötelezni.

(4) Ha a használó a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles az engedély visszavonását az engedélyező hatóságtól kérni.

(5)  Amennyiben a használó a megadott határidőn belül közterület-használati díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, tőle a közterület-használati engedélyt haladéktalanul vissza kell vonni.

Ellenőrzés, az engedély, hozzájárulás nélküli használat következményei


13.§.(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről az önkormányzat erre feljogosított alkalmazottja és a rendőrség gondoskodik. 

(2) Ha az engedély érvényét veszti, a használó a saját költségén köteles a közterület eredeti állapotát – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ellenkező esetben a Polgármesteri Hivatal jogosult a közterület eredeti állapotának helyreállítására a használó költségére. Ez a kötelezettség a használót építési engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírják.


14.§ (1) Szabálysértést követ el és 50. 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, aki

a) a közterületet engedély nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő módon használja vagy olyan célra használja, melyre közterület-használati engedély nem adható,

b) a közterület-használati díjat határidőre nem fizeti meg,

c) a 8.§ szerinti tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget,

d) közterületen szeszesitalt fogyaszt.

(2) A szabálysértési eljárást a jegyző folytatja le.


Záró rendelkezések


15.§ (1) Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)  A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző köteles  gondoskodik.  


Báta, 2011. október 5.                Huszárné Lukács Rozália sk.                            Dr. Bonnyai Réka sk.

                       polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2011. október 10.                                                                            Dr. Bonnyai Réka sk.

                                                                                   jegyző


Mellékletek