Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal:

- építményadót,
- helyi iparűzési adót, valamint
- idegenforgalmi adót
vezet be.

Értelmező rendelkezések

1/A. § E rendelet alkalmazásában:

1. tanműhely: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 17. pontjában meghatározott iskolai tanműhely, illetve a 2. § 50. pontjában meghatározott kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely.

2.1

3. Hatályon kívül helyezve.

4. Hatályon kívül helyezve.

I. ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adó alapja

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az alapterületet 0,50 m2-ig lefelé, 0,51 m 2 felett pedig felfelé kell kerekíteni.

Az adó mértéke

3. § (1) Az adó éves mértéke kereskedelmi egység esetén

a) 1- 500 m2 adóalap esetén 1000 Ft/m2

b) 501- 1000 m2 adóalap esetén 500000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 1200 Ft/m2

c)2 1001 m2 adóalaptól 1100000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 2000 Ft/m2.

(2) Az adó éves mértéke egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén – kivéve a gépjárműtárolót

a) 1- 500 m2 adóalap esetén 800 Ft/m2

b) 501- 1000 m2 adóalap esetén 400000 Ft és az 500 m2 feletti rész után 900 Ft/m2

c)3 1001 m2 adóalaptól 850000 Ft és az 1000 m2 feletti rész után 2000 Ft/m2.

(3) Az adó éves mértéke gépjárműtároló esetén 200 Ft/m2.

(4) Az adó éves mértéke tanműhely esetén 0 Ft/m2.

(5) Az adó éves mértéke lakás esetén 0 Ft/m2.

(6)4

(7) Azon építmények esetében, amelyeknél az építési tevékenység nem építési engedélyhez kötött, a tényleges használatnak megfelelő adómértéket kell megállapítani.

(8) Az építmény jogerős használatbavételi, fennmaradási engedélytől, illetve használatba vétel tudomásul vételétől eltérő használata esetén a tényleges használatnak megfelelő adómértéket kell megállapítani.

3/A. § Hatályon kívül helyezve.

Adómentesség

4. § (1) A Htv. 13. §-ában biztosított mentességeken felül mentes az adófizetés alól:

a) magánszemély adóalany esetén az üzleti célt nem szolgáló gépjárműtároló alapterületének 100 %-a,

b) magánszemély adóalany esetén az egyéb nem lakás céljára használt gazdasági épület alapterületének 100 %-a.

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdésben meghatározott mentesség, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany vállalkozónak minősül, és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

Egyéb mentességek

4/A. §5 Mentes az építményadó adatbejelentés-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

5. § (1) Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. alapján számított adóalap 2 %-a.

(2) Hatályon kívül helyezve.

Adómentesség

6. § (1)6 Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, és a 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(2) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a Htv. 52. § 23. pontja alapján háziorvos, védőnő vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3) Hatályon kívül helyezve.

(4) Hatályon kívül helyezve.

(5) Hatályon kívül helyezve.

(6) Hatályon kívül helyezve.

(7) Hatályon kívül helyezve.

(8) Hatályon kívül helyezve.

(9) Hatályon kívül helyezve.

(10) Hatályon kívül helyezve.

III. IDEGENFORGALMI ADÓ

Az adó mértéke

7. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 420,-Ft.

Az adó nyilvántartása és bevallása

8. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást köteles vezetni.

(2) A Htv. 31. § alapján az adóbeszedésre kötelezett által nyújtott adómentesség fennállásának feltételeit az adóbeszedésre kötelezettnek utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell. A munkavégzés miatt nyújtott adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató vállalkozó cégszerű nyilatkozatát.

(3) A (2) bekezdésben említett nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a munkáltató vállalkozó Szombathelyen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik, és a magánszemély az ő munkavállalójaként végez munkát a városban.

(4) A nyilatkozat hiányában az adóbeszedésre kötelezettnek az adót utólag meg kell fizetni.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) Hatályon kívül helyezve.

(2) Hatályon kívül helyezve.

10. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar
polgármester

Dr. Gaál Róbert
jegyző

1

Az 1/A. § 2. pontját a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (6) bekezdését a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4/A. § a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.