Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 18

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2023.02.18.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendeletet kell alkalmazni a köztemető tulajdonosának, fenntartójának, üzemeltetőjének, valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek (továbbiakban: temetkezési szolgáltatók), továbbá mindazoknak, akiknek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során, azzal összefüggésben jogaik keletkeznek, és reájuk kötelezettségek hárulnak.

2. A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

2. § Zalakomár nagyközség köztemetője: Zalakomár 472. hrsz-on kivett temetőként nyilvántartott 18 504 m2 nagyságú terület, Zalakomár 808. hrsz-on kivett temetőként nyilvántartott 19 861 m2 nagyságú terület, Zalakomár 0359. hrsz-on kivett temetőként nyilvántartott 4073 m2 nagyságú terület.

3. § (1) A köztemető tulajdonosa és fenntartója Zalakomár Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) A köztemető fenntartójának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.

(3) A köztemető fenntartója gondoskodik a ravatalozó tisztántartásáról, a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek biztosításáról.

4. § A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az önkormányzatot, az üzemeltetőt nem terheli.

5. § Az Önkormányzat, mint a köztemető tulajdonosa biztosítja a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a-h) pontjaiban foglaltakat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

3. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

6. § A temetkezési tevékenység során a köztemetőben vasárnap és ünnepnapok kivételével minden nap lehet temetni.

7. § A köztemetőt az üzemeltető folyamatosan nyitva tartja.

8. § A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető főbejáratánál kell közzétenni.

9. § A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, a látogatókat megbotránkoztatja.

10. § A vízvételi lehetőséget a köztemető területén a temető tulajdonosa biztosítja.

11. § A köztemetőbe állatot - kivéve vakvezető kutya - bevinni tilos.

12. § A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása.

13. § A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.

14. § A temető területén lévő vízvételi helyből csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen víz.

15. § A köztemető területére tehergépjármű, munkagép, lovas kocsi csak a temetkezési tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek felállításával összefüggésben és csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be.

16. § A sírhelyre csak olyan növény helyezhető el, mely a sírhelyek közötti távolság megtartását biztosítja. A temetőben történő faültetéshez a temető tulajdonosának írásbeli hozzájárulása szükséges.

17. § A sírok mellé ülőpadot elhelyezni, a sírhely környezetétől függően, a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet.

18. § A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékokat, szemetet lerakni csak az erre a célra kihelyezett hulladéktárolókban szabad. A temető hulladéktárolóiba földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből származó hulladékot lerakni tilos.

19. § Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés, bontás befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

20. § A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

4. Temetési helyek kialakításának rendje

21. § (1) Temetési helyek méretei:

a) egyes sírhely: 2,10 m x 0,90 m,

b) kettős sírhely: 2,10 m x 1,90 m,

c) urnasírhely: 0,80 m x 0,60 m,

d) sírbolt (kripta) 2 vagy 4 koporsó esetén: 2,2-2,5 m x 2,5 m vagy 2,2-2,5 m x 3,0 m,

e) urnafülke:

f) gyermeksír (10 éven aluli gyermek részére): 1,4 m x 0,60 m.

(2) A síremlék (vagy sírjel) legfeljebb 150 cm magas lehet.

(3) A mélyített felnőtt sírhely 2,20 m mély, amelybe a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv engedélye alapján még egy koporsó temethető.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.

22. § A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm. A sorok között 80 cm távolságot kell hagyni, a sírhely táblák között legalább 200 cm széles utat kell biztosítani.

5. A nyilvántartás

23. § A kegyeleti jogok gyakorlása céljából törvény alapján nyilvántartásokat kell vezetni.

24. § Az üzemeltető gondoskodik a nyilvántartó könyvek vezetéséről, a tárolt személyes adatok biztonságáról.

6. A temetési hely gazdálkodási szabályok

25. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) urnasírhely esetén 25 év,

d) urnafülke, urnakripta esetén 60 év.

(2) A síremlék nem foglalhat el a rendeletben meghatározott sírhelynél nagyobb területet. A sírhelyek fölé emelt síremlék, valamint a fejfák karbantartásáról, helyreállításáról a létesítő, vagy az örökös, saját költségén köteles gondoskodni.

(3) Az Önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosult figyelmét felhívhatja, az életet, veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni a sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, gondozására.

(4) A felhívás a temetési hely megjelölésével az önkormányzat hirdetőtábláján 90 napra történő kifüggesztéssel is teljesíthető.

26. § Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

7. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

27. § (1) A felnőtt sírhelynek 210 cm hosszúnak és 90 cm szélesnek kell lennie. A kettős sírhely 210 cm x 190 cm nagyságú. A gyermeksír (10 éven aluli gyermek részére) 140 cm hosszú és 60 cm széles.

(2) Sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely, melynek belső hossza legfeljebb 220-250 cm, szélessége kettő-három koporsó esetén 250 cm, négy-hat koporsó esetén 300 cm, hét-kilenc koporsó esetén 380 cm.

(3) A sírbolt (kripta) építéséhez az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(4) A sírbolt (kripta) birtokosa az, aki a birtokosi minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

(5) A sírboltba történő temetésre a sírbolt tulajdonosának a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók. Amennyiben erre vonatkozóan nem intézkedett, akkor a sírboltba a birtokos házastársát, egyenes ágbeli rokonait, továbbá utóbbiak házastársait lehet eltemetni.

(6) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező, de a sírokat, fenntartott sírhelyeket gondozni kell. Felhantolás esetén a sírdomb magassága maximum 50 cm lehet.

(7) A síremlék felállítása, felújítása, átépítése és elbontása csak az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával történhet.

8. Díszsírhelyek

28. § (1) A díszsírhely olyan, a temető központi részén elhelyezkedő sírhely, amelybe azon elhunytak temethetők, akik életük során a közélet javára végeztek kiemelkedő tevékenységet.

(2) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A díszsírhelyek használati ideje a temető fennállásig tart és használatuk díjtalan.

(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhunyt özvegye, közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói is elhelyezhetők.

(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Önkormányzat köteles gondoskodni.

9. Temetőfenntartási hozzájárulás és díjak

29. § Zalakomár Nagyközség Önkormányzata temetőfenntartási hozzájárulásról, a temetőbe való behajtási díjról, a temetési hely megváltási és újraváltási díjáról, a temetői létesítmények használati díjáról az 1. mellékletben rendelkezik.

10. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei

30. § (1) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végezhet az a vállalkozó, aki jogszabály alapján e tevékenység végzésére jogosult.

(2) Köztemetést csak az önkormányzat rendelhet el.

(3) Az Önkormányzat a temetési szolgáltatás során együttműködik az egyéni és társas vállalkozókkal.

(4) Az együttműködő szervezetek között – az egymásra utaltság következtében – fokozott együttműködésre van szükség. Elsődleges szempont a kegyeletet figyelembe vevő, magas színvonalú szolgáltatással párosult kulturált magatartás. Mindezek érdekében az üzemeltető temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(5) A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését – az egyházi temetések esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tartani.

(6) A temetkezési szolgáltató a temetés során csak olyan kelléket és cikkeket használhat fel, mely nem ütközik a törvénybe és olyan ravatalozást, vagy szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti etikai normákat.

(7) A vállalkozó csak az ügyfél általi meghatalmazás alapján járhat el a temetkezési szolgáltatás ügyében.

11. A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának rendje, összhangja

31. § A vállalkozó a tevékenység megkezdése előtt köteles az üzemeltetőnek bejelenteni az elvégzendő munkák jellegét, a vállalkozó nevét és elérhetőségét (székhely, telefonszám). A vállalkozó a befejezését követően köteles a munkavégzés során keletkezett hulladékot elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

32. § A vállalkozónak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető látogatóinak kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalmát és a temetési szertartásokat ne zavarják.

12. Záró rendelkezések

33. §1

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Temetési helyek megváltásának és újraváltásának díja

I. A temetési hely megváltási díj tételei:

Egyes sírhely

5.000.- Ft

Kettes sírhely

10.000.- Ft

Sírbolt

1 személyes

15.000.- Ft

2-3 személyes

25.000.- Ft

4-6 személyes

40.000.- Ft

7-9 személyes

50.000,- Ft

Gyermek sírhely

3.000.- Ft

Urnasírbolt

10.000.- Ft

Urna sírhely egyes

30.000., Ft

Urna sírhely dupla

60.000., Ft

II. A temetési hely, illetve sírhely újraváltási díj tételei:

Egyes sírhely

5.000.- Ft

Kettes sírhely

10.000.- Ft

Sírbolt

1 személyest

15.000.- Ft

2-3 személyes

25.000.- Ft

4-6 személyes

40.000.- Ft

7-9 személyes

50.000,- Ft

Gyermek sírhely

3.000.- Ft

Urnasírbolt

10.000.- Ft

Urna sírhely egyes

30.000,- Ft

Urna sírhely dupla

60.000,- Ft

III. Temető-fenntartási hozzájárulás díja (síremlékenként kell megfizetni)

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozó temető-fenntartási hozzájárulási díjat fizet, melynek mértéke:

4.500.- Ft/nap

IV. Ravatalozási kellékek, hűtő használata:

Ravatalozó használata

3.000.-Ft/temetésenként

Hűtő használata

4.000.-Ft/nap

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

1

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.