Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2020. 02. 13

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének   6/2015(II.25.) önkormányzati rendelete a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól és a módosításáról szóló 12/2017.(IX.14.) és 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1.§.


A rendelet hatálya Tengelic Község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra  az  e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki.

2.§


Jelen rendelet alkalmazásában:

  1. hivatali helyiség: a Tengelici Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme.
  2. hivatali munkaidő: a Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési

Szabályzatában  meghatározott munkarend.

  1. többletszolgáltatás: a hivatali időn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli

         házasságkötés lebonyolítása.

3.§.


A hivatali helyiségen kívül és a hivatali időn kívül történő házasságkötések megtartására vonatkozó kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy vállalják a 4. § (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díj megfizetését, és tudomásul veszik, hogy a 4. §. (4) bekezdés szerinti szolgáltatási díjfizetési kötelezettség elmulasztása az anyakönyvi esemény elmaradását vonja maga után.


4.§.


(1) A hivatali helyiségen kívül valamint a hivatali időn kívül történő házasságkötésért a házasulók a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott mértékű díjat kötelesek fizetni, kivéve, ha az anyakönyvi eseményre az At-ben meghatározott rendkívüli körülmény miatt kerül sor.


(2)[1] Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj 10.000.-Ft.


(3)[2] Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségben tartandó házasságkötésért fizetendő szolgáltatási díj 5.000,-Ft.(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díjat a házasulók az engedély megadását követően, az engedélyben megjelölt módon fizetik meg. Az erről szóló igazolást legkésőbb a házasságkötést megelőző 8. napon, hivatali időben kötelesek bemutatni az anyakönyvvezetőnél.


5.§.


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőtházasságkötésenként  bruttó 10.000.-Ft díjazás illeti meg.


(2)[3]


6. §.


Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.


7.§.


Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályiról és díjairól szóló 8/2011(IV.13.) önkormányzati rendelet.


Tengelic  2015. február 24.
Gáncs István                                                                  Tolnai Lászlóné

polgármester                                                                            jegyző
Kihirdetve: 2015. február 25.                                                 Tolnai Lászlóné

                                                     jegyző

[1]

Módosította a 12/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 15. napjától.

[2]

Módosította a 12/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 15. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatálytalan 2020. február 13. napjától.