Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

2022.06.01.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2021. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő - testület Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és költségvetési intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) bevételi főösszegét 635 046 460 Ft-ban , ebből működési célú bevételét 555 983 397 Ft-ban , felhalmozási célú bevételét 45 883 414 Ft-ban, finanszírozási bevételét 33 179 649 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 578 468 658 Ft-ban , ebből működési célú kiadását 488 309 493 Ft-ban, ebből személyi jellegű kiadásokat 171 189 664 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékokat 22 769 679 Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 147 361 897 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli 81 767 745 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli 31 683 216 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 33 537 292 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 75 608 554 Ft-ban , ebből: beruházások összegét 28 309 637 Ft-ban, felújítások összegét 47 298 917 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli 0 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli 0 Ft-ban, finanszírozási kiadás 14 550 611 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.

(4) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2021. évi kiadásainak részletezését a 2, 3a mellékletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kormányzati funkciónkénti kiadások, ill. a létszámadatok alakulását a rendelet 4. táblázatai tartalmazzák. Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 79 fő Ebből: Zalakomár Önkormányzatánál 66 fő, a Művelődési Házban 2 fő a Közös Hivatalban 11 fő

2. § (1) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 3.b. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.

b) Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat – 2021. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 9. és 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.