Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységekről

Hatályos: 2023. 01. 01

Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységekről

2023.01.01.

Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott hatáskörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagymányok Város közigazgatási területén lévő és működő városi temetőkre (a továbbiakban: köztemető), ennek fenntartására és a temetkezésekkel kapcsolatos összes tevékenységre, a köztemetőt üzemeltető, valamint a köztemetőt igénybevevőkre terjed ki.
(2) A köztemető címe:
- Önkormányzati tulajdonban lévő temető:7355 Nagymányok, Dózsa György u. 11/a. (392 és 414 hrsz.),
- Egyházi tulajdonban lévő temető: 7355 Nagymányok, Dózsa György u. 11/a (391 hrsz.).
II.
A köztemető üzemeltetése

2. § (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, az ott folyó temetkezési és e rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről Nagymányok Város Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) - kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) keretein belül - a Klem Temetkezési Kft 7355. Nagymányok Zrínyi u. 4/A (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.

(2) A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző - ellenőrzési jogkörében eljárva - ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezheti a szerződés felmondását.

3. §1 Az egyes temetési helyek folyamatos karbantartásáról - a rendelkezési jog átadásáig – az üzemeltető gondoskodik.

4. § (1) Az üzemeltetőnek olyan magatartást kell tanúsítania, és olyan üzletpolitikát kell folytatnia, hogy a megrendelő igényét - adottságaiktól, lehetőségeiktől függően - teljes körűen kielégíthesse.

Ennek érdekében:
a.) folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat),
b.) rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl. baleset stb.),
c.) álljanak készen helyettesítésre (vállalkozáson belül ill. más vállalkozóval),
d.) rendelkezzenek megfelelő tartalékkal a szolgáltatás eszközeit tekintve.
(2) Az üzemeltető köteles a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásokat vezetni, az (1a) bekezdésben meghatározott adatokkal.
(3) A temető használatának részletes rendjét a temetőszabályzat határozza meg, melyet e rendelet 1. függeléke tartalmazza.
III.
A köztemető és a ravatalozó használatának rendje

5. § (1) A köztemető nyitva tartása:

a.) március.1-től – október. 30-ig: 07,00 - 21,00 óráig,
b.) november. 1-től –február.28.-ig: 08,00 - 17,00 óráig
c.) kivéve: halottak napját és a következő héten: 20,00 óráig.
A nyitvatartási idő leteltekor a köztemetőt - külön felszólítás nélkül - el kell hagyni.
(2) Az üzemeltetőnek a köztemető térképén (vázrajzán) naprakészen fel kell tüntetnie, hogy a parcellák, sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.
(3) A köztemető nyitva tartásának idejét, valamint a térképét (vázrajzát), a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

6. § (1) A köztemető területén gépjárművel behajtani t i l o s, kivéve:

a.) a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító gépjárművet,
b.) a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjárművet,
c.) a köztemető üzemeltetéséhez szükséges gépjárművet, valamint
d.) a köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt gépjárművet, az üzemeltető előzetes engedélyével.
(2) Az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott igényt, a tervezett munka előtt 3 munkanappal kell írásban bejelenteni a köztemető üzemeltetőjének.

7. § (1) T i l o s a köztemető területére állatot bevinni, ott 10 éven aluli gyermekek kísérő nélkül nem tartózkodhatnak.

(2) T i l o s a köztemetőben minden olyan magatartás, vagy tevékenység, amely sérti, sértheti a látogatók kegyeleti érzéseit.

(3) A köztemető területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - t i l o s temetkezési szolgáltatásra utaló reklám vagy hirdetőtábla elhelyezése.

(4) A temetési sírhelyre ültetett növények magassága nem haladhatja meg a 1,5 m-t, illetve t i- l o s bármilyen növényt a sírok közé ültetni.

8. § (1) A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani. Az elszáradt virágokat, koszorúkat az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni.

(2) A temetőben a temető területén lévő létesítményeket, síremlékeket, temetési helyeket, a növényzetet stb. megrongálni, illetve beszennyezni, vagy a temetési helyek díszítésére szolgáló bármely tárgyat engedély nélkül elvenni, eltávolítani t i l o s .

9. § (1) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetetési helyek között nem tárolható.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni. Elszállításukról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3)2 A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül, ülőalkalmatosságok a temető szakaszokban csak az üzemeltető előzetes hozzájárulásával létesíthetők, feltéve, hogy a közlekedést nem zavarja, a szomszédos sírhely tulajdonosának érdekét nem sérti, az esetleges sírhelynyitásokat nem befolyásolja, Amennyiben az üzemeltető felhívására a tulajdonos a létesített kerítést nem bontja le, ellene az üzemeltető szabálysértési eljárás indít, egyidejűleg a tulajdonos költségére ezeket lebontja.

10. § (1) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

(2) Az üzemeltető a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti, a temető rendjét zavaró tárgyakat eltávolíthatja a rendelkezési jog tulajdonosának költségére.

(3) A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

11. § (1) A ravatalozót az üzemeltetőnek a temetés időpontja előtt legalább 1,5 órával korábban átadnia a temetési szolgáltató részére.

(2) A temetési szolgáltató a ravatalozóhoz tartozó alapkellékeken túl saját ravatalozó kellékeit használhatja.

(3) A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A ravatalozóban található halott hűtő berendezést a rendeletben meghatározott díj megfizetése mellett minden temetkezési szolgáltató igénybe veheti.

IV.
A temetkezési szolgáltatások

12. § (1) A temetési szolgáltatások körét a Ttv. 25. § (1) bekezdése határozza meg.

(2)3 A temetkezési szolgáltatások közül az elhunytnak a temetőn belüli hűtésével, ravatalozásával, a temetőn belüli szállításával, a hamvak szétszórásával, az urnaelhelyezéssel, a sírásással, a sírhelynyitással, a sírbehelyezéssel, a visszahantolással, az újratemetéssel és az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátását az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozó a városi köztemetőben csak az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján elvégezheti. Megállapodás hiányában az üzemeltető személyzetének és berendezéseinek igénybevétele kötelező.

(3) Az üzemeltető kizárólagos hatáskörébe tartozik a közköltségen történő eltemetés.

(4) A temető üzemeltetője más temetkezési szolgáltatást végzőtől a szolgáltatás végzését nem tagadhatja meg, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat. A temetkezési szolgáltatások és más vállalkozók munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

(5) A temetési szolgáltatást végző csak a sírkijelölés/azonosítás és díjbefizetés megrendelő általi igazolása után jelentkezhet az üzemeltetőnél.

(6) A temető üzemeltetője is köteles a temetkezési szolgáltatókat terhelő és e rendelet 1. mellékletének felsorolt díjakat megfizetni.

V.
A szociális temetés rendje
13. §
14. §
VI.
A temetés

15. § (1) A köztemetőbe temetni, illetve urnát elhelyezni csak a fenntartó által kijelölt helyen lehet.

(2) A köztemetőben temetni - egyházi vagy világi szertartás szerint - hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, valamint – amennyiben a fenntartó az ehhez szükséges feltételeket megteremtette - a hamvak szétszórása útján lehet.

(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírbolthelybe temetés és az urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

VII.
Temetési hely

16. § (1)4 A köztemetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek:

a) gyerek sírhely

b) egyes sírhely,

c) kettes (mélyített) sírhely,

d) kettős (dupla) sírhely,

e) díszsírhely,

f) sírbolthely (kripta),

g) urnafal/urnafülke,

h) urnasírhely,

i) urnasírbolt

(2) A temetési helyek közül - kizárólag csak az (1) bekezdés d) – f) pontjaiban említett temetési helyek – válthatók meg előre, a temetési helyek sorrendjét betartva. Temetési hely a szociális temetésre szolgáló parcellán belül nem váltható meg.

(3) A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből az üzemeltető - a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett - visszaveheti, illetve igénybe veheti.

17. § (1) Sírbolthely általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben legfeljebb 6 (hat) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető.

(2) Sírbolthely csak építésügyi hatósági engedéllyel és levehető fedőlappal építhető.

(3) A sírbolthely létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a használati díjat befizette és e tényt a sírbolt-könyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolthely felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig igazolt örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírbolthelybe betemethető személyek tekintetében is.

18. § (1) A hamvakat tartalmazó urnát urnasírba lehet temetni, vagy urnafülkében illetve - urnatartóban - a síremlék felületére is el lehet helyezni.

(2) Egy urnasírba legfeljebb 4 (négy) urna temethető.

(3)5 Megfelelő urnaméret elhelyezése esetén egy személyes urnafülkébe legfeljebb kettő, két személyes urnafülkébe legfeljebb négy elhunyt hamvai helyezhetők el..

(4)6 Hamvak szétszórására az önkormányzat külön temetőrészt nem jelöl ki.

19. § (1) A díszsírhely - indokolt esetben kettős sírhely – díszurnafülke, vagy díszurnasírhely a város közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek eltemetésére szolgáló temetési hely, melynek adományozása Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A díszsírhelyek, díszurnafülkék, dísz-urnasírhelyeknek a temető esetleges átrendezése miatti áthelyezéséről a fenntartó gondoskodik.

(3) A város társadalmi szervei, volt szövetségei, egyesületei stb. által a múltban adományozott emléksírokat és emléktáblákat, valamint a város közéletében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végzett személyek sírhelyeit védelem illeti meg.

(4) A díszsírhely, a díszurnafülke és a díszurnasírhely után használati díjat nem kell fizetni, használati idejük korlátlan.

VIII.
Temetési helyek méretei

20. §7 (1) A temetési helyek méretei:

a) a felnőtt egyes sírgödör:210 cm hosszú és 90 cm széles és 160 cm mély, sírhely:250 cm hosszú és 150 cm széles

b) a felnőtt kettes (mélyített sírgödör):210 cm hosszú és 90 cm széles és 210 cm mély, sírhely: 250 cm hosszú és 150 cm széles

c) a felnőtt kettős sírgödör:210 cm hosszú és 180 cm széles 160 vagy 210 cm mély, sírhely:250 cm hosszú és 240 cm széles

d) a gyereksírgödör:170 cm hosszú és 90 cm széles 160 cm mély, sírhely:210 cm hosszú és 150 cm széles

e) az urnasírhely: 60 cm hosszú, 60 cm széles és 50 cm mély;

f) az urnasírbolt: 60 cm hosszú, 60 cm széles és 50 cm mély;

g) sírbolthely 2 koporsóra 300 cm hosszú, 200 cm széles és 210 cm mély;4 koporsóra 300 cm hosszú, 300 cm széles és 210 cm mély;6 koporsóra 300 cm hosszú, 300 cm széles és 260 cm mély; 9 koporsóra 300 cm hosszú, 300 cm széles és 300 cm mély.

(2) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy felülre kerülő koporsó alsó része legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(2) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(4) Mélyített felnőtt sírhelybe első temetés után 15 éven belül hatósági engedéllyel még egy koporsó temethető.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül még két urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(6) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos.

(7) Sírbolt csak levehető fedőlappal építhető.

(8) Urnafalban lévő urnafülkében legfeljebb kettő, urnasírban legfeljebb négy urna temethető.

IX.Rátemetés

21. § (1)8 Rátemetés a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy elhalt elhelyezése vagy urna rá- vagy elhelyezése, vagy koporsókban két, 25 évnél régebbi holttest maradványának elhelyezése, illetve minden olyan urnasírba vagy urnafülkébe történő urna rá- vagy elhelyezése, ahová már előzetesen lett urna betemetve.

(2) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő.

(3) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Sírboltba a 60 év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 60 évre történik.

(4)9 Egyes és kettes (mélyített) sírba, valamint sírboltba legfeljebb négy urna, kettős sírba négy-négy urna temethető rá.

(5) Urnát sírhelybe, sírbolthelybe rátemetni egyaránt szabad.

X.
Temetési helyek használati ideje

22. § (1)10 A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) - a megváltástól számított;

a) sírba temetés esetén 25 év

b) sírbolthely esetén 60 év

c) urnahenger, urnafal, urnasírhely esetén 20 év

d) urnafülke esetén 10 év

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott használati idők eltelte után a sírhelyeket újra válthatók a Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

23. § (1)11 A sírbolthely nem örökölhető és nem forgalmazható, azonban a lejárt használati időt az egyeneságú leszármazott vagy igazolt örökös újra meghosszabbíthatja.

(2) A sírbolthelyeket a temetési hely megváltásától számított 2 (kettő) éven belül kell kiépíteni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, az üzemeltető - a használati díj visszafizetése mellett - a temetési helyet ismét értékesítheti.

XI.
Használati díjak

24. § (1) A temetési helyek, a rátemetések illetőleg az újraváltások díjait, valamint a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet 2.-3. melléklete tartalmazza, melyet a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2) A díjakat minden esetben a temetést (rátemetést) megelőzően kell befizetni az üzemeltetőnek.

25. § (1)12 Üzemeltető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles évenként megállapítani. Az év második felében egy alkalommal fel kell hívnia az érdekeltek figyelmét a lejárt sírhelyek használati idejének meghosszabbítására úgy, hogy a közzététel a használati jog megszűnte előtt legalább 6 (hat) hónappal történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a város hirdetőtábláin, a temetőkapukon, a ravatalozón és az érintett temetői parcellán feltűnő helyen is el kell helyezni.

(2) A sírhellyel rendelkezni jogosultak, a lejáratot követő 6 (hat) hónapon belül a sírhely használati idejét meghosszabbíthatják. Ha a felhívásnak nem tesznek eleget, vagy a használat idejét nem hosszabbítják meg, üzemeltető jogosult a holttestek maradványait, az urnákat közös sírhelyben elhelyezni. Az így megüresedett sírhelyek újból értékesíthetők.

XII.
Temetői munkák

26. § (1)13 A köztemetőben – a temető rendjéről szóló 1. függelékben rögzített időtartamok alatt - végzendő minden munkát – a temetési helyek gondozása, növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a munkavégzés megkezdése előtt legalább 2 munkanappal be kell jelentenie az üzemeltetőnek. A munkálatok csak a rendelet 6. mellékletében megtalálható temetési hely tulajdonos által aláírt megbízás és a munkavégzési bejelentőlap(ok) kitöltése, a munka leírása, vázrajzának bemutatása, valamint a rendelet 3. mellékletében található temetőfenntartási hozzájárulás megfizetése után kezdhető meg. Fák, dísz- fák, cserjék ültetéséhez, illetve a sírhelyhez, síremlékhez nem kötődő tárgyak elhelyezéséhez az üzemeltető hozzájárulását minden esetben ki kell kérni.

(2) A síremlékek felállításához, sírbolthelyek építéséhez szükséges anyagokat az üzemeltető által meghatározott módon és úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát ne zavarja. Az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához az üzemeltető hozzájárulása szükséges.

(3) A tulajdonos vagy a vállalkozó köteles a munka kezdését és befejezését az üzemeltetőnek bejelenteni, aki átveszi a területet, ellenőrzi az építési törmelék, anyag elszállítását, az építkezéshez használt közterület helyreállítását. Amennyiben ezen kötelezettségét az érintett nem teljesíti, az üzemeltető a tulajdonos költségére végzi el.

(4) Lejárt megváltási idejű temetési helyen munkálatok végzése nem engedélyezhető.

27. § (1) A síremlékeket szilárd alapra, billenésmentesen kell elhelyezni.

(2) Síremlék állítása esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet 3. mellékletében meghatározott díjat számolhatja fel, továbbá az igénybevevőnek a munkához elhasznált elektromos energiáért és vízfogyasztásért átalánydíjat kell fizetnie.

(3) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet, a sírboltot úgy kell készíteni, hogy oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelő védelmet nyújtson.

(4) A síremlék magassága a járdaszinttől számítva maximum 150 cm lehet.

28. § Az erősen megrongált, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető sírbolthelyek, síremlékek karbantartására a létesítőt (örököst) az üzemeltető köteles felhívni. Ennek eredménytelensége esetén elrendelheti a síremlék veszélyességének megszüntetését, helyreállítását, vagy eltávolítását. Ebben az esetben a bontással, illetve más temetési helyen való felállításával kapcsolatos költségeit, a létesítővel (örökössel) szemben - a Ptk. szabályai szerint - érvényesítheti.

XIII.
A temető lezárása, megszüntetése

29. § A köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárására és megszüntetésére a Kormány rendeletben. foglaltak az irányadók.

XIV.
A temető fenntartásának ellenőrzése

30. § A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását Nagymányok Város Jegyzője ellenőrzi a Ttv.-ben foglaltak alapján.

XV.
Vegyes és záró rendelkezések

31. § (1) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, díjait a rendelet hatálybalépését követően indult temetések esetében kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2007.(III.30.) rendelet hatályát veszíti.

(3) E rendeletben nem szabályozott további kérdésekben a Ttv.-ben valamint a Korm rendeletben foglaltak az irányadóak.

(4) E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.

1. melléklet

Temetőtérkép 1 db
http://www.nagymanyok.hu/varosunk/vallalkozasok/klem-temetkezesi-es-szolgaltato-kft.html

2. melléklet14

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjak

Ft+áfa

Sírhely 25 évre

Gyermeksírhely 15

7000

Felnőtt egyes 16

9000

Felnőtt kettős (dupla) 17

18000

Felnőtt kettes (mélyített) 18

18000

Sírbolt 60 évre

2 személyes 19

35000

4 személyes 20

60000

6 személyes 21

90000

9 személyes 22

135000

27

Urnasírhely, urnasírbolt 20 évre

földbe 23

8000

Urnafülke 10 évre

1. és 2. urnafal

5000

1 személyes -1.,2. urnafal kivételével
kb. 32*32*31 24

30000

2 személyes-1.,2. urnafal kivételével
kb. 67*32*31 25

45000

Újraváltási díj

a hatályos megváltási díjjal megegyező

Rátemetési díj 26

8000

3. melléklet28

1. Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás:

Ft+áfa

temetési helyen végzett építési, síremlék-felállítási, -felújítási, -átépítési munkák

1900/munkavégzés napja

temetési helyen végzett síremlék-javítási munkák

· helyben

600/ nap

· elszállítva

600/ javítási munka

villamos-energia használat

1000/nap

2.29 Temetői létesítmények, illetve üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj

2.1. Temetői létesítmények igénybevétele

Ft+áfa

Létesítmény igénybevétele (ravatalozó-használati díj)/ temetés

10000

Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)

· nagymányoki lakhelyű elhunyt személy
· nem nagymányoki lakhelyű elhunyt személy

3000

4000

Egyszeri hulladékszállítási díj/temetés

4500

2.2. Üzemeltető által biztosított szolgáltatások

Ft+áfa

Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás)

· egyes

22000

· kettes (mélyített)

28000

Sírboltnyitás

· lejáratos

27000

· fedlapos műkő

15000

· fedlapos gránit

17500

Exhumálás

· 5 éven belüli temetés esetén

110000

· 5 éven túli temetés esetén

80000

· 10 éven túli temetés esetén

40000

3.30 Temetőbe való behajtás

Ft+áfa

Temetőbe való behajtás

0

5. mellékletSzociális temetések esetén az üzemeltető által biztosított eszközök32

1. függelék az 5. melléklethezA temető rendje!33

1. függelék a 6. melléklethez35

A temető rendje
A Klem Temetkezési és Szolgáltató Kft. tájékoztatja a nagymányoki temető sírhely tulajdonosait, hogy a Nagymányok város Önkormányzatával kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés értelmében 2022. január 1. hatállyal 2026. december 31-ig üzemelteti a nagymányoki temetőt.
Elérhetőségeink: 7355 Nagymányok, Petőfi u. 59. (telephely)
Szerda: 14:00-15:00, Péntek 8:00-9:00
Vagy előre egyeztetett időpontban!
7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. (telephely)
H-CS 8:00-16:00 Péntek: 8:00-14:00
7355 Nagymányok, Zrínyi u. 4/A (székhely)
Tel.: 06 74/ 458-444 Mobil: 06 30/737 8181
E-mail: klemkft@gmail.com WEB: www.klemkft.hu
Nyitvatartás, behajtás, temetői munkák rendje:
A temető nyitva tartása: A temetői kiskapuk 0-24-ig nyitva vannak.
A nagykapuk nyitása igény esetén vállalkozásszerűen munkát végzők –kivéve temetkezési szolgáltatást végzők- illetve mozgáskorlátozott temető látogatók részére minimum KETTŐ MUNKANAPPAL előre a fenti elérhetőségek valamelyikén kérnénk jelezni.
Amennyiben a behajtást igénylő vállalkozás sírhely(ek)en történő munkálatokat kíván folytatni, úgy a munkálatok csak a rendeletben megtalálható (6. sz. melléklet) megbízás és bejelentőlap kitöltése, a síremlék vázrajzának bemutatása, valamint a temetőfenntartási hozzájárulás díjának megfizetése után kezdhető meg. Kérjük erről előre egyeztetni a fenti elérhetőségek valamelyikén!
Gépkocsival behajtani munkavégzés céljából –kivéve temetkezési szolgáltatás végzők- MUNKAIDŐBEN (H-P 8:00-16:00-ig) ,illetve előzetesen egyeztetett időpontban mozgáskorlátozott temetőlátogatóknak lehetséges.
Temetési szertartás ideje alatt minden zajos munkavégzés illetve gépkocsival való behajtás biztonsági és kegyeleti okokból korlátozható, illetve szüneteltethető.
Hulladék kezelése:
A keletkezett hulladékot (kivéve építési törmelék!!) a zöld színű konténerekbe szíveskedjenek elhelyezni, beleértve a sírhelyekről lekerülő koszorúkat is. Illetve a kihelyezett szelektív hulladéktárolókat is lehet használni, de csak rendeltésszerűen szelektálva a hulladékot.
Építési törmeléket a vállalkozásszerűen munkát végzőknek a feladata elászállítani!
Temetői létesítmények, eszközök, sírok környéke:
A temetőben padot elhelyezni, valamint örökzöldet kivágni szigorúan TILOS!
Ehhez engedélyt kell kérni és egyeztetni az üzemeltetővel vagy az önkormányzattal!
Tájékoztatjuk a temetőlátogatókat, hogy a temetői WC és a temetőben található csapok kizárólag fagymentes időszakban vehetők igénybe kb. márciustól novemberig.
Kérjük a WC kultúrált használatát gondolva más temető látogatókra is.
A nagymányoki temetőben kihelyezett locsolókannák a temető tulajdonát képezik.
Kérjük, hogy használat után helyezzék vissza a csapoknál található kannatárolókba. Illetve
kérjük, hogy vegyszert a kannákba ne töltsenek.
A temetőben minden évben Húsvét és november 1., illetve Karácsony előtt általános
temető-takarítás történik.
A temetőben napnyugtától – napkeltéig a temető látogatók biztonsága illetve kényelme érdekében elektromos világítással rendelkezik.
Ügyfélszolgálat, temetések rendje, díjak rendezése:
Sírhelymegváltások, sírhelyfelmondások, temetőfenntartási hozzájárulások rendezése:
A Klem Kft. telephelyein lehetséges munkanapokon szerda 14:00-15:00 illetve pénteken 8:00-
9:00-ig vagy a fenti elérhetőségeken egy előre egyeztetett időpontban.
Temetések rendje, dokumentumok:
Temetések időpontját előzetesen telefonon kell egyeztetni az üzemeltetővel, majd e-mailben is megerősíteni a tervezett temetés időpontját.
A temetői létesítmények használati díjai valamint a sírhelyek díjai a rendelet 2. és 3. számú mellékletében megtalálhatóak. A temetés előtt az üzemeltető részére át kell adni a megfelelően kitöltött 4. számú mellékletben található dokumentumokat, valamint a temetendő elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának és halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. A temetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges használati és sírhely díjakat is rendezni kell az üzemeltető felé a temetés előtt.
1

A 3. § a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § (3) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 12. § (2) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 16. § (1) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 18. § (3) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

6

A 18. § (4) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

A 20. § a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

A 21. § (1) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 21. § (4) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 22. § (1) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

11

A 23. § (1) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

12

A 25. § (1) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

13

A 26. § (1) bekezdése a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Gyermeksírhely” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felnőtt egyes” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felnőtt kettős (dupla)” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felnőtt kettes (mélyített)” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. mellékletben foglalt táblázat 2 személyes. sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. mellékletben foglalt táblázat 4 személyes. sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. mellékletben foglalt táblázat 6 személyes. sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. mellékletben foglalt táblázat 9 személyes. sorát a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

23

A 2. mellékletben foglalt táblázat „földbe” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. mellékletben foglalt táblázat „1 személyes -1.,2. urnafal kivételével kb. 32*32*31” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. mellékletben foglalt táblázat „2 személyes-1.,2. urnafal kivételével kb. 67*32*31” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Rátemetési díj” sora a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sorát a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

28

A 3. melléklet a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 3. melléklet 2. pontja a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. melléklet 3. pontját a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

31

A 4. melléklet a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 5. mellékletet a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

Az 5. melléklet 1. függeléket a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 6. mellékletet a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdése iktatta be.

35

A 6. melléklet 1. függeléket a Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdése iktatta be.