Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 01- 2014. 02. 10

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében,37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A § (3) bekezdésében, 43/B § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja *


*Hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 10/2011.(V.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a.

Hatálytalan: 2011. május 29-től.

2. A rendelet  hatálya


1.§. A rendelet hatálya kiterjed:

(1)  Bölcske Község Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, hontalanokra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.


(2) Az Szt.6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Bölcske község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.


(3) Az Szt. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.


(4) Az Szmtv. szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik

3. Hatáskör


2. § (1) E rendeletben foglalt szociális feladat és hatásköröket a képviselőtestület átruházza a polgármesterre, azzal, hogy    a  Szociális ügyeket előkészítő munkacsoport a szociális kérelmeket megtárgyalja, véleményezi, döntésre előkészíti.

Napi, sürgős, halaszthatatlan ügyekben a polgármestert az előzetes véleményezés nélkül is megilleti a döntési hatáskör.


(2) Átruházott hatáskörben hozott érdemi határozatok ellen, a kézhezvételtől számított l5 napon belül Bölcske Község Képviselő-testületéhez címzett, a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


(3) A képviselő-testület által hozott döntés ellen 30 napon belül bírósági keresettel lehet élni a Szekszárdi Közigazgatási Bíróságnál.

4. Eljárási rendelkezések


3.§ A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások igénybevételénél elvárható, hogy a kérelmező mindent megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak, pl. tartásdíj igénylés, jogosultság esetén nyugdíj igénylés, támogatáshoz szükséges okiratok, igazolások csatolása, munkanélküli ellátáshoz szükséges együttműködés, ne önhibából váljon munkanélkülivé pl. italozó életmód. Nem állapítható meg szociális ellátás olyan kérelmező részére akinek a családjában az igazolt egy főre jutó jövedelem ugyan nem haladja meg az ellátásra való jogosultság jövedelmi határát, azonban a család vagyoni helyzetéből, életmódjából és egyéb körülményeiből joggal lehet arra következtetni, hogy a benyújtott igazolások nem a valós jövedelmi viszonyokat tükrözik, illetve önhibájából nem folytat kereső tevékenységet.

4.§ (1) A  Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.


(2) A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók.

5.§ A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítása, továbbá a hatósági ellenőrzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit a  az Szt-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

6.§ Az ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő nagykorú személy, vagy törvényes képviselője nyújtja be. Az önkormányzati segély iránti kérelmet bárki előterjesztheti (civil szervezet, intézmény), aki tudomást szerez az ellátásra szoruló helyzetéről. Ez utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedik.

7.§ Adathiányosan előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt - határidő megjelölésével, és a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett - adatpótlásra kell felhívni.

8.§ A felülvizsgálathoz a szükséges okiratokat a jogosultnak és családtagjainak a megadott határidőre be kell nyújtani. Az okirat benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása a folyósítás megszűnését vonja maga után. Ismételt folyósításra csak újabb kérelem benyújtása alapján kerülhet sor.

9.§ A szociális ellátásban részesülő, köteles a jogosultság feltételét érintő lényeges tények körülmények megváltozásáról l5 napon belül értesíteni  a megállapító szervet.

10.§. A jogosulatlanul felvett, illetve nem a céljának megfelelően felhasznált támogatás esetén az összeg visszafizetése rendelhető el, indokolt esetben legfeljebb l2 hónapra részletfizetés engedélyezhető.

11.§ (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

 1. az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ának a) c) h) pontjában szereplő adatait,
 2. az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.


(2) A jogosultság megállapításakor

 1. a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 2. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni.


(3) Jövedelem igazolható:

 1. havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,
 2. munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
 3. a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,
 4. vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.”


(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

 1. a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 2. a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
 3. a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.


(5) Nincs szükség igazolásra, azon adatok tekintetében, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásában fellelhetők,  valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

12.§ (1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig történik. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal megtörténhet.


(2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelemét a kérelmező igazolja.

13.§ (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni.


(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Közös Önkormányzati Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető. 

14.§ (1) A rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, önkormányzati segély egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.


(2) A rendszeres szociális segély, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él. Ebben az esetben a segély mértékének 20%-a gyermekenként a természetben nyújtott ellátás, de max. a segély 60%-a.


(3) A természetbeni szociális ellátás nyújtására a védelembe vett gyermeket gondozó gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján kerül sor. A gyermekjóléti szolgálat javaslata tartalmazza:

a) a természetbeni formában nyújtandó ellátás %-ban megállapított mértékét a (2) bekezdés figyelembe vételével,

b) a természetbeni formában nyújtandó ellátás formáját a (4) bekezdés figyelembe vételével,

c) a természetbeni formában nyújtott ellátás időtartamát.


(4) A rendszeres szociális segély, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni juttatásának formái:

a) Erzsébet-utalvány,

b) tankönyv díjának kifizetése,

c) közüzemi díjak kifizetése,

d) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

15.§ A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához, ha a kérelmező életvitele alapján vélelmezhető, hogy a jövedelemigazolásban feltüntetett összegen felül egyéb jövedelemmel is rendelkezik, a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni viszonyairól a 63/2006.(III.27.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon nyilatkozzék.

16.§ (1) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét – azaz a továbbfolyósíthatóságot – az ügyiratban rögzíteni kell.

17.§ Nem jogosult szociális ellátásra az az igénylő, akinek saját, vagy együtt élő családtagjainak tulajdonában:

a) 2 vagy annál több lakóingatlan,

b)  üdülőingatlan,

c) kifejezetten vállalkozási célt szolgáló ingatlan,

d) 220 AK értéket meghaladó mezőgazdasági ingatlan,

e) a hasznosítható ingatlan- jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön- külön  számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát meghaladja

f) az e) pontban felsorolt vagyon együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát meghaladja- kivéve az az ingatlan, amely az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakot ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

18. § *


*Hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a.

Hatálytalan: 2012. május 27-től.

19.§ A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.

II. Fejezet


Szociális rászorultságtól függő szociális ellátások

formái


20.§ (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára Bölcske Község Önkormányzata az Szt-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint


a) aktív korúak ellátása:

aa) rendszeres szociális segély

ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

b) 

c)  méltányossági ápolási díjat, (18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végző személy kérelmére)

d) önkormányzati segély

e) köztemetést

g) méltányossági közgyógyellátást,

h) 

i)

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

21.§ (1) Természetbeni szociális ellátásként is nyújthatók a 20. §  a),  d), e) pontban foglalt ellátások.


(2) Csak természetbeni ellátásként nyújtható a köztemetés és a méltányossági közgyógyellátás.


(3) Természetbeni ellátás a tankönyvsegély, élelmiszersegély, tüzelősegély, közüzemi díjak kifizetése.


(4)

22.§ Az ellátások csak a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatok mértékéig folyósíthatók. Abban az esetben amikor előreláthatólag az igények meghaladják a lehetőségeket, előnyben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik társadalmi munkával segítik a község szépítését fejlődését, a falu hasznára tevékenykednek.

5. Aktív korúak ellátása23.§ (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultsági feltételek meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára, foglalkoztatására és a hajléktalan személyek részére történő jogosultság megállapítására Bölcske Község Önkormányzata az Szt. rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza.


(2) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a nyomtatványon feltüntetett igazolásokat.


(3) Az ellátásra jogosult köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezete rendezettnek minősül, akkor ha:

 1. az életvitelszerűen lakott háznak, illetve udvarának tisztasága, rendezettsége a higiéniai elvárásoknak megfelelő, és
 2. a kertet rendeltetésének megfelelően használja (konyhakert), és
 3. a telekhatártól számított 2 méteren belüli terület tisztántartása (járda, járdaszél kaszálása), és
 4. az ingatlan állagának megőrzése, lakható állapotban történő tartása

megvalósul.


(4) A (3) bekezdésben foglaltak megvalósulása érdekében a jegyző határidő megjelölésével meghatározza az elvégzendő feladatokat. A teljesítés legrövidebb határideje, az elvégzendő cselekmény jellegétől függően minimum 5 nap kell, hogy legyen.

24.§ (1) Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében az alábbi munkalehetőségeket biztosítja:


a) Közterületi segédmunka:

aa) környezetvédelmi, kommunális munka: hulladékgyűjtés, kaszálás, parlagfű irtása, ároktisztítás (bel- és külterület), parkrendezés, veszélyes fák kivágásánál közreműködés, új facsemeték telepítése, hó és síkosság mentesítés

ab)  temetők rendben tartásában közreműködés

ac) játszóterek karbantartása

ad) sport és kulturális helyszínek karbantartása

ae) a település rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkákban való segítés

af) utak, járdák karbantartása

ag) a település intézményeinél bontási, építési, karbantartási munkák végzése


b) Szakképesítést igénylő munkák:

ba) festés, karbantartás

bb) ács és kőműves munkák

bc) lakatosipari munkák végzése

bd) gépek és járművek javítása, karbantartása

be) víz és fűtés-szerelés

bf) villanyszerelés


c) egyéb foglalkoztatás:

ca) intézményeknél, közös önkormányzati hivatalban takarítás

cb) a hivatal és intézmények leveleinek kézbesítése településen belül

cc) adminisztrátor: adatgyűjtés, adatfeldolgozás, intézményeknél, polgármesteri hivatalban

cd) szociális kisegítő munka: az Önkormányzat által nyújtott szociális alapellátásoknál szakképzettséget, ill. nem szakképzettséget igénylő munkák elvégzésében való közreműködés

ce) családmentori szolgálat - az önkormányzat által biztosított szolgáltatás - a családsegítő szolgálat keretében közreműködés a hatékony családgondozásban, a gyermekek szociális hátrányainak leküzdésében, a gyermekek családban tarthatóságának elősegítése


d) közfoglalkoztatás keretében minden olyan munkatevékenység megszervezhető, amely a község érdekeinek érvényesülését elősegíti.


(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának megszervezését a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

25.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. Szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt.41.§ (3) bek.) nem tudják biztosítani,

rendszeres szociális segélyre jogosult.


(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása során egészségkárosodott személy az,

a) aki az Szt. 33.§ (1) bekezdés a)-c) pontja alapján egészségkárosodott személy

b) akinek az össz-szervezeti egészségkárosodása a 40 %-ot meghaladja.


(3)  A rendszeres szociális segélyben részesülő a segély folyósításának időtartama alatt köteles együttműködni a Családsegítő szolgálattal.

25/A.§. A jogosultat együttműködési kötelezettsége keretében az alábbiak terhelik:

a) a családsegítő szolgálatnál  a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,

b) részt kell vennie a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, szükség esetén módosításában,

c) a b) pont szerinti megállapodásról a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül megállapodást kell aláírnia

d) teljesítenie kell  a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,

e) legalább három havonta meg kell jelennie a családsegítő szolgálatnál,

f) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a családsegítő szolgálattal,

g) ha együttműködési kötelezettsége teljesítésében akadályozott, köteles a családsegítő szolgálatot annak okáról haladéktalanul tájékoztatni, illetve az akadályoztatás okát 8 napon belül hitelt érdemlően (pl. orvosi igazolással) igazolni.

25/B.§. (1) Az önkormányzat és a családsegítő szolgálat kölcsönösen tájékoztatják egymást, különösen az alábbi területeken:

a) az önkormányzat a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatot jogerőre emelkedését követően megküldi a családsegítő szolgálat részére,

b) a családsegítő szolgálat a beilleszkedési program elkészültéről tájékoztatja az önkormányzatot.


(2) A rendszeres tájékoztatási kötelezettség vonatkozik a beilleszkedési program végrehajtásában résztvevő, közreműködő más szervezetekre.


(3) A családsegítő szolgálat az Szt. 37/A. § szerinti együttműködés megvalósítása érdekében:

a) nyilvántartásba veszi a megjelent jogosult személyt,

b) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyről hozott határozatban foglalt határidő betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,

c) tájékoztatja a jogosultat a beilleszkedési program típusairól, az elkészítésének menetéről, az együttműködés eljárási szabályairól,

d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a jogosult bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, erről a jogosulttal írásban megállapodást köt,

e) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges – a jogosult bevonásával – módosítja a programot,

g) jelzi a jegyzőnek ha a jogosult együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

h) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,

i) a jogosult személlyel történő kapcsolattartásról a külön jogszabályokban meghatározattak szerint esetnaplót vezet.


(4) A jegyző a családsegítő szolgálatot tájékoztatja:

a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről,

b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszűnéséről és az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettség előírásáról,

c)

25/C.§. (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult beilleszkedését segítő program az együttműködésre köteles személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alábbi területekre terjedhet ki:

a) a családsegítő szolgálattal való kapcsolattartásra,

b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre,

c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképzettség megszerzésére.


(2)  A beilleszkedési programban a rendszeres szociális segélyre jogosult számára együttműködési kötelezettségként egy időben csak egy programban való részvétel írható elő.


(3) A beilleszkedési program elkészítésében szakértő közreműködését lehet igénybe venni.


(4) A Családsegítő Szolgálat által szervezett beilleszkedést segítő programok típusai a következők:

a) a családsegítő szolgálattal való kapcsolattartásra

b) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben  történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére,

c) az egyéni képességeket fejlesztő v. az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre. Ennek keretében:

ca) az egyén foglalkoztathatóságának javítása, álláskeresésre felkészítése érdekében motiváció és készségfejlesztés, álláskeresési készségek erősítése,

cb) kommunikáció és konfliktus kezelési készségek fejlesztése

cc) mentálhigiénés tanácsadás: az egészségügyi, szociális, mentális állapot szinten tartása, javítása, családgondozás

cd) Szocializációs, kapcsolatépítő csoportokban való részvétel

ce) pszichológiai megerősítés – tanácsadás, kezeléshez juttatás

cf) más ellátásba juttatás segítése pl. nyugdíj, rehabilitációs járadék, ápolási díj, gyermeknevelési ellátások.

26.§ (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha:

a) a családsegítő szolgálatnál nem jelenik meg a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, nem veteti magát nyilvántartásba, ill. akadályoztatása esetén akadályoztatásának okát 8 napon belül nem igazolja hitelt érdemlően,

b) a beilleszkedést segítő program kidolgozásában nem vesz részt, ill. 60 napon belül nem írja alá a megállapodást,

c) személyében rejlő ok miatt, önhibájából nem teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat,

d) az előre egyeztetett megadott időben nem jelenik meg a családsegítő szolgálatnál,

e.) nem jelenik meg legalább három havonta a családsegítő szolgálatnál

f) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben nem vesz részt ill. a képzést önhibájából nem fejezi be.


(2) Az együttműködési kötelezettség megszegésének észlelése esetén az együttműködésre kijelölt szerv a jelzést 8 napon belül írásban teszi meg.

27.§ A rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre köteles személy a családsegítő szolgálattal az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi az ellátást meg kell szüntetni.

28.§ *


*Hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet 8.§-a.

Hatálytalan: 2012. május 27-től.

6. Időskorúak járadéka


29.§ *


*Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletekről szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 10.§-a.

Hatálytalan: 2013.április 30-tól.

7. Lakásfenntartási támogatás


30.§*


*Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletekről szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a.

Hatálytalan: 2012. május 27-től.

31.§*


*Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletekről szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a.

Hatálytalan: 2012. május 27-től.

32.§*


*Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletekről szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a.

Hatálytalan: 2012. május 27-től.

33.§*


*Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletekről szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a.

Hatálytalan: 2012. május 27-től.

34.§*


*Hatályon kívül helyezte a szociális rendeletekről szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendeletet módosító 12/2012.(V.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a.

Hatálytalan: 2012. május 27-től.

8. Méltányossági ápolási díj

  

35.§ (1) a) A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

 b) A méltányossági ápolási díj akkor állapítható meg, ha:

ba) az ápolónak tényleges jövedelem-kiesése  keletkezik az ápolás miatt,

bb) az ápoló tartós ápolására, gondozásra szoruló személy otthoni ápolása céljából, legalább 1 évig fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, illetőleg munkaviszonyát az ápolás-gondozás miatt megszünteti,

bc)  a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas.


 (2) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 4.számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell az Szt.43.§-ában és a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 25.§-ában meghatározott igazolásokat és szakvéleményt.

36.§ A támogatás akkor állapítható meg, ha az önkormányzat adott évi költségvetésében szerepel méltányossági ápolási díj.

37.§ Az ápolási díj havi összege az Szt-ben kötelezően előírt összeg.

38.§ (1) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha a családsegítő és a házigondozó által végzett környezettanulmány alapján megállapítást nyer, hogy az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre


(2) A házi segítségnyújtást végző az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal is, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során úgy látja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ezt a jegyzőnek jelzik.

9. Önkormányzati segély


39.§ Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.

40.§ (1)   Önkormányzati segélyben kell részesíteni kérelemre vagy hivatalból azt a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról Önhibájukon kívül más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező indokolt többletkiadásuk – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandó anya gyermekének megtartásához, iskolázhatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, agy a gyermek hátrányos helyzete miatt – anyagi segítségre szorulnak és az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén a 200 %-át.


(2) Az önkormányzati segély összegét a szociális ügyeket előkészítő munkacsoport javaslata alapján a polgármester állapítja meg, a 10.000 Ft-ot azonban nem haladhatja meg alkalmanként.


(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pl.: elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, stb./ hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény egyedi értékelését követően. Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke az 50.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.


(4) Az általános szabályoktól eltérő gyakorisággal is állapítható meg átmeneti segély azzal, hogy egyszeri támogatásként, legfeljebb az éves összegek kétszerese adható. Ha a kivételes méltánylást érdemlő körülmények indokolják és a költségvetési fedezet is rendelkezésre áll. A polgármester a szociális ügyeket előkészítő munkacsoport javaslatára a fenti összeghatároktól eltérhet.

41.§  Indokolt esetben bármelyik forma helyett kamatmentes kölcsön is nyújtható, amely pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősül. Visszafizetésének feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni.

42.§ (1) Az önkormányzati segély megállapítása előtt indokolt esetben környezettanulmányt kell készíteni. Indokolt esetnek minősül, ha a rendkívüli méltánylást igénylő eset megítélése során a kérelmező lakhatási körülményeinek részletes ismerete szükséges. 


(2) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható.

43.§ Az önkormányzati segély elsősorban természetbeni juttatás formájában vásárlási utalvány, ellátás céljára felhasználható anyagok biztosítása, ellátást biztosító szolgáltatások számláinak kiegyenlítése, csecsemők és kisgyermekek részére a védőnő és a családsegítő által összeállított tartós élelmiszercsomag, földhasználati lehetőség biztosítása, mezőgazdasági szolgáltatások, juttatások, szaktanácsadás, szakképzés, munkaeszközök biztosítása stb. nyújtható. A pénzbeli folyósítása másodlagosan, indokolt esetben adható.

43/A § Ha az önkormányzati segélyt a kérelmező hozzátartozója temetési költségeihez való hozzájárulásként igényli, az számára alanyi jogon jár. Bölcske Község Önkormányzata minden Bölcskei lakos számára, aki elhunyt hozzátartozója temetéséről gondoskodik, és azt hitelt érdemlően igazolni tudja (halotti anyakönyvi kivonat, temetési számla) 10.000,- Ft önkormányzati segélyt állapít meg, mely indokolt esetben elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

10. Temetési segély


44.§ *


* Hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokról szóló 20/2013.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a.

Hatálytalan: 2014. január 1-től.

45.§ *


* Hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokról szóló 20/2013.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a.

Hatálytalan: 2014. január 1-től.

46.§ *


* Hatályon kívül helyezte a szociális ellátásokról szóló 20/2013.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5.§-a.

Hatálytalan: 2014. január 1-től.

III. Fejezet


Természetben nyújtott szociális ellátások


11. Köztemetés


47.§ Az Szt. vonatkozó szabályai alapján a köztemetés a helyben lehetséges, mindenkori legalacsonyabb összegű és színvonalú temetési szolgáltatás biztosításával történik.

48.§ (1) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezhető az elhunyt tartásra köteles hozzátartozója.


(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesül:

a) ha az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg; egyedülálló esetén 150 %-át

b) vagyonnal nem rendelkezik;


(3) A köztemetés költsége hagyatéki teherként a hagyatékból - ha van olyan értékű hagyaték -részben v. egészben érvényesíthető.

12. Méltányossági közgyógyellátás49.§ (1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság kerül megállapításra annak a személynek, aki szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, vagyis

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165%-át, egyedül élő esetén 220%-át nem haladja meg, valamint

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.


(2) A méltányossági közgyógyellátás iránti  iránti kérelmet a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a közös önkormányzati hivatalban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 35.§-ban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat.


      (3) Méltányossági közgyógyellátásra a jogosultság 1 évi időtartamra állapítható meg.


      (4) Kiállítására, kezelésére, ellenőrzésére az Szt. szabályai az irányadók.


IV. Fejezet


Záró rendelkezések50.§ (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet szabályait a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.


(3) Jelen rendelet által nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény rendelkezései az irányadók.


(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1997./V.26./sz.  Önkormányzati rendelet.


(5) Jelen Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(6) A 12/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet kihirdetésével hatályát veszti

a) 20. § (1) bekezdés i) pontja

b) 29. §-a


(7) A 12/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(8) A 12/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép  hatályba.


(9) A 14/2013.(VII.8.) önkormányzati rendelet kihirdetésével hatályát veszti 21. § (4) bekezdése.


(10) A 14/2013.(VII.8.)  önkormányzati rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(11) A 14/2013.(VII.8.) önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép  hatályba.


(12)  Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet:

a) 44.-46. § és megelőző alcím


(13) A 20/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
Bölcske, 2008. február 17.


Kiss József sk.                                                                                   Nagyné dr. Szőke Klára sk.

polgármester                                                                                         jegyzőKihirdetve: 2008. február 17-én


Nagyné dr. Szőke Klára sk.

jegyző