Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(XII.8..) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről és az ezekkel kapcsolatos bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 09- 2018. 07. 31


Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

  1. A rendelet célja és hatálya


1. § (1) E rendelet célja Bölcske község településképének védelme érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.

(2) E rendelet hatálya Bölcske Község közigazgatási területén reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.

  1. Értelmező rendelkezések


2. § Információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó.

3. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen3. § Bölcske Község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott,a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

4. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

4. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok
5. § (1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

d) idegenforgalmi és közlekedési információk;

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;

(2) Az információs célú berendezés felületének legfeljebbkétharmadavehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (1) bekezdés szerinti közérdekű információt kell,tartalmazzon.

5. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények6. § (1) Helyi egyedi védelem alatt álló épülethomlokzaton l m2-nél nagyobb reklámhordozó nem helyezhető el.

(2) Helyi egyedi védett épületen, helyi védett területen, műemléki környezet területén álló épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, az adott épülethez megtervezett és elkészített, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású cégér helyezhető el.

(3) A reklámhordozó folyamatos karbantartása, tisztántartása a reklámhordozó tulajdonosának és a reklám közzétevőjének feladata és kötelessége, ennek megtörténtét a közterület kezelője ellenőrzi. Amennyiben a karbantartást, tisztántartást a kötelezettek elmulasztják, és ezen kötelezettségnek felszólításra sem tesznek eleget, a közterületkezelő a kötelezettek költségére és veszélyére a reklámhordozót elbontja vagy eltávolítja.

6. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében7. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.


7. Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése

8. § (1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban -az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamáraépítési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.

(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

8. Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére


9. § (1)A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően. A polgármester a döntését a vonatkozó jogszabályi előírások mellett a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.

(2) A településképi bejelentési eljárás az 1. számú mellékletben szereplő kérelem nyomtatványnak a polgármesteri hivatal hatósági osztályához történő benyújtását követően indul.

(3) A bejelentéshez papír alapú vagy digitális adathordozón tárolt dokumentációt kell mellékelni. A digitális adathordozón benyújtott dokumentáció PDF formátumú lehet.

(4) A dokumentációból egyértelműen ki kell derüljön a reklám, reklámhordozó, hirdető-berendezés megjelenése (helyszín, anyaghasználat, színezés, méret) tartalma és környezethez való illeszkedése. Előbbiek megfelelését műszaki leírással és rajzi munkarésszel kell igazolni.

(5) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.

(6) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(7) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

10. § Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg e rendelet 12.§-ban meghatározott tartalmi követelményeinek, a polgármester a tervezett tevékenységet megtiltja.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester a bejelentést tudomásul veszi vagy megtiltja, ha az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak vagy nem illeszkedik a településképbe.

A polgármester döntését a kérelem beérkezését követő 15 napon belül, hatósági határozatban veszi tudomásul vagy tiltja meg. A polgármester a tudomásul vételt feltételhez kötheti.

Tiltó határozat esetén a döntést indokolni kell, továbbá a tiltó határozatban figyelmeztetni kell a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire.

E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


9. Záró rendelkezések11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Baranya István s.k.                                                                       Dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

polgármester                                                                                           jegyző
Záradék:

A rendelet 2017. december 8-án az önkormányzat hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.


                                                                                              Dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

                                                                                                          jegyző