Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2008 .(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 07. 08- 2017. 02. 18

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2008 .(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.07.08.

1. § A A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet Bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében,37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A § (3) bekezdésében, 43/B § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (l) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ának (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el

2. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(11.17.) önkormányzati rendelet 1. (l) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bölcske Község Önkormányzat közigazgatási területén élő lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, hontalanokra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.”

3. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésében a ,.Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

4. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Szmtv. szerinti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

5. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. § bekezdés első mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások igénybevételénél elvárható, hogy a kérelmező mindent megtegyen annak érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészben megoldódjanak, pl. tartásdíj igénylés, jogosultság esetén nyugdíj igénylés, támogatáshoz szükséges okiratok, igazolások csatolása, munkanélküli ellátáshoz szükséges együttműködés, ne önhibából váljon munkanélkülivé pl. italozó életmód.”

6. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni.”

7. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 11. § (2)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(3) Jövedelem igazolható:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást,

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,

d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.”

(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.”

8. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 12. § (l) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig történik. A Képviselő-testület hatáskörébe nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, létfenntartást veszélyeztető: rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal megtörténhet.”

9. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 14. §-a kiegészül (3)-(4) bekezdéssel:

(3) A természetbeni szociális ellátás nyújtására a védelembe vett gyermeket gondozó gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján kerül sor. A gyermekjóléti szolgálat javaslata tartalmazza:

a) a természetbeni formában nyújtandó ellátás %-ban megállapított mértékét a (2) bekezdés figyelembe vételével,

b) a természetbeni formában nyújtandó ellátás formáját a (4) bekezdés figyelembe vételével,

c) a természetbeni formában nyújtott ellátás időtartamát.

(4) A rendszeres szociális segély, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni juttatásának formái:

a) Erzsébet-utalvány,

b) tankönyv díjának kifizetése,

c) közüzemi díjak kifizetése,

d) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.

10. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Természetbeni ellátás a tankönyvsegély, élelmiszersegély, tüzelősegély, közüzemi díjak kifizetése.”

11. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

.,39. § Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt.”

12. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 45. §-a helyébe a

következő rendelkezés lép:
„45. § A temetési segély mértéke 10.000 Ft, indokolt esetben elérheti a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.”

13. § A szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet 49. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

49. § (1) Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság kerül megállapításra annak a személynek, aki szociálisan rászorult, és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, vagyis

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165%-át. egyedül élő esetén 220%-át nem haladja meg, valamint

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, illetve meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.”

14. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2008.(II.17.) önkormányzati rendelet IV. fejezet Záró rendelkezések 50. §-a kiegészül (9)-(11) bekezdéssel:

„(9) A 14/2013.(VII.8.) önkormányzati rendelet kihirdetésével hatályát veszti 21. S (4) bekezdése.
(10) A 14/2013.(VII.8.) önkormányzati rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(11) A 14/2013.(VII.8.) önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba."
Bölcske, 2013. június 28.
E rendelet kihirdetve: 2013.07.08.

5