Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 09. 29

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.07.01.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése, 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,

b) a költségvetési szerveire,

c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1)2 Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 785 913 113 Ft-ban állapítja meg.

a) Működési költségvetési bevételét 2 505 898 992 Ft-ban állapítja meg, melyből

aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft

ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 470 378 992 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből

ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft

bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft

c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.

d) Előző évi maradványt 285 587 922 Ft-ban állapítja meg.

2023. évi bevételek összevont összege: 4 371 501 035 Ft

(2)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 161 501 035 Ft-ban állapítja meg,

a) működési költségvetési kiadását 3 300 510 035 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 275 238 195 Ft-ban), melyen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat 954 475 259 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 142 985 085 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 1 221 470 888 Ft-ban

ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban

ae) működési célú pénzeszközátadást 101 052 858 Ft-ban

af) egyéb működési finanszírozási kiadás 576 908 418 Ft-ban

ag) általános és céltartalék 234 617 527 Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés kiadását 860 991 000 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 8 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 852 991 000 Ft-ban), melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát 454 018 555 Ft-ban

bb) a felújítások előirányzatát 384 271 145 Ft-ban

bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban

be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban

bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 6 000 000 Ft-ban

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg

c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.

2023. évi kiadások összevont összege: 4 371 501 035 Ft.

(3)4 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.

(4)5 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 285 587 922 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány 285 587 922 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.

(5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Költségvetési hiány finanszírozása

3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 0 Forint hiány finanszírozására

a) belső finanszírozásként 0 Ft költségvetési maradvány igénybevételéről

b) külső finanszírozásként:

ba) 0 Ft működési hitel beállítását rendeli el,

bb) 0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.

4. Kiadások és bevételek

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a

a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,

b) az állami támogatások vonatkozásában az 5. melléklet,

c) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,

d) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet

e) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,

f) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 9. melléklet,

g) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,

h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 11. melléklet,

i) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A szociális törvény előírásai szerint összeállított ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármester jogosult társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok között az átcsoportosításra.

6. § (1) A működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 13. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2023. évben azon szervezetek részére, akik a 2022. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal, bankszámlakivonattal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2023. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.

7. § (1) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

(2) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.

5. Kiemelt dologi kiadások

8. § (1)6 A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 126 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

a) környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,

b) intézményi felújítások kerete 28 000 000 forint,

c) út-híd keret 45 000 000 forint,

d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 000 forint,

e) földutak helyreállítása 11 000 000 forint,

f) szúnyoggyérítési keret 8 000 000 forint,

g) pince-partfal 6 000 000 forint,

h) testvérvárosi keret 1 000 000 forint,

i) fásítás 2020-2024. év 10 500 000 forint,

j) COVID19 védekezés 2 000 000 forint.

(2) A Polgármester jogosult a kiemelt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, módosításra, melyről a negyedévet követő hó Képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles.

6. Általános és céltartalék

9. § (1)7 A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 172 789 513 Ft összegben, céltartalékát 61 828 014 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.

7. Felhalmozási kiadások

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A 14. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve, ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

(3) A 14. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

(4) A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását.

8. Közvetett támogatások

11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza.

9. Likviditási terv

12. § A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 16. melléklet tartalmazza.

10. Adósságot keletkeztető ügylet

13. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 17. mellékletébe tartalmazza.

11. Többéves kihatással járó feladatok

14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indokolását a 18. melléklet tartalmazza.

12. Az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok

15. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. Foglalkoztatottaknak nyújtott egyes juttatások

16. § (1) Az önkormányzat, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat intézményeinél, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása 2023. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.

(3) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 67 400 forint.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege nettó 202 000 Ft/fő/év/8 óra.

(5)8 Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére- kivéve közfoglalkoztatottakat, valamint a (4) bekezdés szerinti köztisztviselők kivételével - a 2023. év béren kívüli juttatás kerete nettó 150 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan).

(6) A fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2023. évben bruttó 1000 forint/foglalkoztatott/hó.

(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke 30 Ft/km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében és a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

(8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

(9) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.

14. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek vezetői az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.

(3) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben, hogy a kiemelt jogcímeken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.

18. § (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.

(3) A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi gazdálkodás lezárásakor költségvetési támogatással való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv követelés állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert követelés állomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.

15. A gazdálkodás szabályai

19. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 500 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedélye alapján végezhetnek.

21. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.

22. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékban Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

23. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött az önkormányzatok támogatásaival kapcsolatos igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.

24. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

16. A kiadások készpénzben történő teljesítése

25. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,

b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.

(2) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,

d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 Ft-ig,

e) kiküldetési kiadások,

f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000 Ft-ig,

g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,

17. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

27. § Ez a rendelet 2023. március 4-én lép hatályba.

28. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez9

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2023. év költségvetés bevételei-kiadásai

Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

261 170 000

261 170 000

236 170 000

25 000 000

1

Alaptevékenység bevételei

261 170 000

261 170 000

236 170 000

25 000 000

2

Egyéb bevételek

0

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 411 700 000

1 411 700 000

1 405 500 000

6 200 000

1

Helyi adók

1 403 000 000

1 403 000 000

1 403 000 000

2

Átengedett központi adók

0

3

Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak

8 700 000

8 700 000

2 500 000

6 200 000

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

715 479 476

779 708 992

779 708 992

1

Működési támogatás

242 713 708

250 710 508

250 710 508

2

Köznevelési feladatok támogatása

261 663 710

294 007 646

294 007 646

3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

93 285 578

107 834 331

107 834 331

4

Gyermekétkeztetés támogatása

91 723 743

96 064 398

96 064 398

5

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

26 092 737

31 092 109

31 092 109

6

0

5

Támogatás értékű bevételek

332 134 121

332 134 121

327 814 121

4 320 000

1

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen

53 320 000

53 320 000

49 000 000

4 320 000

NEAK támogatás

42 000 000

42 000 000

42 000 000

Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)

4 320 000

4 320 000

0

4 320 000

Központi költségvetési szerv (KSH)

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

278 814 121

278 814 121

278 814 121

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

1

Működési célú támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

7

Adott kölcsönök visszatérülése

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Költségvetési bevételek összesen:

2 721 683 597

2 785 913 113

2 750 393 113

35 520 000

8

Finanszírozási bevételek

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1

Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)

- működési célú hitel bevétel

- felhalmozási célú hitel bevétel

- likvid hitel felvétel halmozott

2

ÁH belüli megelőlegezés

200 000 000

200 000 000

200 000 000

3

Lekötött bankbetét megszüntetése

1 100 000 000

1 100 000 000

1 100 000 000

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)

285 587 922

285 587 922

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 021 683 597

4 371 501 035

4 335 981 035

35 520 000

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

2 914 747 839

3 065 892 508

3 040 620 668

25 271 840

1

Személyi jellegű juttatások

878 340 000

954 475 259

936 471 259

18 004 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

128 760 000

142 985 085

140 417 245

2 567 840

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

1 172 700 000

1 221 470 888

1 216 770 888

4 700 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

93 418 858

101 052 858

101 052 858

5

Ellátottak nem pénzbeli juttatásai

69 000 000

69 000 000

69 000 000

6

Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése

572 528 981

572 528 981

572 528 981

7

Támogatás visszafizetés

4 379 437

4 379 437

12

Felhalmozási célú kiadások

759 862 927

844 289 700

836 289 700

8 000 000

1

Felújítások kiadásai

364 661 175

384 271 145

384 271 145

2

Beruházási kiadások

395 201 752

454 018 555

448 018 555

6 000 000

3

Támogatásértékű fejl. kiadások

6 000 000

4 000 000

2 000 000

13

Tartalékok

120 371 531

234 617 527

234 617 527

1

Általános tartalék

39 371 531

172 789 513

172 789 513

2

Céltartalék

81 000 000

61 828 014

61 828 014

3

Fejl. célú tartalék

0

14

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Költségvetési kiadások

3 796 182 297

4 145 999 735

4 112 727 895

33 271 840

16

Finanszírozási kiadások

225 501 300

225 501 300

225 501 300

1

Felh. célú hitel kamat fizetése

2

Felh. célú hitel törlesztés

15 501 300

15 501 300

15 501 300

3

ÁH belüli megelőlegezés

210 000 000

210 000 000

210 000 000

4

Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 021 683 597

4 371 501 035

4 338 229 195

33 271 840

2. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez10

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Forintban

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

Sor-sz.

Megnevezés

Összeg

I/1.

Intézményi működési bevételek

261 170 000

I.

Működési célú kiadások

3 065 892 508

I/2.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

1 411 700 000

II.

Felhalmozási célú kiadások

844 289 700

II.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

III.

Tartalékok

234 617 527

III.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

779 708 992

Általános tartalék

172 789 513

IV.

Támogatásértékű bevételek

332 134 121

Céltartalék

61 828 014

V.

Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök

0

Egyéb tartalék

0

VI.

Adott kölcsönök visszatérülése

1 200 000

IV.

Adott kölcsönök

1 200 000

VII.

Finanszírozási bevételek

1 300 000 000

V.

Finanszírozási kiadások

225 501 300

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

285 587 922

VI.

Tervezett maradvány

0

Bevételek összesen

4 371 501 035

Kiadások összesen

4 371 501 035

3. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez11

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege 2023. év

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek megnevezése

Forint

Kiadások megnevezése

Forint

Intézményi működési bevételek

261 170 000

Személyi juttatások

954 475 259

Önkormányzati sajátos működési

1 411 700 000

Munkaadót terhelő járulékok, adók

142 985 085

Állami hozzájárulások és támogatások

779 708 992

Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások

1 221 470 888

Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül

53 320 000

Működési célú pénzeszköz átadás

101 052 858

Támogatásértékű bevételek Állaháztartáson kívül

0

Egyéb működési finanszírozási kiadások

576 908 418

Működési c. költségvetési bevételek:

2 505 898 992

Ellátottak nem pénzbeli juttatásai

69 000 000

Működési célú hitel felvétele

0

Általános tartalék

172 789 513

Előző évi költségvetési maradvány

285 587 922

Céltartalék

61 828 014

Működési célú finanszírozási bevételek:

509 023 121

Finanszírozási kiadások

0

Működési célú bevételek összesen:

3 300 510 035

Működési célú kiadások összesen:

3 300 510 035

ebből:önként vállalt működési bevétel

35 520 000

ebből:önként vállalt működési kiadás

25 271 840

kötelező működési bevétel

3 264 990 035

kötelező működési kiadás

3 275 238 195

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek megnevezése

Forint

Kiadások megnevezése

Forint

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

Beruházási kiadások

454 018 555

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül

278 814 121

Felújítási kiadások

384 271 145

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül

0

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

1 200 000

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

1 200 000

Támogatásértékű fejlesztési kiadások

6 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások:

845 489 700

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

280 014 121

Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

15 501 300

Lekötött betét megszüntetése

590 976 879

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

Előző évi költségvetési maradvány

0

Tartalékok

0

Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől

200 000 000

Finanszírozási kiadások

210 000 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

790 976 879

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:

225 501 300

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 070 991 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 070 991 000

ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel

0

ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás

8 000 000

kötelező felhalmozási bevétel

1 070 991 000

kötelező felhalmozási kiadás

1 062 991 000

Bevételek összesen:

4 371 501 035

Kiadások összesen:

4 371 501 035

4. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez12

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

180 000 000

180 000 000

155 000 000

25 000 000

1

Alaptevékenység bevételei

180 000 000

180 000 000

155 000 000

25 000 000

2

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 411 700 000

1 411 700 000

1 405 500 000

6 200 000

- magánszemélyek kommunális adója

52 000 000

52 000 000

52 000 000

- idegenforgalmi adó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- iparűzési adó

1 350 000 000

1 350 000 000

1 350 000 000

2

Helyi adók összesen:

1 403 000 000

1 403 000 000

1 403 000 000

3

Talajterhelési díj

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

4

Egyéb sajátos bevételek, bírságok

0

0

0

5

Mezőőri járulékok

6 200 000

6 200 000

0

6 200 000

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

0

2

Felh.célú átvett pénzeszk.

0

3

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

4

Támogatások, kiegészítések

715 479 476

779 708 992

779 708 992

1

Működési támogatás

242 713 708

250 710 508

250 710 508

2

Köznevelési feladatok támogatása

261 663 710

294 007 646

294 007 646

3

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

93 285 578

107 834 331

107 834 331

4

Gyermekétkeztetés támogatása

91 723 743

96 064 398

96 064 398

5

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

26 092 737

31 092 109

31 092 109

5

Támogatásértékű bevételek

332 134 121

332 134 121

327 814 121

4 320 000

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

53 320 000

53 320 000

49 000 000

4 320 000

NEAK támogatás

42 000 000

42 000 000

42 000 000

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás )

4 320 000

4 320 000

0

4 320 000

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

278 814 121

278 814 121

278 814 121

0

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

0

0

7

Adott kölcsönök visszatérülése

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Költségvetési bevételek:

2 640 513 597

2 704 743 113

2 669 223 113

35 520 000

8

Finanszírozási bevételek

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

- működési célú hitel bevétel

- felhalmozás célú hitel bevételei

- likvid hitel felvétel halmozott

2

ÁH belüli megelőlegezés

200 000 000

200 000 000

200 000 000

3

Lekötött bankbetét megszüntetése

1 100 000 000

1 100 000 000

1 100 000 000

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)

282 020 454

282 020 454

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 940 513 597

4 286 763 567

4 251 243 567

35 520 000

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

1 722 077 839

1 793 265 449

1 767 993 609

25 271 840

1

Személyi jellegű juttatások

240 780 000

260 028 453

242 024 453

18 004 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

36 960 000

41 682 300

39 114 460

2 567 840

3

Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások

710 200 000

745 403 420

740 703 420

4 700 000

-környezetvédelmi alap

5 000 000

5 000 000

- intézményi felújítások kerete

20 000 000

28 000 000

- út-híd keret

40 000 000

45 000 000

-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása

10 000 000

10 000 000

-földutak helyreállítása

10 000 000

11 000 000

- szúnyoggyérítés

8 000 000

8 000 000

- pince-partfal

6 000 000

6 000 000

-testvérvárosi keret

1 000 000

1 000 000

- fásítás 2020-2024 program

6 500 000

10 500 000

- covid keret

2 000 000

2 000 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

92 608 858

100 242 858

100 242 858

5

Ellátottak nem pénzbeli juttatásai

69 000 000

69 000 000

69 000 000

ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás

64 000 000

64 000 000

64 000 000

ebből: - Köztemetés

3 000 000

3 000 000

3 000 000

ebből: - Letelepedési támogatás áthúzódó

2 000 000

2 000 000

2 000 000

6

Szolidaritási hozzájárulás

572 528 981

572 528 981

572 528 981

7

Támogatás visszafizetés

4 379 437

4 379 437

12

Felhalmozási célú kiadások

753 712 927

835 619 700

827 619 700

8 000 000

1

Felújítások kiadásai

364 661 175

384 271 145

384 271 145

2

Beruházási kiadások

389 051 752

445 348 555

439 348 555

6 000 000

3

Támogatás értékű fejl. Kiadások

6 000 000

4 000 000

2 000 000

13

Tartalék

120 371 531

234 617 527

234 617 527

1

Általános működési tartalék

39 371 531

172 789 513

172 789 513

2

Céltartalék

81 000 000

61 828 014

61 828 014

0

14

Adott kölcsönök

1 200 000

1 200 000

1 200 000

15

Költségvetési szervek támogatása

1 117 650 000

1 196 559 591

1 196 559 591

Költségvetési kiadások:

3 715 012 297

4 061 262 267

4 027 990 427

33 271 840

16

Finanszírozási kiadások

225 501 300

225 501 300

225 501 300

1

Felhalmozási célú kamat fizetése

0

2

Felhalmozási célú hitel törlesztése

15 501 300

15 501 300

15 501 300

3

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése

210 000 000

210 000 000

210 000 000

4

Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként

0

0

0

17

Tervezett maradvány

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 940 513 597

4 286 763 567

4 253 491 727

33 271 840

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)

49

49

45

4

5. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez13

Feladatalapú támogatások

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

2023. évi költségvetés

Megnevezés

Kvet.tv.

2022. év

2023. év

jogcím

mutató fő/

mutató

támog.

mutató fő/

mutató

támog.

módosított

szerint

v.körzet

Ft

Ft-ban

v.körzet

Ft

Ft-ban

Ft-ban

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint

Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.

1.1.1.1.

5495000 Ft/fő

23,87

132 168 190

5537000 Ft/fő

23,80

131 780 600

139 777 400

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás

0

0

0

Zöldterület gazdálkodás

1.1.1.2.

25 200

690,60

17 955 600

26 000

690,60

17 955 600

17 955 600

Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása

1.1.1.3.

320 000

31 423 000

320 000

41 367 000

41 367 000

Köztemető fenntartás

1.1.1.4.

69,00

3 141 333

3 246 208

3 246 208

Közutak fenntartásának támogatása

1.1.1.5.

235 000

97,20

23 814 000

235 000

97,20

23 814 000

23 814 000

Üdülőhelyi feladatok támogatása

1,00

0

0

0

Egyéb önkormányzati feladatok

1.1.1.6.

2 700

23 738 400

2 700

23 606 800

23 606 800

Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása

1.1.1.7.

2 550

378

1 020 600

2 550

370

943 500

943 500

I. Működési feladatok támogatása összesen:

233 261 123

242 713 708

250 710 508

Óvodapedagógusok bértámogatása

1.2.2.1.

25,1/23,4

4 861 500

133 151 370

27,4

5 262 900

144 203 460

163 873 646

Óvodaműködtetési támogatás

1.2.1.1.

287,3/270

110 000

37 349 000

310

130 000

40 300 000

42 470 000

Pedagógus II.kategórai óvodapedagógus kiegészítő támogatás

1.2.3.1.1.1.1.

8,7

432 000

4 209 210

12,0

467 690

5 612 280

6 168 000

Mesterpedagógus

1.2.3.1.1.1.2

1,0

1 743 970

1 743 970

1 918 000

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

1.2.5.1.1.

17/17

3 339 000

67 089 400

18/18

3 878 000

69 804 000

79 578 000

II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:

241 798 980

261 663 710

294 007 646

Család- és gyermekjóléti szolgálat

1.3.2.1.

1,7

4 287 440

8 719 198

1,7

5 128 940

8 719 198

10 077 600

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása

1.3.2.3.1

67810/381130/225630

24 541 920

25 931 700

29 016 360

Tanyagondnoki szolgáltatás összesen

1.3.2.5.

12 hó

4 590 600

5 142 300

12 hó

5 142 300

5 142 300

5 612 200

Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen

1.3.4.1.

24 fő

4 500 000

130 557 600

0

0

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.

1.3.3.1.1.

1

5 100 000

6 990 700

1

6 990 700

6 990 700

7 560 900

Bölcsődei ellátás szakmai (bér)

1.3.3.1.2

4,2

4 260 000

37 625 700

6,9

5 453 000

37 625 700

43 305 780

Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás

1.3.3.2.

6 805 000

8 875 980

8 875 980

III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

220 382 418

93 285 578

104 448 820

Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása

1.4.1.1.

15,72 fő

2 442 000

42 448 716

16,65 fő

2 700 300

44 959 995

49 300 650

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1.4.1.2.

Ft

32 031 144

Ft

46 275 543

46 275 543

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1.4.2.

1 372

285

436 335

1 713

285

488 205

488 205

IV. Gyermekétkeztetés összesen:

74 916 195

91 723 743

96 064 398

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

770 358 716

689 386 739

745 231 372

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása

1.5.2.

8 489

2213 Ft/lakos

18 761 814

8 431

2213 Ft/lakos

18 657 803

18 657 803

Települési önkormányzatok kultuirális feladatainak bérjellegű támogatása

2.3.3.

0

0

0

7 434 934

7 434 934

Kulturális kiegészítő támogatás

0

0

1 728 000

Közművelődési feladatok támogatása összesen:

0

18 761 814

0

26 092 737

27 820 737

Mindösszesen:

0

789 120 530

0

715 479 476

773 052 109

6. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez14

Dunaföldvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú (támogatásértékű bevétel)

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi maradvány igénybevétele

10

1

Önkormányzati támogatás

26 000 000

26 768 000

ebből NEAK támogatás

15 000 000

15 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

26 000 000

26 768 000

Kiadások

11

Működési kiadások

26 000 000

26 768 000

1

Személyi juttatások

18 200 000

18 800 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 800 000

2 968 000

3

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

5 000 000

5 000 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

26 000 000

26 768 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

4

7. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez15

Dunaföldvár Város Önkormányzata Mezőőri Szolgálat
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú (támogatásértékű bevétel)

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

1

Önkormányzati támogatás

24 636 000

26 271 840

ebből NAV támogatás és mezőőri járulék

10 520 000

10 520 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 636 000

26 271 840

Kiadások

11

Működési kiadások

23 636 000

25 271 840

1

Személyi juttatások

16 636 000

18 004 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 300 000

2 567 840

3

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

4 700 000

4 700 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

1 000 000

1 000 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 636 000

26 271 840

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

4

8. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez16

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városgazdálkodás - Mátrix
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1 000 000

1 000 000

1

Alaptevékenység bevételei

1 000 000

1 000 000

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú (támogatásértékű bevétel)

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

1

Önkormányzati támogatás

77 804 000

81 078 232

ebből támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

78 804 000

82 078 232

Kiadások

11

Működési kiadások

77 804 000

81 078 232

1

Személyi juttatások

52 444 000

55 112 568

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 360 000

7 965 664

3

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

18 000 000

18 000 000

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

1 000 000

1 000 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Tervezett maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

78 804 000

82 078 232

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

12

12

9. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez17

Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

3 400 000

3 400 000

3 400 000

1

Alaptevékenység bevételei

3 400 000

3 400 000

3 400 000

2

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

4

Egyéb sajátos bevételek bírságok

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

0

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás

Központi költségv.szervtől (választás)

Működés célú támogatás egyéb

0

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

7

Adott kölcsönök visszatérülése

Költségvetési bevételek:

8

Önkormányzati támogatás

275 010 000

304 755 600

304 755 600

9

Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)

1 347 991

1 347 991

Normatív támogatások

278 410 000

139 777 400

139 777 400

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

278 410 000

309 503 591

309 503 591

KIADÁSOK

11

Működési kiadások

278 410 000

309 503 591

309 503 591

1

Személyi jellegű juttatások

196 000 000

222 323 540

222 323 540

2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 600 000

34 022 060

34 022 060

3

Dologi kiadások

48 000 000

49 347 991

49 347 991

4

Beruházások

3 000 000

3 000 000

3 000 000

5

Működési célú pénzeszköz átadás

810 000

810 000

810 000

14

Adott kölcsönök

15

Költségvetési szervek támogatása

Költségvetési kiadások:

17

Maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

278 410 000

309 503 591

309 503 591

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

25

25

25

10. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez18

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. év

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

39 370 000

39 370 000

39 370 000

1

Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)

39 370 000

39 370 000

39 370 000

2

Kamatbevételek

3

Felhalmozási bevételek

1

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

2

Tárgyi eszköz értékesítés

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 853 342

1 853 342

1

Előző évi maradvány igénybevétele

1 853 342

1 853 342

2

Előző évi maradvány átvétel

10

1

Önkormányzati támogatás

609 740 000

630 354 421

630 354 421

ebből állami támogatás

406 391 628

449 462 099

449 462 099

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

649 110 000

671 577 763

671 577 763

Kiadások

11

Működési kiadások

647 960 000

670 427 763

670 427 763

1

Személyi juttatások

348 060 000

364 859 266

364 859 266

2

Munkaadókat terhelő járulékok

46 900 000

50 715 155

50 715 155

3

Dologi kiadások

253 000 000

254 853 342

254 853 342

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1

Felújítás

2

Beruházások

1 150 000

1 150 000

1 150 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Maradvány

Függő, átfutó, kiegyenlítő

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

649 110 000

671 577 763

671 577 763

Nyitó pénzkészlet január 1-jén

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

74

74

74

11. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez19

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

12 000 000

12 000 000

12 000 000

1

Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)

12 000 000

12 000 000

12 000 000

2

Egyéb bevételek (bérleti díj)

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor)

2

Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)

6

Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

139 452

139 452

1

Előző évi maradvány igénybevétele

0

139 452

139 452

10

1

Önkormányzati támogatás

126 800 000

151 835 040

151 835 040

ebből normatívák

26 092 737

31 092 109

31 092 109

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

138 800 000

163 974 492

163 974 492

Kiadások

11

Működési kiadások

137 800 000

160 454 492

160 454 492

1

Személyi juttatások

44 500 000

55 333 000

55 333 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 800 000

8 482 040

8 482 040

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

86 500 000

96 639 452

96 639 452

- ebből Városi rendezvények

15 000 000

25 000 000

25 000 000

- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás

2 500 000

2 500 000

2 500 000

- ebből Parti Fesztivál

7 500 000

7 500 000

7 500 000

- ebből Várnapok

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

3 520 000

3 520 000

1

Felújítás

2

Beruházások

1 000 000

3 520 000

3 520 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

Maradvány

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

138 800 000

163 974 492

163 974 492

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

11

12

12

0

12. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez20

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ
Forintban

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

ebből:

kötelező

önként vállalt

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

26 400 000

26 400 000

26 400 000

1

Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)

26 400 000

26 400 000

26 400 000

2

Kamatbevételek

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről

2

Tárgyi eszköz értékesítés

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési c.támogatásértékű bevétel összesen

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

6

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

226 683

226 683

1

Előző évi maradvány igénybevétele

226 683

226 683

2

Előző évi maradvány átvétel

10

1

Önkormányzati támogatás

106 100 000

109 614 530

109 614 530

ebből normatívák

39 793 198

47 956 071

47 956 071

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

132 500 000

136 241 213

136 241 213

Kiadások

11

Működési kiadások

131 500 000

135 241 213

135 241 213

1

Személyi juttatások

49 000 000

51 931 000

51 931 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 500 000

8 083 530

8 083 530

3

Dologi kiadások

75 000 000

75 226 683

75 226 683

4

Működési célú pénzeszköz átadás

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

Felhalmozási célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

17

Maradvány

Függő, átfutó, kiegyenlítő

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

132 500 000

136 241 213

136 241 213

Nyitó pénzkészlet január 1-én

Záró pénzkészlet

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

9

9

9

13. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez21

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

Forintban

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala

25 000 000

25 000 000

Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása

1 000 000

2 000 000

BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT

2 000 000

2 000 000

Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj

2 000 000

2 000 000

Képviselői keret

0

2 400 000

1.

Igazgatási feladatokra összesen

30 000 000

33 400 000

2.

Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/

1 100 000

1 100 000

3.

DDF Kft működés támogatása

20 000 000

20 000 000

4.

Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás

2 400 000

2 400 000

Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:

53 500 000

56 900 000

Ssz

Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete

800 000

800 000

Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )

1 400 000

1 400 000

Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület

2 200 000

2 200 000

1.

Városgazdálkodási feladatokra összesen:

4 400 000

4 400 000

2.

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:

4 000 000

4 000 000

Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)

9 930 585

9 930 585

Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület

750 000

750 000

Dunaföldvár Városi Kézilabda Club

0

0

Holler UNFC

0

600 000

Beszédes József Vizitúra Sportklub

450 000

450 000

Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület

1 000 000

1 000 000

Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály

0

0

Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete

300 000

300 000

Vallum Íjász Egyesület

500 000

500 000

Tenisz Egyesület Dunaföldvár

0

339 000

3.

Sporttevékenység támogatása összesen:

12 930 585

13 869 585

Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány

250 000

250 000

Löfan Mazsorett csoport támogatása

800 000

800 000

Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület

800 000

1 139 000

Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)

7 328 000

7 667 000

Dunaföldvári Annamatia Egyesület

200 000

200 000

Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület

200 000

200 000

Dunaföldvári Cserkész Egyesület

400 000

400 000

Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány

100 000

100 000

Levendula Művészeti Egyesület

100 000

439 000

Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány

0

0

Re-Formáló Egyesület

100 000

100 000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

2 000 000

2 000 000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat

2 000 000

2 000 000

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

200 000

200 000

"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete

750 000

750 000

Dunaföldvári Vén Duna Egyesület

0

0

"Aztakeservit" Értékőr Egyesület

700 000

1 378 000

Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület

200 000

200 000

Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány

100 000

100 000

Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület

200 000

200 000

Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület

200 000

200 000

Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete

350 000

350 000

Kvint Egyesület

2 200 000

4.

Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:

16 978 000

20 873 000

Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:

38 308 585

43 142 585

Fel nem használt tartalék

800 273

200 273

5.

Civil tartalék keret:

800 273

200 273

Civil szervezetek mindösszesen:

39 108 858

43 342 858

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :

92 608 858

100 242 858

14. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez22

2023. tervezett költségvetés felhalmozási kiadások részletezése

Jogcím

Kötelező /

Beruházás

Döntés

2023. évi módosított előirányzat

Önként

megnevezése

száma:

összesen

önerő

támogatás

1.1

TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése

74 959 916

3 057 140

71 902 776

1.2

TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése

113 714 476

97 514 476

16 200 000

1.

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

188 674 392

100 571 616

88 102 776

2.

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

0

0

0

3.1

Ö

Diós villanyoszlop áthelyezés

69/2022 (III.01) KT

1 000 000

1 000 000

3.2

K

Földterületek kisajátítása

14 102 000

14 102 000

3.3

K

Tervezési keret és közbeszerzési keret

25 000 000

25 000 000

3.4

Ö

Térinformatikai rendszer (GISPÁN)

hivatali működéshez

4 000 000

4 000 000

3.5

K

Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang

36/2021 (III.11) PM

3 365 500

3 365 500

3.6

K

Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)

91/2021 KT

5 000 000

5 000 000

3.7

K

Intézményi épületek energetikai fejlesztése

220/2022 KT

6 500 000

6 500 000

3.8

K

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés

184/2022 KT

2 725 000

2 725 000

3.9

K

Tavasz utca járda, parkolók és út építés

14/2023 (I.31.) KT

128 600 000

128 600 000

3.10

K

Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa

67/2021 KT

1 100 000

1 100 000

3.11

Ö

Mezőőrség eszközbeszerzés

1 000 000

1 000 000

3.12

K

Városgazdálkodás eszközbeszerzés

1 000 000

1 000 000

3.13

K

Gördülő Fejlesztési Beruházás

186/2022. (IX.27.) KT

9 144 000

9 144 000

3.14

K

Pannonia-fűtéskorszerűsítés óvoda napelemek

234/2022. (XII.13.) KT

15 000 000

15 000 000

3.15

Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)

54/2023 (III.28.) KT

8 066 786

8 066 786

3.16

Hulladékgyűjtők beszerzése

58/2023 (III.28.) KT

1 649 857

1 649 857

3.17

Mészáros utca 8. bontása

59/2023 (III.28.) KT

29 420 820

29 420 820

3.

Saját erőből javasolt összesen:

256 673 963

241 673 963

15 000 000

Beruházási kiadások összesen:

445 348 355

342 245 579

103 102 776

ebből: Kötelező feladat

439 348 355

336 245 579

103 102 776

Önként vállalt feladat

6 000 000

6 000 000

0

Jogcím

Felújítás

Döntés

2023. évi eredeti előirányzat

megnevezése

száma:

összesen

önerő

támogatás

4.1

K

VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi)

110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023;

243 174 623

52 463 278

190 711 345

4

EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:

243 174 623

52 463 278

190 711 345

5.1.

Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása

5 766 100

0

5 766 100

5

Hazai forrásból megvalósuló összesen:

5 766 100

0

5 766 100

6.1.

K

Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás

4 000 000

4 000 000

6.2

K

Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka

231/2022 KT

116 243 930

116 243 930

0

6.3

K

Gördülő Fejlesztési Felújítás

186/2022. (IX.27.) KT

5 500 000

5 500 000

0

6.4

K

Jobbágyősök útja aluljáró járda felújítása

15/2023 (I.31.) KT

5 000 000

5 000 000

0

6.5

Tájház konyha felújítása

40/2023 (II.27.) KT

3 894 342

3 894 342

0

6.6

Fészekhinta

57/2023 (III.13.) KT

692 150

692 150

0

6

Saját erőből javasolt összesen:

135 330 422

135 330 422

0

Felújítási kiadások összesen

384 271 145

187 793 700

196 477 445

ebből: Kötelező feladat

384 271 145

187 793 700

196 477 445

Önként vállalt feladat

0

0

0

7.

Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

9.

Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.

829 619 500

530 039 279

299 580 221

7.

Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése

0

0

8.

Céltartalék pályázatra (önerő)

0

0

9.

Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.

829 619 500

530 039 279

299 580 221

15. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2023. évi terv

Forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmény jogcíme

Tervezett

Adott kedvezmények összege

bevétel

HELYI ADÓK

18/2014. (XI.28.) Önk.rend.

Kommunális adó

52 000 000

70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után

3 § (2) a.

5 700 000

garázs,műhely,présház, gazd.épület után

3 § (2) b.

7 850 000

külterületen álló építmény után

3 § (3) e,j.

5 400 000

belterületi telek után

3 § (2) d.

6 945 000

Helyi adókedvezmények összesen:

25 895 000

Helyiségek hasznosításából származó bevétel:

10 020 000

1 865 000

Ellátottak térítési díja,valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

A lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

A helyi képviselő-testület támogatni kivánja azokat az adóalanyokat:

Kommunális adó :

kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-b,d. pontja szerint 50%

kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100%

Helyiség hasznosításából származó bevétel:

Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke

16. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évre

Forintban

Sor-

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

szám

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

180 000 000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

100 000

100 000

800 000 000

100 000

100 000 000

100 000

100 000

100 000

504 700 000

6 200 000

100 000

100 000

1 411 700 000

3.

Támogatás

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

55 479 476

715 479 476

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

0

0

5.

Átvett pénzeszközök

0

6.

Támogatás értékű bevétel

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

196 134 121

332 134 121

7.

Adott kölcsönök visszatérülése

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

8.

Finanszírozási bevételek

1 100 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

19 000 000

19 000 000

1 300 000 000

9.

Előző évi pénzkészlet záróállománya

0

10.

Bevételek összesen (1-9)

1 188 700 000

106 700 000

906 600 000

106 700 000

206 600 000

106 700 000

104 200 000

104 200 000

608 800 000

110 300 000

105 200 000

285 813 597

3 940 513 597

Kiadások

11.

Működési kiadások

140 000 000

140 000 000

140 000 000

140 000 000

149 928 981

140 000 000

140 108 858

141 000 000

141 000 000

141 000 000

141 000 000

168 040 000

1 722 077 839

12.

Felhalmozási kiadások

0

0

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

80 000 000

50 000 000

80 000 000

100 000 000

100 000 000

143 712 927

753 712 927

13.

Költségvetési szervek támogatása

80 000 000

80 000 000

130 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 500 000

91 000 000

91 000 000

105 150 000

1 117 650 000

14.

Finanszírozási kiadások

20 450 000

18 000 000

20 450 000

18 000 000

18 000 000

20 450 000

18 000 000

18 000 000

20 450 000

18 000 000

15 251 300

20 450 000

225 501 300

15.

Tartalék felhasználása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 371 531

120 371 531

16.

Adott kölcsönök

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

16.

Kiadások összesen (11-17)

250 550 000

248 100 000

350 550 000

308 100 000

318 028 981

310 550 000

338 208 858

309 100 000

342 050 000

360 100 000

357 351 300

447 824 458

3 940 513 597

Folyószámla hitel igénybev.havi

-938 150 000

141 400 000

-556 050 000

201 400 000

111 428 981

203 850 000

234 008 858

204 900 000

-266 750 000

249 800 000

252 151 300

162 010 861

Folyószámla hitel igénybe. Göngy.

-938 150 000

-796 750 000

-1 352 800 000

-1 151 400 000

-1 039 971 019

-836 121 019

-602 112 161

-397 212 161

-663 962 161

-414 162 161

-162 010 861

0

17. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Forintban

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

MEGNEVEZÉS

Sorszám

ÖSSZESEN

2023.

2024.

2025.

2025. után

7=(3+4+5+6)

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

1

1 403 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

15 000 000 000

19 403 000 000

Osztalék, koncessziós díjak

2

0

Díjak, pótlékok, bírságok

3

0

0

0

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

0

Saját bevételek (01+… .+07)

8

1 403 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

15 000 000 000

19 403 000 000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9

701 500 000

750 000 000

750 000 000

7 500 000 000

9 701 500 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

24 130 762

24 417 543

20 697 866

145 875 845

215 122 016

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

22 629 462

24 417 543

20 697 866

145 875 845

213 620 716

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

Adott váltó

14

0

Pénzügyi lízing

15

1 501 300

0

0

0

1 501 300

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

Adott váltó

22

0

Pénzügyi lízing

23

0

Halasztott fizetés

24

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

24 130 762

24 417 543

20 697 866

145 875 845

215 122 016

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

677 369 238

725 582 457

729 302 134

7 354 124 155

9 486 377 984

18. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:

Köt. váll. éve

Saját erő vonzata évenként

Támogatás vonzata évenként

Összesen:

Tárgyév előtti év

2023

2024

2025

Összesen

Tárgyév előtti év

2023

2024

2025

Összesen

2

3

4

5

6

7

8=(4+5+6+7)

9

10

11

12

13=(9+10+11+12)

14=8+13

Beruházás célonként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás feladatonként

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelezettség jogcíme, KT hat.száma:

Felvétel éve

Lejárat éve

Hiteltörlesztés és kamatfizetés

Hátralévő kötelezettség

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

későbbi évek

2023-12-31

2023-01-01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Felhalmozási célú hitel (tőke)

15 501 300

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

47 600 000

126 000 000

141 501 300

Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés

2015

2035

14 000 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

11 200 000

47 600 000

126 000 000

140 000 000

NISSAN e-NV200

2019

2023

1 501 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 501 300

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel kamatok

8 629 462

13 217 543

9 497 866

8 535 823

7 573 780

5 088 942

7 191 599

4 687 652

9 198 049

64 991 254

73 620 716

Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés

2015

2035

8 629 462

13 217 543

9 497 866

8 535 823

7 573 780

5 088 942

7 191 599

4 687 652

9 198 049

64 991 254

73 620 716

NISSAN e-NV200

2019

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen (7+15)

24 130 762

24 417 543

20 697 866

19 735 823

18 773 780

16 288 942

18 391 599

15 887 652

56 798 049

190 991 254

215 122 016

19. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

2023. évben Európai Uniós támogatással érintett pályázatok kimutatása

Forintban

Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma

összes kiadás

az összes kiadást finanszírozó források

saját forrás

hazai

BM

EU-s támogatás

hitel

egyéb forrás

2023

2024

2025

Össz.

2023

2024

2025

Össz.

tám.

önerő

2023

2024

2025

2026

Össz.

2023

2024

2025

Össz.

2023

2024

2025

Össz.

VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztése

72 900 420

0

0

72 900 420

0

0

0

0

72 900 420

0

0

0

72 900 420

0

0

VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út

200 246 912

0

0

200 246 912

9 535 567

0

0

9 535 567

190 711 345

0

0

0

190 711 345

0

0

TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztés Dunaföldváron

71 902 776

193 415 405

0

265 318 181

0

0

0

0

71 902 776

193 415 405

0

0

265 318 181

0

0

TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése Dunaföldváron

20 574 000

446 587 732

0

467 161 732

4 374 000

93 140 476

0

97 514 476

16 200 000

353 447 256

0

0

369 647 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

365 624 108

640 003 137

0

1 005 627 245

13 909 567

93 140 476

0

107 050 043

0

0

351 714 541

546 862 661

0

898 577 202

0

0

0

0

0

0

20. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez23

A 2023. évi engedélyezett létszámkeret 2023. január 1-től

2023. évi engedélyezett létszám

Intézmény neve

Teljes

Rész-

Összes

Álláshelyek

óraadó,

munka- időben

munka-időben

létszám fő

száma össz. fő

megb.díj

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgármester

1

0

1

1

0

Mezőőri szolgálat

4

0

4

4

0

Védőnők

4

0

4

4

0

Városgazdálkodás Mátrix

11

1

12

12

0

Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg

5

0

5

5

0

Lakásgazdálkodás

2

0

2

2

0

Labor

0

1

1

1

0

Közfoglalkoztatottak

20

0

20

20

0

ÖNKORMÁNYZAT összesen:

47

2

49

49

0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Jegyző, aljegyző

2

0

2

2

0

Irodavezetők

3

0

3

3

0

Köztisztviselő

20

0

20

20

0

Köztisztviselők összesen:

25

0

25

25

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:

25

0

25

25

0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BNI Városi Könyvtár

4

0

4

4

0

Vezető helyettes

1

0

1

1

0

Könyvtáros

2

0

2

2

0

Takarító

1

0

1

1

0

Városi Művelődési Központ

6

1

7

7

0

Igazgató

1

0

1

1

0

Munkatörvénykönyves dolgozó

5

1

6

6

0

Információs Iroda Vár

1

0

1

1

0

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

11

1

12

12

0

DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Házi segítségnyújtás

3

0

3

3

0

Család- és gyerekjóléti szolgálat

2

0

2

2

0

Idősek nappali ellátása

2

0

2

2

0

Szociális étkeztetés

1

0

1

1

0

Tanyagondnoki szolgálat

1

0

1

1

0

Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ

9

0

9

9

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Eszterlánc Óvoda

46

3

49

49

0

Intézményvezető

1

0

1

1

0

Óvónő és fejlesztő pedagógus

27

0

27

27

0

Pedagógai asszisztens

4

0

4

4

0

Dajka

13

0

13

13

0

Gondnok

1

0

1

1

0

Takarító (3 fő részm. rehab )

0

3

3

3

0

Bölcsőde

9

1

10

10

0

Vezető

1

0

1

1

0

Gondozónő

6

0

6

6

0

Bölcsődei dajka

2

0

2

2

0

Technikai dolgozó

0

1

1

1

0

Igazgatás

3

0

3

3

0

Óvodatitkár

1

0

1

1

0

Gazdasági ügyintéző

2

0

2

2

0

Konyhai dolgozók

12

0

12

12

0

DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:

70

4

74

74

0

Mindösszesen:

162

7

169

169

0

1

A 2. § a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 8. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 16. § (5) bekezdése a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 13. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 20. melléklet a Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.