Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) rendeletének módosításáról

2022.06.01.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2021. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2021. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt 604 211 029 Ft költségvetési kiadással 588 817 705 Ft költségvetési bevétellel 15 393 324 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 15 393 324 Ft finanszírozási bevétellel (15 393 324 Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 621 997 324 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 28 720 457 Ft működési többlet, és 44 113 781 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat 23 506 787 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 15 393 324 Ft.”

3. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet a 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet