Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29- 2022. 06. 29

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) rendeletének módosításáról

2022.06.29.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2022. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2022. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt 467 965 243 Ft költségvetési kiadással 420 547 991 Ft költségvetési bevétellel 47 417 252 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 47 417 252 Ft finanszírozási bevétellel (47 417 252 Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 478 779 884 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 25 873 878 Ft működési többlet, és 73 291 130 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása. ”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 56 883 412 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.”

3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet