Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 19- 2013. 09. 09

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. §  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 e Ft

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.


Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 1 000 e Ft.


(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 11. számú melléklet tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 14. számú melléklet tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások


21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 17 számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


 (2) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerin a 18 számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19 számú melléklet tartalmazza.

22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

25. §  Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.

26. §  Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések27. §  E rendelet 2013 év február hó 19 napján lép hatályba.


Kelt: Bölcske, 2013. február hó 19 napNagyné dr. Szőke Klára sk.                                                    Kiss József sk.

            jegyző                                                                         polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Bölcske, 2013február hó 19 napNagyné dr. Szőke Klára sk.

jegyző