Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(X.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 10. 25

Tengelic Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12 /2014. (X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

a 13/2019.(X.24.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§.(4)  bekezdés f) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§.(1)-(2)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg - a polgármester és alpolgármester kivételével - az önkormányzat képviselő-testülete tagjainak (továbbiakban: képviselő) valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak.


2.§.[1]


(1) Az önkormányzati képviselő havi 25.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult (továbbiakban: alapdíj).


(2) Azon képviselő tiszteletdíja, aki bizottsági tag is – több bizottsági tagság esetén is – az (1) bekezdésben szabályozott alapdíjon felül havi 5.000.-Ft-tal növekszik.


(3) A bizottsági elnökök tiszteletdíja az (1) bekezdésben szabályozott alapdíjon felül havi 15.000.-Ft-tal növekszik.


(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjai havi 25.000.-Ft tiszteletdíjra jogosultak.


3.§.


A tiszteletdíjat havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani.


4.§.


(1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén  lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 20/2010.(X.13.) számú önkormányzati rendelet.


Tengelic, 2014. október 21.Gáncs István                                                                Tolnai Lászlóné

    polgármester                                                                           jegyzőKihirdetve: 2014. október 27-én.


                                                                Tolnai Lászlóné

                                                                     jegyző

[1]

Módosította a 13/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2019. október 25. napjától.