Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva, annak az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjába, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai

2. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 6 565 427 623 Ft bevétellel, 6 387 262 897 Ft kiadással jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 834 426 616 Ft.

(2) A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 78 278 282 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 388 711 857 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 2.1.2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Közvetett támogatás, engedélyezett létszám, pénzeszköz átadása, több éves kihatással járó döntések, folyósított ellátások

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények számára engedélyezett éves létszámkeretet a 4. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú végleges pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 7. melléklet szerint fogadja el.

Vagyonkimutatás

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 8 508 802 389 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 183 441 971 Ft-ot képviselnek.

Egyszerűsített beszámoló, maradvány

6. § A Képviselő-testület a 2020. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével

  • a) az egyszerűsített mérleget a 9. melléklet szerint fogadja el.
  • b) a 2020. évi pénzeszközök változását 10. melléklet szerint fogadja el.
  • c) a 2020. évi maradvány kimutatást a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
  • d) a 2020. évi eredmény kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

Dunaföldvár, 2021. május 25.

Horváth Zsolt dr. Boldoczki Krisztina
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2021. május 28.

dr. Boldoczki Krisztina
jegyző

1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

337 300 000

331 224 710

314 129 108

95

1

Alaptevékenység bevételei

333 800 000

327 724 710

310 569 026

95

2

Egyéb bevétel

3 500 000

3 500 000

3 560 082

0

2

Közhatalmi bevételek

1 394 000 000

1 353 629 000

1 516 505 761

112

1

Helyi adók

1 346 600 000

1 345 229 000

1 503 404 364

112

kommunális adó

45 000 000

45 000 000

45 167 140

100

iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 457 900 024

112

idegenforgalmi adó

1 600 000

229 000

337 200

147

2

Átengedett központi adók

39 000 000

0

288 745

0

gépjárműadó

39 000 000

0

288 745

0

3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

2 000 000

2 000 000

6 137 581

307

4

Egyéb települési adók

6 400 000

6 400 000

6 675 071

104

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

20 000 000

29 851 743

26 452 530

89

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

5 000 000

5 000 000

1 600 787

32

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

15 000 000

24 851 743

24 851 743

100

4

Támogatások, kiegészítések

399 876 632

467 901 065

467 901 065

100

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

628 394

628 394

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.

181 136 670

200 172 295

200 172 295

100

3

Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.

208 093 952

240 758 650

240 758 650

100

4

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

10 646 010

17 467 005

17 467 005

100

5

Működési célú központosított előirányzatok

0

5 811 593

5 811 593

0

6

Egyéb központi támogatás

0

3 063 128

3 063 128

100

5

Támogatások államháztartáson belül

188 783 934

314 719 088

283 434 923

90

1

Működési célú támogatások

79 000 000

86 204 580

81 787 835

95

Központi költségvetési szervtől

5 400 000

5 400 000

6 233 943

115

NEAK támogatás

52 600 000

54 950 000

57 991 000

106

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás

15 000 000

15 829 580

7 483 268

47

Testvérvárosi program (EU-s)

6 000 000

6 000 000

6 054 624

101

Egyéb működési támogatás

0

4 025 000

4 025 000

0

2

Felhalmozási célú támogatások

109 783 934

228 514 508

201 647 088

88

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

7

Adott kölcsönök visszatérülése

16 600 000

15 400 000

11 839 523

77

Költségvetési bevételek:

2 356 560 566

2 512 725 606

2 620 262 910

104

8

Finanszírozási bevételek

0

40 000 000

3 193 306 247

7 983

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

0

0

0

0

-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )

0

-felhalmozás célú hitel bevételei

0

0

0

0

-likvid hitel bevételei

0

2

Betét megszűntetés bevétele

0

0

3 145 091 488

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

40 000 000

48 214 759

121

4

Lekötött betét felbontása

0

0

0

0

5

Maradvány felhasználás

0

0

0

0

9

Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)

300 000 000

761 353 359

751 858 466

99

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 656 560 566

3 314 078 965

6 565 427 623

198

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

2 092 024 713

2 146 705 359

1 680 428 612

78

1

Személyi jellegű juttatások

841 211 000

852 641 404

807 322 749

95

2

Munkaadókat terhelő járulékok

162 926 000

163 258 642

135 952 543

83

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

882 870 000

893 690 958

589 537 609

66

-környezetvédelmi alap

4 500 000

6 500 000

4 158 193

64

-intézményi felújítások kerete

20 000 000

20 000 000

20 134 993

101

-út-híd keret

32 000 000

32 000 000

31 916 285

100

-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.

5 000 000

5 000 000

5 038 657

101

-földutak helyreállítása

13 000 000

16 000 000

9 984 971

62

-szúnyoggyérítés

6 000 000

6 300 000

6 072 573

96

-pince-partfal

6 000 000

6 000 000

5 698 443

95

-testvérvárosi keret

2 000 000

0

0

0

-Fásítás 2020-2024 program

5 000 000

5 000 000

1 428 839

29

4

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

46 900 000

46 900 000

23 479 946

50

5

Szolidaritási hozzájárulási adó

38 757 155

38 757 155

38 757 155

100

6

Támogatás visszafizetése

0

1 145 286

1 145 286

100

7

Működési támogatások pénzeszköz átadás

111 589 000

104 171 750

84 233 324

81

8

Tartalékok

7 771 558

46 140 164

0

0

-általános

7 771 558

24 593 631

0

0

-fejlesztési

0

21 546 533

0

0

2

Felhalmozási célú kiadások

534 365 068

1 087 702 821

576 462 781

53

1

Felújítások kiadásai

211 056 381

707 254 859

386 782 818

55

2

Beruházási kiadások

323 308 687

360 433 322

169 665 323

47

3

Támogatásértékű fejl. kiadások

0

20 014 640

20 014 640

0

3

Adott kölcsönök

1 200 000

10 700 000

9 500 000

89

Költségvetési kiadások:

2 627 589 781

3 245 108 180

2 266 391 393

70

4

Finanszírozási kiadások

28 970 785

68 970 785

4 120 871 504

5 975

1

Felhalm. célú hitel törlesztése

11 200 000

11 200 000

11 200 000

100

2

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

4 070 093 076

0

3

Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 969 225

55 969 225

37 776 868

67

4

Pénzügyi lízing

1 801 560

1 801 560

1 801 560

100

5

Irányítószervi támogatások folyósítáa

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 656 560 566

3 314 078 965

6 387 262 897

193

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

220

220

220

100

2. melléklet

üres cím

2.1

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

140 000 000

128 021 750

124 574 682

97

1

Alaptevékenység bevételei

138 000 000

126 021 750

121 388 774

96

2

Kamatbevétel

2 000 000

2 000 000

3 185 908

159

2

Közhatalmi bevételek

1 394 000 000

1 353 629 000

1 516 505 761

112

1

Helyi adók

1 346 600 000

1 345 229 000

1 503 404 364

112

kommunális adó

45 000 000

45 000 000

45 167 140

100

iparűzési adó

1 300 000 000

1 300 000 000

1 457 900 024

112

idegenforgalmi adó

1 600 000

229 000

337 200

147

2

Átengedett központi adók

39 000 000

0

288 745

0

gépjárműadó

39 000 000

0

288 745

0

3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

2 000 000

2 000 000

6 137 581

307

4

Egyéb települési adók ( mezőőri járulék)

6 400 000

6 400 000

6 675 071

104

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

20 000 000

29 851 743

26 452 530

89

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

5 000 000

5 000 000

1 600 787

32

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

15 000 000

24 851 743

24 851 743

100

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások, kiegészítések

399 876 632

467 901 065

467 901 065

100

1

Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp)

628 394

628 394

100

2

Köznevelési feladatok támogatása

181 136 670

200 172 295

200 172 295

100

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám.

208 093 952

240 758 650

240 758 650

100

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

10 646 010

17 467 005

17 467 005

100

5

Működési célú ktgvetési támogatások

0

5 811 593

5 811 593

0

6

Elszámolásból szármarzó bevételek (pótigény, bölcs.)

0

3 063 128

3 063 128

100

5

Támogatások államháztartáson belül

188 783 934

314 719 088

282 807 862

90

1

Működési célú támogatások

79 000 000

86 204 580

81 223 892

94

NEAK támogatás

52 600 000

54 950 000

57 991 000

106

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)

15 000 000

15 829 580

7 483 268

47

Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)

5 400 000

5 400 000

5 670 000

105

Testvérvárosi program (EU-s)

6 000 000

6 000 000

6 054 624

101

Egyéb működési támogatás

0

4 025 000

4 025 000

100

2

Felhalmozási célú támogatások

109 783 934

228 514 508

201 583 970

88

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

7

Adott kölcsönök visszatérülése

16 600 000

15 400 000

11 839 523

0

Költségvetési bevételek:

2 159 260 566

2 309 522 646

2 430 081 423

105

8

Finanszírozási bevételek

300 000 000

794 593 932

3 843 434 798

484

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

0

0

0

-működési célú hitel bev ( a telj halmozott )

0

0

0

0

-felhalmozás célú hitel bevételei

0

0

0

0

-likvid hitel bevételei

0

0

0

0

2

Betét megszűntetés bevétele

0

0

3 050 000 000

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

40 000 000

48 214 759

121

4

Maradvány felhasználás

300 000 000

754 593 932

745 220 039

99

9

Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 459 260 566

3 104 116 578

6 273 516 221

202

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

KIADÁSOK

Forintban

11

Működési kiadások

1 014 246 155

1 011 940 674

674 031 240

67

1

Személyi jellegű juttatások

188 000 000

183 740 404

153 342 679

83

2

Munkaadókat terhelő járulékok

37 500 000

36 652 642

24 698 544

67

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

591 500 000

600 573 437

348 374 306

58

-környezetvédelmi alap

4 500 000

6 500 000

4 158 193

64

-intézményi felújítások kerete

20 000 000

20 000 000

20 134 993

101

-út-híd keret

32 000 000

32 000 000

31 916 285

100

-járdák, csap.víz elvezető rendsz. ag bizt

5 000 000

5 000 000

5 038 657

101

-földutak helyreállítása

13 000 000

16 000 000

9 984 971

62

-szúnyog gyérítés

6 000 000

6 300 000

6 072 573

96

-pince-partfal - vis maior

6 000 000

6 000 000

5 698 443

95

-testvérvárosi keret

2 000 000

0

0

0

-fásítás 2020-2024 program

5 000 000

5 000 000

1 428 839

29

4

Működési célú pénzeszköz átadás

111 589 000

104 171 750

84 233 324

81

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

46 900 000

46 900 000

23 479 946

50

6

Szolidaritási hozzájárulás

38 757 155

38 757 155

38 757 155

100

7

Támogatás visszafizetése

0

1 145 286

1 145 286

100

12

Felhalmozási célú kiadások

534 365 068

1 078 787 955

567 547 915

53

1

Felújítások kiadásai

211 056 381

707 254 859

386 782 818

55

2

Beruházási kiadások

323 308 687

351 518 456

160 750 457

46

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

20 014 640

20 014 640

0

13

Tartalékok

7 771 558

46 140 164

0

0

1

Általános működési tartalék

7 771 558

24 593 631

0

0

2

Céltartalék

0

21 546 533

0

0

3

Fejl. célú tartalék

0

0

0

0

13

Adott kölcsönök

1 200 000

10 700 000

9 500 000

89

1

Költségvetési kiadások:

1 557 582 781

2 147 568 793

1 251 079 155

58

2

Finanszírozási kiadások

901 677 785

956 547 785

4 860 205 044

508

1

Felhalm. célú hitel törlesztése

11 200 000

11 200 000

11 200 000

100

2

Betét elhelyezés kiadása

0

3 975 000 000

0

3

Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése

15 969 225

55 969 225

37 776 868

67

4

Irányító szervi támogatások folyósítása

872 707 000

887 577 000

834 426 616

94

5

Pénzügyi lízing

1 801 560

1 801 560

1 801 560

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 459 260 566

3 104 116 578

6 111 284 199

197

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

52

52

52

100

2.1.1

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat

2020

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

0

0

1

Alaptevékenység bevételei

0

0

0

0

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

22 800 000

25 150 000

28 317 800

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

22 800 000

25 150 000

28 317 800

113

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

22 800 000

25 150 000

28 317 800

113

Finanszírozási bevételek

6 700 000

6 700 000

2 544 919

38

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

6 700 000

6 700 000

2 544 919

38

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 500 000

31 850 000

30 862 719

97

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

29 500 000

31 402 999

30 415 718

97

1

Személyi jellegű juttatások

21 200 000

23 200 000

23 197 194

100

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 800 000

4 150 000

3 837 479

92

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

4 500 000

4 052 999

3 381 045

83

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

447 001

447 001

0

1

Beruházási kiadások

0

447 001

447 001

0

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

29 500 000

31 850 000

30 862 719

97

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 500 000

31 850 000

30 862 719

97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

4

4

100

2.1.2.

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

Létesítmény, beruházási cél

Döntés

2020. évi

%

megnevezése:

száma:

Eredeti ei.

Mód. ei.

telj.

1.1.

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag

beadott

51 195 000

103 114 549

2 247 993

2

1.2.

VP6-19.2.1-25-05-17 Sárga pincésgödör turisztikai fejlesztés

203/2017

5 000 000

0

0

0

1.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

56 195 000

103 114 549

2 247 993

2

2.1.

JETA-48-2019 tervezés projekt (Dfvár-Madocsa-Dkömlőd konzorcium)

87/2019

14 770 100

14 770 100

14 636 750

99

2.2.

JETA-2020 Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesít.

2021-ben eng

80 000 000

0

0

0

2.3.

JETA-Teherszállító, lombszívó, lombseprű

92/2020 PM

0

17 765 916

0

0

2.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

94 770 100

32 536 016

14 636 750

0

3.1.

Felső Bölcske utca 2-32. járda felújítás

182/2017

30 000 000

0

0

0

3.2.

Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése

188/2019

8 763 000

8 763 000

8 763 000

100

3.3.

Vásár fejlesztés (állatvásár kial., eletromos fejl, útépítés, vizesblokk)

20 000 000

20 000 000

20 057 609

100

3.4.

Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó

8 000 000

8 000 000

200 000

3

3.5.

Homokai köz útfelújítás

15 000 000

0

0

0

3.6.

Alsó Rév utca felújítása

25 000 000

0

0

0

3.7.

Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út

2 000 000

2 000 000

0

0

3.8.

Hunyadi tér játszótér kerítés

195/2019

800 000

800 000

786 130

98

3.9.

Mezőföldvíz Kft. tőkeemelés

203/2019

12 361 000

12 361 000

12 361 000

100

3.10.

Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr

179/2017

0

0

0

0

3.11.

Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése

3/2020 PM

3 955 800

2 000 000

1 955 800

98

3.12.

Térinformatikai rendszer (GISPÁN)

0

0

0

0

3.13.

Rákóczi u. 8. szám udvar rendezés, parkosítás

0

0

0

0

3.14.

Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése

3 000 000

3 000 000

0

0

3.15.

Kossuth L. u. 2-14. földkábeles közvilágítási hálózat kiép

160/2020KT és 68/2020PM

6 000 000

11 045 600

0

0

3.16.

Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás

0

0

0

0

3.17.

Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése

0

0

0

0

3.18.

Kemping megvásárlása

17 270 000

17 270 000

17 270 000

100

3.19.

Pentelei u. csapadékvíz elvezetés

0

0

0

0

3.20.

Munkácsy Mihály u. aszfaltozás

0

0

0

0

3.21.

Felső Bölcske utca aszfaltburkolat felújítás

0

0

0

0

3.22

Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés

0

0

0

0

3.23

Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés

0

0

0

0

3.24

József téri óvoda parkoló építés

0

0

0

0

3.25

Iskola u. óvoda parkoló építés

0

0

0

0

3.26

Béke tér II. ütem - körforgó építés

0

0

0

0

3.27

Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés

0

0

0

0

3.28

Opel Vectra csere - elektromos autó

0

0

0

0

3.29

Földterületek kisajátítása

0

0

0

0

3.30

Zeneiskola áthelyezése Béke tér 13. Templom u. 32.

0

0

0

0

3.31

Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton ÚJ!!!

12 000 000

12 000 000

0

0

3.32

Tervezési keret 2020-2017 ÚJ!!!

5 000 000

5 000 000

3 357 500

67

3.33

2 db defibrillátor középületben történő elhelyezésére ÚJ!!!

1 200 000

1 200 000

500 000

42

3.34

Mezőföldvíz Kft. - Vagyonértékelés és közreműködési díj

101/2020

5 949 587

3 088 840

0

0

3.35

Toronyóra Polg Hiv

0

1 116 330

1 116 330

100

3.36

Országzászló

0

4 000 000

4 254 000

106

3.37

Dunaparti nyilvános illemhely tervezése

0

1 000 000

0

0

3.38

Könyvtár raktár helység, parkosítás

0

11 892 300

5 898 879

50

3.39

Rendezési terv felülvizsgálata

0

500 000

482 600

97

3.40

Alsó- Felső-Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése

0

10 899 982

9 019 083

83

3.41

Önkormányzati fejlesztések

0

15 679 420

0

0

3.42

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

0

500 000

510 975

102

3.43

Kiss Csaba

0

499 000

499 000

100

3.44

Óvoda villámvédelem

0

1 179 068

1 179 068

100

3.45

VP vásár pályázat tervezés

0

3 203 500

3 203 500

100

3.46

Mendi Milán Márió

0

350 000

350 000

100

3.47

Sárga Pincésgödör játszótér - Pannonia Bio Zrt. 2020.01.09

0

3 000 000

3 000 000

100

3.48

Piac kamera rendszer

0

1 698 200

1 698 200

100

3.49

Pannonia Bio Zrt. - színpad, játszótér

0

6 475 000

0

0

3.50

"Aztakeservit" ivóvíz bekötés

0

1 198 000

1 198 000

100

3.51

Gyerektábor csapadékvíz elvezetés

0

802 640

802 640

100

3.

Saját erőből javasolt összesen:

176 299 387

170 521 880

61 393 539

36

Beruházási kiadások összesen:

327 264 487

306 172 445

78 278 282

26

ebből: Kötelező feladat

260 031 487

223 760 305

19 615 058

9

Önként vállalt feladat

67 233 000

82 412 140

58 663 224

71

4.1.

VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)

39/2018

13 999 997

19 830 995

18 982 443

96

4.2.

HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap

42/2016

1 923 684

1 923 684

223 520

12

4.3.

Várkapu felújítása

0

0

0

0

4.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

15 923 681

21 754 679

19 205 963

88

5.1.

JETA-16-2018 Paksi u., Kéri u., járda és kerékpárút felúj (kiv.,műsz.ell.)

19,131,132/2019

97 145 345

97 145 345

97 004 311

100

5.2.

JETA-47-2019 Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda épület felújítása

112/2019

31 781 831

35 667 534

36 042 614

101

5.3.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

137/2019

500 000

716 000

716 003

100

5.4

ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése

36/2019

17 027 674

17 027 674

10 812 573

64

5.5

PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere

103/2020 KT

126 758 639

119 218 765

94

5.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

146 454 850

277 315 192

263 794 266

95

6.1.

Sas utca munkálatok

műsz. ind

22 677 850

22 677 850

22 931 850

101

6.2.

Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere I. ütem

20 000 000

0

0

0

6.3.

Védőnői szolgálat vizesblokk, fűtésrendszer felújítás

műsz. ind

0

6 000 000

5 762 680

96

6.4.

Dfvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása

0

0

0

0

6.5.

Hunyadi park bejáró

műsz. ind

0

0

0

0

6.6.

Jókai u. óvoda teraszok felújítása

0

4 500 000

4 498 340

100

6.7.

Polgármesteri Hivatal gázkazán csere

műsz. ind

0

18 038 151

18 038 151

100

6.8.

Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)

0

0

0

0

6.9

Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása

0

1 800 000

0

0

6.10

Művelődési Ház légkondicionálása és légcsere

6 000 000

6 000 000

5 826 760

97

6.11

Alsó- Felső-Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése

0

0

0

0

6.12

Szőlősk-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapvíz elv eng. I.ütem

0

0

0

0

6.13

Aradi köz útfelújítás

0

0

0

0

6.14

Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere

0

4 950 000

0

0

6.15

Kossuth L. u. 17-23/A konyha eszköz fejlesztés

0

0

0

0

6.16

Váczi Mihály utca

0

0

0

0

6.17

Várkapu felújítása

3/2020 PM

0

9 000 000

9 009 736

100

6.18

Buszpályaudvar illemhely felújítás

3/2020 PM

0

4 000 000

4 169 864

104

6.19

Polg Hiv díszterem parkettázás

3/2020 PM

0

1 450 000

1 328 318

92

6.20

Városi közutak felújítása

3/2020 PM

0

0

0

0

6.21

Templom 32. homlokzat felújítás

5/2020 PM

0

6 000 000

6 063 499

101

6.22

Bérlakás felújítás

82/2020 KT

0

2 995 680

3 047 195

102

6.23

"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása"

128/2020 KT

0

332 061 481

14 897 867

4

6.24

Templom 32. vizesblokk felújítás

140/2020 KT

0

5 000 000

5 063 500

101

6.25

Polg Hiv tűzfal felújítása

144/2020 KT

0

3 271 744

3 271 744

100

6.26

0374, 0376 közút felújítás

71/2020 PM

0

4 978 233

1 802 124

36

6.

Saját erőből javasolt összesen:

48 677 850

432 723 139

105 711 628

24

Felújítási kiadások összesen:

211 056 381

731 793 010

388 711 857

53

ebből: kötelező feladat

205 056 381

711 793 010

368 811 861

52

önként vállalt feladat

6 000 000

20 000 000

19 899 996

99

7.

Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.

538 320 868

1 037 965 455

466 990 139

45

2.1.3.

Dunaföldvár Város Önkormányzat Mezőőri Szolgálat

2020

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

0

0

1

Alaptevékenység bevételei

0

0

0

0

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6 400 000

6 400 000

6 675 071

104

1

Mezőőri járulékok

6 400 000

6 400 000

6 675 071

104

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

5 400 000

5 400 000

5 670 000

105

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)

5 400 000

5 400 000

5 670 000

105

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

5 400 000

11 800 000

12 345 071

105

Finanszírozási bevételek

12 200 000

13 000 000

10 659 974

82

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

12 200 000

13 000 000

10 659 974

82

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 000 000

24 800 000

23 005 045

93

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

24 000 000

24 200 000

22 502 605

93

1

Személyi jellegű juttatások

18 000 000

18 000 000

17 138 201

95

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 500 000

3 500 000

2 886 932

82

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

2 500 000

2 700 000

2 477 472

92

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

600 000

502 440

0

1

Beruházási kiadások

0

600 000

502 440

0

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

24 000 000

24 800 000

23 005 045

93

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 000 000

24 800 000

23 005 045

93

2.1.4.

Dunaföldvár Város Önkormányzat Városgazdálkodás (Mátrix)

2020

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

733 750

0

1

Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)

0

0

733 750

0

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

0

733 750

0

Finanszírozási bevételek

88 000 000

89 503 080

65 693 987

0

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

88 000 000

89 503 080

65 693 987

73

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

88 000 000

89 503 080

66 427 737

74

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

88 000 000

88 000 000

64 924 657

74

1

Személyi jellegű juttatások

53 000 000

53 000 000

34 087 917

64

2

Munkaadókat terhelő járulékok

10 000 000

10 000 000

5 249 625

52

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

25 000 000

25 000 000

25 587 115

102

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

1 503 080

1 503 080

0

1

Beruházási kiadások

0

1 503 080

1 503 080

0

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

88 000 000

89 503 080

66 427 737

74

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

88 000 000

89 503 080

66 427 737

74

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

19

19

19

100

2.2.

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény

2020.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

4 000 000

4 000 000

3 532 162

88

1

Alaptevékenység bevételei

4 000 000

4 000 000

3 532 162

88

2

Bírság bevétele

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

4 000 000

4 000 000

3 532 162

88

Finanszírozási bevételek

206 600 000

206 883 447

199 143 805

96

Maradvány igénybevétele

0

283 447

147 528

52

Irányító szervi működési célú támogatás

206 600 000

206 600 000

198 996 277

96

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

210 600 000

210 883 447

202 675 967

96

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

210 600 000

208 037 698

199 498 679

96

1

Személyi jellegű juttatások

152 600 000

152 600 000

151 442 082

99

2

Munkaadókat terhelő járulékok

31 000 000

31 000 000

25 868 942

83

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

27 000 000

24 437 698

22 187 655

91

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

2 845 749

2 845 749

100

1

Beruházási kiadások

0

2 845 749

2 845 749

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

210 600 000

210 883 447

202 344 428

96

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

210 600 000

210 883 447

202 344 428

96

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25

25

25

100

2.3.

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézmény

2020.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

15 000 000

15 000 000

8 271 998

55

1

Alaptevékenység bevételei

13 500 000

13 500 000

7 897 824

59

2

Egyéb bevételek (bérleti díj)

1 500 000

1 500 000

374 174

25

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

563 943

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

563 943

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

15 000 000

15 000 000

8 835 941

59

Finanszírozási bevételek

90 562 000

90 806 556

72 780 630

80

Maradvány igénybevétele

0

244 556

263 325

108

Irányító szervi működési célú támogatás

90 562 000

90 562 000

72 517 305

80

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

105 562 000

105 806 556

81 616 571

77

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

105 562 000

102 590 016

77 624 932

76

1

Személyi jellegű juttatások

42 111 000

42 111 000

41 638 736

99

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 381 000

8 381 000

7 397 369

88

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

55 070 000

52 098 016

28 588 827

55

Városi rendezvények

26 000 000

26 000 000

8 512 954

33

Könyv, folyóirat állomány gyarapítás

1 600 000

1 600 000

1 610 048

101

Érdekeltség növelő támogatás

0

0

0

0

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

3 216 540

3 216 540

100

1

Beruházási kiadások

0

3 216 540

3 216 540

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

105 562 000

105 806 556

80 841 472

76

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

105 562 000

105 806 556

80 841 472

76

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

12

13

13

100

2.4.

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2020.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

134 500 000

134 500 000

130 659 995

97

1

Alaptevékenység bevételei

134 500 000

134 500 000

130 659 995

97

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

63 118

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

63 118

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

134 500 000

134 500 000

130 723 113

97

Finanszírozási bevételek

154 500 000

168 211 847

262 886 129

156

Maradvány igénybevétele

0

5 896 847

5 892 474

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

95 091 488

0

Irányító szervi működési célú támogatás

154 500 000

162 315 000

161 902 167

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

289 000 000

302 711 847

393 609 242

130

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

289 000 000

302 284 444

286 897 904

95

1

Személyi jellegű juttatások

181 000 000

187 775 000

184 151 880

98

2

Munkaadókat terhelő járulékok

33 000 000

34 040 000

31 044 117

91

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

75 000 000

80 469 444

71 701 907

89

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

427 403

427 403

100

1

Beruházási kiadások

0

427 403

427 403

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

289 000 000

302 711 847

287 325 307

95

Finanszírozási kiadások

0

0

95 093 076

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

289 000 000

302 711 847

382 418 383

126

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

51

51

51

100

2.5.

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2020.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

10 500 000

16 402 960

17 320 925

106

1

Alaptevékenység bevételei

10 500 000

16 402 960

17 320 925

106

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

10 500 000

16 402 960

17 320 925

106

Finanszírozási bevételek

41 245 000

48 444 728

43 236 968

89

Maradvány igénybevétele

0

144 728

145 251

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

41 245 000

48 300 000

43 091 717

89

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 745 000

64 847 688

60 557 893

93

KIADÁSOK

1

Működési kiadások

51 745 000

64 585 633

60 121 902

93

1

Személyi jellegű juttatások

27 000 000

27 915 000

26 317 537

94

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 745 000

5 885 000

4 408 002

75

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

19 000 000

30 785 633

29 396 363

95

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

262 055

262 055

100

1

Beruházási kiadások

0

262 055

262 055

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

51 745 000

64 847 688

60 383 957

93

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

51 745 000

64 847 688

60 383 957

93

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

7

7

7

100

2.6.

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2020.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

33 300 000

33 300 000

29 769 346

89

1

Alaptevékenység bevételei

33 300 000

33 300 000

29 769 346

89

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

33 300 000

33 300 000

29 769 346

89

Finanszírozási bevételek

379 800 000

379 989 849

358 108 999

94

Maradvány igénybevétele

0

189 849

189 849

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

379 800 000

379 800 000

357 919 150

94

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

413 100 000

413 289 849

387 878 345

94

KIADÁSOK

1

Működési kiadások

413 100 000

411 126 730

382 253 955

93

1

Személyi jellegű juttatások

250 500 000

258 500 000

250 429 835

97

2

Munkaadókat terhelő járulékok

47 300 000

47 300 000

42 535 569

90

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

115 300 000

105 326 730

89 288 551

85

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

2 163 119

2 163 119

100

1

Beruházási kiadások

0

2 163 119

2 163 119

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

413 100 000

413 289 849

384 417 074

93

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

413 100 000

413 289 849

384 417 074

93

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

72

72

72

100

3. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatásai

2020. évi tény adatok

A

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése1

létszám

összeg (Ft)

1

Bölcsődei ellátásnál (100%)

24

1 328 670

2

Óvodai nevelésnél (100%)

227

15 757 070

3

Általános iskolai nevelésnél (50 % és 100%)

205

11 071 579

1. - 2. - 3. ÖSSZESEN

456

28 157 319

B

lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

C

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

létszám

összeg (Ft)

1.

adóelengedések méltányosságból2

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

1. ÖSSZESEN

0

0

2.

adókedvezmények

magánszemélyek kommunális adója: 70 év felettiek 3

813

4 311 523

magánszemélyek kommunális adója: egyéb épületek kedvezménye (50%)

890

5 065 573

magánszemélyek kommunális adója: belterületi telek kedvezménye (50%)

852

5 673 908

magánszemélyek kommunális adója: tűzoltók kedvezménye (100%)

20

220 000

2. ÖSSZESEN

2 575

15 271 004

1. - 2. ÖSSZESEN

2 575

15 271 004

D

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség4

napok száma

összeg (Ft)

Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep

1.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szent Flórián tér 1.)

365

0

2.

Római Katolikus Egyház (Fölvégi temető területhasználat 863 hrsz.-ú temetőben)

365

0

3.

DFC és Holler UFC (1472/5,1474,1484/1,1485/1 hrsz. 2028.01.15-ig)

365

0

4.

Motor Cross Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete (8608. hrsz-ú, 2021.02.28-ig)

365

0

5.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Templom u. 32.

365

0

6.

Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Mészáros u. 8. 2019.07.01-2024.06.30.)

365

0

7.

Beszédes József Vízitúra Sportklub (Mély út 170/4 hrsz. csónaktároló)

365

10 080

8.

Löfan Mazsorett Csoport ( Kossuth L. u. 1. irodahelyiség)

365

3 820

9.

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület ( 170/4 hrsz. Úttörőtábor betongarázsok)

365

5 400

10.

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő)

365

19 962

11.

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület ( 170/6 hrsz. Csónakkikötő)

365

15 606

12.

Vallum Íjász Egyesület ( Templom u. 32.)

365

9 664

13.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (4208 hrsz-ú ingatlanon lévő épület)

365

1 620

14.

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforg. Egyesülete

365

17 892

15.

Műdekor 2004 Kft. (Fölvégi temető hűtőház)

365

12 420

16.

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete (7997/3 hrsz-ú Lőtér)

365

23 760

17.

Tenisz Egyesület Dunaföldvár (Hajóállomás épületrész)

365

5 238

18.

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (2867/4 hrsz-ú közösségi vizesblokk)

365

2 700

19.

Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület (Jókai u. 2.)

365

26 100

20.

Englert és Englert Orvosi és Szolg BT. (II.sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31

365

4 883

21.

Pro Sanitate-Hallai Bt. (ultrahang szakrendelés) 2021.04.01-2026.03.31

365

10 440

22.

Pro Sanitate-Hallai Bt. (I. sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31

365

10 440

23.

Duna Ped-Med BT. (Egészségház) 2021.04.01-2026.03.31

365

8 869

24.

Magyar Agrárkamara (Tavasz u. 2.)

365

5 220

25.

Horváth Irén (garázs)

365

2 700

1.- 25. ÖSSZESEN

9 125

196 814

E

egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése

létszám

összeg (Ft)

1.

múzeumi belépődíjak esetében nyújtott5:

805

223 500

2.

könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott

260

117 000

1. - 2. ÖSSZESEN

1 065

340 500

Mindösszesen (A+B+C+D+E):

43 965 637

Szöveges indoklás:

1 A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény.

2A méltányosságból történő adótörlés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghat. feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra.

3Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) a alapján.

4A kedvezmény a 18/2016. (II. 02.) KT határozat alapján a szervezetek, gazdasági társasságok inyenes használati jogát módosító határozat.

5 Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján.

4. melléklet

Engedélyezett létszámkeret

2020. évi engedélyezett létszám

Intézmény neve

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó,

munka- időben

munkaidőben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezőőri szolgálat

5

0

5

5

0

Védőnők

4

0

4

4

0

Városgazdálkodás

17

2

19

19

0

Lakásgazdálkodás

2

0

2

2

0

Labor

0

1

1

1

0

Közfoglalkoztatottak

20

0

20

20

0

Polgármester

1

0

1

1

0

ÖNKORMÁNYZAT összesen:

49

3

52

52

0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyző, aljegyző

2

0

2

2

0

Irodavezetők

3

0

3

3

0

Köztisztviselő

20

0

20

20

0

Köztisztviselők összesen:

25

0

25

25

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:

25

0

25

25

0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BNI Városi Könyvtár

3

1

4

4

0

Vezető helyettes

1

0

1

1

0

Könyvtári dolgozó

2

1

3

3

0

Városi Művelődési Központ

7

1

8

8

0

Igazgató

1

0

1

1

0

Közalkalmazott dolgozó

6

1

7

7

0

Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig

0

0

0

0

0

Turinform

1

0

1

1

0

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

11

2

13

13

0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

3

0

3

3

0

Család- és gyerekjóléti szolgálat

2

0

2

2

0

Idősek nappali ellátása

2

0

2

2

0

Szociális étkeztetés

0

0

0

0

0

Dunaföldvári Család- és Gy. és Alapszolg. Kp. összesen:

7

0

7

7

0

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA

Intézményvezető

1

1

1

0

Élelmezésvezető

1

1

1

0

Munkaügyi ügyintéző

1

1

1

0

Pénzügyi munkatárs

1

1

1

0

1

1

1

0

Ápoló-gondozó

24

2

26

25

0

Mentálhigiénés munkatárs

3

3

3

0

4

1

5

5

0

2

2

2

0

1

1

1

0

Konyhai dolgozó

6

6

6

0

Konyhai dolgozó, raktáros

1

1

1

0

Karbantartó

2

0

2

2

0

Napsugár Idősek Otthona

48

3

51

50

0

Tanyagondnok

1

0

1

1

0

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

0

1

1

0

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:

49

3

52

51

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Igazgatás

5

0

5

5

0

Intézményvezető

1

0

1

1

0

Óvodatitkár

1

0

1

1

0

Gazdasági ügyintéző

3

0

3

3

0

Bölcsőde

9

1

10

10

0

Bölcsőde vezető

1

0

1

1

0

Gondozónő

6

0

6

6

0

Bölcsődei dajka

2

0

2

2

0

Takarítónő

0

1

1

1

0

Esztrerlánc Óvoda

42

3

45

45

0

Óvónő

24

0

24

24

0

Fejlesztő pedagógus

1

0

1

1

Pedagógai asszisztens

4

0

4

4

0

Dajka

12

0

12

12

0

Gondnok

1

0

1

1

0

Takarító (3 fő részm. rehab )

0

3

3

3

0

Konyhai dolgozók

12

0

12

12

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, B. ÉS K. össz.:

68

4

72

72

0

MINDÖSSZESEN:

209

12

221

220

0

5. melléklet

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Forintban

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2020. évi eredeti előirányzat

változás

2020. évi mód. előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala

22 257 000

22 257 000

12 888 574

58

Polgármesteri keret különféle szervezet tám.

2 000 000

2 000 000

2 021 607

101

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 153/2019 (X.01.) KT

1 300 000

1 300 000

750 000

58

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj

950 000

950 000

851 000

90

1.

Igazgatási feladatokra összesen

26 507 000

26 507 000

16 511 181

62

2.

Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/

900 000

900 000

851 000

95

3.

Mezőföldvíz kft.

7 772 000

7 772 000

0

0

4.

Dunaföldvári Dunaparti Kft. működés támogatása

17 730 000

3 000 000

20 730 000

20 730 000

100

5.

Újszülött gyermekek támogatása

0

0

0

0

6.

"Emberek egészségéért Alapítvány" támogatása

0

200 000

200 000

0

0

7.

Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás

1 680 000

1 680 000

1 680 000

100

8.

Sportpálya DFC pályázati önerő

12 000 000

-12 000 000

0

0

0

Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:

66 589 000

-8 800 000

57 789 000

39 772 181

69

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2020. évi eredeti előirányzat

változás

2020. évi mód. előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete

450 000

450 000

450 000

100

Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )

1 400 000

1 400 000

1 400 000

100

Dunaföldvári Polgárőrség

2 000 000

2 264 760

4 264 760

4 264 760

100

1.

Városgazdálkodási feladatokra összesen:

3 850 000

2 264 760

6 114 760

6 114 760

100

2.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:

3 800 000

3 800 000

3 800 000

100

DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)

8 252 000

8 252 000

8 252 000

100

DFC támogatás értékű fejl. célú kiadás

0

12 000 000

12 000 000

12 000 000

100

Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100

Dunaföldvár Városi Kézilabda Club

200 000

200 000

200 000

100

Holler UNFC Kézilabda

0

0

0

0

Beszédes József Vizitúra Sportklub

50 000

167 706

217 706

217 706

100

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

1 100 000

1 100 000

1 100 000

100

Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály

0

0

0

0

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete

400 000

564 570

964 570

964 570

100

Vallum Íjász Egyesület

700 000

700 000

700 000

100

Dunaföldvári Tenisz Egyesület

0

338 316

338 316

338 316

100

3.

Sporttevékenység támogatása összesen:

11 702 000

13 070 592

24 772 592

24 772 592

100

Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

500 000

282 414

782 414

782 414

100

Löfan Mazsorett csoport támogatása

1 160 000

1 160 000

1 160 000

100

Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület

1 160 000

357 720

1 517 720

1 517 720

100

Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)

6 064 000

1 703 110

7 767 110

7 767 110

100

Dunaföldvári Annamatia Egyesület

400 000

400 000

400 000

100

Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület

400 000

400 000

400 000

100

Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület

450 000

187 110

637 110

637 110

100

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány

200 000

200 000

200 000

100

Levendula Művészeti Egyesület

150 000

150 000

150 000

100

Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány

200 000

200 000

200 000

100

RE-Formáló Egyesület

100 000

100 000

100 000

100

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

2 400 000

571 050

2 971 050

2 971 050

100

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

100

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

600 000

338 316

938 316

938 316

100

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.

600 000

600 000

600 000

100

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület

100 000

100 000

100 000

100

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület

700 000

338 316

1 038 316

1 038 316

100

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

150 000

100 000

250 000

250 000

100

Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány

150 000

150 000

150 000

100

Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület

250 000

190 350

440 350

440 350

100

Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület visszatérítendő támog

0

3 164 000

3 164 000

3 164 000

100

Dunaföldvári Posszeidon Vízi Természet és Körny. Egyesülete

400 000

400 000

400 000

100

Római Katolikus Egyházközség Dunaföldvár

0

187 110

187 110

187 110

100

Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért Alapítvány

0

55 902

55 902

55 902

100

4.

Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:

17 634 000

7 475 398

25 109 398

25 109 398

100

Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:

36 986 000

22 810 750

59 796 750

59 796 750

100

5.

Civil tartalék keret

8 014 000

-8 014 000

0

0

0

Civil szervezetek mindösszesen:

45 000 000

14 796 750

59 796 750

59 796 750

100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :

111 589 000

5 996 750

117 585 750

99 568 931

85

6. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Megnevezés

Felvétel éve

Lejárat éve

Nyitó állomány

Állomány 2020.12.31

Törlesztés

2020

2021

2022

2023

2024

2024 után

Felhalmozási célú hitel

217 206 234

184 800 000

13 001 560

13 001 560

13 001 560

12 701 294

11 200 000

114 800 000

Éven túli beruházási hitel

2015

2035

210 000 000

159 600 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

114 800 000

NISSAN e-NV200

2019

2023

7 206 234

5 104 414

1 801 560

1 801 560

1 801 560

1 501 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú hitel kamatai

72 701 681

39 529 616

3 903 741

5 305 648

5 255 876

4 662 285

3 775 828

20 529 979

Éven túli beruházási hitel

2015

2035

72 701 681

39 529 616

3 903 741

5 305 648

5 255 876

4 662 285

3 775 828

20 529 979

NISSAN e-NV200

2019

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

289 907 915

224 329 616

16 905 301

18 307 208

18 257 436

17 363 579

14 975 828

135 329 979

7. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Forintban

Sor-

Törvény

Önk.

2020.

2020.

szám

M e g n e v e z é s

önerő

szerinti

Állami

önerő

Ellátott

évi

évi

telj.

telj.

%

tám.

támogatás

norm.ból

eredeti

mód.

XII.31.

%

ei.

ei.

I.

Családi támogatások

1.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás

0

6.8 E Ft/gyermek

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

II.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

1.

Baleset miatti kártérítés

100

eseti

0

900 000

1

900 000

900 000

500 053

56

Összesen:

0

900 000

1

900 000

900 000

500 053

56

III.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

1.

Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás

100

rend. szerinti

0

5 000 000

50

5 000 000

5 000 000

3 258 000

65

Összesen:

0

5 000 000

50

5 000 000

5 000 000

3 258 000

65

IV.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

1.

Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.

100

rend. szerinti

0

10 000 000

160

10 000 000

10 000 000

5 003 922

50

Összesen:

0

10 000 000

160

10 000 000

10 000 000

5 003 922

50

V.

Egyéb nem intézményi ellátások

1.

Települési támog. -rendszeres és rendkívüli eseti támogatás

100

rend.szerinti

0

7 000 000

150

7 000 000

7 000 000

4 609 870

66

2.

Köztemetés

100

tv. szerint

0

2 000 000

12

2 000 000

2 000 000

1 376 154

69

3.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (tüzifa, szünidei étk)

100

rend. szerinti

0

4 000 000

130

4 000 000

4 000 000

3 445 000

86

4.

Lakáscélú helyi visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön)

100

eseti

0

8 000 000

15 család

8 000 000

8 000 000

3 500 000

44

5.

65 év felettiek egyszeri támogatása

100

rend. szerinti

0

10 000 000

1 709

10 000 000

10 000 000

5 552 000

56

Összesen:

0

31 000 000

31 000 000

31 000 000

18 483 024

60

Ellátások összesen

0

46 900 000

46 900 000

46 900 000

27 244 999

58