Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 04. 02- 2023. 10. 05

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2023.04.02.

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni nyújtott támogatási kérelmek az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet mellékleteiben lévő formanyomtatványokon kell benyújtani a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalba.

(2) A kérelmező – figyelemmel az Szt. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra – a kérelme benyújtásakor köteles saját maga, családja, illetve háztartása jövedelmi, vagyoni viszonyairól igazolást csatolni vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor jövedelmi, vagyoni viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában 6. melléklet szerinti nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti.

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során alkalmazott jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében, vagyonvizsgálat esetén az Szt. 4. §-ában foglaltak az irányadók.

2. § (1) A települési támogatás adható

a) eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel, illetve

b) természetben vagy pénzbeli ellátás formájában.

(2) A pénzbeli települési és rendkívüli települési támogatás megállapítására vonatkozó döntést követő 5 napon belül, a havi rendszerességgel megállapított települési támogatás első alkalommal a döntését követő 5 napon belül, a további támogatás minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre átutalással.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás esetén az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

II. Fejezet

Az Önkormányzat által biztosított települési támogatások

3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A települési támogatások formái:

a) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

aa) létfenntartási támogatás

ab) ápolási támogatás,

ac) gyógyszertámogatás,

ad) időskorúak támogatása,

ae) temetési támogatás,

b) az Önkormányzat által megállapított egyszeri pénzbeli támogatások: születési támogatás

c) szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások

ca) lakásfenntartási támogatás,

cb) óvodai, iskolai étkezési térítési díjának átvállalása,

cc) szociális étkeztetés térítési díjának átvállalása,

cd) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjának átvállalása

ce) köztemetés

cf) szociális tűzifa támogatás

d) rendkívüli települési támogatás.

(3) A szociális rászorultságtól függő települési pénzügyi támogatás iránti kérelem az 1. melléklet, az Önkormányzat által megállapított egyszeri pénzbeli támogatás a 2. melléklet, a szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátás iránti kérelem a 3. melléklet, a köztemetés iránti kérelem a 4. melléklet, rendkívüli települési támogatás iránti kérelem az 5. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be.

(4) A települési támogatások természetbeni ellátás formájában is biztosíthatóak a rászorulók számára. A természetbeni ellátás történhet élelmiszer-vásárlás, közüzemi díjak átvállalása, tűzifa-vásárlás, óvodai, iskolai vagy szociális étkeztetés térítési díjának átvállalása formájában.

III. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Települési létfenntartási támogatás

4. § (1) A települési létfenntartási támogatás a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére nyújtott támogatás.

(2) Települési létfenntartásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 102 000 forintot, egyedül élő esetén 117 600 forintot nem haladja meg.

(3) A települési támogatás egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg, összege alkalmanként legfeljebb 40 000 forint lehet.

2. Települési ápolási támogatás

5. § (1) Települési támogatásként települési ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi, és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett.

(2) A kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 78 000 forintot, egyedül élő esetén a 84 000 forintot nem haladja meg, és az ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül nincs az ápolt személy családjában olyan személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat ellátja, és

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás igénybevételével vagy a családon belül elvárható segítséggel nem biztosítható.

(3) Az ápolási díj havi összege 28.500,- Ft.

(4) Az ápoló személy kötelezettségeinek teljesítését a hatáskör gyakorlója a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) révén szükség szerint ellenőrzi.

6. § Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy meghal;

b) az ápolt személy egy hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

c) az ápoló a kötelezettségeit nem, vagy nem az ápolt személy fizikai, mentális, szociális szükségletének megfelelően biztosítja.

3. Települési gyógyszertámogatás

7. § (1) Települési támogatásként települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki gyógyszerkiadásaira tekintettel időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 102 000 forintot, egyedül élő esetén a 117 600 forintot nem haladja meg, ha a háziorvosa által kiállított igazolás alapján a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az 5 000 forintot.

(2) A támogatás egy naptári évben legfeljebb két alkalommal állapítható meg, összege alkalmanként legfeljebb 25 000 forint.

(3) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelemhez – a 2. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl – mellékelni kell

a) a háziorvos, illetve a gyógykezelést végző orvos igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek indokoltságáról, valamint

b) a gyógyszertár igazolását a rendszeresen szedett gyógyszerek költségéről.

4. Időskorúak települési támogatása

8. § (1) Települési támogatásként időskorúak támogatására jogosult az a személy, aki

a) a 80. életévét betöltötte,

b) Gencsapátiban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él;

c) az egy főre jutó havi jövedelem a 168 000 forintot nem haladja meg.

(2) A támogatás összege: 20.000,- Ft.

5. Települési temetési támogatás

9. § (1) Települési támogatásként települési temetési támogatás nyújtható annak, aki elhunyt Gencsapáti lakos eltemettetéséről gondoskodik, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a 144 000 forintot, egyedül álló esetén a 168 000 forintot nem haladja meg.

(2) A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek nem jogosultak települési temetési támogatásra.

(3) A temetési támogatási kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a támogatást kérő, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított temetési számlát.

(4) A települési temetési támogatás összege: 70.000,- Ft.

(5) A települési temetési támogatás iránti kérelmet az elhunyt személy eltemettetéséről szóló temetési számla kiállításának napjától számított 90 napon belül lehet benyújtani.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat által megállapított egyszeri pénzbeli támogatások: Települési születési támogatás

10. § (1) Települési támogatásként települési születési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) ha a kérelmező a gyermek születésekor és a gyermek születését megelőző 1 éven keresztül Gencsapátiban bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él;

b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 132 000 forintot, első gyermek esetén a 156 000 forintot, első gyermek és egyedülálló anya esetén a 180 000 forintot;

c) a kérelmező a gyermeket saját háztartásában neveli.

(2) A kérelem a gyermek születését követő három hónapon belül nyújtható be. A születési támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

(3) A születési támogatás pénzbeli ellátásként kerül megállapításra, melynek összege gyermekenként 30.000,- Ft.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát;

b) a kérelmező nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli;

c) a gyermek és a szülő lakcímkártyának fénymásolatát.

V. Fejezet

Szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások

6. Települési lakásfenntartási támogatás

11. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez, különösen villanyáram, víz- és gázfogyasztáshoz, és tüzelőanyag költségeihez nyújtott hozzájárulás.

(2) A települési lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 108.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén 114.000,- Ft-ot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A települési lakásfenntartási támogatást három hónapos időtartamra lehet megállapítani. A támogatás egy naptári éven belül legfeljebb két alkalommal állapítható meg.

(4) A települési lakásfenntartási támogatás havi összege:

a) 7 000 forint, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem 60 000 forint alatt van;

b) 5 000 forint, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem 60 000 és 78 000 forint között van;

c) 4 000 forint, ha a családban háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem 78 000 forint felett van.

(5) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

7. Óvodai, iskolai étkezési térítési díj átvállalása

12. § (1) Az Önkormányzat természetben nyújtott támogatásként egy éves időtartamra az óvodai és iskolai étkezés ellátásért fizetendő térítési díj térítési díj

a) teljes összegét átvállalja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem a 102 000 forintot;

b) a térítési díj 50 %-át átvállalja, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem a 114 000 forintot nem haladja meg.

(2) Az ellátás megállapítására a nevelési-oktatási intézmény is tehet javaslatot, azonban a kérelmet a szülőnek kell benyújtania.

(3) Az ellátást adott nevelési évre, illetve tanévre kell megállapítani.

8. Szociális étkeztetés térítési díjának átvállalása

13. § Az Önkormányzat természetben nyújtott támogatásként egy éves időtartamra a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj

a) teljes összegét átvállalja, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 72 000 forintot;

b) a térítési díj 50 %-át átvállalja, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 90 000 forintot.

9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalása

14. § (1) Kérelemre, egy éves időtartamra teljes mértékben átvállalható a fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj azon 65 év feletti házaspároknak, illetve egyedül élő gencsapáti személyeknek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 102 000 forintot, egyedül élőknél és egyedül állóknál a 114 000 forintot nem haladja meg. Házaspároknál mindkét házastárs esetében feltétel a 65. év feletti életkor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes mentességek, kedvezmények következtében kieső – a szolgáltató részére egyébként járó – szolgáltatási díjat az Önkormányzat téríti meg.

10. Köztemetés

15. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól mentesülhet, ha

a) a hagyaték kizárólag hagyatéki teherből áll,

b) az elhunyt legközelebbi hozzátartozója kizárólag kiskorú személy, és jövedelme nincs,

c) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 34 200 forintot, és vagyonnal nem rendelkezik,

d) nincs, aki a temetésről gondoskodna.

11. Szociális tűzifa támogatás

16. § (1) Az Önkormányzat természetbeni juttatásként háztartásonként maximum 5 m3 szociális tűzifát adhat annak a rászoruló személynek, aki

a) fafűtésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és ingatlana fűtését ezzel biztosítja, és

b) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a132 000 forintot, egyedül élő személy esetén a 168 000 forintot.

(2) Tűzifa támogatás háztartásonként, ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

VI. Fejezet

Rendkívüli települési támogatás

17. § (1) Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyt, családot, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem – az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével – nem haladja meg a 102 000 forintot, egyedül élő személy esetén 117 600 forintot.

(2) Létfenntartási gondnak tekintendő különösen:

a) megfelelő élelmezés hiánya,

b) a lakhatás elvesztésének veszélye,

c) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,

d) nyugdíjbiztosítási szervektől ellátásban részesülő személy, ha az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg,

e) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,

f) gyermek, fiatal felnőtt iskoláztatása, illetve gyermek óvodakezdése,

g) fogyatékos vagy tartósan beteg családtag rehabilitációjának biztosítása.

(3) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekintendő különösen:

a) elemi kár,

b) baleset,

c) haláleset,

d) jövedelem igazolt elvesztése;

e) hosszantartó (3 hónapot meghaladó) súlyos betegség,

f) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

g) gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot, így különösen

a) keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást,

b) terhes-gondozásról szóló igazolást,

c) a tanulói jogviszony fennállását igazoló, az adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási jogviszony igazolást.

(5) A rendkívüli települési támogatás napi egyszeri meleg étkezés formájában is megállapítható, egy naptári évben legfeljebb 80 munkanapra.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege egy alkalommal 10 000 forinttól 40 000 forintig terjedhet. Egy személy, illetve család számára kifizetett segély összege évente nem haladhatja meg a 120 000 forintot.

(7) A rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel is folyósítható, időtartama azonban a hat hónapot nem haladhatja meg.

VII. Fejezet

A települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás megállapítására vonatkozó különös szabályok

18. § (1) A települési támogatás évente egy alkalommal méltányosságra okot adó eset fennállása esetén akkor is megállapítható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb 30 %-al tér el az adott települési támogatásnál meghatározott jövedelemhatártól, ha a kérelmező jövedelme, vagyoni helyzete indokolttá teszi.

(2) A 16. § (3) bekezdésben meghatározott különös méltánylást érdemlő esetben – jövedelemhatártól függetlenül – települési támogatás állapítható meg évente maximum 3 jogosult számára. Az egy jogosult számára megállapítható támogatás maximális összege: 300 000 forint.

VIII. Fejezet

Szociális szolgáltatások

19. § (1) A képviselő-testület az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) nappali ellátás,

d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelemről az intézmény vezetője dönt.

20. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást meg kell szüntetni, ha

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette igénybe, s ezt utólag, 30 napon belül elfogadható módon nem mentette ki,

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza,

d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.

12. Étkeztetés

21. § (1) Az Önkormányzat legalább egyszeri meleg étkezést biztosít az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan rászorultak számára, akik a 15. § (3) bekezdés a), c) vagy e) pontjában meghatározott ok miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) A kérelemhez csatolni kell a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot.

(3) Az étkeztetéséért fizetendő térítési díj mértékéről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(4) Az étkeztetést az Önkormányzat a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével biztosítja. Az étkeztetés történhet az intézményben igénybe vehető étkezéssel, vagy a kérelmező igénybejelentése alapján az étel házhoz szállításával.

13. Házi segítségnyújtás

22. § (1) Az Önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

(2) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény gondozóinak közreműködésével biztosítja.

(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj mértékéről külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

14. Nappali ellátás

23. § (1) Az Önkormányzat a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint napközbeni étkeztetést biztosít az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott személyek számára.

(2) Az Önkormányzat a napközbeni ellátást térítésmentesen biztosítja.

IX. Fejezet

Szociális kerekasztal

24. § (1) Az Önkormányzat az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. A szociálpolitikai kerekasztal feladata a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, jogszabálytervezetek véleményezése, szolgáltatási típusok értékelése és elemzése.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal hét taggal működik, tagjai: a polgármester, az alpolgármester, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi és a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnöke, a Gyöngyös-kert óvoda vezetője, az Apponyi Albert Általános Iskola igazgatója, a Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője, és a jegyző.

(3) A szociális kerekasztal tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg azzal, hogy évente legalább egy ülést tart.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

25. §1

26. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.