Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 14- 2022. 07. 14

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.14.

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, a 26. §-ában, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 130. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a polgármester hatáskörében eljárva maximum 30.000,- Ft/fő/év összegben állapíthat meg települési támogatást.

2. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,

a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője, jogcím nélküli használója, és

b) akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg

ba) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át,

bb) kétszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 270%-át,

bc) többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%-át, és

c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona és

d) a lakásfenntartási költsége meghaladja a 8.000,- Ft-ot.

(2) A támogatás havi összege 8.000,- Ft.

3. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a vényköteles havi rendszeres gyógyszerköltsége legalább 6.000,- Ft és az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg

a) családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(2) A gyógyszertámogatás havi összege 6.000,- Ft.

4. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetési támogatás összege a koporsós temetés esetében 50.000,- Ft, hamvasztásos temetés esetében 40.000,- Ft.

5. § (1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,

a) akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b) egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén a 300%-át.

(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A rendkívüli települési támogatás összege- a (4) bekezdésben szabályozott esetek kivételével – családonként nem haladhatja meg évente az 50.000,- Ft-ot.

(4) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállása esetén jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési támogatás adható kérelemre, vagy hivatalból évi egy alkalommal a rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja esetben maximum 40.000,- Ft, a b) és c) pontja szerinti esetben maximum 50.000,- Ft értékben.

(5) A rendkívüli települési támogatás természetben is nyújtható: étkezés,- és térítési díj átvállalásával, élelmiszer-ellátás, tüzelősegély formájában, illetve közüzemi díj szolgáltató részére történő közvetlen átutalásával.

6. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Beiskolázási segély állapítható meg annak a családnak, ahol a gyermek általános, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedülálló szülő (törvényes képviselő) esetén a 250%-át

(2) A beiskolázási segély összege tanévenként 8.000,- Ft/gyermek.

7. § A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át, és

a) legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Herenden bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

b) akinek legalább az egyik szülője Herend közigazgatási területén lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik és életvitelszerűen itt is él.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben a rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.