Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 08. 02

Tengelic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

2. § Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja az alábbi természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat:

  • a) természetbeni ellátás: a Gyvt. 21. §-a és 21/A-21/C. §- a szerinti gyermekétkeztetés
  • b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás:
    • ba) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
    • bb) bölcsődei ellátás.

3. § (1) Az önkormányzat a Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolájában, valamint a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsődében a gyermekétkeztetést a Tengelici Polgármesteri Hivatal Közétkeztetési Konyhája útján biztosítja.

(2) Az iskolai gyermekétkeztetés igénybevételének megkezdését a Tengelici Polgármesteri Hivatal felé, az óvodai és a bölcsődei gyermekétkeztetés igénybevételének megkezdését a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője felé kell bejelenteni.

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a Gyvt. 147. §-a alapján Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévő konyha által biztosított étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete határozza meg.

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a – a Gyvt. 150-151. §-ában meghatározott mentességek és kedvezmények figyelembe vételével – a Gyvt. 146-148. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a gyermekétkeztetésért felelős intézmény vezetője állapítja meg.

(5) Ha a gyermek a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe a személyi térítési díj fizetésre kötelezett akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha a távolmaradását bejelentették. A távolmaradás napja tekintetében akkor nem áll fenn fizetési kötelezettség, ha legkésőbb az, több napnyi időtartamú távolmaradás esetén pedig annak első napját megelőző munkanapon 11 óráig bejelentésre kerül az intézményvezetőnél.

4. § Az önkormányzat a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ útján látja el.

5. § (1) A bölcsődei ellátást az önkormányzat többcélú óvoda-bölcsőde intézményi formában, az általa fenntartott Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde működtetésével biztosítja.

(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjénél kell benyújtani.

(3) A bölcsődei felvételről, annak kezdési időpontjáról a Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője dönt a rendelkezésre álló férőhelyek, valamint az elbírálás alatt álló felvételi kérelmek alapján, figyelemmel a Gyvt.43. § (3) bekezdésében meghatározott szempontokra.

(4) Soron kívüli bölcsődei ellátás biztosítható a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése esetén.

(5) A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-ban meghatározott esetekben és módon.

(6) Az önkormányzat a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját 0-Ft.-ban határozza meg.

6. § [1]

7. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.


[1] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.