Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(XI.ll.) számú önkormányzati rendelete

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL

Hatályos: 2023. 05. 04

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2005.(XI.ll.) számú önkormányzati rendelete

2023.05.04.

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Főigazgatóság Veszprém Megyei Szakmérnökség, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (II.01.) önk. rendeletnek megfelelően a következőket rendeli el:

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya és alkalmazása

1. § (1)

(2) A Helyi Építési Szabályzat csak a mellékelt SZT-1 M=1:5000 méretarányú külterületi, az SZT-2, M=1:2000 méretarányú belterületi Szabályozási Tervvel, az SZT-3, M=1:750 méretarányú Alsóörs-Ófalu, és az SZT-4, M=1:1000 méretarányú Alsóörs-Szerdahelyi-dűlő Szabályozási Tervvel együtt érvényes.

(3) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt-építményrészt építeni, alakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetést megváltoztatni és ezekre engedélyt adni csak a Szabályozási Tervekben és jelen Szabályozási előírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben csak az országos érvényű rendelkezések, az Országos Településrendezés és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), általános érvényű egyéb rendelkezések előírásait együttesen kell alkalmazni.

(4) [2] Jelen építési szabályzat szöveges mellékletei:

1. számú melléklet: Fogalom meghatározás

2. számú melléklet: Régészeti lelőhelyek

3. számú melléklet: Műemlék és műemléki környezete

4. számú melléklet: Helyi védelemre javasolt épületek, építési helyek, és műemléki védelemre javasolt épület és műemléki környezete

5. számú melléklet: Telepítésre javasolt növények jegyzéke

6. számú melléklet: Egyedi tájértékek

7. számú melléklet: SZT tervlapok

(5) [3]

A szabályozás elemei

2. § (1) [4] , [5] A Szabályozási terv kötelező erejű szabályozási elemei:

1) szabályozási terv határa,
2) területegység határa,
3) szabályozási vonal,
4) szabályozási szélesség,
5) építési övezet, övezet jele, annak határa a 4. § (4) kivételével,
6) építési övezet paraméterei
7) építési vonal,
8) építési hely,
9) bontás esetén újra beépítendő építési hely,
10) új épület tetőgerincének iránya,
11) telek be nem építhető része,
12) kialakult, kötelezően megtartandó elő-, oldal- és hátsókert,
13) közhasználatra átadandó terület;
14) helyi védelemre javasolt épület,
15) védelemre javasolt, földdel borított pince,
16) helyi értékvédelmi terület határa,
17) kötelező elő-, oldal- és hátsókert,
18) kötelező fásítás (fasor),
19) megszüntető jel,
20) be nem építhető partszakasz,
21) hajózási, sport és turisztikai célú kikötők létesítésére alkalmas, felhasználható partszakasz, és
22) változtatási tilalom.
(2) Az /1/ bekezdésben nem említett szabályozási elemek a további tervezési és építési tevékenység során irányadóként veendők figyelembe.
(3) A kötelező erejű elemektől eltérni csak a SZT és a HÉSZ előzetes módosítását követően lehet.
(4) A HÉSZ 43. §-a szerinti sajátos jogintézményeket kell alkalmazni a Vízpart Rehabilitációs Tanulmány Tervével érintett területre.

Telekalakítás

3. § [6]

(1) h [7] Jelen rendelet eltérő rendelkezéseinek kivételével az építési övezetekre vonatkozó legkisebb telekméretektől és telekszélességektől eltérni csak a következő esetben lehet:

a) Építési telek területe 10%-kal csökkenthető meglévő telkek felosztásánál és közút szabályozásakor.

b) Közút szabályozásakor az előírt legkisebb telekméreténél kisebb méretű telek is kialakítható, de a telekalakítási eljárás végeredményeként az a) pontnál kisebb méretű építési telek nem jöhet létre.

c) Több telek ellátását biztosító közműlétesítmények elhelyezése érdekében (pl. szennyvízátemelő, transzformátorház, vízgépház stb.) az előírt legkisebb telekméretnél kisebb telek is kialakítható.

(2) Csak úttól elzárt telkeken, belső fekvésű meglévő telkek esetében alakítható ki nyeles telek.

(3) Az Ady Endre utcától délre és az Endrődi utca – Szabadság tértől keletre fekvő területek kivételével az Ófalu területén a település szerkezetének védelme érdekében:

a.) [8] A telkek tovább nem oszthatók, méretük nem csökkenthető, kivéve azokat az eseteket, amikor az építési telkek megközelítésének, vagy személygépkocsi tárolásának biztosítására nyúlvány, vagy út alakítandó ki.
b.) Telekösszevonás során legfeljebb két telek vonható össze, de az összevonás után létrejött új telken az összevonás előtti telkekre eredetileg meghatározott építési helyek, építési vonalak és az épület-paraméterek nem változtathatóak meg.
Az építés feltétele, hogy az Endrődi utca – Szabadság tér vonalától keletre fekvő területen a következő telekalakítást, telekhatár-rendezést, telekmegosztást kell maradéktalanul elvégezni:
c.) A 77, 79 és 80 hrsz-ú telek esetében a 80 hrsz-ú telek közútról történő megközelítésének biztosítása érdekében, illetve a 80 és 77 hrsz-ú telek megközelíthetőségének biztosítására telekalakítás, vagy telekhatár-rendezés szükséges. Erre a célra legalább 3,0 m széles teleknyél, vagy a természetben kialakult méreteknek megfelelő szélességű közterület is kialakítható
d.) A 64, 65, 66, 67, 68 és 69 hrsz-ú telkek közútról, vagy magánútról történő megközelítésének biztosítása érdekében legalább 3,0 m széles nyél, vagy legalább 3,0 m széles közterület alakítandó ki. A létrejött telekosztás eredményeképpen 600 m2-nél kisebb építési telek nem jöhet létre. A telekhatár-rendezés érintheti a 62 és 69 hrsz-ú telkeket is, melyek kialakítható legkisebb területét az SZT-3 tartalmazza.
e.) A 63 hrsz-ú telken építeni csak a 64, 65 és 66 hrsz-ú telek megközelítését biztosító telekhatár-rendezés, vagy telekalakítás megvalósulása esetén lehet.
f.) Nem szüntethető meg a 45 és 765 hrsz-ú út és a 748 hrsz-ú magánút.
g.) Az 57/1, 57/2 és 58 hrsz-ú telek esetében építeni csak a telekhatár-rendezés elvégzése után lehet a szabályozási terv szerinti építési helyen. A kialakítható legkisebb telekméreteket az SZT-3 tartalmazza.
h.) Az 572/1, 572/2 és 572/3 hrsz-ú telkek esetében az építés feltétele, hogy a közútról történő megközelítés telek összevonással biztosítva legyen.
i.) Az 573 hrsz-ú telek közútról vagy magánútról történő megközelíthetőségét biztosítani kell: telek összevonással, vagy legalább 3,0 m széles nyúlvánnyal. A feltáráshoz igénybe vett területtel csökkenthető az érintett szomszédos telkek területe.
j.) A 727 és a 728 helyrajzi számú telkek összevonandók.
k.) Az 556, 557 és 553/5 hrsz-ú telkek megközelítését a természetben kialakult 558 és 557 hrsz-ú telkeken áthaladó, minimum 3,0 m széles (magán)út kialakításával kell biztosítani.
l.) Az 551/1 hrsz-ú telek közútról történő megközelíthetőségének biztosítása érdekében teleknyél kialakítható, és ezzel a területtel csökkenthető az 552/4 hrsz-ú telek területe.
(4) Az 553/4 és 552/3 hrsz-ú telkek összevonandók.
(5) [9]
(6) [10] A legkisebb telekszélességet a telek azon részén kell biztosítani, ahol a vonatkozó szabályok szerint a telek építési helye található.
(7) [11] (7) SZT-3 területén, amennyiben az építési telek mérete nem éri el az építési övezetben előírt minimális értéket, meglévő épület az egyéb övezeti előírások szerint az építési helyen bővíthető, bontását követően új épület építhető.

Építés engedélyezése

4. § [12]

(1) Belterületi és beépítésre szánt területeken épület csak akkor építhető illetve meglévő helyiség akkor alakítható át huzamos emberi tartózkodás céljára, ha a következő közműellátás biztosított:

- közműves villamosenergia-szolgáltatás
- közműves ivóvíz-szolgáltatás
- közműves szennyvízelvezetés
- közműves gáz-energia ellátás, vagy ennél korszerűbb és környezetkímélőbb fűtési rendszer (kivéve üdülő funkciójú épületek)
- a keletkező csapadékvíz-elvezetése, elhelyezése és a kiépített hálózaton való elvezetése.
(2) [13]
(3) [14]
(4) A beépítésre szánt területeken az építési paraméterek egyedi meghatározásakor a „K” – „kialakult állapot”-tal jelölt előírások esetében:
- a környező azonos területfelhasználású területek telkeinek és épületeinek elhelyezését, kialakítását, műszaki jellemzőit kell figyelembe venni;
- ha a jel a meglévő, legkisebb telekméretre vonatkozik, akkor az a telek tovább nem osztható.
(5) Az Ófalu területén az építési paraméterek egyedi meghatározásakor a „K” – kialakult állapottal jelölt méretek esetében az építmény- és homlokzatmagasság nem növelhető, kivéve, ha meglévő épületen a födém-, vagy a tetőszerkezet megerősítése szükséges. Ebben az esetben a magassági méretek legfeljebb egy alkalommal, max. 30 cm-rel növelhetők.
(6) Az Ófaluban a helyi védelemre javasolt építési helyen lévő épület bontása után az új épületet az eredeti építési helyen kell felépíteni az SZT-3 tervben megadott telkenkénti bővítési helyek figyelembevételével. A bontási és építési engedélykérelmeket egyidejűleg kell benyújtani.
(7) [15]
(8) Beépítésre szánt területen (belterületen) 10,0 m-nél keskenyebb meglévő telken épület nem helyezhető el.

Feltétel teljesüléséhez kötött építés

5. § [16]

(1) [17] A Szerdahelyi-dűlő területén lévő (SZT-4) I., II, III., IV., V., VI., VII. számú tömbök építési telkei akkor építhetők be, ha a beépítésére irányuló építési engedély benyújtásáig:

a) a szabályozási terv szerint adott tömbhatár és a tömbbel határos közterületek tömb felöli részének kialakítása, annak végrehajtása és telekkönyvi lejegyzése,

b) a jogszabály szerint előírt zöldterület kialakítása és a kötelező fásítás,

c) a közművesítés és az adott tömb telkei önálló, ellátó bekötővezetékeinek kiépítése, továbbá

d) az előírt követelmények szerinti közút jogszerű kiépítése megtörtént.

(2) [18] Amennyiben a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítását az egyes tömbökben lévő ingatlantulajdonosok, illetve az ingatlanokon beruházni szándékozók és az önkormányzat között létrejött településrendezési szerződés biztosítja, az (1) bekezdésben rögzített feltételek helyébe a következők lépnek:

a) A tömb egyes építési telkei beépítésére irányuló építési engedély benyújtását megelőzően a szabályozási

terven meghatározott zöldterületek területén belül közterületként ki kell alakítani az adott építési telek legalább 10 %-ának megfelelő területű, közútról, köztérről közvetlenül megközelíthető zöldterület(rész)eket.
2b [19]
(3) Amennyiben az övezet területének közművesítettségi szintje nem felel meg az övezeti előírásoknak és/vagy az ingatlanok feltárása a követelményeknek megfelelő közúttal nem biztosított, akkor az /1/ bekezdésben felsorolt területeken lévő ingatlanok tulajdonosai, a tulajdonukat képező ingatlant kiszolgáló közműhálózat és közút követelmények szerinti kiépítéséről az általuk létrehozott közmű- és közútfejlesztési társulás révén is gondoskodhatnak.

Építmények elhelyezése, kialakítása

6. § (1) Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben elhelyezhetők:

az OTÉK 32. §.-ban szereplő építmények, műtárgyak, stb.; kivéve az Ófalu területét, ahol csak az OTÉK 32. §.:
a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyak, a külön jogszabályok keretei között,
b) köztárgyak,
c) hulladékgyűjtő edények helyezhetők el.
(2) [20] , [21] A község területén az építési telkeknél alkalmazandó legkisebb elő-, oldal- és hátsókertek méreteit a SZT tartalmazza. Ahol a terv nem jelöli:
a) a legkisebb előkert: 5,0 m , vagy a kialakult állapotnak megfelelő,
b) a legkisebb oldalkert: 3,0 m . Meglévő beépítés esetén átalakítás, bővítés során a kialakult oldalkert szélessége vehető figyelembe.
c) a legkisebb hátsókert 6,0 méter, kivéve a meglévő, kialakult beépítésnél a 6,0 méteres hátsókertbe benyúló épületeket, illetve a már kialakult nyúlványos telkeket, ahol a legkisebb hátsókert minimum 3,0 méter
(3) Az 5,0 m-es elő- és oldalkertben az alábbi melléképítmények:
- a terepszintnél 0,5 m-nél magasabbra nem kiemelkedő, épülethez csatlakozó lefedés nélküli terasz,
- közműbecsatlakozás építménye,
- pergola, legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel,
- kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló helyezhető el.
(4) Az 5,0 m-nél kisebb elő- és oldalkertben csak az alábbi melléképítmények:
- közműbecsatlakozás építménye,
- kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló helyezhető el,
- az 5 m-nél kisebb oldalkertben pergola, legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel.
(5) Az építési övezeteknél meghatározott legnagyobb építménymagasság egyházi épületeknél (templom, kápolna) a torony magasságának figyelmen kívül hagyásával állapítandó meg.
(6) [22] Az építmények magasságát – az Ófalu kivételével – úgy kell kialakítani, hogy az eredeti, nem rendezett terepszinthez képest az övezeti paraméterekben megadott legnagyobb lejtő felöli homlokzatmagasságnál nagyobb homlokzatmagasság nem jöhet létre.
(7) [23] A SZT területén az építési telkeken elhelyezhető építmények kialakításának, elhelyezésének szabálya a következő: Az egy tömegben kialakítható legnagyobb építményméret az adott építési övezetben előírt legkisebb telekterület 150%-hoz tartozó legnagyobb beépítési %-nak megfelelő alapterület. A legkisebb telekterületek 150%-nál nagyobb telekméretek esetében az építhető építmények csak több önálló tömegben helyezhetők el. Az így elhelyezett épületek között összekötő folyosó (ún. nyaktag) létesíthető, az épületek szintszámának megfelelően az összekötő folyosó is többszintes lehet, kivéve a Szerdahelyi-dűlő I., II., IV., és V., VII. tömbjeiben.
(8) Tartályos PB-gáz terepfelszín fölött nem helyezhető el.

Közterületek, közterek kialakítása

7. § [24]

(1) Közterületen és közhasználat céljára átadott területen elhelyezhetők:

- a közparkok (Z) és a közlekedési területek előírásaiban meghatározott építmények, köztárgyak,
- idegenforgalmi és információs tájékoztató táblák,
- telefonfülke, óra,
- időszakosan működő vendéglátó terasz.
(2) Közterületen és közhasználat céljára átadott területen rendezvények esetén, engedély alapján korlátozott ideig kivételesen elhelyezhetők a rendezvények célját szolgáló építmények.

Általános építészeti előírások

8. § [25]

/1/ [26] Kizárólag az anyaghasználatában, megjelenésében és színezésében a helyi hagyományokhoz illeszkedő épület építhető a Szerdahelyi-dűlő I. tömbjének kivételével.

/2/ Többszintes tetőterű épület nem építhető. Az Ófaluban tetőfelépítmény nem építhető.
/3/ [27] Alsóörs területén – az Ófalu és a Szerdahelyi-dűlő kivételével – magastetős épület csak a 30-45° közéeső tetőhajlásszöggel építhető.
/4/ [28] A beépítésre szánt területen – az Ófalu és a Szerdahelyi-dűlő kivételével – tetőfedésként alkalmazhatók az alábbi építőanyagok:
a) nád, cserép (kizárólag a hagyományokhoz illeszkedően a vörös és a vörösesbarna árnyalataiban),korcolt lemezfedés (vörös, vörösbarna és szürke színben).
b) a község területén pala-fém, trapéz hullámlemezfedés, bitumenes zsindely magastetőkön nem alkalmazható.
c) lakóépületnél, síkpala fedés esetén, állagmegóvásként szigetelő lemez alkalmazható
d) Meglévő épület tető felújításakor héjalásként alkalmazható a meglévő tetőfedőanyag a tetőfelület
50%-ának felújításáig. A tetőfelület 50%-át meghaladó felújításoknál csak az új épületre előírt tetőfedő
anyagok használhatók. Meglévő épület bővítési, átalakítási munkáinál, ha a bővítéssel, átalakítással
létrejövő épület tetőfelülete az 50%-ot eléri, csak az új épületekre előírt tetőfedő anyagok használhatók.
Az általános szabálytól eltérő anyaghasználat épületenként csak egyszer vehető igénybe.
/5/ Alsóörs területén – kivéve az Ófalu és a temető területét -maximum 1,80 m magas, áttört kivitelű kerítés építhető, ahol az áttörés legalább a felület 30-50%-a. Lábazat: maximum 40 cm magas, tömör kivitelű. [29]
/6/ Külterületen legfeljebb 1,8 m magas lábazat nélküli áttört karám, drótfonat és vadvédelmi kerítés létesíthető tájhonos cserjesor kíséretében.
/7/ Épületen kívül valamint épületek tetősíkja fölé vezetett fém kémények csak burkolt kivitelben (kő, tégla, rabic, vakolva) készülhetnek.
/8/ Külterületi, mezőgazdasági területeken, az épületeken erkély, loggia és tetőterasz sem alakítható ki.

Az Ófalu építészeti előírásai

9. § [30]

/1/ [31] Telkenként legfeljebb két önálló rendeltetési egység, legfeljebb két épülettömegben alakítható ki, [1] .

/2/ Jelen rendelet hatálybalépésekor (2005. november 11. előtt) meglévő, két önálló rendeltetési egységet magába foglaló építményben legfeljebb további egy, nem lakás céljára szolgáló rendeltetési egység alakítható ki.
/3/ Az Ófalu területén, az építési telken a melléképítmények közül csak a következők helyezhetők el:
a) Közműcsatlakozási műtárgy,
b) Kerti építmények közül: hinta, csúszda, homokozó, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy,
c) Kerti épített tűzrakóhely,
d) Kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető, legfeljebb 15 m 2 vízszintes vetülettel,
e) Komposztáló,
f) Kerti szabadlépcső, tereplépcső
g) Szabadon álló és legfeljebb 4,0 m magas zászlótartó oszlop csak közösségi célú létesítményeknél helyezhető el.
/4/ Közterületeken, telekhatárokon álló, valamint közterületről látható támfalak látható felületei csak vörös homokkőből készülhetnek, látható felületük szárazon rakott modornak megfelelően kialakítva, vagy mélyen fugázva. Meglévő támfal látható felülete csak vörös homokkővel javítható, egészíthető ki.
/5/ Tömör kerítés, vagy támfal magassága, ha a terepadottságok, szintkülönbségek nem teszik szükségessé, nem lehet több 1,8 m-nél. Az 1,8 m magasságot maghaladó támfalra legfeljebb 1,0 m magas biztonsági korlát építhető.
/6/ Az utcai telekhatáron lévő kerítések lábazatainak és épített oszlopainak felülete vörös homokkőből, vagy vakolt kialakítással készíthető. Vakolt felületek színe: fehér.
/7/ A SZT-3 tervlapon jelölt, közterület mentén álló támfalba nem létesíthető támfalgarázs.
/8/ Meglévő más ingatlanok alá benyúló pince (barlangszerű építmény) felújítható, de nem bővíthető más ingatlan irányába.
/9/ Az épülethomlokzatokat, épületlábazatot vakolva vagy vörös homokkő felülettel kell kialakítani.
/10/ Homlokzat díszítésére csak a Balaton-felvidéken szokásos motívumokból készített vakolat-architektúra, vagy vörös homokkő használható. A homlokzatokon lévő fa felületeket a hagyományokhoz illeszkedő felületkezeléssel kell ellátni.
/11/ Színezés: minden épület, építmény vakolt homlokzata csak fehér színű lehet, kivéve az 50 évnél régebben épült, felújított, átépített épületeket, amelyeknél alkalmazható az építés idején használt eredeti szín. Az eredeti kialakítást dokumentálni kell.
/12/ Vakolt kémények színe: fehér. Kémények fedköve lehet nyersbeton vagy világos színű a természetes kő.
/13/ Egy, illetve összetartozó épülettömeg homlokzatai esetén csak azonos anyaghasználat és építészeti megjelenés lehetséges. Azonos legyen a:
a) Homlokzat felülete és színe,
b) Homlokzati nyílászárók anyaga és színe,
c) Tetőfedés anyaga, színe, tetőablak kialakítása,
d) Lábazat anyaga és színe,
e) Korlátok, mellvédek anyaga, színe, kialakítása.
/14/ Új, vagy átalakított fő rendeltetésű épület tetőidoma nyeregtető vagy nyeregtetők kombinációja lehet. A tetőn sem teljes, sem részleges kontyolás nem készíthető az SZT-3 terven jelölt kivételtől eltekintve. Ahol az SZT-3 sz. terv jelöli, ott településképi szempontból a megadott tetőidomokat, tetőgerinceket kell figyelembe venni a tetők átépítésénél, új épületek építésénél. A tető hajlásszöge: 35-430 között alakítandó ki.
/15/ Félnyeregtető készíthető oldalsó, vagy hátsó telekhatárhoz, támfalhoz csatlakozó kiszolgáló épületek, vagy fő rendeltetésű épületszárnyak esetén. Félnyeregtető esetén a tető hajlásszöge: 25-430 között alakítandó ki.
/16/ Tetőablak csak tetősíkban – legfeljebb a tetőfelület 15%-ig – elhelyezett tetőablak, vagy legfeljebb 0,6 m 2 felületű „ökörszem” típusú álló ablak lehet. Sem az épületek homlokzatán, sem a tetőfelület megbontásával, visszahúzásával erkély, loggia, terasz nem alakítható ki.
/17/ Új épület esetén a tetőfedés anyaga kizárólagosan a következő lehet: nád, sik jellegű hornyolt-, vagy hódfarkú égetett kerámiacserép: piros, vagy natúr színben.
/18/ Meglévő épület tetőfelújításakor héjalásként alkalmazható a meglévő tetőfedő anyag a tetőfelület 50%-ának felújításáig. A tetőfelület 50%-át meghaladó felújításoknál csak az új épületre előírt tetőfedő anyagok használhatók. A /20/. bekezdéstől eltérő anyaghasználat épületenként csak egyszer vehető igénybe.
/19/ Meglévő épület bővítési, átalakítási munkáinál, ha a bővítés, átalakítás az újonnan létrejövő épület tetőfelületének 50%-át eléri, csak az új épületekre előírt tetőfedő anyagok használhatók.
/20/ Azon meglévő kiszolgáló épületek esetében, melyeknél az épület- és/vagy a homlokzatmagasság nem teszi lehetővé a cserép- vagy nádfedéshez szükséges legkisebb tetőhajlás kialakítását, ott alkalmazható sík palafedés; patinásított korcolt lemezfedés, de hullámpala, hullámlemez nem használható.
/21/ Napkollektor legfeljebb 3,0 m magas kiszolgáló funkciójú épületen helyezhető el.
/22/ Épületek utcai homlokzatára nem kerülhet szabadon vezetett közmű-, vagy épületgépészeti vezeték, berendezés, vagy bármi egyéb építmény.
/23/ A helyi védelemre javasolt épületeken csak olyan bővítési, átépítési, felújítási, karbantartási munkák végezhetők, amelyek során az eredeti épülettömeg, homlokzat, homlokzati díszítés nem változik.
/24/ Új épület utcai homlokzatszélessége nem lehet több 7.0 m-nél az utcai építési vonaltól számított 6,0 m mélységig. Ez után keresztszárny, kiugrás megengedett az építési helyen belül.
/25/ Épületek, építmények tetején semmiféle építmény, hírközlési-, vagy egyéb berendezés, reklám nem helyezhető el.
/26/ Az Ófalu területén cégér, reklám- és hirdetőtábla csak az épületek, vagy kerítések homlokzati síkján helyezhető el.
/27/ Az Ófalu területén A0-s méretet meghaladó óriásplakát ideiglenesen sem helyezhető el.
/28/ Az Ófalu közterületein minden tájékoztató tábla, vagy tájékoztató, hirdetőfelület csak a településkép egységes arculatát és stílusát figyelembe vevő,egységes rendszer részeként alakíthatók ki. Bárminemű hirdetés, felirat, vagy egyéb tájékoztatás csak ezeken a felületeken helyezhető el.
/29/ Az SZT-3-ban jelölt földi pincék, vermek eredeti helyükön megtartandók.
/30/ [32] Terepszint alatti építmény – a telek be nem építhető részeinek kivételével – építési helyen kívül is létesíthető, legfeljebb 20%-os mértékkel, de a telek beépített területe és a terepszint alatti létesítmény területe összesen nem haladhatja meg a telek területének 60%-át.
/31/ A 772 hrsz-ú és a 734 hrsz-ú telken elhelyezhető a terepszint alatti létesítmények és a terepszint közti összeköttetést, közlekedést szolgáló építmény, műtárgy, melynek homlokzatmagassága nem lehet több 2,5 m-nél.
/32/ Kiegészítő funkciójú épületek építménymagassága legfeljebb 3,0 m lehet.
/33/ A 119/4 hrsz-ú telek utcavonalán kerítés nem építhető.
/34/ A 802 hrsz-ú telken SZT-3 szerinti építési helyen építendő épület nem emelkedhet a mögötte elhelyezkedő támfal fölé.
/35/ [33] Új épület építése, meglévő épület felújítása esetén a homlokzati nyílászárók (ablakprofil, ajtókeret és bármilyen kialakítású ajtóbetét nem üvegezett felületének) anyaga csak fából készülhet, színüknek az épülettel és a hagyományos faluképpel harmonizálnia kell.
/36/ Az Ófalu területén a beépíthető és nem beépíthető telkein lakókocsit, lakóautót és üdülősátrat még ideiglenesen sem lehet elhelyezni.

Szerdahelyi-dűlő I. tömb építészeti előírásai: [34]

9/A. § (1) [35] .

(2) Épületek és építmények anyaghasználatukban, megjelenésükben a hagyományos, a területre jellemző építészeti stíluselemeket ötvözve modern, igényes formában kell kialakítani.

(3) [36] A tömb területén, jogszabály szerinti építészeti-műszaki dokumentációhoz látványtervet kell készíteni a tervezett építmények tájba, környezetbe illeszkedésének igazolására. Legalább három oldalról felvett látványtervet kell készíteni, mely a tömegformálás és a homlokzat részletein túl megjeleníti a tervezett színezést is a valós környezetben. A tervezett építmények látványát, környezetre gyakorolt hatását közvetlenül a vízpart irányából felvett nézőpontokból is be kell mutatni.

(4) Használható építőanyagok, burkolatok.

a) Természetes kőburkolatok, szárazon rakott vagy mélyen fugázott természetes kő falak /támfalak/

b) Beton, igényesen kialakított látszóbeton felületek

c) Fémek; koracél, felületkezelt acélszerkezetek, cink- és rézlemez

d) Fa;

e) Üveg;

f) Vakolatok pasztellszínűek lehetnek, összhatásuk nem lehet rikító – zavaró – figyelemelvonó színárnyalatú.

g) [37] A „Rendezvényközpont” területén az építmények földdel való takarása is megengedett.

(5) Reklámok elhelyezése: Reklámfelületek, világító reklámtáblák 4 méternél magasabbra nem emelkedhetnek. A telkek utcafront felőli oldalán csak egységes képet adó, a kerítés homlokzatába komponált reklámok helyezhetők el, amelyek együttes felülete a kerítések felületének 20%-át nem haladhatja meg.

(6) Tereprendezési munkák: A terület rendezésénél a telekhatárok mentén meg kell tartani a jelenlegi terepszintet.

(7) Az SZT4-n lehatárolt „maximális homlokzatmagassággal beépíthető, a főfunkció számára kijelölt terület”-en belül, ahol az extrém sporteszközök funkciója megköveteli, ott lehet ± 3,0 m tereprendezési munkát végezni. Ezt építészeti és kertépítészeti eszközökkel kell a környezetbe illeszteni.

(8) A tömbön belül a SZT-en kijelölt helyen lehet elhelyezni a maximális építmény, és homlokzatmagasságú épületeket és építményeket.

(9) A belső magánutak mentén kétoldali fasor telepítése kötelező.

(10) A parkolókat fásítottan kell kialakítani 1 fa/ 2 parkolóhely.

(11) Aktív zöldfelületű területet 3 szintű növénytakaróval kell fedni. Háromszintű növénytakarónak minősül az a terület, melyen gyep+20 db cserje + 1db nagy lombkoronájú fa van telepítve 150 m 2 területen.

(12) [38] Az SZT4-en lehatárolt „Rendezvényközpont” a 19. § (1) bekezdésben rögzített épületeken túl, elsődlegesen kulturális, turisztikai és sport rendeltetésű és azok működéséhez szükséges épületek, valamint az azokhoz kapcsolódó műtárgyak (pl. lelátó, kilátó) elhelyezésére szolgáló terület.

(13) [39] A „rendezvényközpont területén” elhelyezendő építmények terepszint alatti, földdel fedett, vagy felszíni építményként is kialakíthatók. Az elhelyezendő építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 9,0 métert az eredeti, meglévő terepszinthez képest.

(14) [40] A „rendezvényközpont területén” elhelyezendő építményeket építészeti és kertépítészeti eszközökkel kell a környezetbe illeszteni a (3) bekezdéssel összhangban. Az építési és kertépítészeti tevékenységgel kialakított új terepfelszín nem akadályozhatja a területen található közműlétesítmények biztonságos működését, fenntartását.”

Sz1erdahelyi-dűlő II. és VII. tömbjének további előírásai:
9/B. §

(1) A belső magánutak mentén fasor telepítése kötelező.

(2) A parkolókat fásítottan kell kialakítani 1 fa/ 2 parkolóhely.

(3) A parkolók összevontan is kialakíthatók, a két tömb számára közös parkoló is kialakítható.

(4) A tömbökben a telek legalább 40 %-án aktív zöldfelület alakítandó ki, melyeket elsősorban az SZT4-en feltüntetetett területeken kell kialakítani. A parti sávban a meglévő vegetáció teljeskörű megőrzését biztosítani kell.

(5) A tömbökben kijelölt aktív zöldfelület és a telek be nem építhető területének határvonala az SZT4 tervlapon kijelölthöz képest kis mértékben változtatható. A tömbön belül a kijelölések összterülete legfeljebb 10 %-kal csökkenthető a (4) bekezdés előírásainak betartása mellett.

(6) Aktív zöldfelületű területet háromszintű növénytakaróval kell fedni: minden 150 m2 terület után 20 db cserjét és 1 db nagy lombkoronát fejlesztő fát kell telepíteni.

(7) A telek terepszint alatti beépítettségének mértéke legfeljebb 10 % lehet.

(8) Terepszint alatti építmény a (7) bekezdés szerinti mértéken túl további 2 % beépítettséggel létesíthető, amennyiben tetőfelszínén többszintes növényállomány (intenzív zöldtető) kerül kialakításra.

(9) Épület közvetlen környezetében legalább 2-2 tájhonos, lombhullató fát kell ültetni.

(10) Jelen rendelet 23. § (2), 25. § (2) és 30. § (2) bekezdés előírásaitól eltérően a VII. tömb építési telkének legnagyobb szintterületi mutatója: 0,2. Épület legfeljebb két építményszinttel (földszint + emeletszint) alakítható ki.

Járművek elhelyezése

10. § (1) [41] Alsóörs területén minden 20 várakozóhelyet elérő parkolót vízzáró burkolattal kell kiépíteni. A vízzáró burkolatú parkolók felszíni csapadékvíz elvezetéséhez hordalék- és olajfogó beépítése szükséges.

(2) Alsóörs területén minden, járművek várakozására szolgáló hely (parkoló) csak fásítva alakítható ki: 1 db lombos fa 3 db várakozóhelyként.

(3) Új épület építése, a rendeltetésmód változása esetén, vagy ha meglévő épületet úgy bővítenék, hogy azzal a fő funkció körébe tartozó új, önálló egység jön létre, akkor az előírt mennyiségű gépjármű tárolását telken belül kell megoldani. Ettől eltérni csak a helyi parkoló rendelet szerint lehetséges.

(4) [42] A Szerdahelyi-dűlő IV., V., tömbjében kialakítandó telkek keleti határától számított 20 m-en belül, illetve a II., III., VII. tömbben az SZT-4-es tervlap szerint jelölt helyen lehet telken belüli parkolót kiépíteni.

(5) [43]

(6) Minden önálló lakás és üdülő rendeltetési egység után legalább egy személygépjármű elhelyezését szükséges biztosítani telken belül. Amennyiben jogszabály ennél nagyobb számú személygépkocsi elhelyezését írja elő, úgy azt az előírást kell alkalmazni

Reklám, hirdetőtábla

11. § [44]

(1) Cégérek, reklámok, hirdetőtáblák, méretét, kialakítását és elhelyezését épülethomlokzaton történő elhelyezés esetén a homlokzattal együtt kell tervezni Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla csak a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető el.

(2) Alsóörs területén A1-es (840 x 600 mm ) méretet meghaladó méretű önálló reklámhordozó nem helyezhető el. Kivételt képezneka (2) bekezdés szerinti cégérek, hirdetőtáblák, valamint a turisztikai, kulturális, közlekedési és közösségi célú információs (önkormányzati tájékoztatók) táblák.

(3) Alsóörs területén az épületek tetőzetén hirdetési berendezések, fényreklámok nem helyezhetők el.

(4) Alsóörs területén A0-s méretet meghaladó óriásplakát csak az építési terület lehatárolására szolgáló ideiglenes kerítéseken helyezhető el.

Zöldfelületek kialakítása

12. § /1/ Beépítésre szánt területeken az építési telkekre 150 m2-ként legalább 1 db tájhonos lombos fa ültetendő.

/2/ Az építési telkek legkisebb zöldfelületének 50 %-a fás növényzettel telepítendő be.
/3/ [45] , [46]
/4/ Bokrot vagy fát az ingatlanok határától mért következő legkisebb távolságok megtartásával lehet ültetni,
beépítésre szánt terület esetén:
- szőlő, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,50 m ,
- 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetén 1,0 m ,
- 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 2,0m.
/5/ Beültetési kötelezettséggel jelölt területeken legalább egy sor fa és egy sor cserje telepítendő legalább 8,0 m-ként.

Régészeti területek

13. § [47] / 48] 49] / 50] , [51]

Műemléki környezet

14. § [52] / 53]

II. Fejezet

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

15. § /1/ Alsóörs területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységekbe sorolhatók:

Beépítésre szánt területek:

Területfelhasználási egységek

Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

Megnevezés

Jel

Lakóterületek

Kisvárosias lakóterület

Lk

Kertvárosias lakóterület

Lke

Falusias lakóterület

Lf

Vegyes területek

Központi vegyes terület

Vk

Gazdasági területek:

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Gksz

Üdülőterületek

Üdülőházas terület

Üü

Hétvégiházas terület

Üh

Különleges területek

Sportterület

K-Sp

Strand terület

K-St

Kemping terület

K-K

Temető

K-T

Erdei üdülőtábor

K-Üt

Egészségügyi központ

K-Eü

Oktatási terület

K-O

Vízi-közlekedési, sport és turisztikai célú területek

K-Ki

/2/ [54] Alsóörs területén a beépítésre nem szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következő terület felhasználási egységekbe sorolhatók:
Beépítésre nem szánt területek:

Területfelhasználási egységek

Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

Megnevezés

Jel

Közlekedési területek

Közút

KÖu

Vasút

V

Közműterületek

Közművek és területeik

Km

Zöldterületek

Közpark

Z

Erdőterületek

Védelmi rendeltetéssel

Ev

Gazdasági rendeltetéssel

Eg

Egészségügyi- szociális, turisztikai rendeltetéssel

Ee

Mezőgazdasági területek

Általános mezőgazdasági terület

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

Vízgazdálkodási területek

Balaton vízmedre és parti sávja

V-B

Séd-patak vízmedre és parti sávja

V-S

Vízbeszerzési területek (vízbázisok)

V-Vb

III. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Kisvárosias lakóterület építési övezetei (Lk)

16. § (1) Kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető, főfunkciójú épületek:

- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, funkciónként legfeljebb nettó 200 m 2 alapterülettel,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
(3) Kivételesen elhelyezhető:
– szálláshely szolgáltató épület
(4) [55] Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telekszélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület aránya %

legnagyobb épít-mény magassága m

legnagyobb homlokzat magassága m

Lk-1

SZ

3000

25

0,8

30

40

20

7,5

8,5

Lk-2

SZ

1500

25

1,1

30

40

20

10,5

10,5

Lk-3

SZ

1500

25

0,8

30

40

20

7,5

8,5

Lk-4[56]

SZ

2500

25

0,6(+0,2*)

25

40

35

5,5

6,0

Lk-5

SZ

3000

20

0,75

25/K

50

25

7,0/K

8,0/K

SZ – szabadon álló beépítés
*Kizárólag parkoló létesítésére, valamint a rendeltetési egységhez tartozó tárolók, gépészeti helyiségek és ezekhez szükséges közlekedő területek kialakítására felhasználható szintterület, ha az pinceszinten, vagy azzal összefüggő terepszint alatti építményként kerül kialakításra.
(5) Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkciók több épületben is elhelyezhetők.
(6) [57] A kisvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el:
a) közműbecsatlakozási műtárgy,
b) hulladéktároló a kerítéssel egybeépítve (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
c) kerti építmény
d) kerti medence, kerti épített tűzrakó hely,
e) támfalak, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő, [58]
(7) [59] Az Lk-1 övezetben történő építmény elhelyezés esetén az építészeti kialakítással, valamint a településképpel kapcsolatos követelményeket előzetesen az elvi építési engedélyezés során kell tisztázni.
(8) [60] A Lk-1 jelű építési övezetekben építendő épületek településképi megjelenését az illetékes tervtanács állásfoglalásának megfelelően kell kialakítani.
(9) [61] [62] Lábonálló kerti tető építmény legfeljebb 20 m2-es vízszintes vetülettel helyezhető el.
(10) [63] Az Lk-4 övezetben fekvő építési telek a Különleges beépítésre nem szánt terület: Kilátókert területéről (Kk-K) kialakítható magánúttal is megközelíthető.
(11) Az Lk-4 építési övezetben, jogszabály szerinti építészeti-műszaki dokumentációhoz látványtervet kell készíteni a tervezett építmények tájba illeszkedésének igazolására. Legalább a közterületek felőli homlokzatokról látványtervet kell bemutatni, mely a tömegformálás és a homlokzat részletein túl megjeleníti a tervezett színezést is a valós táji környezetben.
(12) Az Lk-4 jelű építési övezetben minden önálló rendeltetési egység elhelyezéséhez 350 m2 telekhányad biztosítandó.
(13) Az Lk-4 jelű építési övezetben az előkertben terepszint alatti építmény elhelyezhető. Az előkert legkisebb mérete 1 méter.
(14) Az Lk-4 jelű építési övezetben terasz csak építményhez kapcsolódóan, a terepszintnél maximum 1 méterrel magasabban, lefedés nélkül létesíthető.
(15) Az Lk4 jelű építési övezetben az elhelyezhető épületek maximális földszinti alapterülete 250 m2 lehet. Az épület pinceszintjében elhelyezett gépjárműtároló legfeljebb 5 méterrel nyúlhat túl az épület földszinti kontúrján.
(16) Az Lk-4 jelű övezetben létesítendő parkolóhelyek 30%-át az épületeken belül kell elhelyezni.
(17) Lk-4 övezetben a felszíni parkolók kialakításának általános szabályai:
a) parkolókat fásítottan kell kialakítani: 1 fa/ 3 parkolóhely.
b) Egy csoportban legfeljebb 4 parkolóhely létesíthető.
c) Az OTÉK által meghatározott kötelező érték feletti többlet parkoló igény a Kk-K övezetben is elhelyezhető.
(18) Az Lk-5 építési övezetben minimum 200 m2 telekhányad/rendeltetési egység biztosítandó, a kialakult állapot kivételével. (19) Az Lk-5 építési övezet telkein elhelyezésre kerülő parkolók legalább 50 %-át a Füredi út (71. sz. főút) felől megközelíthetően kell elhelyezni. A parkolófelületek 70 %-át ökoparkolóként (vízáteresztő felületként) kell kialakítani.
(19) Az Lk-5 építési övezet telkein elhelyezésre kerülő parkolók legalább 50 %-át a Füredi út (71. sz. főút) felől megközelíthetően kell elhelyezni. A parkolófelületek 70 %-át ökoparkolóként (vízáteresztő felületként) kell kialakítani.

Kertvárosias lakóterület építési övezetei (Lke)

17. § (1) Kertvárosias lakóterület a laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető, főfunkciójú épületek:

- legfeljebb kétlakásos lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület,
- legfeljebb 4 db. vendégszoba számú egyéb kereskedelmi szálláshely épület.
(3) Kivételesen elhelyezhető:
– négylakásos lakóépület az Lke-10 jelű övezetben
– a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,
– a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
– sportépítmény,
– vendéglátó épület.

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe m2

legkisebb telek
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége %

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület aránya %

legnagyobb építmény-magassága m

legnagyobb homlokzat-magassága (m)

Lke-1

SZ

500

16

0,4

20

50

15

4,5

5,5

Lke-2

SZ

600

18

0,4

20

50

15

4,5

5,5

Lke-3

SZ

700

18

0,5

25

50

15

4,5

5,5

Lke-4

SZ

700

18

0,6

30

50

15

4,5

5,5

Lke-5

SZ

800

18

0,5

25

50

15

4,5

5,5

Lke-6

SZ

800

20

0,6

30

50

15

4,5

5,5

Lke-7

SZ

900

22

0,5

25

50

15

4,5

5,5

Lke-8

SZ

1200

20

0,5

25

50

15

4,5

5,5

Lke-9

SZ

3000

50

0,4

20

50

15

4,5

5,5

Lke-10

SZ

900

18

0,6

30

50

15

4,5

5,5

Lke-11

SZ

700

18

0,8

40

40

20

5,0

6,0

(4) [64] [65]
(5) [66] Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben helyezhető el az Lke‑1-4 és az Lke-6-7 jelű övezetekben, az Lke-5 és Lke-8,-9,-10. jelű övezetekben pedig két épületben.
(6) [67] Új épület elhelyezése esetén a kiszolgáló funkciójú épület gépjárműtároló csak önálló rendeltetési egység épületével egy tömegben helyezhetők el. Meglévő épület esetében legfeljebb egy kiszolgáló funkciójú épület építhető.
(7) A kertvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők helyezhetők el:
a) közműbecsatlakozási műtárgy,
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
c) kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
d) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő, épülethez csatlakozó lefedés nélküli terasz),
e) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, épített tűzrakó hely,
- lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel
f) háztartási célú kemence, jégverem, zöldségverem, komposztáló,
g) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
h) utcai kerítés
i) szabadonálló és legfeljebb 5,0 m magas szélkerék és zászlótartó oszlop.
(8) Az övezetben elhelyezhető kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület nem haladhatja meg a nettó 250 m2-t.
(9) Az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület csak a megengedett beépítési mérték 5 %-át meg nem haladó méretű lehet és a telken önálló épületben is elhelyezhető.
(10) [68] Az övezetek építési telkein elhelyezhető a főfunkciójú lakóépületet kiszolgáló 2,5 méter , vagy annál kisebb építménymagasságú, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény. Az építmény alapterülete legfeljebb 20 m 2 lehet és nem helyezhető el elő- és oldalkertben
(11) [69] Lábonálló kerti tető építményként legfeljebb 50 m2-es vízszintes felülettel helyezhető el.
(12) [70] Az építési övezetben be nem építhető telekrésszel érintett területen háromszintes növényállományt kell telepíteni a használatbavételt követő egy éven belül.

Falusias lakóterület építési övezetei (Lf)

18. § [71]

(1) Falusias lakóterület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető főfunkciójú épületek:

- legfeljebb kétlakásos lakóépület,
- mező- és erdőgazdasági építmény,
- nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- szálláshely szolgáltató épület,
- kézműipari építmény,
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- sportépítmény,
- múzeum és egyéb kulturális épület
- műterem
(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építmény- és homlokzatmagasság mértékét, a beépítés módját következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépített-sége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

Lf-1

SZ

700

18

0,5

30

45

20

4,5

5,5

Lf-2

SZ

700

18

0,5

30

45

20

4,5-6,0

7,0

Lf-3

SZ

800/K

20

0,5

30

45

20

4,5

5,5

Lf-4

SZ

2500

50

0,3

20

40

25

4,5

5,5

Lf-5

SZ/O

700

18

0,5

30

40

25

4,5

5,5

Lf-6*

O

K

K

0,5

25

45

20

4,5

5,0

Lf-7

SZ

K

K

0,5

25

45

20

4,5

5,0

Lf-8

O

K/700

K/20

0,5

30

45

20

4,0

4,5

Lf-9

SZ

K

K

0,5

30

45

20

4,0

4,5

Lf-10

SZ

1200

18

0,5

15

45

20

4,0

4,0

Lf-11

SZ

K

K

0,5

20

45

20

4,5

5,0

Lf-12

O

K

K

0,5

30

45

20

4,5

5,0

Lf-13

SZ

K

K

0,5

20

45

20

3,5

3,5

Lf-14
Lf-15 [72]

O
O/SZ

K
700

K
18

0,5
0,5

35
30

45
45

20
20

3,5
4,5

3,5
5,0

Lf-16 [73]

SZ

3000

30

0,5

15

50

20

4,5

5,5

SZ – szabadon álló, O – oldalhatáron álló, K - kialakult állapot. * kivéve a terven jelölt építési helyek
(4) [74] Az építési övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció – az állattartó épületet kivéve – kizárólag egy épületben helyezhetők el az Lf-4, és Lf-16 övezet kivételével. Az Lf-4 és Lf-16 övezetben legfeljebb három épületben helyezhetők el a (2) bekezdés szerinti funkciók.
(4a) [75] Az Lf-16 övezet telkei – a közút kialakításához kapcsolódó telekalakítás kivételével – tovább nem oszthatók, csak telekhatár-rendezés történhet.
(5) Új épület elhelyezése esetén a kiszolgáló funkciójú épület, gépjárműtároló csak a főfunkciójú épülettel egy tömegben helyezhető el. Meglévő főépület esetében legfeljebb egy kiszolgáló funkciójú épület építhető.
(6) Az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet szerinti állattartó épület csak a megengedett beépítési mérték 5%-át meg nem haladó mértékű lehet.
(7) A falusias lakóterületen (Ófalu területén kívül) a melléképítmények közül a következők helyezhetők el:
- közműbecsatlakozási műtárgy,
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló
műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő, épülettel egybeépített lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdőmedence, -napkollektor, kerti épített tűzrakó hely,
- kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel,
- háztartási célú kemence, jégverem, zöldségverem, komposztáló,
- állatkifutó,
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
- utcai kerítés
- szabadonálló és legfeljebb 5,0 m magas szélkerék és zászlótartó oszlop.
(8) Az övezetben elhelyezhető kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület nem haladhatja meg a nettó 500 m2-t.
(9) Az Lf-5 építési övezetben az oldalhatárra történő épület elhelyezésénél az északi telekhatárhoz kell csatlakozni.
(10) Az Ófalu területén sportépítmény nem helyezhető el.
(11) A 7 hrsz-ú telken szálláshely szolgáltatásként átmeneti tartózkodás céljára felállíthatók üdülősátrak, ha a tisztálkodás és az illemhely használata telken belül biztosított. Az üdülősátrak elhelyezésére fásított területet kell biztosítani. A fásítás mértéke legalább 1 db lombos fa 50 m2-ként.
(12) [76] Az Lf-16 építési övezetben, jogszabály szerinti építészeti-műszaki dokumentációhoz látványtervet kell készíteni a tervezett építmények tájba illeszkedésének igazolására. Legalább a déli, dél-nyugati és a közvetlen közterület felöli homlokzatról látványtervet kell bemutatni, mely a tömegformálás és a homlokzat részletein túl megjeleníti a tervezett színezést is a valós táji környezetben.

Az Lf-15 övezetre vonatkozó külön rendelkezések [77]

18/A. § (1) Egy tömegben legfeljebb 200 m2 bruttó alapterületű épület helyezhető el.

(2) [2] .

(3) Az egy telken belüli fő funkciójú épületek és azokhoz tartozó telekrészek sövénysorral, vagy legfeljebb 1,0 m magas szárazon rakott kő, vagy nyersbeton mellvéddel (támfallal) választhatók el egymástól.

(4) A telek beépítésére vonatkozó telepítési, kulturális örökségvédelmi, valamint a településképpel, építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények a településképi véleményezési eljárás keretein belül előzetesen tisztázandók.

Központi vegyes terület (VK)

19. § (1) A központi vegyes területen elhelyezhető:

- igazgatási épület,
- szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
- kulturális épület,
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások.
(2) [78] A Vk-3, Vk-4, Vk-8, Vk-9 ésVk-10építési övezetek kivételével központi vegyes területen lakóépület nem helyezhető el. A Vk-3, Vk-4 és Vk-8 építési övezetekben legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.
(3) VK-6 jelű építési övezetben csak a következő épületek helyezhetők el:
- szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
- kulturális épület,
- egészségügyi, szociális épület.
(4) A VK-7 jelű építési övezetben csak a következő épületek helyezhetők el: igazgatás, oktatás, kultúra, sportolás és a szabadidő eltöltési funkciót szolgáló épületek és építmények
(5) [79] [80] Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, a beépítés módját a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

VK-1

SZ

2500

35

0,6

25

40

20

5,5

6,0

VK-2

SZ

1000

20

0,7

30

40

20

5,0

5,5

VK-3

SZ

1000

20

0,5

25

40

20

5,5

6,0

VK-4

SZ

1000

30

1,6

55

30

-

7,5

8,0

VK-5

SZ/O

2000

30

0,6

30

40

20

5,0

5,5

VK-6

SZ/O

2000/K

-

0,15

10

50

40

4,5

-

VK-7

SZ

K

K

0,7

25

40

30

7,5

-

Vk-8

SZ

800

20

0,5

20

60

20

4,5

5,5

Vk-9

Lásd 19/A. § előírásait.

Vk-10

SZ

1000

20

0,75

30

40

20

7,5

8,0

Vk-11

SZ/O

2000

-

0,8

25

45

20

6,0

7,0

Vk-12

SZ

3000

-

0,15

10

40

40

4,5

5,5

SZ – szabadon álló beépítés, O – oldalhatáron álló beépítés, K – kialakult állapot
(6) A VK-1 jelű építési övezetben az épülete k a telekhatártól legalább 15,0 m-re helyezhetők el.
(7) A VK-1 jelű építési övezet területének külső határa mentén legalább 1 fasor és 1 cserjesor telepítése kötelező.
(8) [81] A VK-1 jelű építési övezet területén a kerítést sövénysornak kell kísérnie. Növényzettel takart kerítés létesítendő.
(9) A VK-2 jelű építési övezet területén a kötelező legkisebb zöldfelületet parkként kell kialakítani és annak közcélú használatát biztosítani kell.
(10) A VK-2 jelű építési övezet Alkotmány utcai és az 538/4 hrsz-ú telekkel közös telek határán kerítés nem építhető.
(11) A VK-6 jelű építési övezetben a parkolási igények kielégítésére a helyi parkolási rendelet alapján igénybe lehet venni a község 100 m-en belüli közterületi tömbparkolóit is.
(12) A VK-6 jelű építési övezeten belül és annak szélén kerítés nem építhető a szabadtéri sportpályákhoz szükséges áttört kerítésen kívül.
(13) A VK-6 jelű építési övezet területének közcélú használatát biztosítani kell.
(14) [82] , [83] A Vk-1 és Vk-7 jelű építési övezetekben történő építmény elhelyezés esetén az építészeti kialakítással, településképpel kapcsolatos követelményeket a településképi véleményezési eljárás keretein belül előzetesen tisztázni kell.
(15) [84] A Vk-1 és Vk-7 jelű építési övezetekben építendő épületek településképi megjelenését az illetékes tervtanács állásfoglalásának megfelelően kell kialakítani.
(16) [85] A VK-1 terület övezetében csak kulturális, igazgatási, egyházi, oktatási célú épület helyezhető el.
(17) [86] A 865/9-11 és 865/13 hrsz-ú telkek en, valamint a Vk-11 építési övezetben új lakórendeltetés nem helyezhető el, de a meglévő lakóegységek az építési övezet előírásaival összhangban bővíthetők

19/A § [87]

Vk-9 jelű központi vegyes területek szabadonálló beépítésű, turisztika, rekreáció és sportterület

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb

építmény-magassága
m

homlokzat-magassága
m

VK-9

SZ

20000

15

40

25

9 (10,5*)

10 (14,5*)

* Tervlapon feltüntetett (max. homlokzat magassággal beépíthető, a főfunkció számára kijelölt terület) területen.
(1) Vk-9 övezetben SZT4-n lehatárolt (maximális homlokzatmagassággal beépíthető, a főfunkció számára kijelölt terület) területen helyezhető el 10,5 építménymagasságú épület, a sportszerkezetek maximális magassága 12,5 m .
(2) A Vk-9 jelű építési övezet területén főfunkciójú épületek az alábbi funkciót jelentik: szálloda – kereskedelmi szálláshelyek; sport - wellness és extrém sport – élménypark; vendéglátás és vendéglátást kiszolgáló funkciók
(3) [88]
(4) [89] A Vk-9 övezet területén a terepszint alatti beépítés mértéke legfeljebb a telek területének 15%-a lehet.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

20. §2 (1) Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület a szabályozási terveken Gksz jellel megjelölt terület felhasználási egység, amely elsősorban nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen elhelyezhetők:

- Gksz-1 jelű övezetben csak a víz- és nádgazdálkodással kapcsolatos funkciók épületei helyezhetők el.
- Gksz-2 jelű övezetben csak kereskedelmi, szolgáltató gazdasági funkció épületei helyezhetők el.
- Gksz-3 jelű övezetben csak üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó szolgáltatások építményei helyezhetők el.
(3) 3 Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében - a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

Gksz-1

SZ

3000

50

0,3

10

50

30

5,5

6,0

Gksz-2

SZ

1000

25

0,3

10

50

30

5,5

6,0

Gksz-3

SZ

4000

-

0,4

20

30

50

6,0

6,5

SZ- szabadon álló beépítés
(4) A legkisebb zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén kötelező legalább egy sor fa- és egy sor cserjesort telepíteni.
(5) 4 [90] [91]
(5) A Gksz-3 jelű övezetben a többszintes növényállományt a meglévő növényzet megőrzésével kell kialakítani és törekedni kell a parkolók fásítására, cserjésítésére figyelemmel a 10. § (2) bekezdés előírásaira.
(6) A főút menti zöldfelületi rendszer erősítése és a települési klíma javítása érdekében a Gksz-3 építési övezet építményeinek elhelyezése zöldbeágyazottan történhet. Zöldbeágyazottnak tekinthető az építmény, amennyiben a kiszolgáló épület (shop) tetőfelületének minimum 50%-án zöldtető, és elsősorban a főút és Vadtelep felől látszó homlokzati felületének legalább 25%-a mentén zöldhomlokzat (pl. zöldfal, zöldárnyékoló), továbbá a telken a helyi építési szabályzat szerinti zöldfelületek és a (5) bekezdés szerinti növényállomány, kialakításra került.
(7) A zöldbeágyazottság feltételeit a használatbavételig meg kell teremteni.
(8) A telekre előírt legkisebb zöldfelületi értékébe nem számítható bele a (6) bekezdés a) pontja szerinti tetőkert kialakítása.
(9) A Gksz-3 jelű övezetben a telek nem beépíthető részén a villamos vezeték biztonsági övezetére előírt jogszabály szerinti építmények nem helyezhetők el.
(10) A Vadtelep és a Balaton-part közötti közvetlen gyalogos kapcsolatot a közlekedési műszaki irányelvekre és a közlekedésbiztonságra figyelemmel, a 969. hrsz-ú telek igénybevételével, valamint a közúti és vasúti átkelések egyidejű létesítésével kell megvalósítani legkésőbb az üzemanyagtöltő állomás használatába vételéig.

Üdülőházas üdülőterület (Üü)

21. § [92]

(1) Üdülőházas üdülőterület övezeteiben – az Ófalu területének kivételével –

a) üdülőépület,

b) kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltató épületek,

c) üdülőtábor,

d) kemping,

e) sportlétesítmény vagy

f) az üdülőterület ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületek

helyezhetők el.

(2) Az építési övezet építési telkének kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, beépítési módját a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

Üü-1

SZ

1000

20

0,5

30

40

20

4,5

5,5

Üü-1*

SZ

1000

20

0,5

30

40

20

5,0

5,5

Üü-2

SZ/Sh

1500

20

0,9

25

50

20

10,0

10,5

Üü-3

SZ

2000

20

0,7

25

50

20

7,5

8,5

Üü-4

SZ

2000

20

0,7

30

40

20

6,0

7,0

Üü-5

SZ

3000

20

0,75

30

40

20

7,5

8,5

Üü-6

SZ

3000/K

20

0,25

10

50

30

7,5

8,0

Üü-7

SZ

K

20

1,0

30

40

40

16,0

18,0

Üü-8

SZ

10000

0,3

15

50

25

6,0

7,0

SZ – szabadon álló beépítés, Sh – sorház, K-kialakult állapot
(3) Az övezet telkein elhelyezhető melléképítmények (Ófalu kivételével):
a) közmű becsatlakozási műtárgy,
b) hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
c) kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintet 1 m-nél nem magasabbra emelkedő, épülethez csatlakozó lefedés nélküli terasz),
d) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
e) kerti épített tűzrakó hely,
f) lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel
g) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
h) szabadon álló és legfeljebb 5,0 m magas zászlótartó oszlop,
i) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel) és
j) utcai kerítés
(4) A 734 hrsz-ú építési telek előírásai:
a.) A telek terepszintje alatt, az utcai támfalból nyíló barlangokban elhelyezhető:
a) az üdüléshez, szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó és kulturális funkciók,
b) raktárak, vagy
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciók helyiségei.
b.) A telek területének legalább 40%-át parkosítottan kell fenntartani.
(5) Az Üü-1*, Üü-7 és Üü-8 övezetben az (1) bekezdésben felsorolt funkciók mellett az épületen belül elhelyezhetők még wellness-fitness, egészségügyi, gyógyítást szolgáló funkciók is.
(6) Az Üü-7 övezetben az (1) és (5) bekezdésben meghatározott építmények mellett elhelyezhető lakó rendeltetésű épület is. [93]
(7) Az Üü-7 övezet telkeinek területe tovább nem csökkenthetők.
(8) Az Üü-7 és Üü-8 övezetben lévő épület tömegén kívül épületgépészeti berendezések, klímaberendezés, szellőzők, hír- és távközlési berendezések nem helyezhetők el. Azok a tájképi követelményeknek megfelelően csak homlokzati felületek mögött alakíthatók ki.
(9) Az Üü-7 és Üü-8 építési övezetben történő építés esetén kiemelt tekintettel kell lenni az épület tájba illesztésére, és az épület körül telepítendő intenzív fa- és cserjesor megvalósítására. Az épület használatbavételéig meg kell történnie a jelen rendelet 12. §-a szerinti zöldfelület kialakításának.
(10) A 331. hrsz-ú telken lévő parkoló vonalában, a 318 és a 330 hrsz-ú telkekkel közös határán lévő kerítés mellett zajvédő létesítményt kell emelni.
(11) Lábonálló kerti tető építményként a telekterület 5%-ának megfelelő, de legfeljebb 80 m2-es vízszintes vetületi felülettel helyezhető el.
(12) Az övezetek telkein – kivéve Üü-4 övezetet – elhelyezhető a fő funkciójú épületet kiszolgáló 2,5 méter , vagy annál kisebb építménymagasságú, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény. Az építmény alapterülete legfeljebb 30 m 2 lehet, mely nem helyezhető el előkertben.
(13) Az Üü-8 építési övezet építészeti karakterét az értékes környező épített környezethez igazodóan kell megformálni.
(14) Az Üü-8 építési övezetben a maximális építményméret (földszinti bruttó alapterülete) 1500 m2.
(15) Az Üü-8 építési övezet megközelítését magánút kialakításával kell biztosítani. A magánút számára telket kell kialakítani, melynek szélessége, min. 12,0 m .

Üdülőházas üdülőterület [94]

21/A. §

Hétvégi házas üdülőterület (Üh)

22. § /1/ [95] Hétvégi házas övezetben csak a következő főfunkciójú épületek helyezhetők el:

a) legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület,
b) az Üh-7 övezet kivételével sportlétesítmény, amelynek területe nem haladhatja meg a nettó 200 m2-t.
/2/ Kivételesen elhelyezhető a helyi lakosság, az üdülőnépesség ellátását szolgáló, legfeljebb nettó 200 m 2 területű kereskedelmi vagy szolgáltató épület, legfeljebb egy lakásos lakóépület. [96]
/3/ [97] Az övezet telken csak egy épület helyezhető el, kivéve a Vadtelep telkeit, ahol a fő funkciójú épület mellett elhelyezhető a /6/ bekezdésben meghatározott építmény is.
/4/ Az építési övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, a beépítés módját a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

Üh-1

SZ

500

16

0,3

15

60

20

4,5

5,5

Üh-2

SZ

700

16

0,3

15

60

20

4,5

5,5

Üh-3

SZ

800

20

0,3

15

60

20

4,5

5,5

Üh-4

SZ

1000

20

0,25

15

70

15

3,5

4,5

Üh-5

SZ

1000

20

0,25

15

70

15

4,0

5,0

Üh-6
Üh-7 [98]

SZ
SZ

1000
800

20
16

0,3
0,25

15
10

60
70

20
20

4,5
3,5

5,5
4,5

SZ – szabadonálló beépítés
/5/ Az övezet telkein elhelyezhető melléképítmények:
- közműbecsatlakozási műtárgy,
- hulladéktartály tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszint fölé 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),
- kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
- kerti épített tűzrakóhely,
- kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel,
- kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
- szabadon álló és legfeljebb 5,0 m magas zászlótartó oszlop
/6/ [99] A Vadtelep építési telkein elhelyezhető 2,5 méter , vagy annál kisebb építménymagasságú, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény. Az építmény alapterülete legfeljebb 20 m 2 lehet. Az építmény nem helyezhető el elő- és oldalkertben.
/7/ [100] Az Üü-1* építési övezet területén építendő épületeket az illetékes tervtanács állásfoglalásának megfelelően kell kialakítani.
/8/ [101] Üh-7 övezetben az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés szerint elhelyezhető épületek legnagyobb bruttó alapterülete 90 m2.

Különleges terület: Sportterület (K-Sp)

23. § /1/ A területen elhelyezhető épületek, építmények:

- sportlétesítmények és azok elhelyezésére szolgáló épületek,
- a pihenést és szabadidő eltöltését szolgáló épületek,
- kereskedelmi és vendéglátó épületek,
- szállásépületek.
/2/ [102] Az építési övezet építési telkének kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, beépítési módját a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telekszéles-ség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

K-Sp

SZ

5000

100

0,3

10

70

20

7,5

SZ - szabadonálló beépítés

Különleges terület: Strand terület (K-St)

24. § /1/ [103] A strand területén fürdőzéssel, sportolással összefüggő épületek és építmények, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló építmények, közösségi szórakoztató, szálláshelyet nem tartalmazó vendéglátó épületek helyezhetők el.

/2/ Az építési övezet építési telkének kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, beépítési módját a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telekszéles-ség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

K-St

SZ

10000

50

0,1

5

80

-

4,5

-

SZ- szabadonálló beépítés
/3/ A strand épületek elhelyezésének, tömegformálásának, homlokzatának, tetőfedésének a meglévő épületekkel harmonizáló kialakítását biztosítani kell a felújítások és új épületek építése során.
/4/ A strand terület rendeltetésszerű használatához előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezésére önálló tömbparkolók létesítendők a szabályozási terv szerint a strand területén kívül.

Egészségügyi központ területe (K-Eü)

25. § /1/ A területen elhelyezhető épületek, építmények:

- az egészségügyi illetve rehabilitációt, gyógyulást szolgáló épületek,
- a pihenést és szabadidő eltöltését szolgáló épületek,
- a wellness és fitness épületei, és építményei
- sportlétesítmények és azok elhelyezésére szolgáló épületek,
- kereskedelmi és vendéglátó épületek,
- szállásépületek.
/2/ [104] Az építési övezet építési telkének kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, beépítési módját a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-szélesség
(m)

legnagyobb szintterületi mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb
építménymagassága
(m)

K-Eü

SZ

5000

100

0,3

10

70

20

7,5

SZ-szabadonálló beépítés

Különleges terület: Kemping terület (K-K)

26. § /1/ A kemping területén

- a táborozás és a strandolás rendeltetésének megfelelő, azt kiszolgáló épületek (zuhanyzó-WC blokk, öltöző, kölcsönző, raktár stb.),
- a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények,
- élményfürdő,
- sportlétesítmények, és azok elhelyezésére szolgáló épületek,
- szálláscélú építmények
helyezhetők el.
/2/ [105] Az építési övezet építési telkének kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, beépítési módját a következő táblázat szerint kell meghatározni:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

K-K-1

SZ

K

K

0,2

15

70

-

3-4,5

-

K-K-2

SZ

100 000

-

0,3

10

70

20

3-4,5

-

SZ – szabadon álló beépítés, K - kialakult állapot.
/3/ Az elő-, oldal- és hátsókertek legkisebb szélessége 10,0 m .
/4/ A kemping parcellaterületein a vízvételi helyeket ki kell építeni, és a felszíni vízelvezetést biztosítani kell.
Vízi-közlekedési, sport és turisztikai célú terület (K-Ki)

27. § /1/ A területen elhelyezhető épületek, építmények:

- kikötő létesítményei és épülete,
- pihenést, szabadidő eltöltését szolgáló épületek, építmények,
- sportlétesítmények, és azok elhelyezését szolgáló épületek,
- kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató létesítmények,
- a fő rendeltetéssel összefüggő vagy gazdasági célú épületen belül a tulajdonosok, a használók és a személyzet részére kialakított szállásjellegű épületek.
/2/ [106] , [107] A területen a telekalakítás és az építmény elhelyezés övezeti előírásai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépített-sége
%

Legkisebb aktív zöldfelület
(%)

Legnagyobb kialakítható vízfelület
(%)

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb
építmény-magassága
(m)

K-Ki-1

SZ

40000

100

0,3

10

40

50

30

7,5

K-Ki-2

SZ

3000

40

0,3

10

40

50

30

7,5

SZ – szabadonálló beépítés
/3/ [108] A K-Ki-1 övezet területén szállásépület csak az elsődleges kikötő funkció megléte esetén létesíthető.
/4/ Kikötőmeder élénél épület vagy építmény abban az esetben helyezhető el, ha mind statikai, mind tűzvédelmi szempontból megfelelnek a hatályos előírásoknak.
/5/ [109]
/6/ [110] A belső medencés kialakításnál a beépítés számítási alapja a belső medencés kikötő vízfelületét is magába foglaló telekterület. A belső medencés kikötő vízfelületén (max. 50%) kívüli telekterületen kell biztosítani a legkisebb aktív zöldfelületi arányt (min. 40%), és lehet biztosítani a legnagyobb beépítettséget (max. 10%) valamint a legnagyobb burkolt felület arányát (max. 30%).

Különleges terület: Temető és kegyeleti park területe (K-T)

28. § /1/ A temetők területén csak a rendeletetésnek megfelelő építmények helyezhetők el.

/2/ A területen az építmény elhelyezés övezeti előírásai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

K-T

SZ

K

K

0,1

5

40

-

4,5

5,0

SZ - szabadonálló beépítés, K - kialakult állapot.
/3/ A területen a legnagyobb építmény- és homlokzatmagasságok a következők:
általános építménymagasság 4,5 m , legnagyobb homlokzatmagasság: 5,0 m
sírbolt (kripta), urnasírbolt: 3,5 m , legnagyobb homlokzatmagasság: 3,5 m
urnafülke (kolumbárium) 2,5 m , legnagyobb homlokzatmagasság: 2,5 m
/4/ A területen az elhelyezhető építmények közül a kegyeleti épületek (templom, kápolna, ravatalozó, harangláb) legnagyobb építménymagassága az építmény tornyának figyelmen kívül hagyásával határozandó meg.
/5/ [111] , [112]
/6/ A temető területén, annak minden 150 m2-re után legalább 1 db lombos fát kell telepíteni.
/7/ A kerítések legnagyobb magassága 2,0 m .
/8/ A temető területén belül, a kerítés mentén 10 m széles növénysáv telepítendő (legalább 1 fasor és 2 sor cserjesor).
/9/ [113] A temetőhöz szükséges parkolót a SZT-3 szerint, illetve telken belül kell kialakítani.
/10/ [114]

Erdei üdülőtábor (K-Üt)

29. § /1/ Az erdei üdülőtábor területén, az üdülési, egészségügyi célú tartózkodást szolgáló építmények helyezhetők el:

– üdülőépület,
– üdülőtábor és létesítményei,
– kemping és létesítményei,
– sportlétesítmény,
– az üdülőtábor ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciójú épület.
/2/ [115] A területen az építmény-elhelyezés övezeti előírásai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telek-
szélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

K-Üt

SZ

K

K

0,75

35

50

20

4,5

5,5

SZ – szabadon álló beépítés, K - kialakult állapot.
/3/ Az erdei üdülőtáborhoz szükséges parkolót telken belül kell kialakítani.
/4/ Épületek a közterületi telekhatártól 10,0 m-re helyezhetők el.
/5/ Az épületek, építmények kialakításához csak a területhez, a helyi építészeti hagyományokhoz igazodó, elsősorban természetes anyagból készülő épületek helyezhetők el.
/6/ [116] , [117] A telek beépítésére vonatkozó telepítési, valamint a településképpel, építészeti kialakítással kapcsolatos követelményeket a településképi véleményezési eljárás keretein belül előzetesen tisztázni kell.
/7/ [118] A telek területén lévő nem beépíthető telekrészt az épületek használatba vételéig aktív zöldfelületként kell kialakítani.
/8/ [119] Az építési övezet területén építendő épületek településképi megjelenését az illetékes tervtanács állásfoglalásának megfelelően kell kialakítani.

Különleges oktatási terület (K-O)

30. § /1/ A területen csak

- az oktatás és konferencia turizmus épületei,
- sportlétesítmények és azok elhelyezését szolgáló épületek,
- kereskedelmi és szolgáltató épületek,
- szállásépületek,
- gazdasági-szolgáltató tevékenységi célú épületeken belül a tulajdonosok, a használók és a személyzet részére kialakított lakások és szállás helyezhető el.
/2/ [120] A területen a telekalakítás és az építmény elhelyezés övezeti előírásai a következők:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telekszélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

K-O-1

SZ

5000

100

0,3

10

60

20

3,0-6,0

6,0

K-O-2

SZ

5000

100

0,3

10

70

20

7,5

-

SZ – szabadon álló beépítés
/3/ [121] A szükséges gépjármű tárolását telken belül kell megoldani, és a terület erős tájképi kitettsége miatt a parkolóhelyeket fásítva kell kialakítani: 1 db lombos fa 3 db várakozó helyenként.
/4/ Épületek a telekhatártól legalább 10,0 m-re helyezhetők el.
/5/ Az épületek, építmények kialakítása során csak a területhez, a helyi építészeti hagyományokhoz igazodó, elsősorban természetes anyagból készülő épületek helyezhetők el.
/6/ [122] A kerítést olyan, legfeljebb 1,0 m széles sövénysornak kell kísérnie, amely növényállománya alkalmas a kerítés teljes magasságának takarására.
/7/ [123] Az építési övezet területén építendő épületek településképi megjelenését az illetékes tervtanács állásfoglalásának megfelelően kell kialakítani.
/8/ [124] A területen a legkisebb zöldfelület 50%-át parkként kell kialakítani és annak időleges közcélú használatát biztosítani kell.
IV. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési terület (Köu, V)

31. § [125]

/1/ A közlekedési terület az országos és helyi közutak, kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek, járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, fasorok, fák továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

/2/ [126] A közúti közlekedési területek Köu kialakításának feltételei:
a) Az új kiszolgáló utak szabályozási szélességét a szabályozási terv szerint kell kialakítani.
b) Beépítésre nem szánt területeken az utak védőterületei:
ba) országos mellékút esetén 50-50 m az úttengelytől mérve és
bb) gyűjtőutak esetén 10-10 m az úttengelytől mérve”
/3/ [127] A közúti közlekedési Köüjelű területeken elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:
– közlekedési építmények,
– kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.
Az épületelhelyezés és kialakítás feltételei a következők:
– a beépítés mértéke a területnek legfeljebb 5 %-a
– a legnagyobb építmény- és homlokzatmagasság: 4,5 m
– beépítési mód: szabadonálló.
/4/ A V1 jelű területen csak a vasúti közlekedés létesítményei (építményei, műtárgyai, nyomvonalai) helyezhetők el. A területen épületek nem helyezhetők el.
/4a/ [128] A 9 méteres vasúti védősávval érintett területen épület nem helyezhető el.
/5/ A V2 jelű területen (vasútállomás) az (5) bekezdés létesítményein kívül elhelyezhető:
– az állomásépület a kapcsolódó raktározási, karbantartási, igazgatási, szociális funkcióval; szolgálati lakás és az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatási, raktározási épületek, építmények
– a közúti közlekedés és a (3) bekezdés épületei, építményei.
/6/ [129] A V2 területen az épületelhelyezés és kialakítás feltételei a következők:
– beépítés mértéke: a teljes V2 területnek legfeljebb 5 %-a
– legnagyobb építménymagasság: 6,0 m
– beépítési mód: szabadonálló
/7/ Vegyes forgalmú és gyalogutak: A 10,0 m és az annál kisebb szabályozási szélességű meglévő utak szabályozási szélességén belül épület, építmény nem helyezhető el.
/7a [130] A Jósika köz területét úgy kell kialakítani, hogy a megfordulás lehetőségének biztosítása érdekében a közterület kiszélesedő részein sem helyezhető el építmény a közművek és közlekedés műtárgyainak kivételével, és zöldfelület nem alakítható ki.
/8/ Kerékpárutak: A kerékpárutakat kétsávos kerékpáros közlekedésre alkalmas módon kell kialakítani.
/9/5
/10/6
/11/ Alsóörs területén a következő helyeken van vasúti átjáró:
- May János utca,
- Endrődi Sándor utca
- 933 sz. út vonalában.
A közút és vasút szintbeni kereszteződésénél a rálátási háromszög területén belül az út és vasút szintjétől számított 50 cm-nél magasabb építményt elhelyezni, 50 cm-nél magasabb fát, növényzetet ültetni tilos.

Közművek és területeik (Km)

32. § [131]

/1/ A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni. Tájképvédelmi területen (SZT-1 szerint) valamint a régészeti területeken és a műemléki környezetben új villamosenergia ellátási, táv- és hírközlővezetékek csak terepszint alatt létesíthetők, kivéve ha a terepszint alatti létesítés védendő értéket veszélyeztet, károsít.

/2/ A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett az MSz 7487/2. sz. szerint.
/3/ [132]
/4/ [133] .
/5/ A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a feleslegessé vált közművet el kell bontani, indokoltan földben maradó vezetéknek az eltömedékelését szakszerűen meg kell oldani.
/6/ A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A beépítésre szánt területeken a területet kiszolgáló közművezetékek nyomvonalát és helyét úgy kell elrendezni, hogy az utcákban egyoldali, kedvező esetben kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.
/7/ Házi vízbekötésre engedély a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötési engedéllyel egyidőben kérhető.
/8/ A mértékadó külső tűzivíz szükségletet az ivóvízhálózaton föld feletti tűzcsapok telepítésével kell biztosítani.
/9/ A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében körvezetékként kell kiépíteni.
/10/ A meglévő szennyvízelvezető hálózat mentén fekvő ingatlanokat kötelezni kell a rákötésre és ezzel egyidejűleg a meglévő közműpótló berendezéseket el kell bontani!
/11/ Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.
/12/ Új beépítésű területek csapadékvíz-elvezetését zárt csatornahálózat és nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve folyóka kombinációjával kell megoldani.
/13/ A kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről az összegyűlő csapadékvíz csak környezetvédelmi műtárgyon (olaj, -iszapfogó) keresztül vezethető a befogadóba.
/14/ A külvizek elleni védekezés érdekében a Felsőmáli út, Feketerigó út fölött az erdőhatáron övárok-hálózatot kell kiépíteni.
/15/ Az övároknak a települési vízelvezető rendszerbe, illetve nyílt ároknak zárt csatornába való bekötése előtt hordalékfogó műtárgyat kell építeni.
/16/ A vízfolyások, árkok Balatonba való bevezetése előtt uszadék – iszapfogó műtárgyak építendők.
/17/ A külterületi keskeny utcákat a vízelvezető hálózat részeként csésze szelvényű kőburkolattal kell ellátni.
/18/ A 8,0 m-nél nagyobb szélességű utcákon a csapadékvizet egyoldali, burkolt vízelvezető folyóka, illetve árokrendszerrel kell elvezetni.
/19/ 20/0,4 kV-os transzformátorállomások telepítésénél ki kell építeni a közvetlen közterületi kapcsolatot, a teherautóval történő megközelítést, önálló épület esetében a körüljárhatóságot és itt 5,0 méteres védőtávolságot biztosítani kell.
/20/ Légvezetékes távközlési hálózat csak a beépítésre nem szánt területeken építhető.
/21/ A paloznaki községhatártól a 983/1-es hrsz-ú út keleti határáig a Szerdahelyi úttal párhuzamosan lefektetett közművek részére szolgalmat kell bejegyeztetni.

Az Ófalu területére vonatkozó közterületek és közművek előírásai

33. § /1/ Az SZT-3 területén a közterületek vízelvezetését legalább egyoldali nyílt vízelvezető árokkal, vagy az útburkolat oldalesésével kialakított vápával, folyókával kell megoldani.

/2/ Azoknál az utaknál, ahol a szélesség nem teszi lehetővé járda kialakítását, ott az útburkolatok 0,5 m biztonsági sáv kialakításával csatlakozzanak az építési telkekhez. A biztonsági sáv gyephézagos burkolattal alakítandó ki.
/3/ Utak, járdák burkolatának anyaga csak beton (nem előre gyártott), aszfalt, vagy természetes kő lehet.
/4/ A Szabadság térnek a Petőfi köztől északra eső területét fásítva kell kialakítani.
/5/ Az Ófalu területén új villamos energia ellátó-, táv-és hírközlési vezeték csak terepszint alatt létesíthető.
/6/ Transzformátorállomás csak épületben, vagy épülethez kapcsolódóan helyezhető el.

Zöldterület (Z)

34. § [134]

/1/ Zöldterület (közpark, közkert) a szabályozási terven „Z” jellel szabályozott növényzettel fedett közterület.

/2/ [135] Ha jelen rendelet másképp nem rendelkezik zöldterületen a következő építmények helyezhetők el:
a) pihenést, szabadidő eltöltését és testedzést szolgáló építmény;
b) sport célú épület;
c) vendéglátó épület;
d) a terület fenntartásához szükséges épület.
(2a) [136] Vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel érintett Z-3 jelű övezetben épület nem helyezhető el, vendéglátást, sportolást, szabadidő eltöltést, a terület fenntartását szolgáló műtárgy elhelyezhető.
(2b) [137] Z-9 övezetben csak szállásférőhelyet nem tartalmazó vendéglátó rendeletetésű épület, pihenést és testedzést szolgáló műtárgy és a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény helyezhető el.
(2c) [138] A Z-9* jelű övezet területén épület nem helyezhető el. Az övezetben csak a pihenést és testedzést szolgáló műtárgy helyezhető el. Az övezetben lévő felhagyott vízmű épülete nem bontható el.
/3/ [139] A területen az építményelhelyezés övezeti előírásai a következők:

ATELEK

AZ ÉPÍTMÉNYEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legkisebb
területe
m2

legkisebb telekszélesség

legnagyobb
szintter.
mutató

legnagyobb
beépítettsége
%

legkisebb
zöldfelületi
aránya %

legnagyobb burkolt felület
aránya %

legnagyobb építmény-magassága
m

legnagyobb homlokzat-magassága
m

Z-1

--

K

K

--

0

--

--

0

0

Z-2

SZ

K

K

0,04

2

75

20

4,5

4,5

Z-3/Z-3*

SZ

K

K

0,08

2

80

20

4,5/6,0*

4,5/6,0*

Z-4

SZ

10 000

-

0,08

4

75

20

4,5

4,5

Z-Fb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z-5

SZ

K

K

0,04

1

90

5

10

10

Z-6

-

K

15

-

-

90

10

-

-

Z-7

SZ

K

K

0,08

4

65

25

4,5

4,5

Z-8
Z-9 [140]
Z-9* [141]

-
SZ
SZ

K
-
-

K
-
-

-
-
-

-
2
0

70
70
80

20
30
20

-
4,5
-

-
4,5
-

SZ - szabadonálló beépítés, K - kialakult állapot.
/4/ [142] , [143] A belterület vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel érintett zöldterületeinek és a vasút területére áthelyezett zöldterületek egységes kertépítészeti kialakítása csak közterület-alakítási terv alapján történhet. A zöldfelület kialakítása során a növénytelepítéshez a területre jellemző tájhonos fa- és cserjefajokat (lehetőleg háromszor iskolázott példányokat) kell alkalmazni.”
/5/ [144]
/6/ Alsóörs beépítésre szánt területén a zöldfelületi rendszer részét képezik a meglévő és tervezett közparkok és fasorok, melyek nem szüntethetők meg.
/7/ A közutak szabályozási szélességén belül csak olyan módon létesíthető szegély menti vagy merőleges parkoló, hogy legalább 8,0 m-ként 1 db lombos fa telepíthető legyen, valamint a fák számára legalább 1,0×1,0 m szilárd burkolat nélküli felületet kell biztosítani a fatörzs körül.
/8/ A Z-4 jelű övezetben a közpark kialakítását a volt szeméttelep rehabilitációjának keretében kell elvégezni tájrendezési terv alapján.
/9/ [145] A Z-1 övezet területét közúti fogalom gépkocsival történő megközelítésére nem lehet igénybe venni. A területen építmény nem helyezhető el.
/10/ A Séd-patak medrét szabályozni kell az Alkotmány utcától délre lévő szakaszon, a patak szabályozásának végrehajtása után pontosítandó a Z-4 jelű közpark keleti határvonala.
/11/ Földtani bemutatóhely területei (Z-Fb):
- hrsz 474/2
- hrsz 933 út területének a 890/1; 890/13 és a 893/1 hrsz-ú telkek előtti szakasza a Szabályozási Terv szerint.
/12/ A földtani bemutatóhely országos jelentőségű védett természeti emlék, ezért a területen csak olyan tevékenység folytatható, ami nem károsítja a természeti értéket, ott semmiféle építési tevékenység nem folytatható, illetve további hatósági korlátozások hozhatóak a terület megóvására.
/13/ Az 56 hrsz-ú telek területe csökkenthető, telekhatára és az ott húzódó szabályozási vonal, valamint az övezethatár a szomszédos csomópont (Fő utca-Szabadság tér) átépítésével módosítható.
/14/ Zöldterületeken létesülő támfalak, térfalak, vagy egyéb kertészeti építmény látható felülete vörös homokkőből, vagy egyéb természetes anyagból készüljön.
/15/ [146]
/16/ A „Z- 5” övezet területén kizárólag a vízparti élővilág megismerését, bemutatását lehetővé tevő megfigyelő (kilátó) tornyok és a természetvédelmi tanösvény építményei építhetők. A torony alapterülete maximum 16 m 2 lehet. A közpark gondozása, ápolása során biztosítani kell a meglévő természetközeli állapot megőrzését.
/17/ A „Z- 6” jelű övezet területén kerékpáros és gyalogos felületek és fásított parkoló helyezhető el. A parkoló az összterület legfeljebb 20%-át veheti igénybe. Épület nem építhető. Az övezet a terület zaj és rezgés elleni védelmét is szolgálja, ezért legalább 15 m széles háromszintű növényzet telepítendő. A fákat legalább 8 m-ként kell telepíteni.
/18/ [147] A „Z- 7” jelű övezet területén rendezvények fogadására alkalmas felületek, létesítmények alakítandók ki.
/19/ A „Z- 8” jelű övezet a parti sétány, melynek területén épület nem helyezhető el. A sétány burkolata 60%-ban természetes anyagból – kő, murva, kavics – létesítendő.
/20/ [148] A „Z-9” jelű övezet területén a szabályozási tervben jelölt sportpályák területét úgy kell kialakítani, hogy az alkalmanként személygépkocsi parkolóként is használható legyen.

Erdőterület (E)

35. § /1/ Erdőterület a szabályozási terven E jellel szabályozott erdőművelési ágú, illetve a településrendezési terv alapján erdősítésre javasolt, jelenleg gyep mezőgazdasági művelési ágban levő ingatlanok területe.

/2/ Az erdőterület rendeltetése és az építmények elhelyezése szempontjából a következő övezetekre tagolódik:
- védelmi (védett és védő) Ev
- gazdasági Eg
- egészségügyi, szociális, turisztikai Ee
/3/ [149]
/4/ Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezetében (Eg) az erdő rendeltetésének megfelelő erdő és vadgazdálkodási célú épületek helyezhetők el az alábbiak szerint:
- a beépíthető telek legkisebb mérete 10 ha ( 100.000 m 2 )
- a beépítés mértéke legfeljebb 0,3 %
- az építménymagasság legfeljebb 4,5 m és a homlokzatmagasság legfeljebb 5,5 m .
/5/ Az egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Ee) a rendeltetésnek megfelelő, a pihenést, testedzést, rekreációt szolgáló, valamint kilátó funkciójú építmények helyezhetők el, az alábbi feltételekkel:
- a beépíthető telek legkisebb mérete 10 ha (100.000 m2)
- a beépítés mértéke legfeljebb 0,3 %
- az épületek építménymagassága legfeljebb 4,5 m ; homlokzatmagassága legfeljebb 5,5 m - a kilátót kivéve.
/6/ Az erdőterületen csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő épületek alakíthatók ki. Az épületek nyeregtetővel alakítandók ki, amely nem kötelező a kilátó esetében.
/7/ Erdőterületen épület részleges közművesítettség (zárt szennyvíztároló létesítése) esetén helyezhető el.
/8/ Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve védelemre javasolt erdőterületen bánya, távközlési magas építmény, adótorony, antenna nem létesíthető.
/9/ Alsóörs területén lévő erdőkben, a folyamatos borítottság érdekében, favágás csak kivételesen indokolt esetben (pl. nem őshonos fafajokból álló, vagy természetes felújításra alkalmatlan állományok esetén) végezhető, de nagysága a 3 ha-t nem haladhatja meg.
/10/ A beépíthető telek méreténél kisebb méretű telek nem alakítható ki.
/11/ Kerítést csak kifejezetten erdőgazdálkodási és vadvédelmi célból lehet létesíteni.
/12/ 3000 m2-nél kisebb telek nem alakítható ki.

Mezőgazdasági terület

36. § /1/ A mezőgazdasági területet a tájkarakter, a természeti értékek, a felszíni vizek – különösen a Balaton vízminőségének – védelme, a termőtalaj és a termőföld termőképességének megőrzése, a mezőgazdasági és településfejlesztési szempontok érdekében a szabályozási terv az alábbi területfelhasználási egységekre osztja:

a) általános mezőgazdasági terület (Má)

b) kertes mezőgazdasági terület (Mk)

/2/ A mezőgazdasági területen erdő, sportolási célú gyep és vízfelület – halastó és épített kerti úszómedence kivételével - is létesíthető a szőlőkataszter I. osztályú területeket kivéve.
/3/ [150] [151]

Általános mezőgazdasági terület (Má)

37. § /1/ Az általános mezőgazdasági területbe – az Má-N,Má-1 és Má-2jelű terület – az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület tartozik, amelyek közül az Má-1és Má-2jelű területeken a növénytermesztés, szőlő és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, továbbá a nevezett tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatás, termékfeldolgozás, tárolás építményei létesíthetők.

/2/ Az Má-N jelű területen épület és építmény nem helyezhető el.
/3/ [152] Az általános mezőgazdasági terület Má-1 övezetében az épület elhelyezés feltételei az alábbiak:
a) az övezetben a beépíthető telek legkisebb mérete:
szőlőművelési ág esetén 2 ha
gyümölcsös művelési ág esetén 3 ha
gyep művelési ág esetén 5 ha
szántó művelési ág esetén 20 ha .
b) az a) pontban szabályozott nagyságú telekre
szőlőművelés esetén 1 %-os beépítettséggel legfeljebb 300 m 2 alapterületű,
gyümölcsös művelési ág esetén 0,5 %-os beépítettséggel legfeljebb 500 m 2 alapterületű,
gyep művelési ág esetén 1%-os beépítettséggel legfeljebb 1000 m 2 alapterületű,
szántó művelési ág esetén 0,1 %-os beépítettséggel legfeljebb 200 m 2 alapterületű, az (1) bekezdésben felsorolt épületek helyezhetők el.
c) a beépíthető telek szélessége legkevesebb 50 m kell legyen.
/4/ [153] Az Má-1 jelű övezetben az 5 ha-nál nagyobb borvidéki szőlőterülettel rendelkező tulajdonos a törvényben meghatározott feltételek esetén legkevesebb 1 ha nagyságú és minimum 50 m széles telekre, legfeljebb 10 %-os beépítettséggel a szőlőművelés, feldolgozás, bortárolás és a borturizmus célját szolgáló épületet (pincészetet) építhet, ha a keletkezett szennyvíz ártalommentes elhelyezését az illetékes hatóság előírásai szerint megvalósítja. A beépítés mértéke a beszámított telkek összterületének 1%-át nem haladhatja meg.
/5/ Az Má-1 jelű övezetben kizárólag a felsőörsi országút melletti területen jelen szabályzat előírásai szerint, igény esetén a saját szükségletet meghaladó méretű állattartás is engedélyezhető Alsóörs állattartási és köztisztasági rendeleteivel összhangban.
/6/ Az általános mezőgazdasági terület Má-2 övezetében, amely szőlőkataszter I. osztályú terület az épületelhelyezés feltételei az alábbiak:
a) Az övezetben beépíthető telek legkisebb mérete
szőlőművelési ág esetén 2 ha , szántó, gyep, gyümölcs művelési ág esetén épület nem építhető, amíg a terület szőlőkataszter szerinti I. osztályú besorolását az FVM hivatalosan nem változtatja meg.
b) A legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított min. 2 ha nagyságú telekre 1 %-os beépítettséggel legfeljebb 300 m 2 alapterületű szőlőtermelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást és borturizmust szolgáló épület építhető.
/7/ Az általános mezőgazdasági területen a tájképi és népi építészeti hagyományokat figyelembe vevő, a táj jellegét erősítő épületek létesíthetők. Az építménymagasság a 4,0 métert, a homlokzatmagasság az 5,0 métert nem haladhatja meg. Beépítési mód: szabadonálló. Az épületek a telekhatártól legalább 10 m-re helyezhetők el. A föld alatti pinceszint nem számít be a beépítettségbe, de bruttó alapterülete nem haladhatja meg a telekméret 10%-át.

Kertes mezőgazdasági terület (Mk)

38. § /1/ Alsóörsön a kertes mezőgazdasági terület részben a kisüzemi jellegű termelésre, illetve a saját ellátást szolgáló kertészkedés és döntően az aktív szabadidő eltöltést biztosító kertészeti jellegű tevékenységek színtere – a szabályozási terven Mk-1, Mk-2, Mk-3, Mk-4, Mk-5 jellel jelölt mezőgazdasági terület.

/2/ A kertes mezőgazdasági területen a kertészeti termelést, termékfeldolgozást és tárolást szolgáló építmények (OTÉK 29. §.) helyezhetők el.
/3/ A kertes mezőgazdasági területek Mk-1 jelű területén az építményelhelyezés feltételei az alábbiak:
a) Az övezetben a beépíthető telek legkisebb mérete 1500 m 2 .
b) A beépíthető telek legkisebb szélessége 16 m .
c) Az övezetben legalább 80 %-ban szőlő, gyümölcsös vagy kertműveléssel hasznosított kertészetileg művelt telken szabad építeni.
d) Gyep (parlag), szántó, erdőművelési ágú telken épület nem helyezhető el.
e) Az épületek a telek 3 %-os beépítésével alakíthatók ki, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 8 % lehet.
f) Egy telken a tulajdonosok számától függetlenül egyetlen épület építhető.
/4/ A kertes mezőgazdasági területek Mk-2 jelű területén az épületelhelyezés feltételei az alábbiak:
a) Az övezetben a beépíthető telek legkisebb mérete 3000 m 2 , amely közút szabályozásakor a meglévő teleknél csökkenhet a szabályozás területével.
b) A beépíthető telek legkisebb szélessége 16 m .
c) Az övezetben legalább 80 %-ban szőlő, gyümölcsös vagy kertműveléssel hasznosított, kertészetileg művelt telken szabad építeni.
d) Gyep (parlag), szántó, erdő művelési ágú telken épület nem helyezhető el.
e) Az épületek a telek legfeljebb 3 %-os beépítettséggel alakíthatók ki, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 8 % lehet.
f) Egy telken a tulajdonosok számától függetlenül egyetlen épület építhető.
/5/ [154] A kertes mezőgazdasági terület Mk-3 jelű területén az épület elhelyezés feltételei az alábbiak:
a) Az övezetben beépíthető telek legkisebb mérete 2000 m 2 .
b) A beépíthető telek legkisebb szélessége 16 m .
c) Az övezetben, amely szőlőkataszter, I. osztályú, kizárólag 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telekre szabad a szőlőművelést, -feldolgozást, bortárolást és borturizmust szolgáló épületet építeni.
d) Az épületek a telek legfeljebb 3 %-os beépítettségével alakíthatók ki, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 8 %-ban lehetséges.
e) Az övezetben 200 m2-nél nagyobb alapterületű épületek nem építhetők, építménymagasság legfeljebb 4,0 m .
/6/ [155] A kertes mezőgazdasági terület Mk-3* jelű területén az építmény elhelyezés feltételei megegyeznek az Mk-3 jelű övezet előírásaival. Az Mk-3* övezet területén legkevesebb 3000 m2-es telken lakóépület is létesíthető legfeljebb 3%-os beépítettséggel.
/7/ [156] A kertes mezőgazdasági terület Mk-4 jelű területén az épületelhelyezés feltételei az alábbiak:
a) Az övezetben beépíthető telek legkisebb mérete 1500 m 2 .
b) A beépíthető telek legkisebb szélessége 16 m .
c) Az övezetben – amely szőlőkataszter szerint I. osztályú terület – legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telekre szabad a szőlőművelést, -feldolgozást és borturizmust szolgáló épületet építeni.
d) Az épületek a telek legfeljebb 3 %-os beépítettségével alakíthatók ki, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 8%.
e) Az övezetben bruttó 150 m2-nél nagyobb alapterületű épületek nem építhetők.
/8/ [157] A kertes mezőgazdasági terület Mk-5 jelű területén - amely a Nemzeti Park leendő védőövezete, tájképileg igen érzékeny terület - az épületelhelyezés feltételei az alábbiak:
a) Az övezetben a beépíthető telek legkisebb mérete 2000 m 2 .
b) A beépíthető telek legkisebb szélessége 20 m .
c) Az övezetben – amely szőlőkataszter I. osztályú terület – legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított területre szabad építeni.
d) Az épületek a telek legfeljebb 2 %-os beépítésével alakíthatók ki, a terepszint alatti beépítés legfeljebb 5%.
e) Az övezetben 90 m2-nél nagyobb alapterületű épület nem építhető.
/9/ [158] Az erózió által veszélyeztetett területeken a más jogszabályoknak megfelelően tudatos talajvédelmi és agrotechnikai eljárások alkalmazásával a csapadékvíz visszatartásával az erózió mértékét csökkenteni kell. Az övezet és az erdő, valamint a jelentősebb rétegvonallal párhuzamos utak mentén övárkokat kell kialakítani.
/10/ [159] A kertes mezőgazdasági területen a tájképi és népi építészeti hagyományokat figyelembe vevő: vakolt, tégla, kő homlokzati kialakítású, a táj jellegét erősítő épületek létesíthetők. Az építménymagasság a 4,0 métert, a homlokzatmagasság az 5,0 métert nem haladhatja meg. A tető dőlésszöge 40-45° közötti. Beépítési mód: szabadonálló, az épület a közterületi vagy utcai telekhatártól legfeljebb 10 m-re helyezhetők el.
/11/ [160] A kertes mezőgazdasági területeken meglévő épület csak akkor korszerűsíthető, bővíthető, ha az adott telekre és épületre vonatkozó övezeti paramétereket és előírásokat maradéktalanul teljesül.
/12/ [161] A Feketerigó /1586 hrsz/ illetve a Perem /039 hrsz/ utca mély, vízmosásos szakaszai a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén törmelék lerakóhelynek kijelölhetők. A törmelék lerakóhelyek földdel és kizárólag szerves- és műanyagmentes építési-, bontási törmelékkel tölthetők fel, a balesetmentes feltöltés, anyagelhelyezés feltételeinek kialakítását követően.
/13/ [162] Az övezetben támfalgarázs, támfalba süllyesztett fedetlen gépkocsibeálló nem létesíthető.

Vízgazdálkodási terület

39. § /1/ [163] A vízgazdálkodással összefüggő terület:

a) Balaton vízmedre és parti sávja: V-B

b) Vízgazdálkodási terület tómedren kívül: V-B*

c) Séd-patak medre és parti sávja: V-S

d) Vízbeszerzési területek (védett vízbázisok): V-Vb

/2/ [164] Vízgazdálkodási területen:
a) a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással
b) a vízi közlekedéssel
c) a vízi sportolással
d) a strandolással
e) a halászattal és horgászattal
f) a kikötőkkel (hajókikötő, vitorláskikötő és csónakkikötő) összefüggő építmények helyezhetők el a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a vízügyi hatóság egyetértésével.
A telkek más jogszabály (pl. OTÉK, 2000. évi CXII. tv., part-rehabilitációs (tanulmány)terv stb.) szerint meghatározott legfeljebb 5%-os beépítettséggel építhetők be, ahol az építmény magassága nem haladhatja meg a 4,5 métert. [165]
/3/ [166] A Séd-patak medrét és parti sávját (V-S), közúti forgalom számára nem lehet igénybe venni, az nem vehető igénybe telkek gépkocsival történő megközelítésére.

Különleges beépítésre nem szánt terület: Kilátókert területe (Kk-K)

39/A. § [167] (1) Különleges terület Kilátókert területe (Kk-K)a kikapcsolódást, pihenést szolgáló építmények és gépjármű várakozóhelyek elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezetben épület nem létesíthető.

(3) Az övezetben a következő műtárgyak helyezhetők el:

a) pihenés,és kikapcsolódás céljára szolgáló műtárgyak,

b) kilátó műtárgya a természetes felszínhez képest maximálisan 5 méter járószinti magassággal,

(4) A területen 40%-os minimális zöldfelületi arányt kell biztosítani.

(5) A terület állandó közcélú használatát, elérhetőségét biztosítani kell.

(6) Az övezetben felszíni parkoló létesíthető az alábbi feltételekkel:

a) a parkolót fásítottan kell kialakítani: 1 fa/ 3 parkolóhely,

b) egy csoportban legfeljebb 4 parkolóhely létesíthető.

(7) Az övezetet határoló 0131 hrsz-ú út (Fő utca) mentén a telken belül fasort kell telepíteni a parkoló, vagy kilátó létesítésével egy időben.

V. Fejezet

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA,

AZ ÉPÍTETT ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE

Épített környezet védelme

40. § /1/ A helyi építészeti örökség védelmét a 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet: Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló rendelete alapján Alsóörs Község Önkormányzata külön rendeletben szabályozhatja.

Táji és természeti értékek védelme

41. § /1/ [168]

/2/ [169] A volt kőbányák térségére készülő tájrendezési tervet a vonatkozó törvény illetve a jelen szabályzat előírásaival összhangban át kell dolgozni.
/3/ Alsóörs területén az élővilágot, a természetes flórát és faunát, a természeti területeket gondos emberi tevékenységgel védeni szükséges.
/4/ Alsóörs Balaton-parti külterületi területén a vízgazdálkodási övezetbe sorolt V-B jellel jelölt területen a meglévő kikötőkön és a kiszolgáló építményeken kívül kizárólag nádas, gyep, erdő művelési ágú területhasználat engedélyezhető. Indokolt esetben közmű és közlekedési létesítmények az övezetben elhelyezhetők.
/5/ A cserhegyi és somló-hegyi erdőterületeket a turisztikai erdők kivételével az országos védelem bekövetkeztéig helyi védelem alá kell helyezni.
/6/ Kül- és belterületen az új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell biztosítani.
/7/ Kiegészítendő és védendő fasorok:
- Endrődi utca
- Mihálkovics sétány
- Gyöngyvirág utca
- Viola utca
- Hársfa utca
- Loki utca a 71-es út és Galamb utca között
- Sebők Soma köz.

Környezetvédelem

42. § /1/ Alsóörs a szennyeződés érzékenység szerint „A” fokozatba tartozik, ezért Alsóörs közigazgatási területén a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést,

a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt okozza,kizárja a környezet károsítást.
/2/ Az igazgatási területen talajszennyezést okozó létesítmény nem helyezhető el.
/3/ Alsóörs területén veszélyes hulladék nem tárolható.
/4/ Alsóörs területén csak olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek az érvényes levegőtisztaság-védelmi előírásokat kielégítik. A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a hatályos jogszabályok szerint kell figyelembe venni.
/5/ A zajvédelem az országos előírásoknak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó határértékek betartásra kerüljenek.
Zajvédelmi szempontból a közlekedésből származó megengedett A-hangnyomásszint a 71. számú főút mentén 65/55 dB, az egyéb lakóterületeken 55/45 dB, a beépítésre nem szánt területeken 50/40 dB.
/6/ A 8/2002. (III.22.) KöM- EüM rendelet 1. számú melléklete alapján
zajvédelmi szempontból érzékeny övezet:
a temető területe,
a közparkok területe,
a turisztikai erdők területe,
a védelemre javasolt területek,
az Ófalu védett területe,
ahol a különböző emberi tevékenységből származó zajterhelés nem lehet több nappal 45 dB, éjszaka 35 dB határértéknél, kivéve színpad hivatalos rendezvényei.
Zajvédelmi szempontból közepesen érzékeny a kertvárosias lakóterület, az üdülőterület, ahol a zajterhelés nem lehet több nappal 50 dB, éjszaka 40 dB határértéknél.
/6a/ [170] Zajvédelmi szempontból a Vk-10 övezetre a lakóterületre vonatkozó jogszabály szerinti határértéket kell alkalmazni.
/6b/7 Gksz-3 építési övezetben üzemelő létesítmények zajkibocsátása nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott üzemi létesítményektől származó zajterhelési határértékeket a Vadtelep üdülőterületén.
/7/ A vízfolyások, vízelvezető árkok rendszeres tisztítása, karbantartása az üzemeltető kötelessége.
/8/ Külterületen a vízfolyások medrétől 50 méteres távolságon belül csak a vízfolyás tisztításával, gondozásával kapcsolatos építmény helyezhető el.
/9/ Hulladékgyűjtésre csak szabványosított, zárt edény, konténer használható. Az összegyűjtött hulladék Alsóörs közigazgatási területén nem tárolható.
/10/ Alsóörs közigazgatási területén állattartó telep a Felsőörsi út melletti mezőgazdasági terület kivételével nem létesíthető.
/11/ Temető 50 m-es védőtávolságán belül kegyeletet sértő tevékenység, továbbá zajos, szagos, bűzös tevékenység nem folytatható, vendéglátó, sportolási és szórakoztató létesítmény nem építhető.
/12/ [171] A vasút tengelyvonalától számított 50 m védőtávolságán belül új lakóépület nem létesíthető.
/13/ A közcsatornába csak az MSZ szerinti szennyvíz vezethető be. Ennek elérése érdekében az ettől eltérő minőségű szennyvizek részére előtisztítást kell alkalmazni.
A megfelelően méretezett műtárgyak kiépítését és szakszerű üzemeltetését biztosítani kell.
/14/ [172] A Balatonba és annak szivárgójába tisztított szennyvíz sem vezethető be közvetlenül.
A Balatonba csapadékvíz csak a torkolati szakasz előtti olaj – és hordalékfogó műtárgy telepítése esetén vezethető be. A felszíni csapadékvíz elvezetéseknél a vonatkozó törvény szerint kell készülniük.
/15/8 Gksz-3 építési övezetben a benzinkút építményei fölé fényforrás nem irányítható.
VI. Fejezet

Sajátos jogintézmények

43. § .

/1/ A település területének rendezése során a következő sajátos jogintézmények alkalmazandók:
a) elővásárlási jog
b) helyi közút céljára történő lejegyzés
c) útépítési és közművesítési hozzájárulás
d) beültetési kötelezettség
e) kisajátítás
/2/ [173] Elővásárlási jog illeti meg Alsóörs Önkormányzatát a következő esetekben:
- közpark létesítése céljából: hrsz. 4; 149/30; 538/4; 539/2.
- A törvény szerint a part menti 30 m-es területen
- Egyéb közösségi fejlesztések céljából: hrsz. 1/5.
- Az elővásárlási jogot be kell vezetni az ingatlan nyilvántartásba.
/3/ Közút céljára történő lejegyzés:
Alsóörs Önkormányzata a szabályozási tervben lévő új utak létesítése, meglévők bővítése, szabályozása céljából a szükséges telkeket- telekrészeket a kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzéssel veszi igénybe.
/4/ [174] A szabályozási tervben az újonnan beépítésre szánt területeken az új beépítéshez szükséges és az új beépítéssel érintett meglévő utak szükséges átépítése esetén az utak, továbbá a közművek létesítésének költsége teljes egészében az új beépítés telkeinek tulajdonosait terheli.
/5/ Beültetési kötelezettséggel érintett területeket a Szabályozási Terv jelöli.
/6/ [175] Az SZT lapokon meghatározottak szerint legalább kétoldali fasor telepítendő:
a) a May János utca megépítését követő 5 éven belül, a 22,0 m-es szabályozási szélességén belül,
b) az Alkotmány utcában a May János utca és a Séd patak közti szakaszon.
c) a 71-es út Alsóörs közigazgatási határán belüli szakaszára.
/7/ A Horgásztanya területére (hrsz. 985/1, 986, 987), a hrsz. 988/4-8 és a 988/11-12 telkekre vonatkozóan az SZT és HÉSZ kidolgozásáig, de legfeljebb 3 évig változtatási tilalom van érvényben. A változtatási tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő.
VII. Fejezet

Záró rendelkezések

44. § /1/ E rendelet 2005. december 1-vel lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell

alkalmazni.
/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2004.(I.16.) sz. rendelete a Településrendezési tervhez kapcsolódó változtatási tilalom elrendeléséről, valamint ÁRT szabályozásáról szóló 5/2004.(IV.9.) sz. rendelete.
/3/ [176] A belterület vasútvonaltól délre fekvő közterületeinek, zöldterületeinek egységes kialakítása érdekében 5 éven belül el kell készíteni a közterület-alakítási tervet.
/4/ [177] Az Ófalu építészeti értékeinek védelme érdekében meg kell alkotni a településkép-véleményezési eljárásról szóló rendeletet.

44/A. §

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: FOGALOMMEGHATÁROZÁS [178] [179]

Bruttó szintterület:

épület bruttó szintterülete az építményszintek bruttó területeinek összege, amelybe nem kell beszámítani:
· Az épület 1,90 m –nél kisebb szabad belmagasságú területeit,
· Az első pinceszintnek minősülő építményszint területnek a lakásokhoz tartozó tárolóhelyiségeit,
· A személygépjármű-tároló területét az OTÉK illetve a helyi parkolási rendeletben megállapított férőhely mértékéig.

Fő rendeltetésű
épület:

Az építési telken elhelyezhető főfunkció, ennek megfelelő rendeltetésű épület.

Homlokzatmagasság:

Az OTÉK építménymagasság („H”) fogalommeghatározása és számítása szerinti, az abban meghatározott egyes homlokzatfelületek magassága

Kiszolgáló épület:

Az építési telken elsősorban a főfunkciót kiszolgáló funkciók elhelyezésére szolgáló épület.

Oldalhatáron álló
beépítés (O):

Oldalhatáron álló beépítés esetén az épület egyik főfala a telekhatáron vagy attól legfeljebb 1 m-re helyezendő.

Szintterületi
mutató:

az építési telek területén létesült épület/építmény összes bruttó szintterületének és az építési telek/telek területének viszonyszáma (mértékegysége: m2/m2)

Vadtelep:

A Füredi út-Balatoni út-közigazgatási határ által határolt terület

Közhasználatra átadandó terület:

Telek szabályozási tervlapon jelölt azon része, mely – külön szerződés keretében – közhasználatra megnyitott, és gyalogosforgalom által igénybe vehető.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: RÉGÉSZETI LELŐHELYEK [180]

Lelőhely neve

Lelőhely jellege

Lelőhely azonosító

Helye (HRSZ)

1.

Kisréti dűlő

Középkori település

7066

1678/16-17, 1682

2.

Református templom

Középkori és újkori templom

7067

3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3.

Török-ház

Középkori épület

7068

764, 771, 772, 773, 783/2, 784, 785, 790-792,

4.

Közép-sok

Újkőkori, népvándorlás-kori, honfoglalás kori, középkori település

7069

098/1-3, 098/8-11, 098/8-13

5.

Nemesség erdeje

Őskori lelőhely

7070

093/1, 0101/1

6.

Somlyó-hegy alja

Római, középkori település

7071

0121, 0129/5-9

7.

Kermencs-rét

Római kori villa

7072

019, 023/1, 1678/2-17, 1682, 1684,

8.

Orgona utca

Római kori település

3731, 37403

159/4-6, 159/9-23, 160-169, 197/1, 199, 200, 201, 2317-2322, 2324, 2325, 2326/1-2, 2329/1-4, 2330, 2331/1-4, 2333-2336

9.

Mihalkovics u. 6.

Római kori település

37037

301-306

10.

Szerdahelyi-dűlő

Római kori település

8379

997, 990/2-45

11.

Szerdahelyi-dűlő – Kemping

Római kori település

8378

995/3-4

12.

Lokiút-Hársfau.-Orgona u.-Viola u

Római kori település

51455

258/2

13.

Felső Sédre dűlő

Őskori, késő középkori település

54940

098/1-4, 098/9-13, 099, 0101/1-2, 0101/7-8

14.

Gátréti-dűlő

Őskori település

54941

0108/3, 0108/4, 0108/8-11, 0108/16

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰEMLÉK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE [181]

Műemléki környezet

HRSZ

Cím

Jelleg

Érintett telkek

1.

565

Ady Endre utca 3.

Népi lakóház

129/1, 558, 559, 562, 563, 564, 565, 566, 744, 745/1

2.

563

Endrődi utca 4.

Népi lakóház

3.

7

Templom utca

Református templom

3/1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15/1, 15/4, 0125

4.

772, 773

Petőfi köz 4.

Török adószedő-ház és melléképület

764, 771, 772, 773, 784, 785, 787, 790, 791

5.

074

Halacs

Népi présház, pince

073, 076, [182]

6.

1280

Szőlőhegy 53.

Népi lakóház

1276; 1282; 1284; 1293; 1351/7

7.

1634

Külterület-Aranybánya

Népi lakóház

1583; 1632; 1633; 1635; 1636;

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSI HELYEK, ÉS MŰEMLÉKI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLET ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE [183]
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK LISTÁJA (HRSZ): 13, 15/1, 15/2, 16/2, 22, 25/1, 35, 49, 50, 57/2, 71, 119/1, 119/3, 552/3, 553/5, 558, 729, 734, 736, 737, 747, 749, 755, 756, 762/2, 764, 775,799, 800, 801
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTÉSI HELYEK LISTÁJA (HRSZ): 7, 10, 12 15/3, 23, 25/2, 30, 32, 33, 38, 42/2, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 57/1, 59, 61, 69, 73, 74, 76, 119/2, 120, 555, 556, 568/4, 569, 573, 731, 734,738, 740, 742/1, 742/2, 743, 744, 754, 757, 758, 762/1, 763, 769, 773, 777, 778, 779, 780, 782, 783/1, 783/2, 788, 789, 790, 791, 792, 795, 800, 802, 803
MŰEMLÉKI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLET (HRSZ): 739 (Javasolt műemléki környezete: 738-742/1, 743, 560, 567, 568/3)
5. SZÁMÚ MELLÉKLET: TELEPÍTÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE [184]
Fák (SF 2Xi12/14)
1. Amygdalus communis (közönséges mandula)
2. Acercampestre(mezei juhar)
3. Fraxinus excelsior ssp. Pannonica' (magyarkőris)
4. Fraxinus ornus (virágos kőris)
5. Pyrus pyraster (vadkörte)
6. Quercuscerris (csertölgy)
7. Quercuspetraea (kocsánytalan tölgy)
8. Quercusrobur (kocsányos tölgy)
9. Sorbus domestica (háziberkenye)
10.Sorbus torminalis (barkóca berkenye)
11. Tilia cordata (kislevelű hárs)
12. Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
13. Fraxinusornus (virágos kőris)
14.Quercus cerris (csertölgy)
15.Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)
16.Sorbus domestica (háziberkenye)
17.Sorbus torminalis (barkóca berkenye)
18.Tilia cordata (kislevelű hárs)
19.Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)
Cserjék (intenzív telepítési sűrűség)
NAGYCSERJE KONT SL 60/80, ALACSONY CSERJE KONT SL 60/80
1. Berberis vulgaris (sóskaborbolya) 1 db/m2
2. Cornus mas (húsos som) 1 db/m2
3. Cornus sanguinea (veresgyűrű som) 2 db/m2
4. Corylus avellana (közönséges mogyoró) 1 db/m2
5. Cotinus coggygria (cserszömörce) 1 db/ m2
6. Crataegus monogyna (egybibés galagonya) 2 db/3 m2
7. Euonymus europeus (európai kecskerágó) 1 db/m2
8. Ligustrum vulgare (közönséges fagyal) 1 db/m2
9. Prunus spinosa (kökény) 3 db/2 m2
10. Rosa canina (vadrózsa) 2 db/3 m2
11. Syringa vulgaris (kerti orgona) 2 db/ m2
12. Viburnum lantana (ostorménfa) 1 db/m2
6. SZÁMÚ MELLÉKLET: EGYEDI TÁJÉRTÉKEK

MEGNEVEZÉS

HRSZ

Halacsi présház, pince, kúria szőlővel

074

Cserehegyi kilátó

093/2

Sziklacsoport

044

Óriás orra

043

Felső-máli kőrengeteg

041/2, 041/4, 093/3, 0112

Somlyó-hegyi kilátó

0129/5

Zsidó temető

0129/5

Temető

0125, 0124/3

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK
1. Védőtávolságok a MSz 7487/2 szerint:
- Ivóvízvezeték (épület alapjától) – D 300 mm-ig 3,0 m
- Víztározó medencék a műtárgy szélétől mért 10,0 m
és nyomásfokozó vagy a földfeltöltés rézsűtalpától mért 5,0 m
területsáv.
Jelenleg belső védőtávolságként lekerítve!
- Gravitációs csatorna (épület alapjától) 3,0 m
- Szennyvíz nyomócső: – D 300 mm-ig 3,0 m
– D 301 – 700 mm 5,0 m
- Szennyvíz átemelő: a műtárgy szélétől mért 10,0 m vagy a földfeltöltés rézsűtalpától mért 5,0 m
területsáv. Jelenleg belső védőtávolságként lekerítve!
- Az átemelők környékén időszakosan jelentkező szaghatás megszűntetéséről gondoskodni kell.
- Csapadékcsatorna (épület alapjától) 3,0 m
- Felszíni vízfolyás egyik part mentén 6,0 m
széles szabadon hagyandó sáv.
2. A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld feletti távvezetékek, villamos szabadvezetékek, erőművek, alállomások és villamosművek az IpM 11/1984.(VIII.22.) számú törvényerejű rendeletben, továbbá a MSz 151, a MSz 172 és a MSz 7487 számú magyar szabványokban rögzített biztonsági övezettel rendelkeznek.
3. A föld feletti nagy- és középfeszültségű szabadvezeték hálózatok biztonsági övezete a szélső vezetékszálak függőleges síkjától mérve mindkét irányban terjedően:
20 kV-os szabadvezeték esetében
– szimpla felfüggesztéssel, külterületen 5,0- 5,0 m
– kettős felfüggesztéssel 2,5- 2,5 m
4. A föld alatti 20 kV-os és 0,4 kV-os villamos kábel, vagy alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed.
5. A középfeszültségű hálózatok és berendezések további tervezési és kivitelezési munkái során be kell tartani a vonatkozó 1994. évi LXVIII. törvény, illetve a 34/1995. (IV.5.) Korm. rendeletés az 1/1967. (IV.28.) sz NIM rendelet előírásait.
6. A távközlési hálózatok, föld alatti kábelek és alépítmények a vonatkozó 2001. évi XL. törvény értelmében, valamint a MSz 7487. szabvány előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen max. 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed.
7. Hálózatbővítést a területfejlesztés igényeihez igazított adottságoknak megfelelően – a MSz 7487. szerint – a közterületeken a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új csőhálózat kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell megoldani. A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a terület 100%-os ellátását kell szolgálnia. Ide kell elhelyezni az alközpontokat összekötő törzs- és átkérő kábelhálózatokat is. A távbeszélő állomásokhoz csatlakozó elosztóhálózatok a gyalogos közlekedés területsávjában minden utcában kiépíthetők.
8. Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti és ipari gáz-nyomásszabályozó berendezések biztonsági övezeteit az IpM 6/1982. (V.6.) számú törvényerejű, valamint a GOMBSZ rendeletei, továbbá a MSz 7048. és a MSz 7487. számú szabványok a nyomásfokozatoktól függően a csővezeték tengelyvonalától mindkét irányban terjedően az alábbiak szerint rögzíti:
nagyközépnyomású hálózatoknál 5,0- 5,0 m
középnyomású hálózatoknál 4,0- 4,0 m
nagyközép/középnyomású körzeti
nyomásszabályozó berendezésnél 15,0x15,0 m-es terület
9. Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a MSz 7487. számú szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti „hideg” oldali közműsávot az egyéb közművezetékektől 1,0-1,0 méteres védőtávolsággal biztosítani kell.
A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság
(MSZ 7487/2 szerint) méretek m-ben


Vezeték megnevezése


Vízvezeték


Csatorna

Közép-
feszültségű

Távközlő
vezeték
(védőszerkezetben)

Gázelosztó
vezeték

Vízvezeték

-

1,5

0,7

0,7

0,7

Csatorna

(1,0)

-

1,0

1,0

1,0

Középfeszültségű

(0,7)

(0,7)

-

0,5

0,5

Távközlő vezeték
(védőszerkezetben)

(0,7)

(0,7)

(0,5)

-

0,5

Gázelosztó vezeték

(0,7)

(1,0)

(0,5)

(0,5)

-

Megjegyzés: A zárójeles értékek a közös közműárkos megoldásra vonatkoznak.
10. A 2000. évi CXII. Tv szerinti T1, T-2 területeken új villamos energia ellátási létesítményeket táv- és hírközlő vezetékeket terepszint alatt kell elhelyezni.
2. SZÁMÚ FÜGGELÉK [185]
7. MELLÉKLET

7.1. melléklet

Külterület Szabályozási Tervlap (SZT1):

7.2. melléklet

Alsóörs Belterület Szabályozási Terv (SZT2):

7.3. melléklet

Alsóörs-Ófalu Szabályozási Terv (SZT3):

7.4. melléklet

Alsóörs Szerdahelyi-dűlő Szabályozási Terv (SZT4):
1

Módosította a 8/2023.(IV.18.) számú önkormányzati rendelet

2

Módosította a15/2022.(VII.04.) számú önkormányzati rendelet

3

Módosította a15/2022.(VII.04.) számú önkormányzati rendelet

4

Módosította a15/2022.(VII.04.) számú önkormányzati rendelet

5

Hatályon kívül helyezi a 15/2022.(VII.04.)számú önkormányzati rendelet

6

Hatályon kívül helyezi a 15/2022.(VII.04.)számú önkormányzati rendelet

7

Módosította a 15/2022.(VII.04.) számú önkormányzati rendelet

8

Módosította a 15/2022.(VII.04.) számú önkormányzati rendelet