Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 28

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.04.28.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjába, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai

2. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 10 955 587 768 Ft bevétellel, 10 669 999 846 Ft kiadással jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák az irányító szervi támogatásokat (intézmény finanszírozási bevételeket és kiadásokat), ezek összege 918 554 905 Ft.

(2) A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 4. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben , 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt beruházási kiadások teljesítését 266 523 247 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület a kiemelt felújítási kiadások teljesítését 410 577 305 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Pénzeszköz átadása, közvetett támogatás, folyósított ellátások, több éves kihatással járó döntések, engedélyezett létszám

4. § (1) A Képviselő-testület a működési célú végleges pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat az 14. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 20. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények számára engedélyezett éves létszámkeretet a 21. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

Vagyonkimutatás

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 9 579 590 149 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 183 303 971 Ft-ot képviselnek.

Egyszerűsített beszámoló, maradvány

6. § A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével

a) az egyszerűsített mérleget a 2. melléklet szerint fogadja el.

b) a 2022. évi pénzeszközök változását 3. melléklet szerint fogadja el.

c) a 2022. évi maradvány kimutatást a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

d) a 2022. évi eredmény kimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei-kiadásai

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

298 000 000

278 545 006

399 140 299

143

1

Alaptevékenység bevételei

298 000 000

278 545 006

339 860 977

122

2

Egyéb bevétel

0

0

59 279 322

0

2

Közhatalmi bevételek

1 507 000 000

1 507 000 000

1 633 469 222

108

1

Helyi adók

1 498 000 000

1 498 000 000

1 618 023 937

108

kommunális adó

47 000 000

47 000 000

48 303 152

103

iparűzési adó

1 450 000 000

1 450 000 000

1 567 751 889

108

idegenforgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 968 896

197

2

Átengedett központi adók

0

0

0

0

gépjárműadó

0

0

0

0

3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

2 500 000

2 500 000

9 227 540

369

4

Egyéb települési adók

6 500 000

6 500 000

6 217 745

96

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 530 344

17 959 360

43 225 171

241

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

25 265 811

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

4 530 344

17 959 360

17 959 360

100

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások, kiegészítések

789 120 530

926 214 102

926 214 102

100

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

233 261 123

232 874 998

232 874 998

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

241 798 980

247 156 140

247 156 140

100

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés támogatása

295 298 613

275 853 551

275 853 551

100

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

18 761 814

18 978 814

18 978 814

100

5

Egyéb támogatás

0

105 560 900

105 560 900

100

6

Előző évek többlet támogatása

0

45 789 699

45 789 699

100

5

Támogatások államháztartáson belül

249 399 931

257 884 279

196 565 086

76

1

Működési célú támogatások

75 660 000

97 144 348

94 478 060

97

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

60 004 200

109

Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)

15 260 000

16 638 261

7 589 793

46

Működési célú támogatás egyéb (Mezőőri)

5 400 000

5 400 000

5 700 000

106

Központi és egyéb működési támogatás

20 106 087

20 978 832

104

Egyéb támogatás

0

205 235

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

173 739 931

160 739 931

102 087 026

64

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

83 231 800

91 525 314

110

1

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen

0

27 306 000

27 306 000

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

55 925 800

64 219 314

0

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

10 700 000

9 735 020

91

Költségvetési bevételek:

2 861 750 805

3 081 534 547

3 299 874 214

107

8

Finanszírozási bevételek

1 420 000 000

1 721 523 237

7 655 713 554

445

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

0

0

0

0

-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott )

0

-felhalmozás célú hitel bevételei

0

0

0

0

-likvid hitel bevételei

0

2

Betét megszűntetés bevétele

0

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

120 000 000

220 000 000

204 190 317

93

4

Lekötött betét felbontása

1 300 000 000

1 336 834 564

7 286 834 564

545

5

Maradvány felhasználás

0

164 688 673

164 688 673

100

9

Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány)

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 281 750 805

4 803 057 784

10 955 587 768

228

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

2 928 864 997

3 037 232 805

2 498 436 342

82

1

Személyi jellegű juttatások

1 063 148 250

959 432 079

905 801 598

94

2

Munkaadókat terhelő járulékok

157 767 750

142 609 762

125 553 887

88

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

966 500 000

1 042 917 284

845 714 718

81

-környezetvédelmi alap

10 000 000

10 000 000

9 992 327

100

-intézményi felújítások kerete

27 000 000

30 482 846

30 464 253

100

-út-híd keret

40 000 000

40 000 000

39 933 697

100

-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt.

10 000 000

10 000 000

8 882 040

89

-földutak helyreállítása

20 000 000

15 000 000

14 220 087

95

-szúnyoggyérítés

8 000 000

8 000 000

7 994 396

100

-pince-partfal

6 000 000

6 000 000

5 917 143

99

-testvérvárosi keret

1 000 000

1 000 000

112 656

11

-Fásítás 2020-2024 program

5 000 000

5 000 000

4 915 455

98

-COVID19 védekezés és Human Keret

15 000 000

15 000 000

475 599

3

4

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

50 000 000

67 000 000

44 457 141

66

5

Szolidaritási hozzájárulási adó

478 142 394

478 142 394

478 142 394

100

6

Támogatás visszafizetése

534 550

686 905

686 905

100

7

Működési célú pénzeszköz átadás

100 620 000

106 249 725

98 079 699

92

8

Tartalékok

112 152 053

240 194 656

0

0

-általános

72 152 053

209 440 768

0

0

-céltartalék

40 000 000

30 753 888

0

0

2

Felhalmozási célú kiadások

1 209 989 501

1 491 483 122

775 353 111

52

1

Felújítások kiadásai

935 545 634

1 029 799 752

453 071 674

44

2

Beruházási kiadások

274 443 867

374 224 359

235 222 554

63

3

Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások

0

87 459 011

87 058 883

100

3

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

0

0

Költségvetési kiadások:

4 140 054 498

4 529 915 927

3 273 789 453

72

4

Finanszírozási kiadások

141 696 307

273 141 857

7 396 210 393

2 708

1

Felhalm. célú hitel törlesztése

11 200 000

11 200 000

8 400 000

75

2

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

31 445 550

7 181 445 550

22 838

3

Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése

128 694 747

228 694 747

204 563 283

89

4

Pénzügyi lízing

1 801 560

1 801 560

1 801 560

100

5

Irányítószervi támogatások folyósítáa

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 281 750 805

4 803 057 784

10 669 999 846

222

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

224

174

174

100

2. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2022. évről

Forint

ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi évi egyszerűsített beszámoló záró adatai

1.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

6 889 623 595

6 889 623 595

7 132 019 314

7 132 019 314

2.

I. Immateriális javak

13 316 926

13 316 926

15 515 071

15 515 071

3.

II. Tárgyi eszközök

6 693 002 698

6 693 002 698

6 933 200 272

6 933 200 272

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

183 303 971

183 303 971

183 303 971

183 303 971

5.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

6.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

7 118 027

7 118 027

4 282 526

4 282 526

7.

I. Készletek

7 118 027

7 118 027

4 282 526

4 282 526

8.

II. Értékpapírok

0

0

0

0

9.

C) Pénzeszközök

1 539 299 257

1 539 299 257

1 560 645 420

1 560 645 420

10.

D) Követelések

862 322 168

862 322 168

859 281 789

859 281 789

11.

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

6 032 162

6 032 162

10 943 658

10 943 658

12.

F) Aktív időbeli elhatárolások

8 464 857

8 464 857

12 417 442

12 417 442

13.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 312 860 066

9 312 860 066

9 579 590 149

9 579 590 149

FORRÁSOK

Előző évi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai

14.

G) Saját tőke

6 574 465 274

6 574 465 274

6 778 030 058

6 778 030 058

14.

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 386 734 678

7 386 734 678

7 386 734 678

7 386 734 678

15.

II. Nemzeti vagyon változásai

-1 297 687 617

-1 297 687 617

-1 297 687 617

-1 297 687 617

16.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

291 800 070

291 800 070

290 943 816

290 943 816

IV. Felhalmozott eredmény

-314 152 860

-314 152 860

194 739 126

194 739 126

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

507 771 003

507 771 003

203 300 055

203 300 055

17.

H) Kötelezettségek

277 853 508

277 853 508

297 892 136

297 892 136

20.

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

0

0

21.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

0

0

22.

K) Passzív időbeli elhatárolások

2 460 541 284

2 460 541 284

2 503 667 955

2 503 667 955

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

9 312 860 066

9 312 860 066

9 579 590 149

9 579 590 149

3. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi pénzeszközök változása

Forint

Sor- szám

Megnevezés

Eredeti

Mód.

Teljesítés

előirányzat

XII.31.

%

1.

Személyi juttatások

1 063 148 250

959 432 079

905 801 598

94,4

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

157 767 750

142 609 762

125 553 887

88,0

3.

Dologi és folyó kiadások

966 500 000

1 042 917 284

845 714 718

81,1

4.

Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.)

50 000 000

67 000 000

44 457 141

66,4

5.

Egyéb működési célú kiadások

691 448 997

825 273 680

576 908 998

69,9

6.

Beruházások

274 443 867

374 224 359

235 222 554

62,9

7.

Felújítás

935 545 634

1 029 799 752

453 071 674

44,0

8.

Egyé felhalmozási célú kiadások

1 200 000

88 659 011

87 058 883

98,2

Költségvetési kiadások

4 140 054 498

4 529 915 927

3 273 789 453

72,3

9.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

11 200 000

11 200 000

8 400 000

75,0

10.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,0

11.

ÁH belüli megelőlegezések

128 694 747

228 694 747

204 563 283

89,4

12.

Belföldi finanszírozás egyéb kiadása

1 138 646 000

1 004 881 349

918 554 905

91,4

13.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

31 445 550

7 181 445 550

22837,7

14.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 801 560

1 801 560

1 801 560

100,0

Finanszírozási kiadások

1 280 342 307

1 278 023 206

8 314 765 298

650,6

Kiadások összesen

5 420 396 805

5 807 939 133

11 588 554 751

199,5

15.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

864 780 530

1 023 358 450

1 020 692 162

99,7

16.

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

165 270 275

178 699 291

120 046 386

67,2

17.

Közhatalmi bevételek

1 507 000 000

1 507 000 000

1 633 469 222

108,4

18.

Működési bevételek

298 000 000

278 545 006

399 140 299

143,3

19.

Felhalmozási bevételek

0

0

25 265 811

0,0

20.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

27 306 000

27 306 000

100,0

21.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

26 700 000

66 625 800

73 954 334

111,0

Költségvetési bevételek

2 861 750 805

3 081 534 547

3 299 874 214

107,1

22.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0,0

23.

Belföldi értékpapírok bevétele

0

0

0

0,0

24.

Maradvány igénybevétele

0

164 688 673

164 688 673

100,0

25.

ÁH belüli megelőlegezések

120 000 000

220 000 000

204 190 317

92,8

26.

Belföldi finanszírozás egyéb bevételei

1 138 646 000

1 004 881 349

918 554 905

91,4

27.

Lekötött bankbetétek megszűntetése

1 300 000 000

1 336 834 564

7 286 834 564

545,1

28.

Külföldi finanszírozás bevétele

0

0

0

0,0

Finanszírozási bevételek

2 558 646 000

2 726 404 586

8 574 268 459

314,5

Bevételek összesen

5 420 396 805

5 807 939 133

11 874 142 673

204,4

4. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

119 000 000

120 200 000

224 251 426

187

1

Alaptevékenység bevételei

119 000 000

120 200 000

164 972 104

137

2

Kamatbevétel

0

0

59 279 322

0

2

Közhatalmi bevételek

1 507 000 000

1 507 000 000

1 633 469 222

108

1

Helyi adók

1 498 000 000

1 498 000 000

1 618 023 937

108

kommunális adó

47 000 000

47 000 000

48 303 152

103

iparűzési adó

1 450 000 000

1 450 000 000

1 567 751 889

108

idegenforgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 968 896

197

2

Átengedett központi adók

0

0

0

0

3

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

2 500 000

2 500 000

9 227 540

369

4

Egyéb települési adók ( mezőőri járulék)

6 500 000

6 500 000

6 217 745

96

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 530 344

17 959 360

43 225 171

241

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

25 265 811

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

4 530 344

17 959 360

17 959 360

100

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

4

Támogatások, kiegészítések

789 120 530

926 214 102

926 214 102

100

1

Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp)

233 261 123

232 874 998

232 874 998

100

2

Köznevelési feladatok támogatása

241 798 980

247 156 140

247 156 140

100

3

Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám.

295 298 613

275 853 551

275 853 551

100

4

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

18 761 814

18 978 814

18 978 814

100

5

Egyéb támogatás

0

105 560 900

105 560 900

100

6

Előző évek többlet támogatása

0

45 789 699

45 789 699

100

5

Támogatások államháztartáson belül

249 399 931

239 278 192

177 618 072

74

1

Működési célú támogatások

75 660 000

78 538 261

75 531 046

96

NEAK támogatás

55 000 000

55 000 000

60 004 200

109

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK)

15 260 000

16 638 261

7 589 793

46

Működési célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás)

5 400 000

5 400 000

5 700 000

106

Központi és egyéb működési támogatás

0

1 500 000

2 031 818

135

Egyéb támogatás

0

0

205 235

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

173 739 931

160 739 931

102 087 026

64

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

79 231 800

87 525 314

110

1

Működési célú támogatásértékű bev

0

23 306 000

23 306 000

100

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

55 925 800

64 219 314

115

7

Adott kölcsönök visszatérülése

13 700 000

10 700 000

9 735 020

91

Költségvetési bevételek:

2 682 750 805

2 900 583 454

3 102 038 327

107

8

Finanszírozási bevételek

1 420 000 000

1 520 000 000

7 454 190 317

490

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

0

0

0

-működési célú hitel bev ( a telj halmozott )

0

0

0

0

-felhalmozás célú hitel bevételei

0

0

0

0

-likvid hitel bevételei

0

0

0

0

2

Betét megszűntetés bevétele

0

0

0

0

3

ÁH belüli megelőlegezés

120 000 000

220 000 000

204 190 317

93

4

Lekötött bankbetét megszüntetése

1 300 000 000

1 300 000 000

7 250 000 000

558

9

Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány)

0

143 971 263

143 971 263

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 102 750 805

4 564 554 717

10 700 199 907

234

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

KIADÁSOK

Forintban

11

Működési kiadások

1 517 516 944

1 606 546 538

1 370 763 373

85

1

Személyi jellegű juttatások

215 292 000

233 211 605

216 562 932

93

2

Munkaadókat terhelő járulékok

35 928 000

38 467 965

28 575 103

74

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

637 000 000

682 993 179

504 464 434

74

-környezetvédelmi alap

10 000 000

10 000 000

9 992 327

100

-intézményi felújítások kerete

27 000 000

30 482 846

30 464 253

100

-út-híd keret

40 000 000

40 000 000

39 933 697

100

-járdák, csapadékvíz elvezető rendszer

10 000 000

10 000 000

8 882 040

89

-földutak helyreállítása

20 000 000

15 000 000

14 220 087

95

-szúnyoggyérítés

8 000 000

8 000 000

7 994 396

100

-pince-partfal

6 000 000

6 000 000

5 917 143

99

-testvérvárosi keret

1 000 000

1 000 000

112 656

11

-fásítás 2020-2024 program

5 000 000

5 000 000

4 915 455

98

-COVID19 védekezés és Human Keret

15 000 000

15 000 000

475 599

3

4

Működési célú pénzeszköz átadás

100 620 000

106 044 490

97 874 464

92

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

50 000 000

67 000 000

44 457 141

66

6

Szolidaritási hozzájárulás

478 142 394

478 142 394

478 142 394

100

7

Támogatás visszafizetése

534 550

686 905

686 905

100

12

Felhalmozási célú kiadások

1 191 539 501

1 470 035 867

764 096 332

52

1

Felújítások kiadásai

935 545 634

1 029 799 752

453 071 674

44

2

Beruházási kiadások

255 993 867

352 777 104

223 965 775

63

3

Támogatás értékű fejlesztési kiadások

0

87 459 011

87 058 883

0

13

Tartalékok

112 152 053

240 194 656

0

0

1

Általános működési tartalék

72 152 053

209 440 768

0

0

2

Céltartalék

40 000 000

30 753 888

0

0

14

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

0

0

15

Költségvetési szervek támogatása

1 138 646 000

1 004 881 349

918 554 905

91

Költségvetési kiadások:

3 961 054 498

4 322 858 410

3 053 414 610

71

16

Finanszírozási kiadások

141 696 307

241 696 307

7 364 764 843

3 047

1

Felhalm. célú hitel törlesztése

13 001 560

13 001 560

10 201 560

78

2

Betét elhelyezés kiadása

0

0

7 150 000 000

0

3

Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése

128 694 747

228 694 747

204 563 283

89

4

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

5

Pénzügyi lízing

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 102 750 805

4 564 554 717

10 418 179 453

228

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

52

52

52

100

5. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonkimutatás

Forint

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

A/I Immateriális javak

13 316 926

15 515 071

116,51

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

2 491 793

1 886 992

75,73

A/I/2 Szellemi termékek

10 825 133

13 628 079

0,00

A/I/3 Immat. javak értékhelyesbítése

0

0

0,00

A/II Tárgyi eszközök

6 693 002 698

6 933 200 272

103,59

A/II/1 Törzsvagyon

5 438 277 063

5 890 614 495

108,32

Forgalomképtelen ingatlanok

3 940 710 917

4 335 763 457

110,02

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1 497 566 146

1 554 851 038

103,83

A/II/1 Forgalomképes ingatlanok

530 280 877

641 685 857

121,01

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

198 164 131

212 180 915

107,07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0,00

A/II/4 Beruházások, felújítások

526 280 627

188 719 005

35,86

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0,00

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

183 303 971

183 303 971

100,00

A/III/1 Tartós részesedések

183 303 971

183 303 971

100,00

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0,00

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0,00

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0,00

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

6 889 623 595

7 132 019 314

103,52

B/I Készletek

7 118 027

4 282 526

60,16

B/II Értékpapírok

0

0

0,00

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

7 118 027

4 282 526

60,16

C/I Hosszú lejáratú betétek

1 305 389 014

1 200 000 000

91,93

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

682 085

522 715

76,63

C/III Forintszámlák

233 228 158

360 122 705

154,41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0,00

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0,00

C) PÉNZESZKÖZÖK

1 539 299 257

1 560 645 420

101,39

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

20 644 881

16 121 841

78,09

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

838 726 272

837 595 278

99,87

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások kiv.

2 951 015

5 564 670

188,57

D) KÖVETELÉSEK

862 322 168

859 281 789

99,65

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

6 032 162

10 943 658

181,42

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

8 464 857

12 417 442

146,69

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 312 860 066

9 579 590 149

102,86

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Változás %-a

állományi érték

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

7 386 734 678

7 386 734 678

100,00

G/II Nemzeti vagyon változásai

-1 297 687 617

-1 297 687 617

100,00

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

291 800 070

290 943 816

99,71

G/IV Felhalmozott eredmény

-314 152 860

194 739 126

-61,99

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0,00

G/VI Mérleg szerinti eredmény

507 771 003

203 300 055

40,04

G) SAJÁT TŐKE

6 574 465 274

6 778 030 058

103,10

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

3 504 590

4 859 588

138,66

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

202 176 333

212 324 107

105,02

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

72 172 585

80 708 441

111,83

H) KÖTELEZETTSÉGEK

277 853 508

297 892 136

107,21

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0,00

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.

0

0

0,00

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

825 754 015

840 686 623

101,81

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

73 781 165

67 217 886

91,10

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 561 006 104

1 595 763 446

102,23

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 460 541 284

2 503 667 955

101,75

FORRÁSOK ÖSSZESEN

9 312 860 066

9 579 590 149

102,86

6. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

300 000

0

1

Alaptevékenység bevételei

0

0

300 000

0

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

26 000 000

26 000 000

32 476 500

125

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

26 000 000

26 000 000

32 476 500

125

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

26 000 000

26 000 000

32 776 500

126

Finanszírozási bevételek

12 956 000

12 956 000

4 363 429

34

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

12 956 000

12 956 000

4 363 429

34

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 956 000

38 956 000

37 139 929

95

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

37 156 000

37 156 000

35 793 633

96

1

Személyi jellegű juttatások

29 200 000

29 200 000

27 403 263

94

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 756 000

4 756 000

3 676 658

77

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

3 200 000

3 200 000

4 713 712

147

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

1 800 000

1 800 000

1 346 296

75

1

Beruházási kiadások

1 800 000

1 800 000

1 346 296

75

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

38 956 000

38 956 000

37 139 929

95

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 956 000

38 956 000

37 139 929

95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

4

4

100

7. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzat Mezőőri Szolgálat

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

0

0

7 000

0

1

Alaptevékenység bevételei

0

0

0

0

2

Kamatbevételek

0

0

7 000

0

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6 500 000

6 500 000

6 217 745

96

1

Mezőőri járulékok

6 500 000

6 500 000

6 217 745

96

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

5 400 000

5 400 000

5 400 000

100

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV)

5 400 000

5 400 000

5 400 000

100

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

11 900 000

11 900 000

11 624 745

98

Finanszírozási bevételek

14 620 000

14 620 000

14 734 261

101

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

14 620 000

14 620 000

14 734 261

101

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 520 000

26 520 000

26 359 006

99

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

25 520 000

25 520 000

26 249 007

103

1

Személyi jellegű juttatások

18 750 000

18 750 000

20 049 450

107

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 270 000

3 270 000

2 751 980

84

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

3 500 000

3 500 000

3 447 577

99

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

1 000 000

1 000 000

109 999

11

1

Beruházási kiadások

1 000 000

1 000 000

109 999

11

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

26 520 000

26 520 000

26 359 006

99

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 520 000

26 520 000

26 359 006

99

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

5

5

5

100

8. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzat Városgazdálkodás (Mátrix)

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Telj. %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 531 420

153

1

Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC)

1 000 000

1 000 000

1 531 420

153

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

1 000 000

1 000 000

1 531 420

153

Finanszírozási bevételek

72 896 000

77 429 610

88 407 944

114

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

72 896 000

77 429 610

88 407 944

114

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 896 000

78 429 610

89 939 364

115

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

73 896 000

73 896 000

82 428 627

112

1

Személyi jellegű juttatások

48 700 000

48 700 000

43 349 200

89

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 696 000

7 696 000

5 365 651

70

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

17 500 000

17 500 000

33 713 776

193

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

0

4 533 610

7 510 737

166

1

Beruházási kiadások

0

4 533 610

7 510 737

166

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

73 896 000

78 429 610

89 939 364

115

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 896 000

78 429 610

89 939 364

115

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

12

12

12

100

9. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési intézmény

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

2 000 000

3 493 000

3 507 242

100

1

Alaptevékenység bevételei

2 000 000

3 493 000

3 507 242

100

2

Bírság bevétele

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

11 081 750

11 422 677

103

1

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás

0

0

0

0

2

Központi költségv.szervtől (népszámlálás)

7 100 952

7 441 879

105

3

Egyéb fejezeti támogatás (választás)

3 980 798

3 980 798

100

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

2 000 000

14 574 750

14 929 919

102

Finanszírozási bevételek

251 464 000

251 750 588

227 370 388

90

Maradvány igénybevétele

0

556 508

556 508

100

Irányító szervi működési célú támogatás

251 464 000

251 194 080

226 813 880

90

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

253 464 000

266 325 338

242 300 307

91

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

250 464 000

262 213 199

238 322 053

91

1

Személyi jellegű juttatások

194 143 750

202 746 784

184 439 772

91

2

Munkaadókat terhelő járulékok

29 320 250

30 091 156

25 652 056

85

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

27 000 000

29 375 259

28 230 225

96

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

2

Felhalmozási kiadások

3 000 000

4 112 139

2 630 263

64

1

Beruházási kiadások

3 000 000

4 112 139

2 630 263

64

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

253 464 000

266 325 338

240 952 316

90

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

253 464 000

266 325 338

240 952 316

90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25

25

25

100

10. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

27 000 000

45 000 000

52 879 995

118

1

Alaptevékenység bevételei

27 000 000

45 000 000

52 879 995

118

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

27 000 000

45 000 000

52 879 995

118

Finanszírozási bevételek

481 012 000

478 586 561

444 190 202

93

Maradvány igénybevétele

0

5 277 623

5 277 623

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

481 012 000

473 308 938

438 912 579

93

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

508 012 000

523 586 561

497 070 197

95

KIADÁSOK

1

Működési kiadások

497 012 000

512 586 561

489 872 969

96

1

Személyi jellegű juttatások

321 525 000

321 525 000

310 848 524

97

2

Munkaadókat terhelő járulékok

45 487 000

45 487 000

43 367 346

95

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

130 000 000

145 574 561

135 657 099

93

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

11 000 000

11 000 000

5 343 886

49

1

Beruházási kiadások

11 000 000

11 000 000

5 343 886

49

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

508 012 000

523 586 561

495 216 855

95

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

508 012 000

523 586 561

495 216 855

95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

72

75

75

100

11. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Idősek Otthona költségvetési intézmény

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

120 000 000

63 884 085

63 884 085

100

1

Alaptevékenység bevételei

120 000 000

63 884 085

63 884 085

100

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

120 000 000

63 884 085

63 884 085

100

Finanszírozási bevételek

217 860 000

124 944 778

124 944 778

100

Maradvány igénybevétele

0

9 871 656

9 871 656

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

36 834 564

36 834 564

100

Irányító szervi működési célú támogatás

217 860 000

78 238 558

78 238 558

100

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

337 860 000

188 828 863

188 828 863

100

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

335 860 000

157 292 000

157 292 000

100

1

Személyi jellegű juttatások

229 125 000

103 042 578

103 042 578

100

2

Munkaadókat terhelő járulékok

32 735 000

14 818 916

14 818 916

100

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

74 000 000

39 225 271

39 225 271

100

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

205 235

205 235

100

2

Felhalmozási kiadások

2 000 000

91 313

91 313

100

1

Beruházási kiadások

2 000 000

91 313

91 313

100

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

337 860 000

157 383 313

157 383 313

100

Betételhelyezés kiadása

0

31 445 550

31 445 550

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

337 860 000

188 828 863

188 828 863

100

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

53

53

53

100

12. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési intézmény

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

10 000 000

23 967 921

24 829 245

104

1

Alaptevékenység bevételei

10 000 000

23 967 921

24 829 245

104

2

Egyéb bevételek (bérleti díj)

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

7 524 337

7 524 337

100

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

7 524 337

7 524 337

100

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

10 000 000

31 492 258

32 353 582

103

Finanszírozási bevételek

108 734 000

122 550 396

113 386 984

93

Maradvány igénybevétele

0

4 033 865

4 033 865

100

Irányító szervi működési célú támogatás

108 734 000

118 516 531

109 353 119

92

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

118 734 000

154 042 654

145 740 566

95

KIADÁSOK

Forintban

1

Működési kiadások

117 984 000

149 498 851

143 744 957

96

1

Személyi jellegű juttatások

52 612 500

52 414 342

48 592 193

93

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 171 500

7 369 658

7 198 158

98

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

58 200 000

89 714 851

87 954 606

98

Városi rendezvények

27 000 000

37 717 000

34 583 490

92

Könyv, folyóirat állomány gyarapítás

1 877 000

1 877 000

2 097 765

112

Érdekeltség növelő támogatás kiadása

0

217 000

217 000

100

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

750 000

4 543 803

1 856 157

41

1

Beruházási kiadások

750 000

4 543 803

1 856 157

41

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

118 734 000

154 042 654

145 601 114

95

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

118 734 000

154 042 654

145 601 114

95

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

13

13

13

100

13. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

száma

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

Forintban

1

Működési bevételek

20 000 000

22 000 000

29 788 306

135

1

Alaptevékenység bevételei

20 000 000

22 000 000

29 788 306

135

2

Kamatbevételek

0

0

0

0

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

0

0

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

4

Támogatások államháztartáson belül

0

0

0

0

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

5

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

4 000 000

4 000 000

100

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

4 000 000

4 000 000

100

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

20 000 000

26 000 000

33 788 306

130

Finanszírozási bevételek

79 576 000

84 601 000

66 214 527

78

Maradvány igénybevétele

0

977 758

977 758

100

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

Irányító szervi működési célú támogatás

79 576 000

83 623 242

65 236 769

78

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

99 576 000

110 601 000

100 002 833

90

KIADÁSOK

1

Működési kiadások

97 876 000

108 901 000

98 440 990

90

1

Személyi jellegű juttatások

50 450 000

46 491 770

42 315 599

91

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 126 000

6 375 067

5 942 308

93

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

40 300 000

56 034 163

50 183 083

90

4

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

2

Felhalmozási kiadások

1 700 000

1 700 000

1 335 160

79

1

Beruházási kiadások

1 700 000

1 700 000

1 335 160

79

2

Felújítási kiadások

0

0

0

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

99 576 000

110 601 000

99 776 150

90

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

99 576 000

110 601 000

99 776 150

90

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

9

9

9

100

14. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Forintban

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2022. évi eredeti előirányzat

változás

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala

22 170 000

22 170 000

15 159 310

68

Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása

2 000 000

-320 000

1 680 000

1 668 780

99

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020 (IX.22.) KT

1 800 000

1 800 000

1 750 000

97

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj

950 000

950 000

847 800

89

Képviselői keret

2 400 000

2 400 000

2 130 000

89

1.

Igazgatási feladatokra összesen

29 320 000

-320 000

29 000 000

21 555 890

74

2.

Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/

900 000

900 000

847 800

94

3.

"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM

200 000

200 000

400 000

200 000

50

4.

Dunaföldvári Dunaparti Kft. működés támogatása

30 300 000

30 300 000

30 300 000

100

5.

Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás

2 400 000

2 400 000

2 400 000

100

Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:

63 120 000

-120 000

63 000 000

55 303 690

88

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2022. évi eredeti előirányzat

változás

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített XII. 31.

Teljesítés %-ban

Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete

700 000

700 000

700 000

100

Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )

1 400 000

1 400 000

1 388 064

99

Dunaföldvári Polgárőrség

2 200 000

400 000

2 600 000

2 600 000

100

1.

Városgazdálkodási feladatokra összesen:

4 300 000

400 000

4 700 000

4 688 064

100

2.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:

4 000 000

4 000 000

4 000 000

100

DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)

8 673 000

8 673 000

8 673 000

100

Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület

750 000

750 000

750 000

100

Beszédes József Vizitúra Sportklub

450 000

339 000

789 000

789 000

100

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

1 000 000

1 000 000

1 000 000

100

Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete

350 000

350 000

350 000

100

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete

300 000

300 000

300 000

100

Vallum Íjász Egyesület

500 000

500 000

500 000

100

Dunaföldvári Tenisz Egyesület

0

339 000

339 000

339 000

100

3.

Sporttevékenység támogatása összesen:

12 023 000

678 000

12 701 000

12 701 000

100

Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

250 000

678 000

928 000

928 000

100

Löfan Mazsorett csoport támogatása

800 000

1 320 000

2 120 000

2 120 000

100

Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület

800 000

339 000

1 139 000

1 139 000

100

Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)

7 335 000

960 500

8 295 500

8 295 500

100

Dunaföldvári Annamatia Egyesület

200 000

0

200 000

200 000

100

Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület

200 000

0

200 000

200 000

100

Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület

200 000

0

200 000

200 000

100

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány

100 000

0

100 000

100 000

100

"Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány

100 000

619 125

719 125

719 125

100

Levendula Művészeti Egyesület

100 000

339 000

439 000

439 000

100

Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány

100 000

0

100 000

100 000

100

RE-Formáló Egyesület

100 000

0

100 000

100 000

100

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

100

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

100

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

400 000

0

400 000

400 000

100

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E.

750 000

0

750 000

750 000

100

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület

700 000

1 178 000

1 878 000

1 878 000

100

Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány

100 000

0

100 000

100 000

100

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület

200 000

0

200 000

200 000

100

Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület

200 000

0

200 000

200 000

100

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

200 000

711 188

911 188

911 188

100

4.

Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:

15 835 000

6 144 813

21 979 813

21 979 813

100

Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:

36 158 000

7 222 813

43 380 813

43 368 877

100

5.

Civil tartalék keret

1 342 000

-1 342 000

0

0

0

Civil szervezetek mindösszesen:

37 500 000

5 880 813

43 380 813

43 368 877

100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :

100 620 000

5 760 813

106 380 813

98 672 567

93

15. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés felhalmozási kiadások részletezése

Forintban

Létesítmény, beruházási cél

Döntés

2022. évi

%

megnevezése:

száma:

Eredeti ei.

Mód. ei.

telj.

1.1.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése

156/2020.(X.27.) KT 91/2021.(V.17.) PM
53/2021.(IX.30.) KT 103/2021 KT, 134/2021 (XII.14)

95 034 450

95 034 450

81 901 302

86

1.2

TOP PLUSZ pályázat előkészítés

101/2021 (XI.11) KT

20 000 000

20 000 000

20 000 000

100

1.3

Opel Vectra csere - elektromos autó

0

0

0

0

1.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

115 034 450

115 034 450

101 901 302

89

2.1.

JETA 2022 pályázat önerő biztosítása

20/2022 (I.25) KT

15 000 000

15 000 000

8 992 794

60

2.2.

Közművelődési érdekeltségnövelő 2022 önerő biztosítása

500 000

500 000

0

2.3.

Pályázati önerő keret

0

0

0

2.4.

TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útépítés, ipari park útfelúj, turiszt,konyha)

0

21 000 000

21 032 500

100

2.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

15 500 000

36 500 000

30 025 294

82

3.1.

Keretközbeszerzés 2022. év

0

3.2.

Keretközbeszerzés 2021. év

0

Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei

110/2021 PM

3 793 400

3 793 400

3 168 600

84

Alsó-Rév záportározó

110/2021 PM és 48/2021 KT

19 562 020

19 562 020

19 562 020

100

3.3

Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+

0

3.4

Aradi köz útfelújítás

0

3.5

Szőlőskertek u. felújítás - TOP+

0

3.6

Váczi Mihály utca

0

3.7

Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése

0

3.8

Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem

0

3.9

Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés

0

3.10

Béke tér II. ütem - körforgó építés

0

3.11

Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés

0

3.12

Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás)

0

3.13

Dunaföldvár, Felső Fok 9.

0

6 000 000

6 000 000

100

3.14

Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+

műszakilag indokolt

0

3.15

Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda

0

3.16

Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)

0

3.17

Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv - TOP+

0

3.18

Alsó Rév u betonlapos padka véd kiép, nemespadka, A Bölcske u. gyűjtő a

47/2021. (IX.16.) KT

0

3.19

Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása

70/2021.(IX.30.) Kt hat.

0

3.20

Diós villanyoszlop áthelyezés

69/2022 (III.01) KT

0

1 000 000

0

3.21

Földterületek kisajátítása

100/2022 (IV.26.) KT

10 000 000

0

3.22

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat

0

3.23

Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton

51/2020;116/2021 KT

24 089 397

24 089 397

18 639 876

77

3.24

Tervezési keret (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út)

111/2022. (V.24.) KT

0

10 000 000

9 999 500

100

3.25

Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése

160/2020 és 68/2020 PM

7 911 600

7 911 600

6 664 100

84

3.26

Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber

0

3.27

Térinformatikai rendszer (GISPÁN)

hivatali működéshez

4 000 000

4 000 000

0

3.28

Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése

91/2021 PM

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100

3.29

Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása

36/2021 (III.11) PM

3 365 500

3 365 500

2 844 800

85

3.30

Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése

3/2020 PM

12 000 000

12 000 000

0

3.31

Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere

0

3.32

Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)

91/2021 KT

5 000 000

5 000 000

0

3.33

Egészségház homlokzati hőszigetelés

0

3.34

Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes)

0

3.35

Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése

0

3.36

0376 hrsz-ú út kőszórása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem

0

3.37

Sóház utcai telken parkoló kial (földm, pince tömedékelés, korlát)

0

3.38

Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.)

152/2020

2 476 500

2 476 500

2 300 000

93

3.39

Mezőföldvíz Kft.

5 000 000

5 000 000

3 426 460

69

3.40

Katonai temetkezési hely

126/2021 (XI.29.) KT

8 061 000

8 061 000

7 855 240

97

3.41

Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa

67/2021 KT

1 100 000

1 100 000

0

3.42

Felső Fok buszmegálló

67/2021 KT

1 300 000

1 300 000

1 025 000

79

3.43

Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget

67/2021 KT

1 500 000

1 500 000

0

3.44

Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.)

139/2021 KT

5 000 000

5 000 000

3 481 311

70

3.45

Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.)

75/2021 és 139/2021 (XII.14)

3 000 000

3 000 000

3 700 000

123

3.46

Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.)

139/2021 KT

2 500 000

2 500 000

0

3.47

Képviselők részére laptop beszerzés

3 800 000

3 800 000

0

3.48

Napelemes közvilágítás telepítés

120/2022 KT

0

4 200 000

3 540 760

84

3.49

Ágvágó

159/2022 KT

0

4 533 610

4 484 907

99

3.50

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés

184/2022 KT

0

32 939 627

30 214 627

92

3.51

Pannonia Bio

156/2022 KT

0

5 610 000

5 610 000

100

3.52

Intézményi épületek energetikai fejlesztése

220/2022 KT;234/2022 KT

0

6 500 000

79 450

1

3.53

Pannonia Bio Zrt. Óvoda fűtés napelem

234/2022 KT

0

15 000 000

0

0

3.

Saját erőből javasolt összesen:

125 459 417

201 242 654

134 596 651

67

Beruházási kiadások összesen:

255 993 867

352 777 104

266 523 247

76

ebből: Kötelező feladat

188 760 867

193 366 757

227 955 577

118

Önként vállalt feladat

67 233 000

159 410 347

38 567 670

24

4.1.

HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap

133/2021. (XII.14.) KT

3 847 368

3 847 368

388 620

10

4.2.

VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi közutak felúj (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/

110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM

311 227 425

330 238 171

102 420 821

31

4.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

315 074 793

334 085 539

102 809 441

31

5.1.

BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás

15/2021.(VI.29.) KT hat.

39 955 721

39 955 721

39 955 721

100

5.3

NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás

2 000 000

2 000 000

0

5.4

Béke tér 1. felújítása

24 181 100

24 181 100

18 415 000

76

5.5

Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás)

48/2021.(IX.16.) KT; 231/2022 KT

271 640 779

217 788 349

0

5.6

Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár)

23/2021.(VII.27.) Kt. hat.

19 871 334

19 871 334

19 870 782

100

5.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

357 648 934

303 796 504

78 241 503

26

6.1.

Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.)

128/2020. (IX.22.) KT

40 680 962

40 680 962

39 560 432

97

6.2.

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)

0

6.3.

Bérlakás felújítás

0

6.4.

Intézmények enegetikai tanúsítványainak felülvizsgálata

jogszab miatt kötelező

1 000 000

1 000 000

0

6.5.

Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+

0

6.6.

Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere

0

6.7.

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés

0

6.8.

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés

0

6.9

Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés

0

6.10

Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése

70/2021 (IX.30.) KT

490 000

490 000

490 000

100

6.11

Mezőföldvíz Kft.

5 000 000

5 000 000

0

6.12

Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere

0

6.13

Keretközbeszerzés 2021.év

0

Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás

110/2021 PM és 48/2021 KT

34 367 343

34 367 343

34 367 343

100

A-B Bölcske u. járda építés (páros oldal)

110/2021 PM és 48/2021 KT

94 919 099

94 919 099

89 919 098

95

Névtelen utca

110/2021 PM és 48/2021 KT

16 964 375

16 964 375

16 964 376

100

6.14

Mészáros u. 8. bontása

17/2022. (I.25.) KT

20 400 128

0

0

6.15

Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás

4 000 000

4 000 000

0

6.16

Autóbusz pályaudvar világítás

2 000 000

2 000 000

0

6.17

Óvodai csoportszoba

65/2021 (IX.30.)

21 400 000

49 652 000

48 225 112

97

6.18

Jobbágyősök u. járda felújítás (aluljáró)

0

6.19

Piactér villamoshálózat bővítése

0

6.20

Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig

22/2022 (I.25.) KT

21 600 000

21 600 000

0

6.21

Mezővári út felújítás 69/2022 (III.01.) KT

0

5 000 000

0

6.22

Mélyépítési munkák (Györki, Alsó-Rév, Irinyi, Jobbágyősök, Fehérvári cspont)

158/2022 (VII.15.) KT; 231/2022 KT

0

116 243 930

0

6.

Saját erőből javasolt összesen:

262 821 907

391 917 709

229 526 361

59

Felújítási kiadások összesen:

935 545 634

1 029 799 752

410 577 305

40

ebből: kötelező feladat

929 545 634

1 025 952 384

410 188 685

40

önként vállalt feladat

6 000 000

3 847 368

388 620

10

7.

Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

0

0

9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.

1 191 539 501

1 382 576 856

677 100 552

49

16. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat közvetett támogatásai

Az önkormányzat közvetett támogatásai

2022. évi tény adatok

A

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése1

létszám

összeg (Ft)

1

Bölcsődei ellátásnál (100%)

23

1 426 890

2

Óvodai nevelésnél (100%)

239

19 994 245

3

Általános iskolai nevelésnél (50 % és 100%)

204

17 782 308

1. - 2. - 3. ÖSSZESEN

466

39 203 443

B

lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

C

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

létszám

összeg (Ft)

1.

adóelengedések méltányosságból2

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

1. ÖSSZESEN

0

0

2.

adókedvezmények

magánszemélyek kommunális adója: 70 év felettiek 3

810

4 455 000

magánszemélyek kommunális adója: egyéb épületek kedvezménye (50%)

852

6 644 000

magánszemélyek kommunális adója: belterületi telek kedvezménye (50%)

723

5 874 000

magánszemélyek kommunális adója: tűzoltók kedvezménye (100%)

20

220 000

2. ÖSSZESEN

2 405

17 193 000

1. - 2. ÖSSZESEN

2 405

17 193 000

D

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség4

napok száma

összeg (Ft)

Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep

1.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Dunaföldvár, Szent Flórián tér 1.)

365

0

2.

Római Katolikus Egyház (Fölvégi temető területhasználat 863 hrsz.-ú temetőben)

365

0

3.

DFC és Holler UFC ( Dunaföldvár, 1472/5,1474,1484/1,1485/1 hrsz. 2028.01.15-ig)

365

0

4.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Dunaföldvár, Templom u. 32.)

365

0

5.

Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Mészáros u. 2., 2021.09.01-2026.08.31.)

365

0

6.

Beszédes József Vízitúra Sportklub (Dunaföldvár, Mély út 170/4 hrsz. csónaktároló)

365

10 976

7.

Löfan Mazsorett Csoport (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. irodahelyiség)

365

4 159

8.

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület ( 170/4 hrsz. Úttörőtábor betongarázsok)

365

5 880

9.

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő)

365

38 808

10.

Vallum Íjász Egyesület ( Dunaföldvár, Templom u. 32.)

365

10 523

11.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (4208 hrsz-ú ingatlanon lévő épület)

365

1 764

12.

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete

365

19 482

13.

Anhur Kegyeleti Kft. (Fölvégi temető hűtőház)

365

13 524

14.

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete (7997/3 hrsz-ú Lőtér)

365

25 872

15.

Tenisz Egyesület Dunaföldvár (Hajóállomás épületrész)

365

5 704

16.

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (2867/4 hrsz-ú közösségi vizesblokk)

365

2 940

17.

Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület (Jókai u. 2.)

365

28 420

18.

Englert és Englert Orvosi és Szolg BT. (II.sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31

365

5 317

19.

Pro Sanitate-Hallai Bt. (ultrahang szakrendelés) 2021.04.01-2026.03.31

365

11 368

20.

Pro Sanitate-Hallai Bt. (I. sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31

365

11 368

21.

Duna Ped-Med BT. (Egészségház) 2021.04.01-2026.03.31

365

9 657

22.

Magyar Agrár-, Élelmiszer és Vidékfejlesztési Kamara (Dunaföldvár, Tavasz u. 2.)

365

5 684

23.

Horváth Irén (garázs)

365

2 940

1.- 25. ÖSSZESEN

9 125

214 386

E

egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése

létszám

összeg (Ft)

1.

múzeumi belépődíjak esetében nyújtott5:

1954

728 700

2.

könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott

327

109 800

1. - 2. ÖSSZESEN

2 281

838 500

Mindösszesen (A+B+C+D+E):

57 449 329

Szöveges indoklás:

1 A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény.

2 A méltányosságból történő adótörlés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ben meghat. feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra.

3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) a alapján.

4A kedvezmény a 18/2016. (II. 02.) KT határozat alapján a szervezetek, gazdasági társasságok inyenes használati jogát módosító határozat.

5 Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján.

17. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata

Forintban

Sor-

Törvény

2022.

2022.

szám

M e g n e v e z é s

önerő

szerinti

Állami

Önk.

Ellátott

évi

évi

telj.

telj.

%

tám.

támogatás

önerő

eredeti

mód.

XII.31.

%

(Ft/fő/hó v. év)

ei.

ei.

1.

Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján

100

rend. szerinti

0

200 000

2

200 000

550 000

350 000

64

2.

Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás

100

rend. szerinti

0

6 000 000

70

6 000 000

6 000 000

4 961 000

83

3.

Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.

100

rend. szerinti

0

10 000 000

140

10 000 000

14 000 000

8 829 675

63

4.

Települési támog. -rendszeres és rendkívüli eseti támogatás

100

rend. szerinti

0

12 000 000

900

12 000 000

13 250 000

10 633 733

80

5.

Köztemetés

100

törvény szerinti

0

1 800 000

10

1 800 000

2 800 000

882 733

32

6.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (tüzifa)

100

rend. szerinti

0

3 000 000

120

3 000 000

8 000 000

2 812 280

35

7.

Letelepedési támogatás

100

eseti

0

9 000 000

9 család

9 000 000

14 400 000

12 400 000

86

8.

65 év felettiek egyszeri támogatása

100

rend. szerinti

0

8 000 000

2 057

8 000 000

8 000 000

6 400 000

80

Szociális ellátások mindösszesen:

0

50 000 000

1 816

50 000 000

67 000 000

47 269 421

71

18. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradvány

Forint

Sor- szám

Megnevezés

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1.

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 299 874 214

3 299 874 214

2.

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 273 789 453

3 273 789 453

3.

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

26 084 761

26 084 761

4.

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 574 268 459

8 574 268 459

5.

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

8 314 765 298

8 314 765 298

6.

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

259 503 161

259 503 161

7.

A) Alaptevékenység maradványa

285 587 922

285 587 922

8.

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

9.

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

10.

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

11.

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

12.

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

13.

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

14.

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

15.

C) Összes maradvány

285 587 922

285 587 922

16.

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

10 527 242

10 527 242

17.

E) Alaptevékenység szabad maradványa

275 060 680

275 060 680

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

19.

G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa

0

0

19. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredménykimutatás

Forint

Sor- szám

Megnevezés

Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1.

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 633 615 645

1 633 615 645

2.

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

270 188 663

270 188 663

3.

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

12 461

12 461

4.

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

1 903 816 769

1 903 816 769

5.

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

6.

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

7.

II Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

8.

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 844 769 007

0

1 844 769 007

9.

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

113 053 400

113 053 400

10.

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

149 043 440

149 043 440

11.

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele

36 890 339

36 890 339

12.

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

2 143 756 186

0

2 143 756 186

13.

09 Anyagköltség

164 744 593

164 744 593

14.

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

476 022 606

476 022 606

15.

11 Eladott áruk beszerzési értéke

362 690

362 690

16.

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

55 132 709

55 132 709

17.

IV Anyagjellegű ráfordítások

696 262 598

696 262 598

18.

13 Bérköltség

734 645 205

734 645 205

19.

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

166 726 384

166 726 384

20.

15 Bérjárulékok

125 263 756

125 263 756

21.

V Személyi jellegű ráfordítások

1 026 635 345

1 026 635 345

22.

VI Értékcsökkenési leírás

306 476 133

306 476 133

23.

VII Egyéb ráfordítások

1 869 161 552

0

1 869 161 552

24.

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

149 037 327

149 037 327

25.

16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

26.

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

59 279 450

59 279 450

27.

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

28.

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

59 279 450

59 279 450

29.

19 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

30.

20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

4 751 993

4 751 993

31.

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

32.

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

4 751 993

4 751 993

33.

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

54 527 457

54 527 457

34.

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

203 564 784

0

203 564 784

20. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Megnevezés

Felvétel éve

Lejárat éve

Nyitó állomány

Záró állomány 2022.12.31

Törlesztés

2022

2023

2024

2025

2026

2026 után

Felhalmozási célú hitel

217 206 234

184 800 000

10 201 560

15 501 300

11 200 000

11 200 000

11 200 000

92 400 000

Éven túli beruházási hitel

2015

2035

210 000 000

140 000 000

8 400 000

14 000 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

92 400 000

NISSAN e-NV200

2019

2023

7 206 234

1 501 300

1 801 560

1 501 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú hitel kamatai

72 701 681

73 620 716

4 751 993

4 662 285

3 775 828

3 718 197

3 393 372

13 418 410

Éven túli beruházási hitel

2015

2035

72 701 681

73 620 716

4 751 993

4 662 285

3 775 828

3 718 197

3 393 372

13 418 410

NISSAN e-NV200

2019

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

289 907 915

258 420 716

14 953 553

20 163 585

14 975 828

14 918 197

14 593 372

105 818 410

21. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi engedélyezett létszámkeret

2022. évi engedélyezett létszám

Intézmény neve

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó,

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármester

1

0

1

1

0

Mezőőri szolgálat

5

0

5

5

0

Védőnők

4

0

4

4

0

Városgazdálkodás - Mátrix

13

1

14

14

0

Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolgozók

5

0

5

5

0

Lakásgazdálkodás

2

0

2

2

0

Labor

0

1

1

1

0

Közfoglalkoztatottak

20

0

20

20

0

ÖNKORMÁNYZAT összesen:

50

2

52

52

0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyző, aljegyző

2

0

2

2

0

Irodavezetők

3

0

3

3

0

Köztisztviselő

20

0

20

20

0

Köztisztviselők összesen:

25

0

25

25

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:

25

0

25

25

0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BNI Városi Könyvtár

3

1

4

4

0

Vezető helyettes

1

0

1

1

0

Könyvtári dolgozó

2

1

3

3

0

Városi Művelődési Központ

6

1

7

7

0

Igazgató

1

0

1

1

0

Közalkalmazott dolgozó

5

1

6

6

0

Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig

0

0

0

0

0

Információs Iroda Vár

2

0

2

2

0

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

11

2

13

13

0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

3

0

3

3

0

Család- és gyerekjóléti szolgálat

2

0

2

2

0

Idősek nappali ellátása

2

0

2

2

0

Szociális étkeztetés

1

0

1

1

0

Tanyagondnok

1

0

1

1

0

Dunaföldvári Család- és Gy. és Alapszolg. Kp. összesen:

9

0

9

9

0

2022. évi eng. Létszám 2022.07.01-től

Napsugár Idősek Otthona

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA

Intézményvezető

0

0

0

0

0

Élelmezésvezető

0

0

0

0

0

Munkaügyi ügyintéző

0

0

0

0

0

Pénzügyi ügyintéző

0

0

0

0

0

Pénztáros

0

0

0

0

0

Vezető ápoló

0

0

0

0

0

Ápoló-gondozó

0

0

0

0

0

Szociális munkás, terápiás munkatárs

0

0

0

0

0

Takarító

0

0

0

0

0

Mosónő

0

0

0

0

0

Varrónő

0

0

0

0

0

Konyhai dolgozó

0

0

0

0

0

Karbantartó

0

0

0

0

0

Raktáros-portás 4-4ó

0

0

0

0

0

Portás

0

0

0

0

0

Napsugár Idősek Otthona

0

0

0

0

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Igazgatás

5

0

5

5

0

Intézményvezető

1

0

1

1

0

Óvodatitkár

1

0

1

1

0

Gazdasági ügyintéző

3

0

3

3

0

Bölcsőde

9

1

10

10

0

Bölcsőde vezető

1

0

1

1

0

Gondozónő

6

0

6

6

0

Bölcsődei dajka

2

0

2

2

0

Takarítónő

0

1

1

1

0

Eszterlánc Óvoda

45

3

48

48

0

Óvónő

26

0

26

24

0

Fejlesztő pedagógus

1

0

1

1

Pedagógai asszisztens

4

0

4

4

0

Dajka

13

0

13

12

0

Gondnok

1

0

1

1

0

Takarító (3 fő rehabilitációs foglalkoztatott )

0

3

3

3

0

Konyhai dolgozók

12

0

12

12

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, B. ÉS K. össz.:

71

4

75

75

0

MINDÖSSZESEN:

166

8

174

174

0