Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Ják község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és h) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.1

1. §2 Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) telekadót,

b) magánszemély kommunális adóját

c) idegenforgalmi adót, valamint

d) helyi iparűzési adót vezet be.

I. Fejezet

TELEKADÓ

2. § (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított alapterülete.

(2) Az adó mértéke 10 Ft/m2/év

Adómentesség

3. § (1) A Htv. 19. §-ában biztosított mentességeken felül, mentes az adófizetés alól:

a) az a telek, amelyre vonatkozóan a magánszemély adóalany részére lakóház építésére jogerős építési engedély került kiadásra, az engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított 3 évig,

b) az a telek, amelyen magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, major, gazdasági épület megnevezéssel nyilvántartott ingatlan áll.

c) minden olyan ingatlan, mely nem utcafrontban fekszik, nem felel meg az építésre alkalmas nagyságnak, vagy 50 m-en belül nincs víz- és csatorna gerincvezeték elérhetőségi lehetősége.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított mentességek nem alkalmazhatóak, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

II. Fejezet

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA

4. § Az adó évi mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 16.000 Ft/év.

5. § (1) Ják községben a tényleges, életvitelszerűen ott lakó adózókat lakás céljára szolgáló adóköteles építmény után 50 % -os adókedvezmény illeti meg.

(2) Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az adott adótárgyra az a személy, aki ugyanezen adótárgyra telekadó fizetésére kötelezett.

III. Fejezet

IDEGENFORGALMI ADÓ

5. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

(3)3

IV. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

6. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Hatályon kívül helyezve.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003 (XII. 23.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdését a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.