Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 30

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2022.09.30.

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása végrehajtására a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Iregszemcse község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, aki ingatlanának fűtését kizárólag fával oldja meg.

2. Támogatás igénylésének feltételei, menete

2. § (1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A tűzifa támogatás kérelemre nyújtható, a kérelmet jelen rendelet hatályba lépésétől az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatalnál (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.) lehet benyújtani 2022. november 15. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmet jelen rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem kiszámításához szükséges dokumentumokat.

(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal 15 napon belül dönt. A döntés meghozatala előtt a polgármester kikérheti a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja családsegítőjének javaslatát. A határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett – illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni.

(6) A döntés véglegessé válását követő 10 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiosztásáról.

(7) A szociális célú tűzifa jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(8) A szociális célú tűzifa kiszállításakor annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

3. § (1) A tűzifa támogatás mértéke 1 erdei m3 kérelmenként.

(2) A támogatást egy háztartáson belül egy kérelmező kaphat.

4. § (1) Tűzifa támogatásra jogosult, akinek

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft),

b) egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft).

(2) Azonos jövedelemviszony esetén az kérelmező kaphat támogatást, aki települési lakásfenntartási támogatásra jogosult.

(3) A tűzifára való jogosultságról a polgármester folyamatosan dönt.

5. § A polgármester tűzifa támogatásra jogosultságot méltányossági alapon is megállapíthatja, azon személyek részére, akik életet, testi épséget veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek.

6. § Ha a rendelkezésre álló tűzifa mennyiség nem elegendő a kérelmek kielégítésére, akkor a polgármester az egy főre jutó jövedelmek alapján felállított sorrend alapján dönt a jogosultak köréről.

3. Záró rendelkezések

7. §1

8. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba.

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.