Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018.(VIII.10.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról

Hatályos: 2018. 09. 15

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VIII.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya kiterjed Tengelic Község közigazgatási területén minden természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező kibocsátóra, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

2. A talajterhelési díj mértékének meghatározása

2.§

(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2)-(3) bekezdésében meghatározott alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint az (5) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.)  12. § (2) bekezdésében megállapított vízmennyiség.

(3) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. sz melléklete szerint meghatározott átalánymennyiségek alapján kell meghatározni, köbméterben.

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdése szerint kerül meghatározásra.

(5) Tengelic Község közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó 1,5.

(6) A talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiség csökkenthető a Ktd. 14. §-ában meghatározott mennyiséggel.

3. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése, ellenőrzése

3.§

(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével az önkormányzati adóhatóságnál.

 (2) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét Tengelic Község Önkormányzata 7060008511105305 számú „Talajterhelési díj beszedési alszámlájára” köteles teljesíteni.

 (3) Ha a kibocsátó év közben köt rá a közcsatornára, talajterhelési díjfizetési kötelezettsége a szennyvízelvezetési díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával szűnik meg. 

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnését a kibocsátó köteles az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

(4) Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő kötelezettségek teljesítését.


4. Díjmentesség

4.§.


Mentes a tárgyévtől az éves díjfizetési kötelezettség alól az az egyedül élő lakossági kibocsátó, aki a tárgyévben betölti 70. életévét.


5. Adatszolgáltatás

5.§.

(1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén közműves ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést végző víziközmű-szolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátók vonatkozásában, kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a tárgyév március 31., mely adatszolgáltatás a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató, a közműre rácsatlakozott kibocsátók tekintetében köteles minden negyedévet követő hó 15. napjáig az (1) bekezdésben meghatározott tartalommal adatot szolgáltatni.6. Záró rendelkezések

6.§

 E rendelet 2018. szeptember 15. napján lép hatályba.7.§.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, a 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlament és a Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


8.§.


Hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási, eljárási és mentességi szabályokról szóló 10/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról szóló 21/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelet és a 8/2005.(IV.18.) önkormányzati rendelet.


Tengelic 2018. augusztus 7.


                 Gáncs István                                          Tolnai Lászlóné

                 polgármester                                                  jegyzőKihirdetve: 2018. augusztus 10.


                                                          Tolnai Lászlóné

                                                               jegyző