Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2001. 11. 16- 2012. 05. 31

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

2001.11.16.

Bölcske Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16. §.(1) bekezdésének felhatalmazása alapján - figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv..40. §.(2), 41. §.(3) és a 42. §-ban, valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. számú rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezések végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követhető eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EÜM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Bölcske Község területén működő felekezeti temetők - felekezetek által - köztemetés céljaira kijelölt részeire és az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
a.) temető: Bölcske község közigazgatási területén , beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak.
b.) köztemető: az a terület , melyet Bölcske Község Önkormányzata erre a célra kijelöl, illetve a felekezeti temetőknek az a része , amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
c.) temetési hely:a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben, építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól.
d.) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla,
e.) kegyeleti közszolgáltatás:a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenység összesége.
II. Fejezet

A temetők fenntartása

3. § ( 1 )Felekezeti temetők: amelyet valamely felekezet tart fenn és kezel.

- Ilyenek: a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában és kezelésében álló 826-os hrsz-ú temető,
- a Református Egyházközség tulajdonában és kezelésében álló 1671. hrsz-ú temető,
- az Izraelita temető 1645 hrsz alatt.( lezárt temető)
(2) A köztemetés céljaira szolgáló temetőrész fenntartója Bölcske Község Önkormányzata az egyes felekezetekkel kötött megállapodás alapján.
III. Fejezet

Temetkezési szolgáltatások, a temető felügyelete

4. § A temetőrészben a temetkezési szolgáltatások biztosításáról Bölcske Község Önkormányzata gondoskodik.Az egyes temetkezési szolgáltatások ellátásával gazdálkodó szervezetet vagy egyéni vállalkozót is megbízhat.

5. § A temetőrészben fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.

IV. Fejezet

A temetés módja, az eltemetésre kötelezettek

6. § (1) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi szertartás rendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

(2) A temetés során az 1999. évi XLIIl.tv. l.§.(l), a 19. §.(2) -(3) és (4) bekezdéseire, valamint a 20. §.(2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani.

7. § A sírhelytáblák és sorok kialakításánál, használatbavételénél a Felekezetek által elkészített Temető Szabályzat rendelkezési szerintkell eljáni, figyelemmel az Önkormányzat és az illetékes. Egyházközség között létrejött megállapodásra is.

8. § (1) Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, egyházi vagy világi szertartás szerint.

a.) Hamvasztásos temetés esetén a urnába helyezett hamvak temetési helye urnasírhely, vagy a koporsós temetési helyre temethető.
b.) Koporsós temetés esetén a temetési hely sírhely lehet ( egyes, kettős).

9. § (1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg.

(2) Az elhunytat az eltemettetésre kötelezett kérelmére, az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha afölött rendelkezési joga van.

(3) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetkezési hely felett rendelkezési joga - a köztemetésre kijelölt temetőrészbe, a sorrendbe következő temetési helyre kell temetni.

(4) A ravatalozót legalább a temetés előtt 1 órával ki kell nyitni.

(5) Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni.

10. § A temetési helyek használati ideje, a használati díjak

(1) Az egyes temetési helyeket az eltemettetőknek ( kivéve: önkormányzat), illetve hozzátartozóknak meg kell váltani és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek
(2) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.
(3) Az egyszeri megváltás időtartama és a temetési helyek díja a tulajdonos által meghatározott időtartam és díj.

11. §

A temetési helyek mérete

(1) A felnőtt egyes sírhelynek 250 cm hosszúnak, 150 cm szélesnek, 160 vagy 200 cm mélynek kell lennie.
4
(2) A kettős sírhelynek 250 cm hosszúnak, 250 cm szélesnek, 160 vagy 200 cm mélynek kell lennie,
(3) A gyermeksírhelynek 130 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek, 160 cm mélynek kell lenni,
(4) Az urnasírhelynek 130 cm hosszúnak, 60cm szélesnek, 100 cm mélynek kell lennie.

12. §

A temető rendje

(1) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető esztétikus környezetben és eszközökkel, ruházattal, a kegyeleti követlemények megtartásával köteles végezni.
(2) A temetőrész tisztántartása az Önkormányzat feladata.
(3) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanusítani.
(4) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítőanyagokat bepiszkítani, rongálni , eltávolítani, szemetelni tilos.
(5) A sírhelyek gondozása során keletkező szemetet a kijelölt helyre kell vinni.
(6) Vakvezető kutya kivételével a temetőbe állatot bevinni nem szabad.
(7) A temetőrészben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad.
(8) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőrészben.

13. §

Szabálysértési rendelkezések

Szabálysértést követ el és 20.000 Ft bírsággal súlytható aki a temető rendjére vonatkozó rendelkezéseket megszegi.
14.§

Záró rendelkezések

(1 ) Jelen rendelet 2001. IX. 1.-tő lép hatályba.
(2) A kihirdetés napja: 2001- augusztus 6.