Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 06. 01

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C.§ (2) bekezdésében és 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a Tolna Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tengelic község közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, vagy a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos ) és a Közszolgáltatóra.

(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Tengelic Község közigazgatási területének határaival.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek begyűjtésére, kezelésére valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, a veszélyes hulladékokra, valamint az ezzel összefüggő tevékenységekre.


2. A közszolgáltatás tartalma


2.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§


(1) Tengelic közigazgatási területén a közszolgáltatást Balogh József 7044 Nagydorog Kajdacsi u. 18. szám alatti vállalkozó ( továbbiakban: Közszolgáltató) látja el, Tengelic Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2019. április 1-jétől 2024. március 31-ig.

(2) Tengelic Község közigazgatási területén begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz végleges ártalommentes elhelyezése kizárólag a Mezőföldvíz Kft üzemeltetésében lévő Paksi szennyvíztisztító telepen ( Paks, Kölesdi u. 46.) található háztartási szennyvíz befogadó műtárgyba történik.

(3)  A Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja el.


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai, kötelezettségei


4.§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére és ártalommentes végleges elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

(2) Mentesül a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, ha a beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik és ennek tényét bejelenti a közszolgáltatónak, valamint igazolja, hogy az ingatlanán történő háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas berendezéssel történik.

(3) A rendelet 1.§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény ( továbbiakban: Vgtv.) 44/C.§(1) bekezdésében foglaltak szerint nem gondoskodik.

(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásról, a szolgáltatás megrendelésének módjáról, a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról.


5.§


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

(2) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül – az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban - begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról feltételezhető, hogy az a rendeletben meghatározott átadási helyeken nem adható le.

(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokat egyenként írásban vagy felhívás közzétételével tájékoztatja a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásról, a szolgáltatás megrendelésének módjáról, a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról.

(5) A Közszolgáltató a külön jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól minden év december 31-ig köteles tájékoztatást adni Tengelic Község Jegyzője részére. A tájékoztató tartalmazza a megrendelők nevét, a háztartási szennyvíz származási helyét a szállított mennyiséget és a szállítás időpontját.

(7) A Közszolgáltatót a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdése alapján a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatási valamint a Vgtv.44/H.§ (1) bekezdés szerint a tárgyévet követő év március 31-ig költségelszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé.


6.§


(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű, közműpótló létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló berendezésbe az ingatlantulajdonos csak háztartási szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a Közszolgáltatótól.

(4) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 3. § (1) bekezdésben megjelölt Közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel, de évente legalább egy alkalommal elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket, különösen a szállító jármű számára a közműpótló létesítmény megközelíthetőségét biztosítani.

(6) Az ingatlantulajdonos az időlegesen használt ingatlanok esetében a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább kétévente köteles igénybe venni.

(7) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Közszolgáltatónál panaszt tenni.


5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés létrejötte, egyes tartalmi elemei


7.§


(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között írásos szerződés megkötésével vagy a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2)Az ingatlantulajdonossal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

  1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma )
  2. a szerződés tárgyát,
  3. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
  4. a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
  5. a felek jogait és kötelezettségeit,
  6. a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját,
  7. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
  8. szerződéskötés helyét, idejét
  9. szerződő felek aláírását.


6. A közszolgáltatás díja


8.§


(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a Vgtv. 44/D. §- ban foglaltak figyelembevételével határozza meg.

A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján kéttényezős módon történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek a díjtételeit e rendelet melléklete tartalmazza. A közszolgáltatás díját az Önkormányzat egy éves díjfizetési időszakra állapítja meg.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, amelyet a közszolgáltatás teljesítésével egyidejűleg kell megfizetni.

(3) A Közszolgáltató minden év november 15-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát. A felülvizsgálathoz a Közszolgáltató a Vgtv. 44/D.§ (7) bekezdése szerint köteles költségelemzés alapján a 44/D.§(1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készíteni.

(4) A Vgtv. 44/E.§ (1) bekezdés alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és annak járulékai adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, melyeknek behajtására a Vgtv. 44/E.§ (2)-(6) bekezdése az irányadó.


7. A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9.§


(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a Vgtv. 44/C.§ (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgtv. 44/E.§ (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használhatja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adhatja.


8. Záró rendelkezések


10.§


(1) Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló 5/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete.


11.§


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlament és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Tengelic 2019. május 28.             Gáncs István                                                Tolnai Lászlóné

             polgármester                                                          jegyző

Kihirdetve: 2019. május 29.


                                                          Tolnai Lászlóné

                                                                jegyző

Mellékletek