Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelete

a "Tengelic Községért" kitüntető cím alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2018. 12. 15

Tengelic Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  14./2012. (IX.13.)  önkormányzati rendelete aTengelic Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozásáról a 2/2018.(II.15.) és a 15/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. Törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodásért „Tengelic községért” elnevezésű kitüntető címet alapít.


2. §

Tengelic Községért kitüntető cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, művészeti, oktatási, sport és társadalmi, gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedően hasznos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végeztek és ennek révén a község értékét növelő maradandó eredményeket értek el.


3.§.


A kitüntetéssel díszes tokban elhelyezett a község címerével és „Tengelicért” felirattal ellátott emlékérem és díszoklevél jár.

4. §


(1) A „Tengelic Községért” kitüntetési címből évente egy adományozható. Ennél több címet,     

     csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a képviselő-testület.


(2)[1] A kitüntető cím posztumusz elismerésként is adományozható, amennyiben az elismerésre érdemes személy a kitüntető cím alapítása óta eltelt időszakban hunyt el. Különösen indokolt esetben a képviselő-testület ezen szabály mellőzésével is hozhat döntést a posztumusz cím odaítéléséről. A posztumusz cím átvételére a hozzátartozó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott sorrendben – jogosult.


5. §


(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a képviselőtestület tagjai, a községben működő társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a személy (szervezet) adatain kívül a személynek (szervezetnek) a javaslat alapjául szolgáló tevékenységének bemutatását.

(3)[2] A javaslatokat minden év január 31. napjáig kell a Képviselő-testületnek címezve, írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton a Polgármesterhez benyújtani.


(4) Az adományozásra vonatkozó javaslattételi felhívást a település honlapján közzé kell tenni.

(5) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület valamennyi bizottsága előzetes véleményezése alapján, minden évben a februári ülésen dönt. A határozathozatalhoz minősített többség szükséges.

6.§.


A kitüntető címet minden évben a március 15-e alkalmából megrendezendő ünnepség keretén belül a polgármester adja át.

7.§.


[3]A kitüntettek neve és fényképe a tevékenységüket méltató emléklappal együtt a Faluházban rendszeresített díszes albumba, valamint a községi honlapon is közzétételre kerül.


8.§.

(1) Ha a kitüntetett személy a kitüntetésre érdemtelenné válik, azt indokolás alapján a Képviselő-testület visszavonhatja.

(2) A visszavonást kezdeményezhetik azon személyek és szervek, akik (amelyek) a kitüntetésre javaslatot tehetnek

(3) Akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt elitélt, vagy a közügyek gyakorlásától eltiltott, attól a kitüntetést vissza kell vonni.

9.§.

A kitüntetésekről és azok visszavonásáról hozott Önkormányzati Képviselő-testületi határozatokat a helyben szokásos módon kell közzétenni.


10. §


A kitüntetésben részesítettekről a jegyző nyilvántartást vezet.


11.§.


(1) Ez a rendelet 2012. október 1-n lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 22.§. (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:

„Minősített többség szükséges az Ötv-ben meghatározott ügyeken kívül az alábbi ügyekben” e) kitüntető cím adományozása.


Tengelic 2012. szeptember 12.


Gáncs István                                                                  Tolnai Lászlóné

Polgármester                                                                         jegyzőKihirdetve: 2012. szeptember 13.

        

                                                                     Tolnai Lászlóné

                                                                         jegyző

[1]

Módosította a 15/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2018. december 15. napjától.

[2]

Módosította a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2018. február 16. napjától.

[3]

Módosította a 15/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2018. december 15. napjától.