Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 33/2014 (VI.30.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 33/2014 (VI.30.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

2023.01.01.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Építményadó

1. §23 Az alcím alkalmazása során:

1. Súlyos mozgáskorlátozott személy: aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.

2. Üzleti célt szolgáló építmény: olyan épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.

3. Életvitelszerű lakóhely: magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, ahonnan az életét szervezi munkavégzés esetén rendszeresen innen indul munkába vagy ide tér haza és ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás – legjellemzőbben folytatja, amely a családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.

4.4

2. § (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke:

a) 1100 Ft/m2/év a b) és c) pont kivételével,

b)5 350 Ft/m2/év a magánszemély adóalany 40 m2 alapterületet el nem érő gépjárműtárolója (ide értve a teremgarázst és mélygarázst) esetén, amennyiben az nem szolgál üzleti célt,

c) 300 Ft/m2/év a vállalkozó adóalany lakása, amennyiben kizárólag lakás céljára szolgál.

2/A. §67

3. §8 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában foglaltakon kívül mentes az adó alól:

a) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt gépjárműtároló, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élő – a Ptk. szerinti – közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés alapján tartásra kötelezett személynek, mint adóalanynak tulajdonában áll,

b) a szerzői jogdíjas tevékenységet folytató hivatásos művész tulajdonában lévő műterem.

c)910 Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában lévő és életvitelszerű lakhatást biztosító lakás, amely után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni. A mentesség feltétele továbbá, hogy a lakás sem egészben, sem részben egyéb szálláshely-szolgáltatás céljára nem hasznosított.

2. Helyi iparűzési adó

4. §1112 Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

4/A. §1314 (1)

(2)

5. § (1)1516

(2)17 Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

3. Idegenforgalmi adó

6. §1819 Az idegenforgalmi adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

7. § (1)20

(2)21 A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell.

4. Magánszemélyek kommunális adója

8. § Az alcím alkalmazása során:

1.22

2.23

9. §24 Az adó évi mértéke lakásonként:

a) a 30 m2 és az azt el nem érő alapterületű lakások esetében 0,-Ft

b) a 30 m2-t meghaladó, de 70 m2-t el nem érő alapterületű lakások esetében 5.000,-Ft

c) a 70 m2 és az azt meghaladó, de a 150 m2-t el nem érő alapterületű lakások esetében 8.000,-Ft

d) 150 m2 és azt meghaladó alapterületű lakások esetében 20.000,-Ft.

10. § (1)25 Mentesül az adó megfizetése alól, aki az év első napján végleges vagy jogerős határozat alapján:

a) időskorúak járadékában, vagy

b)26 az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy

c) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(2)2728 Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az építmény, amely után az építményadóról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni.

(2a)29 Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az a telek, amely után a telekadóról szóló alcím alapján kell helyi adót fizetni.

(3) Mentesül az adó megfizetése alól:

a)30 a 65 év feletti, egyedül élő személy a lakcímnyilvántartás szerinti, életvitelszerűen lakhelyéül szolgáló lakása után,

b)31 az az adóalany, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján a vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban; vagy nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban, az életvitelszerűen lakóhelyéül szolgáló lakása után.

c)32 az az adóalany, aki 25. életévét-, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében 30. életévét be nem töltött álláskeresési járadékra jogosult, és tanulmányai befejezését követően álláskeresési járadékra nem szerzett jogosultságot, az általa bérelt, részben vagy egészben, tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás után, feltéve, ha a lakást egyedül használja.”

11. §33 34Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a komfort nélküli lakás.

12. § (1)3536 Az adóalanyt a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan adómentesség nem illeti meg, ha

a) több lakás- vagy üdülő tulajdonnal,

b) több lakás bérleti jogával,vagy

c) több lakás- vagy üdülő haszonélvezeti jogával rendelkezik.

(2)37 Az adómentesség vagy kedvezmény nem illeti meg azt az adóalanyt, aki az adóköteles lakást üzleti célra hasznosítja.

13. § Az adómentességet és az adókedvezményt az arra való jogosultság megnyíltát követő évtől kell engedélyezni, vagy a megszűnését követő évtől kell megszüntetni.

14. § (1)38 Az adómentesség megállapítása iránti kérelmet tárgyév január 31. napjáig kell benyújtani. A 10. § (3) bekezdés b) pontja esetében a kérelemhez csatolni kell az igazolást arról, hogy a kérelmező legalább 3 gyermek után részesül családi pótlékban.

(2)39

5. Telekadó

15. § Az alcím alkalmazása során:

1. 40
2. 41
3. 42
4. Főépítmény az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott főépítmény.
5. 43,44 Igazoltan tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll az 1 hektár feletti alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett terület, ha ezt az adózó haszonbérleti szerződéssel, vagy a mezőgazdasági feladatokat ellátó területi államigazgatási szerv által kiállított igazolással igazolja.
6. 45 Üzleti célt szolgáló telek: olyan telek, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használ, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadását is.
7.46, 47 Mezőgazdasági művelés alatt álló telek: az az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett ingatlan, amelynek a teljes területét az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli.

16. § (1)48 Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

(2) Az adó mértéke:

a) épülettel be nem épített belterületi telek esetében:

aa) I. övezet 300 Ft/m2/év,

ab)49 II. övezet 180,-Ft/m2/év,

ac) III. övezet 20 Ft/m2/év,

b) épülettel beépített belterületi telek esetében: 0 Ft/m2/év,

c) külterületi telek esetében: 0 Ft/m2/év,

d)50 épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület és véderdő esetében 0 Ft/m2/év,

e) a HÉSZ szerinti közpark és zöldterület besorolású telek esetében 0 Ft/m2/év,

f) az igazoltan tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló, 1 hektár feletti alapterületű, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében: 0 Ft/m2/év,

g)51 magánút esetében 0 Ft/m2/év,

h)52 a 700 m2-t meg nem haladó alapterületű belterületi telek esetében 0 Ft/m2/év.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során:

a) I. övezet: belváros,

b) II. övezet: gazdasági terület,

c) III. övezet: az I.-II. övezetbe nem tartozó egyéb terület.

(4) Az övezeti lehatárolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

17. § (1)53 ,54,55 A vállalkozó üzleti célra szolgáló telke kivételével, természetes személy adóalany 700 m2-t meghaladó, de 1 hektárt nem meghaladó alapterületű belterületi telke mentes az adó alól, feltéve, hogy az adóalany az adótárgy egy részét sem adja használatba sem ingyenesen, sem ellenérték fejében, sem dologi-, sem kötelmi jogi jogcímen vállalkozásnak üzleti célra.

(2)5657 Mentes az adó megfizetése alól a belterületi lakótelekkel rendelkező magánszemély adóalany, ha azt lakóépülettel beépíti, a végleges vagy jogerős építési engedély kiadásának vagy az egyszerű bejelentés megtételének napját követő hónaptól a végleges vagy jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig, vagy a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása évének december 31. napjáig (továbbiakban együtt: végleges vagy jogerős használatbavételi engedély). A mentesség legfeljebb 3 évi időtartamra illeti meg az adóalanyt. A mentesség feltételeinek nem teljesülése esetén az adót visszamenőlegesen meg kell fizetni.

(3) Mentes az adó alól a belterületi lakótelekkel rendelkező magánszemély adóalany építési tilalom alatt álló telkének teljes területe – vállalkozó üzleti célra szolgáló telke kivételével – a tilalom megszűnése évének december 31. napjáig.

(4)58 A rendelet hatálybalépését követően beépített építési telek esetén a rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja szerint 0 Ft-os adómérték csak akkor alkalmazható, ha Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Építési Szabályzat) szerinti megengedett legnagyobb beépíthetőség legalább 30 %-ban teljesült. A kedvezmény csak az övezeti előírásokban szereplő funkciónak megfelelően épült főépítmény megléte esetén, a végleges vagy jogerős használatbavételi engedélyt követő évtől alkalmazható.

(5) Az a telek, amelyen a rajta található építmény részben elbontásra kerül és ezáltal a beépítettség mértéke a telek megengedett legnagyobb beépíthetőségének 30 %-a alá csökken, a bontást követő félév első napjától adókötelessé válik.

(6) Azt a magánszemély adóalanyt, aki az adóévet megelőző évben önkormányzat által szervezett vagy lakossági önerős kommunális közműberuházáshoz hozzájárulást, befizetést teljesített, úgy kérelemre a hozzájárulás, befizetés évét követő legfeljebb három évre adómentesség illeti meg.

(7) Mentes a telekadó alól:

a) a Helyi Építési Szabályzat szerint beépítésre szánt területen lévő telek, melynek geometriai alakja épület elhelyezését nem teszi lehetővé,

b) az a telek, melynek közterülettel vagy magánúttal közös határvonala az ingatlan-nyilvántartási térkép alapján a 3,00 métert nem éri el,

c) az a telek, melynek területét közművezeték vagy közműtárgy védőtávolsága oly módon érinti, hogy arra épület nem helyezhető el.

(8) Beépítettnek minősülő és beépítetlen telek összevonása esetén az újonnan létrejött telek csak abban az esetben minősül adómentesnek, ha a beépítettség mértéke tekintetében a Helyi Építési Szabályzat szerinti megengedett, legnagyobb beépíthetőség legalább 30 %-ban teljesül.

6.5960

17/A. §61 62

18. § (1) A rendelet 2014.szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)63

19. §6465

1. melléklet66

2. melléklet67

1

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2021. január 1. napjától.

2

Az 1.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 34/2015.(X.29.) Ör. 7.§-a. Hatályos 2016.01.01. napjától.

3

Módosította a 29/2017.(XI.23.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 36/2020. (IX. 24.) Ör. 1. § 1. pontja. Hatályos 2020. szeptember 25. napjától.

5

Módosította a 39/2016.(X.27.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

6

A rendeletet 2/A.§-al kiegészítette a 29/2017.(XI.23.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

7

Hatályon kívül helyezte a 36/2020. (IX. 24.) Ör. 1. § 2. pontja. Hatályos 2020. szeptember 25. napjától.

8

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. január 1. napjától.

9

A rendeletet a 3.§ c) ponttal kiegészítette a 34/2015.(X.29.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

10

Módosította a 26/2019.(XI.21.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

11

Módosította a 34/2015.(X.29.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

12

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2021. január 1. napjától.

13

A rendeletet 4/A.§-al kiegészítette a 34/2015.(X.29.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

14

Hatályon kívül helyezte az 58/2020. (XII.17.) Ör. 5. § (2) bekezdés 1. pontja. Hatályos 2021. január 1. napjától.

15

Módosította a 26/2019.(XI.21.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

16

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. január 1. napjától. Az 5. § (1) bekezdését a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

17

Kiegészítette a 34/2015.(X.29.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

18

Módosította a 26/2019.(XI.21.)Ör. 3.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

19

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2021. január 1. napjától.

20

Módosította a 28/2018.(VI.27.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától. A 7. § (1) bekezdését a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 7. § (2) bekezdése a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

22

Hatályon kívül helezte a 28/2018.(VI.27.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.

23

Hatályon kívül helyezte a 29/2017.(XI.23.)Ör. 9.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától

24

Módosította a 39/2016. (X.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

25

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2021. január 1. napjától.

26

Módosította a 34/2015.(X.29.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

27

Hatályon kívül helyezte a 39/2016.(X.27.) Ör. 5.§-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

28

Kiegészítette a 26/2019.(XI.21.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

29

Kiegészítette a 34/2015.(X.29.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

30

Módosította a 29/2017.(XI.23.)Ör. 3.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

31

Módosította a 26/2019.(XI.21.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

32

Módosította a 31/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. június 30. napjától.

33

Módosította a 39/2016. (X.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

34

Módosította a 29/2017.(XI.23.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

35

Módosította a 26/2019.(XI.21.)Ör. 5.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

36

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2021. január 1. napjától.

37

Módosította a 29/2017.(XI.23.)Ör. 5.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

38

Módosította a 26/2019.(XI.21.)Ör. 6.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

39

Hatályon kívül helyzete a 34/2015.(X.29.)Ör. 7.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

40

Hatályon kívül helyezte az 58/2020. (XII.17.) Ör. 5. § (2) bekezdés 2. pontja. Hatályos 2021. január 1. napjától.

41

Hatályon kívül helyezte az 58/2020. (XII.17.) Ör. 5. § (2) bekezdés 3. pontja. Hatályos 2021. január 1. napjától.

42

Hatályon kívül helyezte az 58/2020. (XII.17.) Ör. 5. § (2) bekezdés 4. pontja. Hatályos 2021. január 1. napjától.

43

Kiegészítette a 34/2015.(X.29.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

44

Módosította a 28/2018.(VI.27.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.

45

Kiegészítette a 29/2017.(XI.23.)Ör. 6.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

46

Kiegészítette a 29/2017.(XI.23.)Ör. 6.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

47

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2021. január 1. napjától.

48

Módosította a 34/2015.(X.29.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

49

Módosította a 34/2015.(X.29.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

50

Módosította a 34/2015.(X.29.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

51

Kiegészítette a 34/2015.(X.29.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

52

Kiegészítette a 34/2015.(X.29.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

53

Módosította a 34/2015.(X.29.)Ör. 4.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

54

Módosította a 39/2016. (X.27.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

55

Módosította a 40/2018.(XI.22.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

56

Módosította a 29/2017.(XI.23.)Ör. 7.§-a. Hatályos 2018.01.01.napjától.

57

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2021. január 1. napjától.

58

Módosította az 58/2020. (XII.17.) Ör. 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2021. január 1. napjától.

59

Kiegészítette a 47/2016. (XII.15.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

60

Hatályon kívül helyezte a 26/2019.(XI.21.)Ör. 7.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

61

Módosította a 28/2018.(VI.27.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.

62

Hatályon kívül helyezte a 26/2019.(XI.21.)Ör. 7.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

63

Hatályon kívül helyezte az 58/2020. (XII.17.) Ör. 5. § (2) bekezdés 5. pontja. Hatályos 2021. január 1. napjától.

64

A rendeletet a 19.§-al kiegészítette a 34/2015.(X.29.) Ör. 5.§-a. Hatályos 2016.01.01.napjától.

65

Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XII.15.) Ör. 16. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.

66

Kiegészítette a 34/2015. (X.29.) Ör. 6. §-a. Hatályos 2016.01.01.napjától. Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XII.15.) Ör. 16. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától. Kiegészítette a 29/2017. (XI.23) Ör. 8. §-a. Hatályos 2018.01.01. napjától.

67

Kiegészítette a 31/2016. (VI.29.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2016. június 30. napjától. Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XII.15.) Ör. 16. §-a. Hatályos 2017. január 1. napjától.