Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.28.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjába, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai

2. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 8 476 381 349 Ft bevétellel és 8 311 692 676 Ft kiadással jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, ezek összege 896 420 376 Ft.

(2) A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 4. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 433 188 361 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 356 385 801 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Pénzeszköz átadása, közvetett támogatás, folyósított ellátások, több éves kihatással járó döntések, engedélyezett létszám

4. § (1) A Képviselő-testület a működési célú végleges pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat az 14. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 20. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények számára engedélyezett éves létszámkeretet a 21. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

Vagyonkimutatás

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 9 312 860 066 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 183 303 971 Ft-ot képviselnek.

Egyszerűsített beszámoló, maradvány

6. § A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével

a) az egyszerűsített mérleget a 2. melléklet szerint fogadja el.

b) a 2021. évi pénzeszközök változását 3. melléklet szerint fogadja el.

c) a 2021. évi maradvány kimutatást a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

d) a 2021. évi eredmény kimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei-kiadásai

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

295 000 000

302 220 744

360 259 573

119

1

Alaptevékenység bevételei

295 000 000

302 220 744

360 259 573

119

2

Egyéb bevétel

0

0

0

0

2

Közhatalmi bevételek

1 253 500 000

1 589 300 000

1 858 958 725

117

1

Helyi adók

1 245 000 000

1 580 800 000

1 843 172 157

117

kommunális adó

45 000 000

45 000 000

46 733 727

104

iparűzési adó

1 200 000 000

1 535 800 000

1 795 649 426

117

idegenforgalmi adó

0

0

789 004

0

2

Átengedett központi adók

0

0

0

0

gépjárműadó

0

0

0

0

3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

2 000 000

2 000 000

9 485 032

474

4

Egyéb települési adók

6 500 000

6 500 000

6 301 536

97

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 348 099

3 971 000

47 651 074

1 200

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

43 542 074

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

4 348 099

3 971 000

3 971 000

100

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

138 000

0

4

Támogatások, kiegészítések

660 177 887

809 318 997

809 318 997

100

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

224 743 297

225 926 857

225 926 857

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak t.

203 388 070

212 385 900

212 385 900

100

3

Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étkeztetési fel. tám.

213 625 390

267 166 918

267 166 918

100

4

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

18 421 130

19 346 734

19 346 734

100

5

Működési célú központosított előirányzatok

0

79 535 658

79 535 658

0

6

Egyéb központi támogatás

0

4 956 930

4 956 930

100

5

Támogatások államháztartáson belül

103 673 834

407 554 350

334 083 451

82

1

Működési célú támogatások

75 660 000

92 105 122

90 877 942

99

Központi költségvetési szervtől

5 400 000

5 400 000

5 400 000

100

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

56 818 800

103

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás

15 260 000

18 205 122

11 259 142

62

NKA támogatás

0

0

0

0

Egyéb működési támogatás

0

13 500 000

17 400 000

0

2

Felhalmozási célú támogatások

28 013 834

315 449 228

243 205 509

77

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

4 500 000

5 000 000

0

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

4 500 000

5 000 000

0

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

1 200 000

325 000

27

Költségvetési bevételek:

2 330 399 820

3 118 065 091

3 415 596 820

110

8

Finanszírozási bevételek

1 045 000 000

1 242 472 865

5 060 784 529

407

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

0

0

0

0

-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )

0

-felhalmozás célú hitel bevételei

0

0

0

0

-likvid hitel bevételei

0

2

Betét megszűntetés bevétele

0

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

120 000 000

120 000 000

137 166 916

114

4

Lekötött betét felbontása

925 000 000

944 308 139

4 745 452 887

0

5

Maradvány felhasználás

0

178 164 726

178 164 726

0

9

Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 375 399 820

4 360 537 956

8 476 381 349

194

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

2 559 772 290

2 719 531 489

2 243 085 034

82

1

Személyi jellegű juttatások

903 328 204

917 771 195

858 645 641

94

2

Munkaadókat terhelő járulékok

149 219 122

151 994 820

135 242 342

89

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

894 440 000

996 317 284

711 509 222

71

-környezetvédelmi alap

3 000 000

10 000 000

4 369 087

44

-intézményi felújítások kerete

10 000 000

10 250 000

10 120 044

99

-út-híd keret

35 000 000

38 000 000

38 155 634

100

-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.

5 000 000

15 000 000

13 802 583

92

-földutak helyreállítása

16 000 000

21 000 000

20 095 941

96

-szúnyoggyérítés

6 000 000

8 000 000

7 984 109

100

-pince-partfal

5 000 000

5 000 000

4 995 040

100

-testvérvárosi keret

1 000 000

1 000 000

0

0

-Fásítás 2020-2024 program

2 000 000

5 000 000

3 203 776

64

4

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

48 100 000

45 100 000

31 305 192

69

5

Szolidaritási hozzájárulási adó

419 967 839

419 967 839

419 967 839

100

6

Támogatás visszafizetése

0

0

0

0

7

Működési támogatások pénzeszköz átadás

91 499 997

101 621 560

86 414 798

85

8

Tartalékok

53 217 128

86 758 791

0

0

-általános

19 858 820

53 400 483

0

0

-céltartalék

33 358 308

33 358 308

0

0

2

Felhalmozási célú kiadások

655 018 854

1 471 163 871

804 458 847

55

1

Felújítások kiadásai

391 358 079

884 560 129

485 018 399

55

2

Beruházási kiadások

263 660 775

586 603 742

319 440 448

54

3

Támogatásértékű fejl. kiadások

0

0

0

0

3

Adott kölcsönök

1 200 000

10 433 920

9 733 920

93

Költségvetési kiadások:

3 215 991 144

4 201 129 280

3 057 277 801

73

4

Finanszírozási kiadások

159 408 676

159 408 676

5 254 414 875

3 296

1

Felhalm. célú hitel törlesztése

11 200 000

11 200 000

11 200 000

100

2

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

5 106 534 030

0

3

Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése

146 407 116

146 407 116

134 879 285

92

4

Pénzügyi lízing

1 801 560

1 801 560

1 801 560

100

5

Irányítószervi támogatások folyósítáa

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 375 399 820

4 360 537 956

8 311 692 676

191

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

220

220

220

100

2. melléklet

Mérleg 2021. évről

Forint

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi évi egyszerűsített beszámoló záró adatai

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

6 517 530 555

6 517 530 555

6 889 623 595

6 889 623 595

I. Immateriális javak

11 579 029

11 579 029

13 316 926

13 316 926

II. Tárgyi eszközök

6 322 509 555

6 322 509 555

6 693 002 698

6 693 002 698

III. Befektetett pénzügyi eszközök

183 441 971

183 441 971

183 303 971

183 303 971

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

4 686 839

4 686 839

7 118 027

7 118 027

I. Készletek

4 686 839

4 686 839

7 118 027

7 118 027

II. Értékpapírok

0

0

0

0

C) Pénzeszközök

1 170 908 950

1 170 908 950

1 539 299 257

1 539 299 257

D) Követelések

813 839 098

813 839 098

862 322 168

862 322 168

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-125 017

-125 017

6 032 162

6 032 162

F) Aktív időbeli elhatárolások

1 961 964

1 961 964

8 464 857

8 464 857

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

8 508 802 389

8 508 802 389

9 312 860 066

9 312 860 066

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai

G) Saját tőke

6 066 694 271

6 066 694 271

6 574 465 274

6 574 465 274

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 386 734 678

7 386 734 678

7 386 734 678

7 386 734 678

II. Nemzeti vagyon változásai

-1 297 687 617

-1 297 687 617

-1 297 687 617

-1 297 687 617

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

291 800 070

291 800 070

291 800 070

291 800 070

IV. Felhalmozott eredmény

-692 509 180

-692 509 180

-314 152 860

-314 152 860

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

378 356 320

378 356 320

507 771 003

507 771 003

H) Kötelezettségek

266 556 931

266 556 931

277 853 508

277 853 508

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

0

0

K) Passzív időbeli elhatárolások

2 175 551 187

2 175 551 187

2 460 541 284

2 460 541 284

FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 508 802 389

8 508 802 389

9 312 860 066

9 312 860 066

3. melléklet

2021. évi pénzeszközök változása

Forint

Megnevezés

Eredeti

Mód.

Teljesítés

előirányzat

XII.31.

%

Személyi juttatások

903 328 204

917 771 195

858 645 641

93,6

Munkaadókat terhelő járulékok

149 219 122

151 994 820

135 242 342

89,0

Dologi és folyó kiadások

894 440 000

996 317 284

711 509 222

71,4

Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)

48 100 000

45 100 000

31 305 192

69,4

Egyéb működési célú kiadások

564 684 964

608 348 190

506 382 637

83,2

Beruházások

263 660 775

586 603 742

319 440 448

54,5

Felújítás

391 358 079

884 560 129

485 018 399

54,8

Egyé felhalmozási célú kiadások

1 200 000

10 433 920

9 733 920

93,3

Költségvetési kiadások

3 215 991 144

4 201 129 280

3 057 277 801

72,8

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

11 200 000

11 200 000

11 200 000

100,0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,0

ÁH belüli megelőlegezések

146 407 116

146 407 116

134 879 285

92,1

Belföldi finanszírozás egyéb kiadása

969 130 326

972 775 801

896 420 376

92,2

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

5 106 534 030

0,0

Pénzügyi lízing kiadásai

1 801 560

1 801 560

1 801 560

100,0

Finanszírozási kiadások

1 128 539 002

1 132 184 477

6 150 835 251

543,3

Kiadások összesen

4 344 530 146

5 333 313 757

9 208 113 052

172,7

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

735 837 887

901 424 119

900 196 939

99,9

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

19 361 933

295 920 228

236 376 509

79,9

Közhatalmi bevételek

1 253 500 000

1 589 300 000

1 858 958 725

117,0

Működési bevételek

295 000 000

302 220 744

360 259 573

119,2

Felhalmozási bevételek

0

0

43 680 074

0,0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4 500 000

5 000 000

0,0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

26 700 000

24 700 000

11 125 000

45,0

Költségvetési bevételek

2 330 399 820

3 118 065 091

3 415 596 820

109,5

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0,0

Belföldi értékpapírok bevétele

0

0

0

0,0

Maradvány igénybevétele

0

178 164 726

178 164 726

100,0

ÁH belüli megelőlegezések

120 000 000

120 000 000

137 166 916

114,3

Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

969 130 326

972 775 801

896 420 376

92,2

Lekötött bankbetétek megszűntetése

925 000 000

944 308 139

4 745 452 887

0,0

Külföldi finanszírozás bevétele

0

0

0

0,0

Finanszírozási bevételek

2 014 130 326

2 215 248 666

5 957 204 905

268,9

Bevételek összesen

4 344 530 146

5 333 313 757

9 372 801 725

175,7

4. melléklet

Önkormányzat

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

119 000 000

116 744 261

160 941 698

79

1

Alaptevékenység bevételei

119 000 000

116 744 261

160 941 698

85

2

Kamatbevétel

0

0

0

72

2

Közhatalmi bevételek

1 253 500 000

1 589 300 000

1 858 958 725

64

1

Helyi adók

1 245 000 000

1 580 800 000

1 843 172 157

44

kommunális adó

45 000 000

45 000 000

46 733 727

99

iparűzési adó

1 200 000 000

1 535 800 000

1 795 649 426

100

idegenforgalmi adó

0

0

789 004

92

2

Átengedett központi adók

0

0

0

96

gépjárműadó

0

0

0

100

3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

2 000 000

2 000 000

9 485 032

100

4

Egyéb települési adók ( mezőőri járulék)

6 500 000

6 500 000

6 301 536

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 348 099

3 971 000

46 114 480

64

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

42 005 480

85

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

4 348 099

3 971 000

3 971 000

69

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

138 000

100

4

Támogatások, kiegészítések

660 177 887

809 318 997

809 318 997

0

1

Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp)

224 743 297

225 926 857

225 926 857

54

2

Köznevelési feladatok támogatása

203 388 070

212 385 900

212 385 900

55

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám.

213 625 390

267 166 918

267 166 918

53

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

18 421 130

19 346 734

19 346 734

0

5

Működési célú ktgvetési támogatások

0

79 535 658

79 535 658

0

6

Elszámolásból szármarzó bevételek (pótigény, bölcs.)

0

4 956 930

4 956 930

0

5

Támogatások államháztartáson belül

103 673 834

406 054 207

326 383 308

0

1

Működési célú támogatások

75 660 000

91 105 122

85 977 942

0

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

56 818 800

93

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)

15 260 000

18 205 122

11 259 142

65

Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)

5 400 000

5 400 000

5 400 000

532

NKA támogatás

0

0

0

100

Egyéb működési támogatás

0

12 500 000

12 500 000

0

2

Felhalmozási célú támogatások

28 013 834

314 949 085

240 405 366

92

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

4 500 000

4 500 000

92

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

4 500 000

4 500 000

100

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

192

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

1 200 000

325 000

Költségvetési bevételek:

2 154 399 820

2 931 088 465

3 206 542 208

100

8

Finanszírozási bevételek

120 000 000

282 232 022

299 398 938

106

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

0

0

0

-működési célú hitel bev ( a telj halmozott )

0

0

0

0

-felhalmozás célú hitel bevételei

0

0

0

0

-likvid hitel bevételei

0

0

0

0

2

Betét megszűntetés bevétele

0

0

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

120 000 000

120 000 000

137 166 916

114

4

Maradvány felhasználás

0

162 232 022

162 232 022

100

9

Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)

925 000 000

925 000 000

4 600 000 000

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 199 399 820

4 138 320 487

8 105 941 146

196

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

KIADÁSOK

Forintban

11

Működési kiadások

1 374 979 836

1 464 300 446

1 151 368 675

79

1

Személyi jellegű juttatások

192 400 000

190 823 692

161 420 504

85

2

Munkaadókat terhelő járulékok

32 512 000

32 138 818

23 075 639

72

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

590 500 000

674 648 537

429 184 703

64

-környezetvédelmi alap

3 000 000

10 000 000

4 369 087

44

-intézményi felújítások kerete

10 000 000

10 250 000

10 120 044

99

-út-híd keret

35 000 000

38 000 000

38 155 634

100

-járdák, csap.víz elvezető rendsz. ag bizt

5 000 000

15 000 000

13 802 583

92

-földutak helyreállítása

16 000 000

21 000 000

20 095 941

96

-szúnyog gyérítés

6 000 000

8 000 000

7 984 109

100

-pince-partfal - vis maior

5 000 000

5 000 000

4 995 040

100

-testvérvárosi keret

1 000 000

1 000 000

0

0

-fásítás 2020-2024 program

2 000 000

5 000 000

3 203 776

64

4

Működési célú pénzeszköz átadás

91 499 997

101 621 560

86 414 798

85

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

48 100 000

45 100 000

31 305 192

69

6

Szolidaritási hozzájárulás

419 967 839

419 967 839

419 967 839

100

7

Támogatás visszafizetése

0

0

0

0

12

Felhalmozási célú kiadások

641 463 854

1 444 642 853

781 566 067

54

1

Felújítások kiadásai

391 358 079

884 560 129

485 018 399

55

2

Beruházási kiadások

250 105 775

560 082 724

296 547 668

53

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

13

Tartalékok

53 217 128

86 758 791

0

0

1

Általános működési tartalék

53 217 128

86 758 791

0

0

2

Céltartalék

0

0

0

0

3

Fejl. célú tartalék

0

0

0

0

13

Adott kölcsönök

1 200 000

10 433 920

9 733 920

93

1

Költségvetési kiadások:

2 070 860 818

3 006 136 010

1 942 668 662

65

2

Finanszírozási kiadások

1 128 539 002

1 132 184 477

6 019 301 221

532

1

Felhalm. célú hitel törlesztése

11 200 000

11 200 000

11 200 000

100

2

Betét elhelyezés kiadása

0

4 975 000 000

0

3

Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése

146 407 116

146 407 116

134 879 285

92

4

Irányító szervi támogatások folyósítása

969 130 326

972 775 801

896 420 376

92

5

Pénzügyi lízing

1 801 560

1 801 560

1 801 560

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 199 399 820

4 138 320 487

7 961 969 883

192

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

52

52

52

100

5. melléklet

Vagyonkimutatás

Forint

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

A/I Immateriális javak

11 579 029

13 316 926

115,01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

3 096 594

2 491 793

80,47

A/I/2 Szellemi termékek

8 482 435

10 825 133

0,00

A/I/3 Immat. javak értékhelyesbítése

0

0

0,00

A/II Tárgyi eszközök

6 322 509 555

6 693 002 698

105,86

A/II/1 Törzsvagyon

5 581 403 265

5 438 277 063

97,44

Forgalomképtelen ingatlanok

3 964 820 040

3 940 710 917

99,39

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1 616 583 225

1 497 566 146

92,64

A/II/1 Forgalomképes ingatlanok

426 769 370

530 280 877

124,25

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

150 131 731

198 164 131

131,99

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0,00

A/II/4 Beruházások, felújítások

164 205 189

526 280 627

320,50

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0,00

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

183 441 971

183 303 971

99,92

A/III/1 Tartós részesedések

183 441 971

183 303 971

99,92

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0,00

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0,00

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0,00

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

6 517 530 555

6 889 623 595

105,71

B/I Készletek

4 686 839

7 118 027

151,87

B/II Értékpapírok

0

0

0,00

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

4 686 839

7 118 027

151,87

C/I Hosszú lejáratú betétek

944 307 871

1 305 389 014

138,24

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

11 835

682 085

0,00

C/III Forintszámlák

226 589 244

233 228 158

102,93

C/IV Devizaszámlák

0

0

0,00

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0,00

C) PÉNZESZKÖZÖK

1 170 908 950

1 539 299 257

131,46

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

27 905 362

20 644 881

73,98

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

782 856 507

838 726 272

107,14

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások kiv.

3 077 229

2 951 015

95,90

D) KÖVETELÉSEK

813 839 098

862 322 168

105,96

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-125 017

6 032 162

-4825,07

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 961 964

8 464 857

431,45

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

8 508 802 389

9 312 860 066

109,45

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 386 734 678

7 386 734 678

100,00

G/II Nemzeti vagyon változásai

-1 297 687 617

-1 297 687 617

100,00

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

291 800 070

291 800 070

100,00

G/IV Felhalmozott eredmény

-692 509 180

-314 152 860

45,36

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0,00

G/VI Mérleg szerinti eredmény

378 356 320

507 771 003

134,20

G) SAJÁT TŐKE

6 066 694 271

6 574 465 274

108,37

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

31 750

3 504 590

0,00

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

215 011 599

202 176 333

94,03

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

51 513 582

72 172 585

140,10

H) KÖTELEZETTSÉGEK

266 556 931

277 853 508

104,24

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0,00

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.

0

0

0,00

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

731 346 760

825 754 015

112,91

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

65 261 342

73 781 165

113,05

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 378 943 085

1 561 006 104

113,20

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 175 551 187

2 460 541 284

113,10

FORRÁSOK ÖSSZESEN

8 508 802 389

9 312 860 066

109,45

6. melléklet

Védőnői Szolgálat

Dunaföldvár Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat

2021

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

0

0

1

Alaptevékenység bevételei

0

0

0

0

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

25 000 000

25 000 000

28 742 900

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

25 000 000

25 000 000

28 742 900

115

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

25 000 000

25 000 000

28 742 900

115

Finanszírozási bevételek

10 178 000

10 178 000

2 426 275

24

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

10 178 000

10 178 000

2 426 275

24

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 178 000

35 178 000

31 169 175

89

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

33 978 000

33 978 000

30 112 794

89

1

Személyi jellegű juttatások

26 100 000

26 100 000

23 683 128

91

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 078 000

4 078 000

3 649 956

90

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

3 800 000

3 800 000

2 779 710

73

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

1 200 000

1 200 000

1 056 381

0

1

Beruházási kiadások

1 200 000

1 200 000

1 056 381

0

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

35 178 000

35 178 000

31 169 175

89

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 178 000

35 178 000

31 169 175

89

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

4

4

100

7. melléklet

Mezőőri Szolgálat

Dunaföldvár Város Önkormányzat Mezőőri Szolgálat

2021

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

0

0

1

Alaptevékenység bevételei

0

0

0

0

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6 500 000

6 500 000

6 301 536

97

1

Mezőőri járulékok

6 500 000

6 500 000

6 301 536

97

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

5 400 000

5 400 000

5 400 000

100

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)

5 400 000

5 400 000

5 400 000

100

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

11 900 000

11 900 000

11 701 536

98

Finanszírozási bevételek

12 947 500

12 947 500

12 521 320

97

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

12 947 500

12 947 500

12 521 320

97

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 847 500

24 847 500

24 222 856

97

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

23 847 500

23 847 500

23 983 487

101

1

Személyi jellegű juttatások

17 500 000

17 500 000

17 418 576

100

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 847 500

2 847 500

2 659 880

93

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

3 500 000

3 500 000

3 905 031

112

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

239 369

0

1

Beruházási kiadások

1 000 000

1 000 000

239 369

0

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

24 847 500

24 847 500

24 222 856

97

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 847 500

24 847 500

24 222 856

97

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

5

5

5

100

8. melléklet

Városgazdálkodás

Dunaföldvár Város Önkormányzat Városgazdálkodás (Mátrix)

2021

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

1 292 000

0

1

Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)

0

0

1 292 000

0

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

0

1 292 000

0

Finanszírozási bevételek

87 890 750

87 890 750

64 962 531

0

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

87 890 750

87 890 750

64 962 531

74

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

87 890 750

87 890 750

66 254 531

75

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

87 890 750

87 890 750

65 971 027

75

1

Személyi jellegű juttatások

54 150 000

54 150 000

36 701 901

68

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 740 750

8 740 750

4 897 130

56

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

25 000 000

25 000 000

24 371 996

97

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

0

283 504

0

1

Beruházási kiadások

0

283 504

0

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

87 890 750

87 890 750

66 254 531

75

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

87 890 750

87 890 750

66 254 531

75

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

19

19

19

100

9. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény

2021.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

2 000 000

2 000 000

3 116 662

156

1

Alaptevékenység bevételei

2 000 000

2 000 000

3 116 662

156

2

Bírság bevétele

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

2 000 000

2 000 000

3 116 662

156

Finanszírozási bevételek

216 508 326

221 231 576

209 216 012

95

Maradvány igénybevétele

0

331 539

331 539

100

Irányító szervi működési célú támogatás

216 508 326

220 900 037

208 884 473

95

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

218 508 326

223 231 576

212 332 674

95

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

215 508 326

218 981 576

209 563 904

96

1

Személyi jellegű juttatások

160 003 204

164 339 954

162 171 861

99

2

Munkaadókat terhelő járulékok

28 365 122

27 830 122

26 302 794

95

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

27 140 000

26 811 500

21 089 249

79

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

2

Felhalmozási kiadások

3 000 000

4 250 000

2 212 262

52

1

Beruházási kiadások

3 000 000

4 250 000

2 212 262

52

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

218 508 326

223 231 576

211 776 166

95

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

218 508 326

223 231 576

211 776 166

95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25

25

25

100

10. melléklet

Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2021.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

28 000 000

28 000 000

33 911 320

121

1

Alaptevékenység bevételei

28 000 000

28 000 000

33 911 320

121

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

136 594

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

136 594

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

300 000

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

300 000

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

28 000 000

28 000 000

34 347 914

123

Finanszírozási bevételek

424 455 000

430 617 500

395 064 995

92

Maradvány igénybevétele

0

3 461 271

3 461 271

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

424 455 000

427 156 229

391 603 724

92

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

452 455 000

458 617 500

429 412 909

94

KIADÁSOK

1

Működési kiadások

443 900 000

450 062 500

417 162 230

93

1

Személyi jellegű juttatások

282 475 000

289 500 000

278 592 608

96

2

Munkaadókat terhelő járulékok

43 925 000

46 000 000

44 387 045

96

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

117 500 000

114 562 500

94 182 577

82

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

8 555 000

8 555 000

6 973 056

82

1

Beruházási kiadások

8 555 000

8 555 000

6 973 056

82

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

452 455 000

458 617 500

424 135 286

92

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

452 455 000

458 617 500

424 135 286

92

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

72

72

72

100

11. melléklet

Napsugár Idősek Otthona

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

2021.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

120 000 000

120 000 000

122 223 641

102

1

Alaptevékenység bevételei

120 000 000

120 000 000

122 223 641

102

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

1 400 000

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

1 400 000

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

120 000 000

120 000 000

123 623 641

103

Finanszírozási bevételek

171 188 500

195 186 139

320 850 833

164

Maradvány igénybevétele

0

11 190 859

11 190 859

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

19 308 139

145 452 887

0

Irányító szervi működési célú támogatás

171 188 500

164 687 141

164 207 087

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

291 188 500

315 186 139

444 474 474

141

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

290 188 500

307 434 541

295 325 746

96

1

Személyi jellegű juttatások

187 462 500

190 618 000

187 387 490

98

2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 226 000

31 450 000

30 568 791

97

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

72 500 000

85 366 541

77 369 465

91

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

1 000 000

7 751 598

7 743 042

100

1

Beruházási kiadások

1 000 000

7 751 598

7 743 042

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

291 188 500

315 186 139

303 068 788

96

Finanszírozási kiadások

0

0

131 534 030

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

291 188 500

315 186 139

434 602 818

138

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

51

53

53

100

12. melléklet

Művelődési Központ és Könyvtár

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézmény

2021.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

8 000 000

15 598 483

18 362 324

118

1

Alaptevékenység bevételei

8 000 000

15 598 483

18 362 324

118

2

Egyéb bevételek (bérleti díj)

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

1 000 000

6 900 000

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

1 000 000

4 900 000

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

2 000 000

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

500 000

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

500 000

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

8 000 000

16 598 483

25 762 324

155

Finanszírozási bevételek

104 200 500

102 381 429

85 291 127

83

Maradvány igénybevétele

0

775 099

775 099

100

Irányító szervi működési célú támogatás

104 200 500

101 606 330

84 516 028

83

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

112 200 500

118 979 912

111 053 451

93

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

112 200 500

114 684 566

102 724 240

90

1

Személyi jellegű juttatások

48 387 500

49 489 549

42 617 046

86

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 813 000

9 075 880

6 792 680

75

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

55 000 000

56 119 137

53 314 514

95

Városi rendezvények

26 000 000

26 000 000

26 304 667

101

Könyv, folyóirat állomány gyarapítás

1 600 000

2 400 000

2 429 319

101

Érdekeltség növelő támogatás

0

0

0

0

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

4 295 346

4 295 346

100

1

Beruházási kiadások

0

4 295 346

4 295 346

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

112 200 500

118 979 912

107 019 586

90

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

112 200 500

118 979 912

107 019 586

90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13

13

13

100

13. melléklet

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

2021.

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

18 000 000

19 878 000

21 703 928

109

1

Alaptevékenység bevételei

18 000 000

19 878 000

21 703 928

109

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

500 143

500 143

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

500 143

500 143

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

18 000 000

20 378 143

22 204 071

109

Finanszírozási bevételek

52 778 000

58 600 000

47 383 000

81

Maradvány igénybevétele

0

173 936

173 936

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

52 778 000

58 426 064

47 209 064

81

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

70 778 000

78 978 143

69 587 071

88

KIADÁSOK

1

Működési kiadások

69 778 000

77 309 069

66 940 239

87

1

Személyi jellegű juttatások

32 600 000

33 000 000

26 456 132

80

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 378 000

5 500 000

4 115 393

75

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

31 800 000

38 809 069

36 368 714

94

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

1 000 000

1 669 074

1 669 074

100

1

Beruházási kiadások

1 000 000

1 669 074

1 669 074

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

70 778 000

78 978 143

68 609 313

87

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 778 000

78 978 143

68 609 313

87

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

8

8

8

100

14. melléklet

Működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Forintban

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2021. évi eredeti előirányzat

változás

2021. évi mód. előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala

22 170 000

22 170 000

14 266 691

64

Polgármesteri keret különféle szervezet tám.

2 000 000

2 000 000

1 204 757

60

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020 (IX.22.) KT

2 600 000

2 600 000

2 225 000

86

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj

950 000

950 000

848 900

89

1.

Igazgatási feladatokra összesen

27 720 000

27 720 000

18 545 348

67

2.

Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/

900 000

900 000

848 900

94

3.

Mezőföldvíz kft.

0

0

0

0

4.

Dunaföldvári Dunaparti Kft. működés támogatása

27 000 000

0

27 000 000

24 523 747

91

5.

Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

6.

Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás

1 680 000

600 000

2 280 000

2 280 000

100

7.

Képviselői Keret

0

2 400 000

2 400 000

2 400 000

100

8.

"Emberek egészségéért Alapítvány" támogatása

200 000

0

200 000

200 000

0

Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:

60 000 000

3 000 000

63 000 000

51 297 995

81

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2021. évi eredeti előirányzat

változás

2021. évi mód. előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete

450 000

450 000

450 000

100

Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )

1 400 000

1 400 000

1 400 000

100

Dunaföldvári Polgárőrség

2 000 000

2 335 410

4 335 410

4 335 410

100

1.

Városgazdálkodási feladatokra összesen:

3 850 000

2 335 410

6 185 410

6 185 410

100

2.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:

3 800 000

3 800 000

3 800 000

100

DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)

8 252 000

8 252 000

8 252 000

100

Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete

0

87 318

87 318

87 318

100

Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület

550 000

550 000

550 000

100

Dunaföldvár Városi Kézilabda Club

0

0

0

0

Holler UNFC Kézilabda

0

0

0

0

Beszédes József Vizitúra Sportklub

375 000

174 636

549 636

549 636

100

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

850 000

194 618

1 044 618

1 044 618

100

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület

90 000

90 000

90 000

0

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete

300 000

300 000

300 000

100

Vallum Íjász Egyesület

500 000

500 000

500 000

100

Dunaföldvári Tenisz Egyesület

0

349 272

349 272

349 272

100

3.

Sporttevékenység támogatása összesen:

10 917 000

805 844

11 722 844

11 722 844

100

Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

250 000

174 636

424 636

424 636

100

Löfan Mazsorett csoport támogatása

680 000

0

680 000

680 000

100

Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület

680 000

369 254

1 049 254

1 049 254

100

Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)

4 548 000

7 089 236

11 637 236

11 637 236

100

Dunaföldvári Annamatia Egyesület

0

0

0

0

0

Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület

150 000

0

150 000

150 000

100

Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület

100 000

0

100 000

100 000

100

Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület - tetó felújítás

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

100

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány

100 000

0

100 000

100 000

100

Levendula Művészeti Egyesület

50 000

0

50 000

50 000

100

Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány

100 000

174 636

274 636

274 636

100

RE-Formáló Egyesület

50 000

0

50 000

50 000

100

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1 500 000

1 556 941

3 056 941

3 056 941

100

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

100

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

350 000

0

350 000

350 000

100

Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete

0

87 318

87 318

87 318

100

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.

563 997

0

563 997

563 997

100

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület

0

0

0

0

0

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület

611 000

449 272

1 060 272

1 060 272

100

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

0

142 000

142 000

142 000

100

Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány

100 000

0

100 000

100 000

100

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület

200 000

0

200 000

200 000

100

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület visszatérítendő tám

0

0

0

0

0

Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete

300 000

0

300 000

300 000

100

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

100 000

100 000

100 000

100

"Fiatalság-jövő" Alapítvány

0

174 636

174 636

174 636

100

Római Kat Egyház - mobil WC

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100

0

0

0

0

0

4.

Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:

12 932 997

12 217 929

25 150 926

25 150 926

100

Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:

31 499 997

15 359 183

46 859 180

46 859 180

100

5.

Civil tartalék keret

0

0

0

0

0

Civil szervezetek mindösszesen:

31 499 997

15 359 183

46 859 180

46 859 180

100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :

91 499 997

18 359 183

109 859 180

98 157 175

89

15. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

Forintban

Létesítmény, beruházási cél

Döntés

2021. évi

%

megnevezése:

száma:

Eredeti ei.

Mód. ei.

telj.

1.1.

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft

beadott pályázat

100 866 557

101 793 657

73 066 869

72

1.2

VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár

156/2020.KT és 91/2021PM

22 000 000

131 822 633

36 788 183

28

1.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

122 866 557

233 616 290

109 855 052

47

2.1.

Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda

83/2020 KT

15 679 420

15 679 420

15 390 000

98

2.2.

JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű

92/2020 (XII.15.)

18 134 216

18 134 216

18 134 216

100

2.3.

BM pályázat (streetball, futópálya) 2021

0

0

0

0

2.4.

Közművelődési érdekeltségnövelő 2021

500 000

500 000

0

0

2.5.

Pályázati önerő keret (szabad)

36/2021 PM

20 000 000

3 966 784

0

0

2.6.

Pályázati önerő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.

0

39 955 721

0

0

2.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

54 313 636

78 236 141

33 524 216

0

3.1.

Kossuth L. u. 2-14. szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiép

13 245 600

13 245 600

5 334 000

40

3.2.

Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton

10 000 000

45 154 403

21 065 546

47

3.3.

Dunaparti nyilvános illemhely tervezése

1 000 000

1 000 000

900 000

90

3.4.

Könyvtár parkosítás

6 000 000

6 000 000

5 987 500

100

3.5.

Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése

0

0

0

0

3.6.

Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber

9 429 982

17 429 982

17 429 982

100

3.7.

Közlekedési koncepció

3 450 000

3 450 000

200 000

6

3.8.

Polgármesteri Hivatal légkondiciónáló berendezések telepítése

0

0

0

0

3.9.

Tervezési keret 2021-2028

7 000 000

7 000 000

7 000 000

100

3.10.

Fejlesztési koncepció

0

7 800 340

7 800 340

100

3.11

Keretközbeszerzés

0

Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei

0

7 000 000

3 188 600

0

Pentelei u. csapadékvíz elvezetés

0

0

0

0

Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó

110/2021 PM; 48/2021 KT

15 600 000

82 058 078

62 496 059

76

Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás

110/2021 PM; 48/2021 KT

0

34 367 343

0

0

Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése

0

0

0

0

Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés

0

0

0

0

Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés

0

0

0

0

Béke tér II. ütem - körforgó építés

0

0

0

0

Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés

0

0

0

0

Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere

91/2021 PM célt 110/2021PM;48/2021KT

0

0

0

0

Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal)

110/2021 PM;48/2021 KT

0

94 919 099

0

0

Hunyadi park bejáró

műszakilag indokolt

0

0

0

0

Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda

0

0

0

0

Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)

0

0

0

0

Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem

0

0

0

0

Aradi köz útfelújítás

0

0

0

0

Szőlőskertek u. felújítás

0

0

0

0

Kossuth tér északi beton út szélesítése

38/2020 PM; 91/2021 PM és 110/2021 PM;48/2021 KT

0

23 474 223

23 474 222

100

Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út

48/2021 KT

5 000 000

55 388 320

55 388 320

100

Névtelen utca

48/2021 KT

0

67 857 502

50 893 127

75

Váczi Mihály utca

0

0

0

0

3.12

Mezőőrség, védőnők beruházása

2 200 000

2 200 000

1 295 750

59

3.13

Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése

0

0

0

0

3.14

Térinformatikai rendszer (GISPÁN)

hivatali működéshez

0

0

0

0

3.15

Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése

91/2021 PM

0

2 000 000

0

0

3.16

Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása

0

0

0

0

3.17

Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere

0

0

0

0

3.18

Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere

91/2021 PM

0

2 000 000

1 940 525

97

3.19

Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése

0

0

0

0

3.20

Komposztáló konténer

0

0

0

0

3.21

Villanyoszlop Polg Hiv sarok

91/2021 PM

0

14 000 000

13 505 985

96

3.22

Szavazórendszer + laptop

0

0

0

0

3.23

Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)

91/2021 PM

0

5 000 000

723 900

14

3.24

Földterületek kisajátítása

0

0

0

0

3.25

Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A

0

0

0

0

3.26

Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése

0

0

0

0

3.27

Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése

0

0

0

0

3.18

Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere

38/2021 PM

0

2 750 000

2 487 422

90

3.19

Kossuth tér napelemes közvilágítás

91/2021 PM; 110/2021 PM

0

3 500 000

3 149 600

90

3.20

Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése

110/2021 PM

0

2 500 000

2 406 650

96

3.21

Csónakszállító utánfutó

18/2021 KT

0

635 000

603 885

95

3.22

Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa

67/2021 KT

0

1 100 000

0

0

3.23

Felső Fok buszmegálló

67/2021 KT

0

1 300 000

0

0

3.24

Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget

67/2021 KT

0

1 500 000

0

0

3.25

Betonhíd aljára galambháló

67/2021 KT

0

432 000

431 800

100

3.26

Faház vásárlása

99/2021 KT

0

613 890

613 890

100

3.27

Szovjet síremlékek

0

8 061 000

0

0

3.28

Játszótéri eszközök

0

10 500 000

1 491 990

14

3.

Saját erőből javasolt összesen:

72 925 582

524 236 780

289 809 093

55

Beruházási kiadások összesen:

250 105 775

836 089 211

433 188 361

52

ebből: Kötelező feladat

96 239 218

0

0

0

Önként vállalt feladat

153 866 557

303 604 477

0

0

4.1.

HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap

kötelezettség

1 923 684

3 847 368

1 104 245

29

4.2.

VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)

39/2018

0

0

0

0

4.3.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út

110/2021 PM

0

20 000 000

5 435 600

0

4.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

1 923 684

23 847 368

6 539 845

27

5.1.

ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése

36/2019

17 027 674

17 027 674

0

0

5.2.

PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere

103/2020 KT 69/2020 PM

7 539 874

7 539 874

7 539 680

100

5.3.

Béke tér 1. felújítása

0

24 181 100

0

0

5.4

Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/

48/2021 (IX.16.) KT

0

135 840 779

0

0

5.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

24 567 548

184 589 427

7 539 680

4

6.1.

Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása

76/2020 KT és 135/2020 KT

1 800 000

1 800 000

1 389 628

77

6.2.

Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere

3/2020 PM és 144/2020 KT

4 950 000

4 950 000

4 950 000

0

6.3.

"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft

128/2020 KT

317 163 614

347 163 614

307 447 852

89

6.4.

Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése

99/2020 PM

6 475 000

6 475 000

5 999 740

0

6.5.

Béke tér 1. statikai felülviszgálat

89/2020 KT

2 000 000

2 000 000

0

0

6.6.

0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett)

71/2020 PM

9 978 233

9 978 233

9 978 233

100

6.7.

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)

8 000 000

8 000 000

0

0

6.8.

Bérlakás felújítás

5 000 000

5 000 000

1 904 221

0

6.9

Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés

6 000 000

6 000 000

5 475 996

91

6.10

Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere

3 500 000

3 500 000

0

0

6.11

Művelődési Központ lapostető szigetelés

38/3021 PM

0

2 250 000

2 175 637

0

6.12

Fűtés - Óvoda, Iskola utca

97/2021 KT

0

3 000 000

2 984 969

0

6.

Saját erőből javasolt összesen:

364 866 847

400 116 847

342 306 276

86

Felújítási kiadások összesen:

391 358 079

608 553 642

356 385 801

59

ebből: kötelező feladat

377 459 395

592 731 274

349 281 816

59

önként vállalt feladat

13 898 684

15 822 368

7 103 985

45

7.

Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.

641 463 854

1 444 642 853

789 574 162

55

16. melléklet

Az Önkormányzat közvetett támogatásai

Az önkormányzat közvetett támogatásai

2021. évi tény adatok

A

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése1

létszám

összeg (Ft)

1

Bölcsődei ellátásnál (100%)

21

1 269 470

2

Óvodai nevelésnél (100%)

216

16 299 625

3

Általános iskolai nevelésnél (50 % és 100%)

212

10 416 458

1. - 2. - 3. ÖSSZESEN

449

27 985 553

B

lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

C

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

létszám

összeg (Ft)

1.

adóelengedések méltányosságból2

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

1. ÖSSZESEN

0

0

2.

adókedvezmények

magánszemélyek kommunális adója: 70 év felettiek 3

827

4 548 500

magánszemélyek kommunális adója: egyéb épületek kedvezménye (50%)

868

4 774 000

magánszemélyek kommunális adója: belterületi telek kedvezménye (50%)

853

4 691 500

magánszemélyek kommunális adója: tűzoltók kedvezménye (100%)

20

220 000

2. ÖSSZESEN

2 568

14 234 000

1. - 2. ÖSSZESEN

2 568

14 234 000

D

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség4

napok száma

összeg (Ft)

Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep

1.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szent Flórián tér 1.)

365

0

2.

Római Katolikus Egyház (Fölvégi temető területhasználat 863 hrsz.-ú temetőben)

365

0

3.

DFC és Holler UFC (1472/5,1474,1484/1,1485/1 hrsz. 2028.01.15-ig)

365

0

4.

Motor Cross Dunaföldvári Sportot Támogatók Egyesülete (8608. hrsz-ú, 2021.02.28-ig)

365

0

5.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Templom u. 32.

365

0

6.

Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Mészáros u. 2. 2021.09.01-2026.08.31.)

365

0

7.

Beszédes József Vízitúra Sportklub (Mély út 170/4 hrsz. csónaktároló)

365

10 416

8.

Löfan Mazsorett Csoport ( Kossuth L. u. 1. irodahelyiség)

365

3 947

9.

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület ( 170/4 hrsz. Úttörőtábor betongarázsok)

365

5 580

10.

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő)

365

20 627

11.

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület ( 170/6 hrsz. Csónakkikötő)

365

16 126

12.

Vallum Íjász Egyesület ( Templom u. 32.)

365

9 986

13.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (4208 hrsz-ú ingatlanon lévő épület)

365

1 674

14.

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforg. Egyesülete

365

18 488

15.

Anhur Kegyeleti Kft. (Fölvégi temető hűtőház)

365

12 834

16.

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete (7997/3 hrsz-ú Lőtér)

365

24 552

17.

Tenisz Egyesület Dunaföldvár (Hajóállomás épületrész)

365

5 413

18.

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (2867/4 hrsz-ú közösségi vizesblokk)

365

2 790

19.

Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület (Jókai u. 2.)

365

26 970

20.

Englert és Englert Orvosi és Szolg BT. (II.sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31

365

5 046

21.

Pro Sanitate-Hallai Bt. (ultrahang szakrendelés) 2021.04.01-2026.03.31

365

10 788

22.

Pro Sanitate-Hallai Bt. (I. sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31

365

10 788

23.

Duna Ped-Med BT. (Egészségház) 2021.04.01-2026.03.31

365

9 164

24.

Magyar Agrár-, Élelmgai és Vidékfejl Kamara (Tavasz u. 2.)

365

5 394

25.

Horváth Irén (garázs)

365

2 790

1.- 25. ÖSSZESEN

9 125

203 373

E

egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése

létszám

összeg (Ft)

1.

múzeumi belépődíjak esetében nyújtott5:

614

307 000

2.

könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott

265

119 250

1. - 2. ÖSSZESEN

879

426 250

Mindösszesen (A+B+C+D+E):

42 849 176

Szöveges indoklás:

1 A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény.

2 A méltányosságból történő adótörlés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ben meghat. feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra.

3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) a alapján.

4A kedvezmény a 18/2016. (II. 02.) KT határozat alapján a szervezetek, gazdasági társasságok inyenes használati jogát módosító határozat.

5 Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján.

17. melléklet

Önkormányzat által folyósított ellátások

Forintban

Törvény

2021.

2021.

M e g n e v e z é s

önerő

szerinti

Állami

Önk.

Ellátott

évi

évi

telj.

telj.

%

tám.

támogatás

önerő

eredeti

mód.

XII.31.

%

(Ft/fő/hó v. év)

ei.

ei.

Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján

100

rend. szerinti

0

1 200 000

10

1 200 000

1 200 000

100 000

0

Baleset miatti kártérítés

100

eseti

0

900 000

1

900 000

900 000

532 667

59

Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás

100

rend. szerinti

0

5 000 000

70

5 000 000

5 000 000

4 445 000

89

Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.

100

rend. szerinti

0

10 000 000

160

10 000 000

8 000 000

7 096 690

89

Települési támog. -rendszeres és rendkívüli eseti támogatás

100

rend.szerinti

0

7 000 000

150

7 000 000

9 000 000

8 996 085

100

Köztemetés

100

tv. és szerződés szerinti

0

2 000 000

10

2 000 000

2 000 000

963 437

48

Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (tüzifa)

100

rend. szerinti

0

4 000 000

130

4 000 000

4 000 000

1 830 480

46

Lakáscélú helyi visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön)

100

eseti

0

8 000 000

15 család

8 000 000

8 000 000

5 600 000

70

Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)

100

tv. szerinti

15 260 000

6 540 000

20

21 800 000

21 800 000

14 878 632

68

65 év felettiek egyszeri támogatása

100

rend. szerinti

10 000 000

1 250

10 000 000

7 000 000

4 104 000

59

Szociális ellátások mindösszesen:

15 260 000

54 640 000

1 801

69 900 000

66 900 000

48 546 991

73

18. melléklet

Maradványkimutatás

Forint

Megnevezés

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 415 596 820

3 415 596 820

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 057 277 801

3 057 277 801

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

358 319 019

358 319 019

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 957 204 905

5 957 204 905

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6 150 835 251

6 150 835 251

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-193 630 346

-193 630 346

A) Alaptevékenység maradványa

164 688 673

164 688 673

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

C) Összes maradvány

164 688 673

164 688 673

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

3 235 691

3 235 691

E) Alaptevékenység szabad maradványa

161 452 982

161 452 982

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa

0

0

19. melléklet

Eredménykimutatás

Forint

Megnevezés

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 855 606 040

1 855 606 040

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

273 221 232

273 221 232

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

2 128 827 272

2 128 827 272

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 705 739 373

0

1 705 739 373

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

95 496 967

95 496 967

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

64 648 572

64 648 572

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele

92 011 156

92 011 156

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

1 957 896 068

0

1 957 896 068

09 Anyagköltség

142 251 868

142 251 868

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

380 154 813

380 154 813

11 Eladott áruk beszerzési értéke

64 943

64 943

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

30 526 793

30 526 793

IV Anyagjellegű ráfordítások

552 998 417

552 998 417

13 Bérköltség

765 402 938

765 402 938

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

102 135 195

102 135 195

15 Bérjárulékok

135 814 157

135 814 157

V Személyi jellegű ráfordítások

1 003 352 290

1 003 352 290

VI Értékcsökkenési leírás

274 994 207

274 994 207

VII Egyéb ráfordítások

1 749 977 404

0

1 749 977 404

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

505 401 022

505 401 022

16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

11 344

11 344

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

8 944 056

8 944 056

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

8 955 400

8 955 400

19 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

6 585 419

6 585 419

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

6 585 419

6 585 419

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

2 369 981

2 369 981

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

507 771 003

0

507 771 003

20. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Megnevezés

Felvétel éve

Lejárat éve

Nyitó állomány

Állomány 2021.12.31

Törlesztés

2021

2022

2023

2024

2025

2025 után

Felhalmozási célú hitel

217 206 234

184 800 000

13 001 560

13 001 560

12 701 294

11 200 000

11 200 000

103 600 000

Éven túli beruházási hitel

2015

2035

210 000 000

148 400 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

103 600 000

NISSAN e-NV200

2019

2023

7 206 234

3 302 854

1 801 560

1 801 560

1 501 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú hitel kamatai

72 701 681

31 014 000

5 988 028

4 865 000

3 409 000

4 275 000

4 819 000

13 646 000

Éven túli beruházási hitel

2015

2035

72 701 681

31 014 000

5 988 028

4 865 000

3 409 000

4 275 000

4 819 000

13 646 000

NISSAN e-NV200

2019

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

289 907 915

215 814 000

18 989 588

17 866 560

16 110 294

15 475 000

16 019 000

117 246 000

21. melléklet

Engedélyezett létszámkeret

2021. évi engedélyezett létszám

Intézmény neve

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó,

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármester

1

0

1

1

0

Mezőőri szolgálat

5

0

5

5

0

Védőnők

4

0

4

4

0

Városgazdálkodás

17

2

19

19

0

Lakásgazdálkodás

2

0

2

2

0

Labor

0

1

1

1

0

Közfoglalkoztatottak

20

0

20

20

0

ÖNKORMÁNYZAT összesen:

49

3

52

52

0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyző, aljegyző

2

0

2

2

0

Irodavezetők

3

0

3

3

0

Köztisztviselő

20

0

20

20

0

Köztisztviselők összesen:

25

0

25

25

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:

25

0

25

25

0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BNI Városi Könyvtár

3

1

4

4

0

Vezető helyettes

1

0

1

1

0

Könyvtári dolgozó

2

1

3

3

0

Városi Művelődési Központ

6

1

7

7

0

Igazgató

1

0

1

1

0

Közalkalmazott dolgozó

5

1

6

6

0

Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig

0

0

0

0

0

Információs Iroda Vár

2

0

2

2

0

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

11

2

13

13

0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

3

0

3

3

0

Család- és gyerekjóléti szolgálat

2

0

2

2

0

Idősek nappali ellátása

2

0

2

2

0

Szociális étkeztetés

1

0

1

1

0

Dunaföldvári Család- és Gy. és Alapszolg. Kp. összesen:

8

0

8

8

0

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA

Intézményvezető

1

1

1

0

Élelmezésvezető

1

1

1

0

Munkaügyi ügyintéző

1

1

1

0

Pénzügyi munkatárs

1

1

1

0

Pénztáros

1

1

1

0

Ápoló-gondozó

24

2

26

25

0

Mentálhigiénés munkatárs

3

3

3

0

Takarító

4

1

5

5

0

Mosónő

2

2

2

0

Varrónő

1

1

1

0

Konyhai dolgozó

7

7

7

0

Raktáros

1

1

1

0

Karbantartó

2

0

2

2

0

Portás

0

1

1

1

0

Napsugár Idősek Otthona

49

4

53

52

0

Tanyagondnok

1

0

1

1

0

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

0

1

1

0

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:

50

4

54

53

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Igazgatás

5

0

5

5

0

Intézményvezető

1

0

1

1

0

Óvodatitkár

1

0

1

1

0

Gazdasági ügyintéző

3

0

3

3

0

Bölcsőde

9

1

10

10

0

Bölcsőde vezető

1

0

1

1

0

Gondozónő

6

0

6

6

0

Bölcsődei dajka

2

0

2

2

0

Takarítónő

0

1

1

1

0

Esztrerlánc Óvoda

42

3

45

45

0

Óvónő

24

0

24

24

0

Fejlesztő pedagógus

1

0

1

1

Pedagógai asszisztens

4

0

4

4

0

Dajka

12

0

12

12

0

Gondnok

1

0

1

1

0

Takarító (3 fő részm. rehab )

0

3

3

3

0

Konyhai dolgozók

12

0

12

12

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, B. ÉS K. össz.:

68

4

72

72

0

MINDÖSSZESEN:

211

13

224

223

0