Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017.(XII.8..) önkormányzati rendelete

a közterület használat helyi szabályozásáról szóló 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09- 2017. 12. 30

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § A közterület használat helyi szabályozásáról szóló 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe  a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A közterület használattal kapcsolatos hatáskörök gyakorlója – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva Bölcske Községi Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester).

(2) A 27. §-ban szabályozott, filmforgatási célú közterület használattal kapcsolatos hatáskörök gyakorlója a képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva Bölcske Községi Önkormányzat Általános és Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Általános és Pénzügyi Bizottság).”

2. § A rendelet 22. § (1) bekezdésében az „Általános és Pénzügyi Bizottság”  szövegrész helyébe a „ Polgármester” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.


Baranya István  s.k.                                                                        dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

  polgármester                                                                                            jegyző


Záradék:

A rendelet 2017. december 8-án az önkormányzat hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel kihírdetésre kerül.      dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

                                                                                                                     jegyző