Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 07- 2019. 02. 28

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. §  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 678 112 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            447 225 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                   1 960 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                   10 117 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                              24 045 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        .................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      47 610 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      33 919 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    33 019 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            4 961 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                                 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                  e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                            ……... e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                            ………. e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                             111 378 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                    …………... e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                                           e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 648 066 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 394 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 22 652 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:     268 940 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 409 172 e Ft.

Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                   267 940 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        84 564 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             17 581 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              90 407 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      30 382 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  45 006 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                 409 172 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           405 336 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  3 836 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                   e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                           e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                  1 000 e Ft

f) finanszírozás                                                                                                e Ft

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 629 532 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 20 586 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 27 994 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.


Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 1 000 e Ft.


(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. számú melléklet tartalmazza.

3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 65 385 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             40 627 e Ft

   /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  24 045 e Ft

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       .................... e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                            24 045 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                    .................... e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                       ................... e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                              150 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                              563 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                         e Ft

h) kölcsön                                                                                                     e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      e Ft

j) egyéb bevételek                                                                                          e Ft

k) finanszírozási bevételek                                                                              e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 65 385 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 65 385 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                     65 385 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        33 972 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             8 401 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            23 012 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ....................  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      ..................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                         e Ft

      ba) beruházások,                                                                   ................ e Ft

      bb) felújítások                                                                      ................. e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          .................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                               e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                        e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                        e Ft

f) finanszírozás                                                                                             e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.


(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 65 385 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.


A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megosztását a 21 számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 11. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat saját költségvetése


13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 653 354 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                  423 180 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                   1 960 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                   10 117 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    .................... e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      ................. e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        ................. e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                          47 460 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                          33 356 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                        33 019 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                4 961 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                         e Ft

h) kölcsön                                                                                                     e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                               ……... e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei              …    …. e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                 111 378 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                ………e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                                e Ft

Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 629 923 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 779 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 22 652 e Ft.


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 244 182 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 409 172 e Ft.

15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                  195 940 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        47 149 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és                                 

      szociális hozzájárulási adó:                                                             8 357 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            65 046 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     30 382 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                45 006 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                              409 172 e Ft

      ba) beruházások,                                                                         405 336 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  3 836 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                  1 000 e Ft

f) finanszírozás                                                                                     47 242 e Ft

Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 611 389 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 13 971 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 27 994 e Ft.


A Bölcske Községi Önkormányzat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megosztását a 22 számú melléklet tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 14. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése


17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az  Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 7 755 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              6 615 e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                            e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       ....................  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       .................... e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                    .................... e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      ................. e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        .................. e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából               ....................  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                      ………....e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        e Ft

h) kölcsön                                                                                                    e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                     e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                        e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                              e Ft

Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6 615 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 6 615 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                      6 615 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                          3 443 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                823 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              2 349 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ....................  e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      ...................  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           e Ft

      ba) beruházások,                                                                   .................... e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................... e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          ....................  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                          e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                          e Ft

f) finanszírozás                                                                                               e Ft


Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6 615 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.


Az Idősek Klubja kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megosztását a 23 számú melléklet tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások


21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 17 számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


 (2) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerin a 18 számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19 számú melléklet tartalmazza.

22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

25. §  Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.

26. §  Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések27. §  E rendelet 2013 év február hó 19 napján lép hatályba.


Kelt: Bölcske, 2013. február hó 19 napNagyné dr. Szőke Klára sk.                                                    Kiss József sk.

            jegyző                                                                         polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Bölcske, 2013február hó 19 napNagyné dr. Szőke Klára sk.

jegyző