Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 11. 30

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.30.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a község lakói életminőségének fenntartása és a környezeti és természeti értékek megóvása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §. (1) bekezdés c.) pontjában, az 1995. évi XLII tv. 2. §-ában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. 49. §.(4) bekezdése és a törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek felhatalmazása alapján biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:”

2. § A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet „A közszolgáltatásért fizetendő díj, valamint annak fizetési módjának meghatározása” alcíme a következő 11/F. §-sal egészül ki:

„11/F. § (1) A települési önkormányzat kötelezettsége a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő intézkedések megtétele.

(2) A Képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

(3) A jegyző lakossági, falugondnoki bejelentésre, a képviselő-testület jelzésére vagy az általa a feladattal megbízott ügyintéző területbejárása során felvett jegyzőkönyve alapján deríti fel a településen az elhagyott hulladékot.

(4) A jegyző a bejelentést követő 15 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a közterületen elhagyott hulladék felszámolása érdekében, melynek költségeit Zalakomár Nagyközség Önkormányzata költségvetésében biztosítja. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

(5) A jegyző minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az elhagyott hulladék elhelyezőjét megtalálja, az elkövetőt felelősségre vonja.

(6) Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az ingatlan tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan ismerté válik, a hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jegyző jogosult.

(7) Amennyiben az elhagyott hulladék elszállításáról időközben a jegyző gondoskodott, akkor az elkövető köteles az általa elhagyott hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, és emellett a rá kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot megfizetni.

(8) Az ismeretlen tettes által közterületen, az önkormányzat tulajdonát képező területen a szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak kell gondoskodni. A szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolását követően lehetőségek szerint „Hulladék lerakása tilos” tábla kihelyezésével, egyéb módon, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.