Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16..) önkormányzati rendelete

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 07. 17

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16..) önkormányzati rendelete

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.31.

Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva akövetkezőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Bölcske Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat) és annak bizottságaira,

b) az Önkormányzat költségvetési szerveire és

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi költségvetésének összesített bevételét 732.528.798,- forintban állapítja meg, melyen belül:

a) a költségvetési bevételek: 415.998.991,- Ft,

b) finanszírozási bevételek: 316.529.807,- Ft.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi költségvetésének összesített kiadását 732.528.798,- forintban állapítja meg, melyen belül:

a) a költségvetési kiadások: 555.622.314,- Ft,
b) finanszírozási kiadások: 176.906.484,- Ft.
(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az előző évi felhasználható tervezett pénzmaradványát 139.511.555,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a működési költségvetési hiány 0Ft,
b) a felhalmozási költségvetési hiány 0Ft.
(6) Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(7) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. § (1) A képviselő-testület a tervezett 0Ft hiány finanszírozására

a) belső finanszírozásként 139.511.555,- Ft pénzmaradvány igénybevételét

b) külső finanszírozásként:

ba) 0 Ft működési hitel beállítását,

bb) 0 Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el.

(2) A 13. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási tételek - az EU-s forrásból megvalósulók kivételével- nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön Képviselő-testületi döntés alapján.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését

a) az önkormányzat vonatkozásában a4. melléklet,

b) a polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. melléklet,

c) a Mesevár Óvoda vonatkozásában a 7. melléklet,

d) az Idősek Klubja vonatkozásában a 8. melléklet,

e) a létszámkeret vonatkozásában a 15. melléklet tartalmazza

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 10.melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről készített előirányzati ütemtervet a 13. melléklettartalmazza.

6. § A képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:

a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 9. melléklet,

b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 12. melléklettartalmazza.

7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét al 1. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat általános működési tartalékát 36 157 345Ft összegben, fejlesztési célú tartalékát0 Ft összegben hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a

2. melléklet tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását,és igénybevételét.

12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott támogatásról írásban kötelesek elszámolni. A 2018. évben azon szervezetek részére támogatás nem folyósítható, akik a 2017. évi támogatás összegéről az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti módon és határidőben nem számoltak el.

13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2018. január 01-től az1.melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2018. évben 20 000forint.

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2018. évben 38650 forint.

4. A köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalókcafetéria juttatásának éves összege 200 000 Ft/fő/év, mely összeg a munkáltató által fizetendő közterhet is tartalmazza.

5. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(11.26.) Korm. rendelet 4.S

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az utazási költségtérítés mértéke: 15 Ft/ km az Szja tv. 25. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

14. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 17.mellékletébe tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésben külön soron betervezettjutalom kerettel a képviselőtestület külön engedélyével rendelkezhetnek.

16. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben nettó 500.000 Ft összeghatárig jogosult árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy annak következményei elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:Áht) rendelkezéseitől eltérő intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közöttátcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § (1) Az előző évi pénzmaradvány — az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével — a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében l00 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) Az képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében — nemleges adat esetén is — havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

5. A gazdálkodás szabályai

18. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzataifelett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhozkapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönítettelőirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel. (4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módongondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényesközponti szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. Aszabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formábankötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(7) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a) 200 000 Ft feletti kifizetést és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,

b) 200 000 Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően azutalványozó írásos engedélyével fizethető ki.

19. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáróla jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt, és erről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. § Az általános és a céltartalék felosztása és a felhasználásáról szóló döntés meghozatala a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébetartozik.

21. § A költségvetési szervek pénzellátása a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási kiilönbözetek figyelembevételével - a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról — az intézmény kérése alapján — a polgármester dönt és erről tájékoztatja a képviselő-testületet a soron következő ülésen.

22. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a Hungária Takarék.

(2) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31 Konn. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint aBölcskeiRoma Nemzetiségi Önkormányzat a Hungária Takarék hitelintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

23. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

24. § A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 13. mellékletbena képviselő-testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

25. § Aköltségvetési szervvezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetéséről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bölcske, 2018. február 16.
7