Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a község önkormányzati jelképeiről és azok használatáról

Hatályos: 2022. 10. 02

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a község önkormányzati jelképeiről és azok használatáról

2022.10.02.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A címer leírása, használatának köre, módja

1. § (1) Tengelic község címere hagyományos alakú négyelt címerpajzs, sárga és zöld mezőkre osztva, vékony fekete szegéllyel. Szimbolikája: a sárga a homokos altalaj, a zöld a szorgalommal megváltoztatott felszín a vetések, erdők, mezők, rétek. A címerképek mind a négy mezőben lebegnek.

(2) A jobb felső sárga mezőben egy tarka tollú daloló tengelic madárka, a község mai nevére utal. Tarka tollazata a népesség sokrétűségét is szimbolizálja. Származásunk negyede.

(3) A bal felső zöld mezőben látható egy 12 szirmú sárga napraforgó barna magtányérral, az egyik legszívósabb homoki növény. A 12 virágszirom a község 12 falurészét - Tengelic Szőlőhegy, Jánosmajor, Júliamajor, Vadászmajor, Felsőtengelic, Középtengelic, Alsótengelic, Alsóhídvég, Középhídvég, Katalinpuszta és Kishídja - is jelképezi. Megélhetőségünk negyede.

(4) A jobb alsó zöld mezőben egy fehér ökörfej. 1931-ig Gindlycsalád volt a falu neve. A szarvasmarha Gindly Urbán marhatőzsér történelmi szerepét hivatott igazolni. Mária Terézia örökösödési háborúja során szerzett érdemi jutalmául kapott birtok vetette meg alapját a mai falunak. Történelmi múltunk negyede.

(5) A bal alsó sárga mezőben egy zöld keretbe foglalt millecentenáriumi emlékmű fehér haranggal és alatta 4 fehér sír, kereszttel. Az emlékmű a szép fekvésű temetőnk dísze a hozzá csatlakozó emlékparkkal. Sorsközösségünk kézzel fogható szimbóluma a temetőnk, ahol felekezeti, faji és társadalmi megkülönböztetés nélkül békésen megférnek egymás mellett az elhunytak. Összefonódásunk negyede.

(6) A címer rajzát e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A címer – közigazgatási tevékenység során történő alkalmazás kivételével – az alábbi helyeken és esetekben használható, külön engedély nélkül:

a) a Képviselő-testület és Bizottsága meghívóin,

b) a Képviselő-testület és Bizottsága felhívásain, tervein, programjain,

c) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

d) ünnepségek, rendezvények meghívóin,

e) nemzetközi kapcsolatokban, idegenforgalmi propagandaanyagon,

f) az önkormányzat intézményei által szervezett és a községgel összefüggő kiállításokon,

g) a polgármester és a jegyző által használt levélpapíron és borítékon,

h) az önkormányzat körpecsétjén,

i) az önkormányzat által kibocsátott és a községre utaló emlék- és ajándéktárgyakon,

j) jelvényeken.

(2) A község címerét el kell helyezni a Tengelici Polgármesteri Hivatal épületének közút felőli homlokzatán, üléstermében, a polgármester irodájában.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a címer használatához a polgármester írásos engedélye szükséges.

(4) A címer védjegyként nem használható.

3. § (1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, az ábrák hűségének, méretarányainak, színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni, valamint a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíteni

(2) A község polgármesterének engedélyével készülhet a címer kizárólag az anyag színében (fa, bőr, fém stb.), vagy fekete-fehér színben.

(3) A 2.§ (3) és a 3.§ (2) bekezdésben előírt engedély megadását az érintettnek írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell kérnie.

(4) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését és címét,

b) a használat célját és módját,

c) az előállítani kívánt mennyiséget,

d) a forgalomba hozatal módját,

e) a kérelmezőnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét, beosztását,

f) a használat időtartamát.

(5) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

2. A lobogó és a zászló leírása, használatának köre

4. § (1) A községi lobogó kétoldalas, álló téglalap alakú, 3:2 arányú fehér textil, közepén a község színes címerével, a címer alatt TENGELIC felirattal, körben arany színű zsinórszegéllyel és alul arany színű rojtozattal.

(2) A községi zászló kétoldalas, fekvő téglalap alakú 3:2 arányú fehér textil, közepén a község színes címerével, körben arany színű zsinórszegéllyel.

(3) A mindenkori zászlómérethez viszonyítva a címert megfelelő nagyításban kell ábrázolni.

5. § (1) A községi lobogót állandó jelleggel kell elhelyezni a Tengelici Polgármesteri Hivatal üléstermében.

(2) A községi zászló és lobogó:

a) nemzeti ünnepek alkalmával,

b) a község életében jelentős és kizárólag helyi jelentőségű események alkalmával,

c) az önkormányzat intézményi ünnepségein, rendezvényein,

d) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,

e) a község bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként

használható.

(3) A községi lobogó és zászló használata Magyarország zászlajának használatát nem helyettesítheti.

3. Tengelic Község Önkormányzatának körpecsétje

6. § A községi önkormányzat pecsétje kör alakú, felül magában foglalja „Tengelic Község Önkormányzata” feliratot és alatta középmezőben a községi címer hiteles, kicsinyített rajzát ábrázolja.

7. § Az önkormányzat körpecsétje használható:

a) az önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor,

b) önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések kiadmányozásakor,

c) önkormányzat által kibocsátott kitüntető címek adományozásának alkalmával, oklevelek hitelesítésére.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

9. §1

1. melléklet

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.