Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

(2) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege:)

„a) 4.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 80 %-át,
b) 3.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem eléri a szociális vetítési alap összegének 80 %-át, de nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130 %-át,”

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közlekedési tanulóbérlet támogatásra jogosult az a nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át és Zalakomár közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik, valamint életvitelszerűen a településen él.”

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatásként a középfokú és az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére tanulmányi ösztöndíj támogatást pályázat útján lehet igénybe venni. Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki(nek) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.”

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első alapképzési vagy első mesterképzési diplomájukat szerző illetve első felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók,]

„b) aki(nek) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.”

5. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési támogatás nyújtható gyermek születésekor, ha a szülők valamint a gyermekét egyedül nevelő anya a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Zalakomárban él. Az újszülött családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.”

6. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Támogatásra jogosult az az általános iskola 5-8. évfolyamán tanuló diák, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, és a család egyik tagjának sincs vagyona.

(3) A támogatás összege a szociális vetítési alap összegének 100%-a, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.”

7. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/C. § (1) Települési támogatásként beiskolázási támogatás, óvodáztatási támogatás és bölcsőde kezdési támogatás nyújtható a bölcsődébe járó, az óvodás, az általános iskolában tanulmányokat folytató, valamint a középfokú intézményekbe járó tanulók részére.

(2) A beiskolázási támogatás benyújtásának feltétele, hogy a gyermek és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.

(3) A kérelmet tárgyév augusztus hónapban lehet benyújtani, amelyhez csatolni szükséges az oktatási intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolást.

(4) A támogatás összege bölcsődésenként egységesen 15.000 Ft, óvodásonként egységesen 15.000 Ft, tanulónként egységesen 15.000 Ft. A támogatás tárgyév szeptember 15-ig kerül kifizetésre.”

8. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/E. § A képviselő- testület az idősek iránti tiszteletét kifejezésre juttatva a településen lakóhellyel rendelkező, 65. életévét betöltött, idős lakosokat egy alkalommal december hónapban 1.500 Ft összegű csomaggal ajándékozza meg, és ünnepség keretében vendégül látja.”

9. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20/F. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Települési támogatásban részesíthető az a fiatal házaspár, amelynek)

„d) a fiatal házaspár egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 850%-át.”

10. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20/I. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy,)

„c) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége legalább 8.000 forint, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg családban élőknél a 114.000 Ft-ot, egyedül élőknél a 156.750 Ft-ot.”

11. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Gyermekek részére bölcsődei gondozási díj

20/J. § (1) Települési támogatásként bölcsődei gondozási díj támogatásban részesíthető az a bölcsődei nevelés-gondozásban részt vevő gyermek, akinek

a) a család tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá

b) Zalakomár közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjainak együttes fennállása esetén az önkormányzat a gyermek bölcsődei gondozási díját 100%-ban átvállalja.

(3) A gyermek(ek) bölcsődei gondozási díj hozzájárulása az intézmény számlája alapján kerül kifizetésre.

(4) A kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő nyújthatja be.

(5) A polgármester a bölcsődei gondozási díj hozzájárulást a kérelem benyújtásának napjától állapítja meg.

(6) A bölcsődei gondozási díj hozzájárulás a kérelem benyújtásának napjától bölcsődei nevelés-gondozás végéig adható.

(7) A szülő vagy más törvényes képviselő az intézményváltást köteles haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.”

12. § (1) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.”

(2) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Ha a rendkívüli települési támogatást elemi kár miatt kell megállapítani, ez esetben a segély minimum összege a szociális vetítési alap összegének 2-szerese, maximuma 100.000 Ft.

(5) Tárgyéven belül egy személy részére megállapított rendkívüli települési támogatás összege- ide nem értve a (4), (6) és (10) bekezdésben foglalt támogatásokat- a szociális vetítési alap összegének kétszeresét nem haladhatja meg.”

(3) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel. Valamint a kérelmező nem tett lépéseket a társadalombiztosítás keretébe tartozó ellátás megállapítására.”

13. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetést Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Szociális Társulása a társulási megállapodás alapján az Egyesített Szociális Intézmény útján biztosítja.”

14. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtást Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Szociális Társulása a társulási megállapodás alapján az Egyesített Szociális Intézmény útján biztosítja.”

15. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés alapján, a 8751 Zalakomár Tavasz u. 13. szám alatt működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja.”

16. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nappali ellátást Nagykanizsa- Surd- Zalakomár Szociális Társulása a társulási megállapodás alapján az Egyesített Szociális Intézmény útján biztosítja.”

17. § Hatályát veszti a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet „Idősek támogatása” alcíme.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.