Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2013. 03. 31

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2013.03.31.

Bölcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Bölcske Község közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a község működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet hatálya Böcske Község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.

II. Fejezet

Közterületek elnevezése

3. § (1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.

(2) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(3) Törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a településrészben tálalható és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.

(4) Az utca községrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével — külön hatósági döntés nélkül — az utca neve megszűnik.

4. § (1) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület — ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat — nem lehet.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Bölcske életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Bölcske egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy községünk életében.

(6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(8) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

5. § (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást az

Önkormányzati Hivatal vezeti
(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:
a) az utca sorszámát
b) postai irányítószámát
c) az utca nevét
d) az utca jellegét
e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.
(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:
a) a település megnevezését,
b) a postai irányítószámot,
c) az utca nevét, jellegét,
d) a ház számát,
e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint)
f) helyrajzi számot
g) a változás előtti utcanevet és házszámot.
(4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselő-testületi határozatok alapján vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét, az épületek körvonalát és a számozást be kell jelölni. A térképészeti nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal vezeti.
III. Fejezet

Közterület elnevezésének eljárási szabályai

6. § (1) A közterületek elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatására vonatkozó javaslatot — igényt - a lakosság, különösen a név megváltoztatásával érintett utcák lakóinak javaslatát kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

7. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, a Levéltárat, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.

IV. Fejezet

Utca névtáblák

8. § (1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni. (4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.

V. Fejezet

Házszámozás

9. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.

(2) Az út, utca körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a településközponttól kivezető utcák esetében a településközponttól kezdődően, míg a településközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) A (2) — (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható.

(7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni. (8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

10. § (1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kihirdetve 2013. 03.30.-án.