Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2004. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról

Hatályos: 2005. 01. 01- 2009. 10. 17

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2004. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról és a Környezetvédelmi alapról

2005.01.01.

Bölcske Község Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 13. § (1), 19. § (1), 21. § (2), valamint a 26. §. (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra ( továbbiakban: kibocsátó), aki Bölcske Község illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

2. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaz.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. § (l) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente , a tárgyévet követő év március 31. napjáig Bölcske Község Jegyzőjéhez, mint elsőfokú adóhatósághoz tesz bevallást.

(2) Az adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a.) a település ivóvíz- és csatornahálózatának üzemeltetője a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiséggel
b.) a település szennyvízcsatorna hálózatának üzemeltetője a tárgyév első negyedévét követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
c.) Vezetékes ivóvízhasználat hiányában, az egyedi házi vízrendszert használók vonatkozásában a 47/1999.(XII.28.) KHVM r. 3.sz mellékletében szereplő átalánymennyiségeket minimálisan figyelembe kell venni.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az adóhatóság csak a kibocsátók azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az adóhatóság nyilvántartást vezet.
(5) Az adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktdt. 25.§-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.
(6) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából folyékony hulladék szállítására jogosult vállalkozóval szállíttat el.
(7) A talajterhelési díjat az adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni.
(8) Az Önkormányzat talajterhelési díj számláján lévő összeget, a befizetést követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának javára kell átutalni.

Talajterhelési díj

4. § A talajterhelési díjat e rendelet 1. számú melléklete alapján kell kiszámítani.

Díjkedvezmény

5. § A kibocsátó kérelmére a tárgyévben 50 %-os talajterhelési díjkedvezmény adható, ha a családban együtt élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át.

Eljárási rendelkezésekimage2.jpg

6. § (1) A kibocsátó a fizetendő díjat az adóbevallás alapján maga állapítja meg.

(2) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről első alkalommal a tárgyévet követő év március 3 1 .-ig tesz bevallást az adóhatóságnak.

(3) A kibocsátó az első negyedévi díjelőleget 2005. március 31.-ig fizeti meg. A díjelőleg alapja a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátás alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összeg.

(4) A kibocsátó díj fizetési kötelezettségének negyedévente, a negyedév utolsó napjáig, csekken történő befizetéssel tesz eleget.

(5) A jegyző évente január 31 .-ig minden kibocsátó részére az adóbevallásokat és az egész évre szóló csekket megküldi,

(6) A talajterhelési díjjal kapcsolatos egyéb eljárási szabályokra a Ktdt és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Környezetvédelmi Alap

7. § (1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása és elősegítése érdekében önkormányzati Környezetvédelmi Alapot hoz létre.

(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit az alábbiak képezik:

- a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat illetékességi területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a környezetterhelési ( talajterhelési ) díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
- az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
- egyéb bevételek.
(3) A Környezetvédelmi Alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
(4) A képviselő-testületnek a Környezetvédelmi Alap
- tervezett felhasználásáról a költségvetési rendelet megalkotásakor
- a tényleges felhasználásról pedig a zárszámadás elfogadásával egyidejüleg évente rendelkeznie kell.
Átmeneti és záró rendelkezések

8. § (1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó

> 2005. évben a törvényben meghatározott díj 40 %-át,
> 2006. évben a törvényben meghatározott díj 50 %-át,
> 2007. évben a törvényben meghatározott díj 75 %-át,
> 2008. évben a törvényben meghatározott díj 90 %-át,
> 2009. évben a törvényben meghatározott díj 100 %-át köteles megfizetni.
(2) Ez a rendelet 2005. január 1 .-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépése előtt a jegyző, az adóbevallással és a díj kiszámításával kapcsoaltos részletes útmutatásokat felhívásban teszi közzé, egyidejüleg intézkedik a számla megnyitásáról, az adóbevallások és a készpénzfizetési csekkek beszerzéséről.