Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Hatályos: 2023. 12. 19

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

2023.12.19.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az életművükkel, munkájukkal Veszprém vármegye közéletében kiemelkedő teljesítményt nyújtó, maradandót alkotó, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel a vármegye szellemi és anyagi gyarapodását segítő személyek és közösségek iránti tisztelete és megbecsülése kifejezéseként kitüntető díjakat és elismeréseket (a továbbiakban együtt: díj vagy díjak) alapít.

2. § A közgyűlés által alapított díjak:

a) Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím,

b) Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés,

c) Pro Comitatu díj,

d) „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj,

e) Dr. Komjáthy László-díj,

f) Veszprém Vármegye Értéke cím.

3. § (1) A díjakat - a Pro Comitatu díj és a Veszprém Vármegye Értéke cím kivételével - a közgyűlés adományozza.

(2) A „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjat a közgyűlés a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: kamara) közösen adományozza.

(3) A díjak természetes személyeknek és – a Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím kivételével – kollektív díjként jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, közösségeknek (továbbiakban együtt: közösség) adományozhatók.

(4) A közösség részére kiadott díj egy díjnak minősül, ebben az esetben – a 17. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a közösségnek egy díszoklevelet és egy emlékplakettet kell átadni.

(5) Korábban már díjazott személy vagy közösség részére ugyanazon tevékenységéért ugyanaz a díj csak egy ízben adományozható.

4. § (1) A díjak adományozásával járó költségek fedezetét a Veszprém Vármegyei Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében kell biztosítani.

(2) A Dr. Komjáthy László-díjjal járó pénzjutalom összegét a közgyűlés az önkormányzat éves költségvetési rendeletében állapítja meg. Az összeg után járó közterheket az önkormányzat viseli.

5. § (1) A díjak – a Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés kivételével – elhunyt személyek részére, posztumusz is adományozhatók.

(2) A posztumusz díj átvételére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozó jogosult.

(3) A Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím és a Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés birtokosát elhalálozása esetén az önkormányzat saját halottjának tekintheti. A saját halottá nyilvánítás esetén történő eljárás szabályait külön önkormányzati rendelet szabályozza.

6. § (1) A díjazottakról a vármegyei jegyző nyilvántartást vezet, amely a díjazott hozzájáruló nyilatkozata alapján tartalmazza a díjazott nevét, lakcímét vagy székhelyét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, a díj odaítélésének évét, valamint a közgyűlési döntésről szóló határozat számát.

(2) A díjazottak nevét és a díj odaítélésének évét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

2. A díjak adományozásának eljárási rendje

7. § (1) A díjakra történő javaslattétel lehetőségéről a vármegyei jegyző a javaslattételre jogosultakat a helyben szokásos módon, az önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztatja.

(2) A javaslattétel érdekében a felhívás közzétételének határideje:

a) a Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés esetében miden év június 30. napja,

b) a „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj esetében minden év július 31. napja,

c) a Dr. Komjáthy László-díj esetében minden év december 31. napja.

(3) A javaslattétel benyújtására nyitva álló határidő a (2) bekezdésben megjelölt díjak esetében a felhívás közzétételétől számított 30 nap, a többi díj esetében folyamatos.

(4) Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

8. § (1) A javaslatokat a közgyűlés elnökéhez címezve, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: hivatal) kell benyújtani.

(2) A közgyűlés elnöke az adományozásra vonatkozó javaslatokat - a 2. § c) és f) pontjaiban megjelölt díjak kivételével - a közgyűlés elé terjeszti.

(3) A közgyűlés a díjak adományozásáról az e rendeletben foglaltak szerint dönt.

(4) A javaslattevő a javaslatát legkésőbb a közgyűlésnek a díj odaítéléséről szóló döntése meghozataláig visszavonhatja.

9. § (1) A díjat vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen a kitüntetésre különösen az:

a) aki a vármegye jó hírnevét csorbító, méltatlan magatartást tanúsít, vagy tevékenységet folytat, vagy

b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, vagy

c) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette, vagy

d) akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) A díjak visszavonására ugyanazon szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak. A visszavonásra irányuló javaslatot megfelelően indokolni kell, kivéve a közügyektől való jogerős eltiltást.

(4) A közgyűlés elnöke a kezdeményezést megvizsgálja, és amennyiben a (2) bekezdésben foglalt érdemtelenségi okot állapít meg, úgy a visszavonásra vonatkozó javaslatot a közgyűlés elé terjeszti.

(5) A díj visszavonásáról - a 20. § (7) bekezdésében és a 30. §-ban foglaltak figyelembevételével - a közgyűlés dönt.

(6) A posztumusz adományozott díjat visszavonni nem lehet.

10. § Az elismerésben részesült személy vagy szervezet az adományozást követően az elismerésről bármikor, indokolás nélkül lemondhat. A lemondás kizárólag írásban, az elismeréssel járó oklevél, emlék- és ajándéktárgy egyidejű visszaadásával érvényes.

3. Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím

11. § A Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím (a továbbiakban: tiszteletbeli polgár cím) a legmagasabb vármegyei kitüntetés, amely adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely a vármegyéhez kötődő kiemelkedően jelentős munkájával, cselekedetével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a vármegye jó hírnevéhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

12. § (1) A tiszteletbeli polgár cím erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formái: díszoklevél, továbbá amennyiben az önkormányzat éves költségvetésében a fedezet biztosított rá, aranymedál és annak mellre tűzve viselhető kicsinyített másolata.

(2) A díszoklevél tartalmazza:

a) az önkormányzat címerét,

b) a kitüntetett nevét, az általa viselt cím, rendfokozat, beosztás megjelölését,

c) a kitüntető cím megnevezését, a cím adományozásának rövid indokolását,

d) a kiállítás keltét,

e) a közgyűlés elnökének aláírását és

f) az önkormányzat díszpecsétjének lenyomatát.

(3) Az aranymedál 18 karátos aranyból készül, átmérője 50 mm, vastagsága 3 mm és a vármegye színeiből álló szalagon függ. Az aranymedál középén Veszprém vármegye címere, körülötte „Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára” felirat látható. Az aranymedál mellre tűzve viselhető kicsinyített másolatának átmérője 15 mm.

13. § (1) A tiszteletbeli polgár cím birtokosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi a (2) bekezdésben meghatározott jogokat.

(2) A vármegye tiszteletbeli polgára:

a) meghívandó a közgyűlés ünnepi megemlékezéseire és egyéb kiemelkedő rendezvényeire, ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

b) síremlékén – hozzájárulásával, illetve hozzátartozóinak hozzájárulásával – feltüntethető a „Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára” cím,

c) sírhelyén minden év decemberében - az önkormányzat első, 1990. december 15-én megtartott alakuló ülését ünneplő ünnepi megemlékezést megelőzően - az önkormányzat gondoskodik az emlékezés virágainak elhelyezéséről.

14. § A tiszteletbeli polgár cím adományozását írásban, részletes indokolással, lakóhelyétől függetlenül kezdeményezheti magánszemély, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

15. § (1) A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról a közgyűlés az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján minősített többséggel dönt.

(2) A tiszteletbeli polgár cím átadására december hónapban az önkormányzat első – 1990. december 15-én megtartott - alakuló ülését ünneplő megemlékezésen kerül sor.

(3) A tiszteletbeli polgár címből ciklusonként legfeljebb kettő adományozható.

4. Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

16. § Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés (a továbbiakban: Érdemrend) adományozható a vármegye életében a közösség javára kifejtett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények, a vármegye fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenység, vagy a vármegye lakossága életminőségének javításáért hosszabb időn át folytatott életpálya elismeréseként.

17. § (1) Az Érdemrend odaítélése erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formái: díszoklevél, az Érdemrenddel kitüntettek nyilvántartására szolgáló díszkönyvben való rögzítés, valamint, amennyiben az önkormányzat éves költségvetése fedezetet biztosít rá, aranyérem.

(2) A díszoklevél tartalmazza:

a) az önkormányzat címérét,

b) a kitüntetett nevét, foglalkozását vagy tevékenységi körét,

c) azt a kimagasló és tartósan eredményes tevékenységet, amelynek elismerése az Érdemrend odaítélése,

d) a kiállítás keltét,

e) a közgyűlés elnökének aláírását és

f) az önkormányzat díszpecsétjének lenyomatát.

(3) A díszkönyv a közgyűlés elnökének hivatali helyiségében kerül elhelyezésre, tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek a díszoklevélen rögzítésre kerülnek.

(4) Amennyiben a kitüntetést közösség kapja, az adományozásról szóló díszoklevél 1-1 példányát a közösség valamennyi tagjának át kell adni és a közösség valamennyi tagjának nevét a díszkönyvben is rögzíteni kell.

(5) Az aranyérem 18 karátos aranyból készül, átmérője 30 mm, vastagsága 3 mm, és a vármegye színeiből álló szalagon függ. Egyik oldalán a vármegye címere, a másik oldalán a kitüntetett személy vagy közösség neve és az adományozás éve látható.

18. § (1) Az Érdemrenddel kitüntetett személy, illetve közösség képviselője meghívandó a közgyűlés ünnepi megemlékezéseire és egyéb kiemelkedő rendezvényeire.

(2) Az Érdemrend odaítélése a kitüntetett részére - az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - előjogokat nem biztosít.

19. § Az Érdemrend adományozását írásban, részletes indokolással, lakóhelyétől függetlenül kezdeményezheti magánszemély, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

20. § (1) Az Érdemrend adományozásáról az Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.

(2) Az Érdemrendet posztumusz adományozni nem lehet. Nem minősül posztumusz adományozásnak, ha a kitüntetett személy a kitüntetése kezdeményezésekor életben volt.

(3) Az Érdemrend átadására minden évben december hónapban az önkormányzat első – 1990. december 15-én megtartott - alakuló ülését ünneplő megemlékezésen kerül sor.

(4) Kivételesen indokolt esetben - a közgyűlés döntése szerint - az Érdemrend átadására a (3) bekezdésben foglalttól eltérő időpontban is sor kerülhet.

(5) Az Érdemrend átadására a közgyűlés elnöke az Ügyrendi Bizottság elnökével együtt jogosult, amelyről beszámolnak az önkormányzat közgyűlésének soron következő ülésén.

(6) Egy naptári évben legfeljebb egy Érdemrend adományozható.

(7) Az Ügyrendi Bizottság őrködik az Érdemrend erkölcsi tisztasága felett, beleértve a méltatlanság miatti visszavonásra vonatkozó javaslat véleményezésének, ellenőrzésének jogát is.

5. Pro Comitatu díj

21. § (1) Pro Comitatu díj (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható Veszprém vármegye érdekében eredményesen tevékenykedő, valamint a vármegye területén kiemelkedő munkát végző magánszemélyek és közösségek szakmai munkájának elismerésére.

(2) A díj odaítélése erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formája: oklevél, valamint amennyiben az önkormányzat éves költségvetése fedezetet biztosít rá, bronz plakett.

(3) Az oklevél szövegét az elismerésében részesülő tevékenységéhez igazodóan a közgyűlés elnöke határozza meg.

(4) A bronz plakett 13 cm átmérőjű, 0,5 cm vastag, kör alakú. Egyik oldalán Veszprém vármegye címere látható koszorút jelképező domború nyomattal körülölelten, alatta félkör-ívben „Veszprém vármegye” felirat. Másik oldalán középen a Bakony-Balaton vidékét szimbolizáló, mélyített plasztikai felület, fölötte félkör-ívben Pro Comitatu felirat látható. A mélyített plasztikai felület alatt található az átadás évszáma és a díjazott neve, utólagos bevéséssel.

22. § A díj adományozására javaslatot tehetnek:

a) a közgyűlés tagjai,

b) a vármegyei jegyző,

c) a Veszprém vármegyében működő intézmények és fenntartóik vezetői,

d) a Veszprém vármegyei települési önkormányzatok polgármesterei.

23. § (1) A díjat a közgyűlés elnökének indítványára az Ügyrendi Bizottság egyetértése esetén a közgyűlés elnöke adományozza.

(2) A díjat a közgyűlés elnöke adja át. Az átadás időpontjának - lehetőség szerint - a nemzeti ünnepekhez kell igazodnia.

(3) A díj adományozásáról a közgyűlés elnöke a soron következő ülésen beszámol a közgyűlésnek.

(4) A díjból egy naptári évben legfeljebb kettő adományozható.

6. „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj

24. § A „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjat (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) a közgyűlés és a kamara közösen adományozza annak a Veszprém vármegyei társas- vagy egyéni vállalkozásnak, amely tagja a kamarának, közvetve vagy közvetlenül a vármegyéhez kötődő kiemelkedően jelentős munkájával, cselekedetével példaértékű eredményeket ért el a Veszprém vármegyében élő lakosok életminőségének javításában, és hozzájárult a vármegye gazdasági fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

25. § (1) A díj odaítélése erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formái: díszoklevél és művészi kivitelű tárgyjutalom.

(2) A díszoklevél tartalmazza:

a) az önkormányzat és a kamara címerét,

b) a kitüntetett vállalkozás nevét, tevékenységi körét,

c) az adományozás okát, vagyis azt a kimagasló és tartósan eredményes tevékenységet, amelynek elismerése a díj odaítélése,

d) az átadás dátumát,

e) a közgyűlés elnökének aláírását és az önkormányzat díszpecsétjének lenyomatát,

f) a kamara elnökének aláírását és a kamara bélyegzőjének lenyomatát.

(3) A tárgyjutalom a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által egyedi tervezésben gyártott, éveken át azonos anyagi értéket képviselő kézműves porcelán ajándéktárgy, amelyen a „Felelősség a közösségért és a környezetért díj” felirat, az átadás évszáma, továbbá a díjazott neve látható.

26. § (1) A díj birtokosa az adományozástól kezdve jogosult a díjat birtokolni és magát a díj birtokosának nevezni.

(2) A díj birtokosa meghívandó a közgyűlés ünnepi megemlékezéseire, egyéb kiemelkedő rendezvényeire.

27. § (1) A díj adományozását írásban, részletes indokolással kezdeményezhetik:

a) Veszprém vármegye helyi önkormányzatai,

b) vármegyei szintű társadalmi szervezetek,

c) a kamara,

d) a díj birtokosai,

e) legalább 5 Veszprém vármegyei vállalkozás képviselője közösen.

(2) A kezdeményezés a 8. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a kamara elnökének címezve is benyújtható.

(3) A díj adományozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:

a) az elismerésre javasolt vállalkozás nevét, székhelyét vagy telephelyét,

b) az elismerésre javasolt vállalkozás tevékenységének részletes bemutatását,

c) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

d) a díj adományozása alapjául szolgáló, a vármegye fejlődése érdekében kifejtett alábbi tevékenységek közül a vállalkozás által kiemelkedően folytatott legjellemzőbbet:

da) civil szervezetekben, kisközösségi önszerveződésekben, illetve ezek érdekében végzett szervező tevékenység,

db) kiemelkedően jelentős környezet-, és természetvédelmi tevékenység,

dc) környezettudatos tevékenység,

dd) az adott település sportéletének fellendítése érdekében nyújtott támogatás,

de) kulturális rendezvények, közösségi kiállítások, vásárok támogatása,

df) közösségi infrastruktúra fejlesztésének támogatása,

dg) közcélú alapítványok támogatása,

dh) közép- és felsőfokú képzés támogatása, ösztöndíjak alapítása.

28. § (1) A díj adományozásáról az Ügyrendi Bizottság, valamint a kamara elnökségének írásba foglalt egyetértő javaslata alapján a közgyűlés minősített többséggel dönt.

(2) A díj adományozásával kapcsolatban a szervezési feladatok ellátásáról a kamara, az adományozási feltételek fennállásának előzetes vizsgálatáról a hivatal a kamara elnökének egyetértésével gondoskodik.

29. § (1) A díjból évente legfeljebb egy adományozható.

(2) A díj átadására a kamara által szervezett éves nagy rendezvényen, általában a Gazdasági Évnyitó rendezvényen kerül sor. A díj átadására a kamara elnöke a közgyűlés elnökével együtt jogosult.

30. § A díj visszavonásáról a közgyűlés a kamara elnöksége véleményének kikérését követően dönt.

7. Dr. Komjáthy László-díj

31. § (1) Dr. Komjáthy László-díj (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azon természetes vagy jogi személy, továbbá egyéb szervezet számára, aki, vagy akik adott évben, vagy több éven át folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújtva példaértékű eredményeket értek el a közrend, a közbiztonság és bűnmegelőzés, vagy azok támogatása és az azzal kapcsolatos együttműködés területén Veszprém vármegyében.

(2) A díjból az alábbi kategóriákban kategóriánként egy-egy, évente összesen három adományozható:

a) vármegyei rendvédelmi szervek, szervezetek tagjai,

b) vármegyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy,

c) jogi személy vagy egyéb szervezet.

32. § (1) A díjazott az elismerés jeleként oklevelet, emlékplakettet, valamint pénzjutalmat vehet át.

(2) Az oklevél tartalmazza:

a) a kitüntetett személy vagy szervezet nevét, lakhelyét vagy székhelyét,

b) „a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért” feliratot,

c) az adományozás keltét,

d) a közgyűlés elnökének, Veszpém Megyei Jogú Város polgármesterének és a Veszprém vármegyei rendőr-főkapitánynak aláírását, pecsétjét.

(3) Az emlékplakett: 10 cm átmérőjű egyoldalas bronz plakett, melynek előlapját Dr. Komjáthy László domború mellképe díszíti. A domború mellkép felett „Dr. Komjáthy László-díj” körirat, a domború mellkép alatt pedig „1876-1930” évszám áll.

(4) A pénzjutalom összege kategóriánként bruttó: 100.000.-Ft.

33. § (1) A díj birtokosa az adományozástól kezdve jogosult a díjat birtokolni és magát a díj birtokosának nevezni.

(2) A díj birtokosa meghívandó a közgyűlés ünnepi megemlékezéseire, egyéb kiemelkedő rendezvényeire.

34. § (1) A díj adományozását írásban, részletes indokolással kezdeményezhetik:

a) Veszprém vármegye helyi önkormányzatai,

b) vármegyei szintű társadalmi szervezetek,

c) Veszprém vármegyei rendvédelmi szervek, szervezetek.

(2) A beérkezett javaslatok közül 3 tagú munkacsoport tesz javaslatot a díj adományozására a közgyűlés részére. A munkacsoport tagjai:

a) a közgyűlés elnöke,

b) a Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere és

c) a Veszprém vármegyei rendőr-főkapitány.

(3) Az adományozásról a közgyűlés minősített többségű szavazással a minden év február hónapban megtartásra kerülő ülésén dönt a (2) bekezdésben hivatkozott munkacsoport egyhangú javaslata alapján.

35. § (1) A díjat minden évben a rendőrség napja - a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség - keretében a közgyűlés elnöke, a Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere és a Veszprém vármegyei rendőr-főkapitány együtt adja át.

(2) A díj adományozási feltételei fennállásának előzetes vizsgálatáról a hivatal gondoskodik.

8. Veszprém Vármegye Értéke cím

36. § (1) A Veszprém Vármegye Értéke címmel (a továbbiakban: cím) a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdésében meghatározott szakterületi kategóriák egyike szerint azonosított nemzeti érték ismerhető el, amelyet a Veszprém Vármegyei Értéktár Bizottság a Veszprém Vármegyei Értéktár elemeként nyilvántartásba vett.

(2) A cím birtokosa a nemzeti érték vármegyei értéktárba történő felvételét kezdeményező javaslatot benyújtó magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

37. § (1) A cím birtokosa az elismerés jeleként oklevelet, üvegplakettet és dísztáblát vehet át.

(2) Az oklevél tartalmazza:

a) az önkormányzat címerét,

b) a javaslattevő nevét,

c) a nemzeti érték pontos megnevezését, szakterületi kategóriáját,

d) a kiállítás keltét,

e) a közgyűlés elnökének és a Veszprém Vármegyei Értéktár Bizottság elnökének aláírását

f) és az önkormányzat díszpecsétjének lenyomatát.

(3) A plakett 15 cm átmérőjű kör alakú üvegből készült díj, „Veszprém Vármegye Értéke” logóval gravírozva, díszdobozban.

(4) A dísztábla A/4 méretű fekvő formátumú, 8 mm anyagvastagságú élpolírozott plexi tábla, 4 db távtartóval ellátva, „Veszprém Vármegye Értéke” logóval gravírozva.

38. § (1) A cím birtokosa az adományozástól kezdve jogosult a címet birtokolni és magát a cím birtokosának nevezni.

(2) A cím birtokosa:

a) a címet a nemzeti értékhez kapcsolódóan megjelenítheti, felhasználhatja,

b) a dísztáblát a nemzeti érték fizikai fellelhetőségének helyén elhelyezheti.

39. § (1) A nemzeti érték Veszprém Vármegyei Értéktárba történő felvétele a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kezdeményezhető.

(2) Az értéktárba történő felvételt kezdeményező javaslat a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza.

(3) A javaslat szerinti nemzeti érték alkalmasságáról és a Veszprém Vármegyei Értéktár elemeként történő nyilvántartásba vételéről a Veszprém Vármegyei Értéktár Bizottság dönt.

(4) A cím átadására a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Vármegyei Igazgatósága éves rendezvényén, a Veszprém Vármegyei Értékünnepen kerül sor.

(5) A címet a Veszprém Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke adja át.

9. Záró rendelkezések

40. §1

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.