Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(XII.8..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 01. 16- 2021. 09. 30

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(XII.8..) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról[1]

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bölcske Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi közművelődés támogatását

 • a) közösségi színtér biztosításával,
 • b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
 • c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és
 • d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

2. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez közösségi színtérként biztosítja az alábbi épületeket, ingatlanokat:

 • a) Könyvtár (Bölcske, Szentháromságtér 6.),
 • b) Rákóczi Filmszínház (Bölcske, Szentháromságtér 6.),
 • c) Rendezvényház (Bölcske, Szentháromságtér 6.) és
 • d) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.

3. § Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mkktv.) 76. § (2) bekezdése szerinti közművelődési formákat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbiak szerint támogatja:

a.a) az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására, és

a.b) az önkormányzat- döntése szerint- közreműködik az a.a) pontban foglaltak népszerűsítésében, meghirdetésében,

b) az Mkktv. 76. § (2) bekezdése b) pontja körében:

b.a) az önkormányzat támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,

b.b) az önkormányzat ápolja a helyi borászati kultúrát, támogatja az ezzel kapcsolatos rendezvények, versenyek szervezését és

b.c) az önkormányzat támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

c) az Mkktv. 76. § (2) bekezdés c) pontja körében:

c.a) az önkormányzat a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít és

c.b) az önkormányzat kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

d) az Mkktv. 76. § (2) bekezdés d) pontja körében:

d.a) az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

d.b) az önkormányzat támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti és

d.c) az önkormányzat művelődési célú pályázatok készítésében, más pályázó részére való segítségnyújtásban részt vesz,

e) az Mkktv. 76. § (2) bekezdés e) és f)pontja körében az önkormányzat közösségi színteret biztosít a nyugdíjasok és az ifjúság számára,kapcsolatot tart fenn a helyi amatőr színjátszással és a helyi énekkarral,

f) az Mkktv. 76. § (2) bekezdés g) pontja körében az önkormányzat könyvtári szolgáltatásokat helyben és ingyenesen biztosít, itt az elektronikus információstársadalom követelményeinek megfelelve lehetőséget teremt internet-hozzáféréshez.

5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

 • a) az általa fenntartott Bölcske Mesevár Óvodával,
 • b) a Kegyes József Általános Iskolával,
 • c) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
 • d) egyházakkal és
 • e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el nem látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.

6. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves

költségvetésében meghatározott keretek között egyedi döntéssel biztosítja.

(2) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

7. § (1) Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bölcske Község Önkormányzata 15/2000. (VI.13.) KT. sz. rendelete a közművelődésről.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.