Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(XI.24..) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 27- 2017. 12. 26

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10 § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § A települési támogatásokról szóló 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatások, a települési támogatások közül az önkormányzati karácsonyi támogatás és a köztemetéstekintetében a döntés a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva Bölcske Községi Önkormányzat Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester) illeti meg.

(2) Az e rendeletben szabályozott települési támogatások közül a települési lakásfenntartási támogatás, a települési temetési segély, a települési gyógyszertámogatás és a beiskolázási támogatás tekintetében a döntés a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva Bölcske Községi Önkormányzat Általános és Pénzügyi Bizottságát(a továbbiakban: bizottság) illeti meg.”

2. § (1) A támogatási rendelet 10. § (2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti összeg, természetbeni ellátás, a természetbeni ellátás pénzegyenérték, illetve kamat megtérítése méltányosságból:

a) elengedhető,

b) csökkenthető vagy

c) részletfizetés engedélyezhető.”

(2) A támogatási rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A támogatási rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés tekintetében méltányosságnak tekintendő, ha az összeg megtérítése a kötelezett és családja létfenntartását súlyosan veszélyezteti. Létfenntartást súlyosan veszélyeztető helyzet különösen, ha az ellátást igénybe vevő családjában:

a) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg,

b) kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak és az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy

c) súlyos fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg személyről gondoskodnak.”

(3) A támogatási rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Azt a személyt, aki a támogatást jogosulatlanul, vagy rosszhiszeműen vette igénybe,12 hónapig terjedő időtartamra ki kell zárni a II. fejezetben meghatározott települési támogatások nyújtásából.”

3. § A támogatási rendelet 12. § (1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendszeres települési támogatások folyósítása a tárgyhót követő hónap 5. napjáig történik. A nem rendszeres települési támogatás kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a határozat jogerőre emelkedését követően azonnal megtörténik.”

4. § A támogatási rendelet 16. §-ahelyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A Képviselő-testület atelepülési támogatás igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.”

5. § A támogatási rendelet 17. § (3)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A települési támogatások nem kötelezően nyújtandó támogatási formák.”

6. § (1)A támogatási rendelet 22/A. §-ahelyébe a következő rendelkezés lép:

„22/A. §Éventehivatalból önkormányzati karácsonyi támogatásban kell részesíteni:

a) a nagycsaládosokat és

b) azokat a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő bölcskei bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bölcskén élő 65 év feletti személyeket, akiknek ajövedelme nem haladjameg a 120.000 Ft-ot.

(2) A támogatási rendelet 22/B. §-ahelyébe a következő rendelkezés lép:

„22/B. § (1) Nagycsaládosnak minősül, aki legalább három gyermek után, vagy azok figyelembe vételével családi pótlékban részesül, vagy családi pótlékban nem részesül, de a gyermek nappali rndszerű oktatában vesz részt és a 25. életévét még nem töltötte be.

(2) Az önkormányzati karácsonyi támogatást a Polgármester a tárgyév költségvetési rendeletében meghatározott előírányzat mértékéig állapíthatja meg.

(3) A támogatást az (1) bekezdésben meghatározott nagycsaládok részére azonos értékben természetben kell nyújtani, melynek összege a (2) bekezdésben hivatkozott előírányzat alapján családonként legfeljebb 20.000. Ft.

(4) A támogatást a 22/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek részére egységesen és azonos összegben, vagy értékben pénzbeli juttatás vagy utalvány formájában kell nyújtani, melynek összege a (2) bekezdésben hivatkozott előirányzat alapján legfeljebb 8.000. Ft/fő.”

7. § A támogatási rendelet 23. § (3)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli települési támogatások kötelezően nyújtandó támogatási formák.”

8. § (1) A támogatási rendelet 27. § (1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli szemétszállítási támogatásra egy család csak egy ingatlan tekintetében jogosult.”

(2) Atámogatási rendelet 27. § (2/a))bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2/a) A (2) bekezdésben meghatározatt támogatás mértéke a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1/a) – (1/c) bekezdésében foglalt számú természetes személy ingatlanhasználókra meghatározott űrtartalmú hulladékgyűjtő edény után fizetendő hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozik.”

9. § Ez a rendelet 2017. november 27-én lép hatályba és 2017. december 27-én hatályát veszti.

Baranya István s.k.                                                                              dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

  polgármester                                                                                          jegyző
Záradék:

A rendelet  2017. november 24-én az önkormányzat hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.
                

dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

jegyző