Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 20

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.20.
A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól
Általános indokolás
A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet megalkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva- az alábbiak szerint indoklom.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az eljárási rendelkezéseket a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ban meghatározottak szerint kell alkalmazni.
A 2. §-hoz
Herend Város Önkormányzata Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II.2.2.1 szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen a Belügyminiszter BMÖGF/349-6/2022. számú támogatói okirata szerint 86 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást. A támogatásból összesen 86 erdei m3 tűzifát kíván vásárolni az önkormányzat. A természetbeni formában nyújtandó szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit rendeletben kell szabályozni.
A javaslat szerint szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás azoknak nyújtható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 330%-át, az egyszemélyes háztartásban élő esetén a 380%-át, és a lakása fával fűthető, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott kizáró vagyonnal nem rendelkezik. Az elbírálás során előnyt élvez, aki a pályázati kiírásában előírtak szerint aktív korúak ellátásban, időskorúak járadékában, települési támogatásban (különösen lakásfenntartási támogatásban részesül,) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, továbbá két szociális körülmény került még megállapításra a kiskorú gyermeket nevelők, egyedül élő időskorú. Háztartásonként tekintettel a támogatás mennyiségére, csak legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa adható. A tűzifa kiszállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.
A 3. §-hoz
A támogatás felosztására hatáskörrel jogosult szerv a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Humán Ügyek Bizottsága.
Az igényeket két ütemben, 2022. november 4. napjáig, illetve 2023. január 20. napjáig lehet benyújtani. A támogatási igényeket a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.
A 4. §-hoz
A pályázati kiírás szerint szerint a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása 2023. március 31-ig meg kell, hogy történjen. A hatályon kívül helyezés időpontja így 2023. március 31. napja.