Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A Herendi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Hatályos: 2022. 11. 16

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

A Herendi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

2022.11.16.

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, továbbá 236. § (4) bekezdésében, valamint 237. §- ában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Herendi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőire terjed ki.

(2) A rendelet 2. §- ában meghatározottakat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott ügykezelőkre és munkavállalókra is alkalmazni kell.

(3) A rendelet 2. §- ában meghatározottakat a főállású polgármesterre is alkalmazni kell.

2. § (1) A Hivatalban a köztisztviselő részére egyéb juttatásként szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás, szociális és kegyeleti támogatás nyújtható az e rendeletben meghatározottak szerint.

(2) A köztisztviselő

a) jóléti juttatásként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján cafetéria juttatásra

b) egészségügyi juttatásként, amennyiben munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a részére szükséges szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához vissza nem térítendő hozzájárulásra jogosult.

(3) A köztisztviselő részére a Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében képzési-, továbbképzési támogatást biztosíthat.

(4) A köztisztviselő részére szociális juttatásként

a) albérleti díj hozzájárulás,

b) illetményelőleg,

c) életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására, továbbá közeli hozzátartozója halála esetén, eseti pénzbeni támogatás nyújtható.

3. § A jegyző -a polgármesterrel előzetesen egyeztetve- egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg

a) juttatások mértékét, feltételeit,

b) az elbírálás és elszámolás rendjét,

c) a visszatérítés szabályait.

4. § A rendeletben foglalt juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a képviselő- testület éves költségvetésében biztosítja.

5. §1

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.