Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(X.27..) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2017. 11. 01

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)  bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében   meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testület tagjaira (a továbbiakban: képviselő).

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.

3. § A képviselő  tiszteletdíja havonta bruttó 37 600 forint.

4. § A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a képviselő által megadott bankszámlára utalni.

5. § A képviselő-testület a képviselők részére természetbeni juttatást nem állapít meg.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 2/1996. (I.29.) rendelete.

Baranya István sk.                                                                               Tubáné Benák Ibolya sk.

     polgármester                                                                                              aljegyző

Záradék:

A rendelet  2017. október 27-én az önkormányzat hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.


                


                                                                                                         Tubáné Benák Ibolya sk.

                                                                                                                   aljegyző