Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Hatályos: 2013. 12. 01

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 26.


Nagymányok, 2013. április 26.


Dr. Sebestyén István sk.

           aljegyzőNagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének


12/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete


a  nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

irányuló közszolgáltatásról


(egységes szerkezetben a módosításokkal)Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 4.§ (2) bekezdés d) pontja és

 44/C. § (2) bekezdés a)-g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata  során keletkező települési folyékony hulladékok összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének a szabályozására a következő rendeletet alkotja.

A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás

ellátásának rendje, a szolgáltató jogai és kötelezettségei1.§.


(1) Nagymányok város területén a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a MEZŐFÖLDVÍZ Kft (7030.Paks,Kölesdi u.46.) látja el a szippantott szennyvíz begyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.


(2) A szippantott szennyvíz befogadására a Bonyhád Gyár utcai városi szennyvíztelepet  kell használni.2.§.


(1) A Szolgáltató a közszolgáltatást a külön jogszabály által meghatározott műszaki, közegészségügyi követelményeknek megfelelően köteles ellátni.


(2) A települési folyékony hulladék elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(3) A szállításra használt eszközökön a Szolgáltató nevét, címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.


(4) Amennyiben a települési folyékony hulladék szállítása közben szennyeződés keletkezne, a Szolgáltatónak a szennyezett terület oltott mésszel, vagy más fertőtlenítésre alkalmas anyaggal fertőtlenítenie kell.

3.§.


(1) A Szolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles elvégezni a munkát.


(2) A Befogadó a vízellátási adatok alapján nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba ne nem kapcsolt fogyasztók vízfelhasználásról, a szolgáltatása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.


(3) Az ingatlanok vízfogyasztását és az ingatlanról elszállított szennyvíz mennyiségét össze kell hasonlítani. Amennyiben az elszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a vízfelhasználás 50%-át, úgy a Szolgáltató köteles értesíteni a jegyzőt.


Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei


4.§.


(1) Valamennyi tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán álló építménye használata során keletkező szennyvizek szakszerű elhelyezéséről.


(2) [1]A tulajdonos a vízzáró szennyvízgyűjtőben összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet  a 1.§.(1) bekezdésében megjelölt Szolgáltatóval (MEZŐFÖLDVÍZ Kft. 7030.Paks, Kölesdi u.46.) köteles elszállítani.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a jelen rendelet melléklete szerinti díjat megfizetni.


(4) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál jogosult panaszt tenni. Amennyiben a Szolgáltató a panasz alapjául szolgáló körülmény, cselekményt, vagy gyakorlatot nem tudja megváltoztatni, köteles a beadványt 8 napon belül a Jegyzőhöz továbbítani.


Közszolgáltatási szerződés létrejötte


5.§.


(1) A szervezett közszolgáltatást igénybevevő tulajdonos és a Szolgáltató között a Ptk. 387., 388.§-a szerint szerződéses jogviszony jön létre.


(2)[2]                  A közszolgáltatási szerződésre a közszolgáltató kiválasztásáról szóló hulladékgazdálkodás  közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 4. §-ban foglaltak az irányadók.

        A  szerződésben meg kell határozni:

              a)       a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete);

              b)      a szerződés tárgyát;

              c)       a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;

              d)      a teljesítés helyét;

              e)       a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

              f)       a felek jogait és kötelezettségeit;

              g)       a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját;

              h)       a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

              i)        az irányadó jogszabályok megnevezését.

A szerződést a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.


A közszolgáltatás díja


6.§.[3]


(1)A Közszolgáltató a közszolgáltatás díját az elszállított szennyvíz mennyisége és az 1. mellékletben meghatározott mértékű egységnyi díjtétel figyelembe vételével állapítja meg.

(2) A Közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.


Személyes adatok kezelése

7.§[4]

     (1)       A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61. § alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

    (2)        A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

              Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

    (3)        A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplő jogosult azonosítására, a közszolgáltatás teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.

  (4)        A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


Záró rendelkezések


8.§.


(1) Az e rendelettel összefüggő tevékenységeket, a rendelet végrehajtását Nagymányok Város Jegyzője ellenőrzi.


(2) E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.Nagymányok, 2013. április 25.                        Karl Béla sk.                                                              Dr. Sebestyén István sk.

                      polgármester                                                                           aljegyző
A rendelet szövege a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.


Nagymányok, 2013. november 27.                                                                                  Dr. Sebestyén István sk.

                                                                                              aljegyző

[1] Módosította a 21/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet

[2] Módosította a 21/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet

[3] Módosította a 21/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet

[4] Módosította a 21/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelet

Mellékletek