Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.1..) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról

Hatályos: 2018. 03. 02- 2020. 07. 17

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A képviselő-testület 2018. évre valamennyi felsőfokú iskolai végézettségű köztisztviselő részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletménye 15 %-a.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő  napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.


Baranya István s.k.                                                                      dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

     polgármester                                                                                           jegyzőZáradék:

A rendelet  2018. március 1-jén az önkormányzat hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.


                


                                                                                                         dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

                                                                                                                   jegyző