Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról.

Hatályos: 2005. 09. 11

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról.

2005.09.11.

Bölcske Község Önkormányzata a község gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az ezekért vele együtt dolgozó állampolgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Az elérendő célokat kitűző és ezért önzetlenül és fáradhatatlanul dolgozó polgárok között azonban voltak — vannak és az Önkormányzat reménye szerint lesznek — akik a közélet valamely, vagy több területén is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, nyújtanak, akiknek személye vagy tevékenysége valamilyen módon elválaszthatatlanul kapcsolódik Bölcske községhez. Az Önkormányzat kitüntetésekkel kíván adózni ezeknek a személyeknek, kifejezésre juttatva a község elismerését maradandó alkotásaikért, példamutató magatartásukért, Bölcske község szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért. Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény I.§ (6) és 16. § (1) bekezdése által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. Törvény 7. § (l) bekezdésében foglaltakra, Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településért tevékenykedő állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket alapít, melyek megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározására a következő rendeletet alkotja.

I.Fejezet

Díszpolgári cím és annak adományozása

Bölcske Község Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és utókor elé, díszpolgári címet alapít.

1. §

A díszpolgári cím

(1) Bölcske Község „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.
(3) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(4) A község díszpolgára az önkormányzat által rendezett ünnepségekre hivatalos és lehetőség szerint ezeken a rendezvényeken megkülönböztetett hely illeti meg, díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményeit, ilyen jellegű rendezvényeit.

2. §

Az elismerés adományozásának rendje

(1) A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni: a polgármester, a települési képviselő, a képviselő-testület bizottsága, a település lakosságának %-a. A kezdeményezést legkésőbb augusztus 31-ig, 2005-ben szeptember 15.-ig a község polgármesteréhez kell benyújtani.
(2) A díszpolgári cím a település napján, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
(3) Az elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

3. § A díszoklevél tartalma

(1) A díszoklevél tartalmazza: az adományozó megjelölését a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, az önkormányzat pecsétjét.

(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával kell megörökíteni.

4. §

Az elismerés visszavonása

(l) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

5. §

Az elismerés nyilvántartása

(l) Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
II. Fejezet

Bölcske Községért Emlékplakett alapítása és adományozása

Bölcske Község Önkormányzata Bölcske Községért Emlékplakett arany , ezüst és bronz fokozata kitüntetést alapít.

6. §

Bölcske Községért Emlékplakett

(1) A kitüntetés annak a magánszemélynek adható, aki a társadalmi, gazdasági élet különböző területein a községet és annak polgárait szolgáló kimagasló tevékenységet végzett.
(2) A kitüntetés Bölcske község címerét ábrázoló 10 cm-es átmérőjű arany, ezüst illetve bronz színű plakett, mely díszdobozban kerül átadásra.
(3) A plakett mellé díszoklevél is jár, mely tartalmazza a cím megjelölését, a címet adományozó határozat számát és keltét , a polgármester és a jegyző aláírását, az önkormányzat pecsétjét.
(4) Az adományozásról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(5) Az adományozás rendje e R. 2. §-a szerint történik.
(6) Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
III. Fejezet

Bölcske Községért Emlékérem alapítása és adományozása

Bölcske Község Önkormányzata Bölcske Községér Emlékérem arany- , ezüst és bronz fokozata kitüntetést alapítja.

7. §

Bölcske Községért Emlékérem

(1) A kitüntetés a község szolgálatáért magánszemélynek illetve közösségnek adományozható.
(2) A kitüntetés Bölcske község címerét ábrázoló 6 cm-es átmérőjű arany-, ezüst illetve bronz színű plakett, mely díszdobozban kerül átadásra.
(3) E R. 6. §-ának (3)-(6)-os bekezdései értelemszerűen vonatkoznak az Emlékérem kitüntetés adományozására is.
IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

8. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.