Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről

Hatályos: 2022. 09. 09

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről

2022.09.09.

Tamási Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja Tamási város területén a helyi adottságokat figyelembe véve biztosítani a város polgárai számára a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működését, az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által ellátandó, önként vállalt feladatokra és a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása. E feladatai körében az önkormányzat:

a) Kialakítja a város sportkoncepcióját és azt szükség szerint, de legalább ötévente felülvizsgálja.

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,

c)1 fenntartja és működteti a tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő sportlétesítményeket,

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit,

e) segíti a sportrendezvények lebonyolítását.

(2) A képviselőtestület megalkotja a települési sportkoncepciót és hatékonyan részt vesz annak megvalósításában. A magyar sport hosszú távú fejlesztési céljaival összhangban ciklusonként áttekinti és szükség szerint aktualizálja a sportfejlesztési célkitűzéseit.

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

4. § (1) Az önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel; a városban működő sportszervezetek2, a városi civil szervezetek sporttevékenységét az alábbiak szerint támogatja.

a) Az önkormányzat a tulajdonában és használatában lévő sportlétesítményeket -szerződés alapján- hosszabb távra – használatba adhatja, a hasznosítási formák kikötésével, a képviselő-testület döntése alapján.

b) Az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő ingatlanok és közterületek tartós sport célú hasznosításának lehetőségét támogathatja az önkormányzat, a képviselő-testület döntése alapján.

Támogatás, finanszírozás és elszámolás rendszere

5. § (1) Az önkormányzat a sport célra fordítható támogatások keretösszegéről a költségvetési rendeletében dönt. A támogatás forrásai: a sporttörvény alapján az állam által biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.

(2) Támogatott célok:

- Eszközbeszerzés,

- működési feltételek biztosítása versenyprogram lebonyolítása,

- szabadidős rendezvények,

- szervezett és visszatérő helyi sportrendezvények megvalósítása.

(3)3 Támogatási kategóriák:

a) Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása

b) Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek alap-és működési támogatása

c) Versenyrendezés támogatása.

(4)4 Valamennyi támogatási kategóriában támogatásra jogosult azon legalább egy éve Tamási Város közigazgatási területén működő, ott székhellyel rendelkező hivatalosan bejegyzett sportszervezet (továbbiakban: sportszervezet), amely utánpótlás-nevelést folytat, előző évben részére odaítélt önkormányzati támogatással elszámolt és amely e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel illetve azoknak eleget tesz.

(5)5

(6)6

(7)7

(8)8

A támogatás részletes feltételei9

Látvány-csapatsportban működő sportszervezetek támogatása

5/A. § (1) Az 5. § (3) bek. a) pont szerinti támogatásra azon látvány-csapatsportban működő sportszervezet jogosult, amely a támogatási kérelmet megelőző évben látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolással rendelkezik.

(2)10 Az önkormányzat költségvetésében a sport támogatására elkülönített keretösszegből e jogcímen sportszervezetenként meghatározott támogatás kerül odaítélésre az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő sportszervezet részére.

(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a támogatási igazolást.

(4)1112

Látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek alap-és működési támogatása

5/B. § (1) A látvány-csapatsporton kívüli sportágakban működő sportszervezetek támogatása alap és működési támogatásból áll az önkormányzat adott évi költségvetésében meghatározott keret alapján.

(2) Alaptámogatásra azon sportszervezet jogosult

- amely olyan sportágban működik, amely nem tartozik látvány-csapatsportágba, de olimpiai sportágat képvisel vagy a sportág részt vesz a diákolimpiai versenyrendszerben;

- amely hivatalos és érvényes edzői engedéllyel rendelkező edzővel működik;

- igazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportolókat versenyeztet.

(3) Az alaptámogatásra valamennyi támogatás iránti kérelmet benyújtó és a támogatási feltételeknek megfelelő sportszervezet jogosult. Az alaptámogatás valamennyi támogatott esetében azonos összegben kerül megállapításra.

(4) A működési támogatásra azon sportszervezet jogosult, amely nem látvány-csapatsportágban működik.

(5) A működési támogatási keret a sportszervezet előző évi kiadásai, utánpótlás versenyzőinek száma (kiadott versenyengedélyek), eredményei, társadalmi aktivitása alapján kerül felosztásra.

(6) Az alap és a működési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített e rendelet 1. melléklet szerinti kérelmen lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a szükséges mellékleteket.

(7)13

Sportrendezvény rendezésének támogatása

5/C. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretre azon nem látvány-csapatsportban működő sportszervezet pályázhat, amely Tamási város közigazgatási területén a támogatás benyújtása évében sportrendezvényt rendez.

(2) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti kérelmen lehet benyújtani.

(3)1415

Támogatás iránti kérelem benyújtása, elbírálása, támogatási szerződés

5/D. § (1)16 Valamennyi támogatási kategóriában a támogatás iránti kérelmet minden év február 28. napjáig lehet benyújtani Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez.

(2)1718 Az előző évben kapott önkormányzati támogatásról e rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon kell elszámolni naptári év december 31. napjáig.

(2a)19 Az előző évben kapott támogatás elszámolásának elfogadhatóságáról, és a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelmek elbírálásáról a pénzügyi és városfejlesztési ügyekkel foglalkozó, valamint a humánpolitikai bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a márciusi ülésén.

(3) A támogatás támogatási szerződés alapján vehető igénybe, melyet az önkormányzati hivatal készít elő.

(4) Támogatási szerződés csak azon – e rendelet szerinti feltételeknek megfelelő – sportszervezettel köthető, amelynek:

a) nincs lejárt köztartozása,

b) nincs tartozása az önkormányzat felé,

c) nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, valamint végrehajtási eljárás alatt.

(5) A támogatási szerződésben szerepeltetni kell, hogy:

a) a támogatási összeg a cél szerinti felhasználását, annak 50%-a utánpótlás-nevelésre fordítandó;

b) önkormányzati rendezvényeken igény esetén évente legalább két alkalommal szerepet vállal;

c) a támogatott a sporttörvény előírásai szerint köteles működni, a vonatkozó jogszabályok, a támogatási szerződés rendelkezéseinek megszegése a támogatás megszegésével illetve a támogatási szerződés felmondásával járhat.

(6) Az a sportszervezet, amely a jelen szakasz (2) bekezdése szerinti határidőig és ott megjelölt mellékleteken nem számol el, annak a támogatást 90 napon belül vissza kell fizetnie, valamint 3 évig támogatásban nem részesülhet.

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése

6. § A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények kedvezményes és ingyenes használatát biztosíthatja. A sportszervezetekkel20, a sporttevékenységet is folytató civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit illetően megállapodást kell kötni, melyet a polgármesteri hivatal készít elő.

Sportrendezvények szervezésének szabályai

7. § (1) A város közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet sportrendezvényt szervezni. A sportrendezvényért a szervező felel.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményekről a szervezőnek az önkormányzat polgármestere felé előzetes bejelentési kötelezettsége van, legkésőbb a sporteseményt megelőző 15. napig.

(3) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek21 megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat polgármesterének vagy megbízottjának előzetes hozzájárulása szükséges.

Nemzetközi kapcsolatok

8. § Az önkormányzat adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban. Ennek keretében:

- a testvérvárosokkal való sportkapcsolatok kiépítése érdekében lehetőséget biztosít a tamási sportrendezvényeken való részvételükre,

- támogatja a városi sportolók, sportszervezetek nemzetközi sportversenyeken való részvételét.

Értelmező rendelkezések

9. § E rendelet alkalmazásában

a) Sportegyesület: az egyesülési jogról, a Polgári Törvénykönyvről és a sportról szóló törvények alapján működő egyesület.

b) Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény: az önkormányzat vagy intézmények tulajdonában lévő sportlétesítmény.

c)22 sportszervezet: sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány

d)23 látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág

10. § (1) Ez a rendelet 2009. április 27. napján lép hatályba.

(2) A 2009. évben nyújtott támogatásokról szóló elszámolási kötelezettséget az 5. § (3) bekezdés c) pontja szerint kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés 2010. április 1. napján hatályát veszti.

1

Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

2

Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

3

Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

4

Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

5

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

6

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

7

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

8

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

9

Beiktatta: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

10

Az 5/A. § (2) bekezdése a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5/A. § (4) bekezdését a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Módosította a 11/2018. (V. 31.) sz. ör.

13

Az 5/B. § (7) bekezdését a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Módosította a 11/2018. (V. 31.) sz. ör.

15

Az 5/C. § (3) bekezdését a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Módosította a 11/2018. (V. 31.) sz. ör.

17

Módosította a 11/2018. (V. 31.) sz. ör.

18

Az 5/D. § (2) bekezdése a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5/D. § (2a) bekezdését a Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

20

Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

21

10/2004. (V. 9.) ör.

22

Mód.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.

23

Beiktatta.: 5/2017. (III.02) Ör. Hatályos: 2017.03.03.