Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2024. 05. 01

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2024.05.01.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Zalakomár Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat intézményire terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-16. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2023. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2023. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2023. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt 523 408 930 Ft költségvetési kiadással 530 355 281 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 540 547 705 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 27 123 141 Ft működési többlet, és 20 176 790 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére nem elegendő az előző évi maradvány felhasználása, ezért a működési bevételek betervezésére került sor.

(3)2 A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2023. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2023. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt 397 084 535 Ft költségvetési kiadással 441 214 288 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg.

(4)3 A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 441 751 532 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 59 615 969 Ft működési többlet, és 15 486 216 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére nem elegendő az előző évi maradvány felhasználása, ezért a működési bevételek betervezésére került sor.

(5) Az Önkormányzat Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a fejlesztési és likvid hitelek visszafizetésére a tőke és járulék erejéig.

A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3a, 3b, 3c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 6. melléklet, felújítási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 440 493 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3)4 Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 6 946 351 Ft.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.(Közös Hivatal 12 fő, Önkormányzat 12 fő, Művelődési Ház 1 fő)

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

b) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 10. és a 11. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 12. melléklet szerint.

d) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 13. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2023. január 1-től) a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(4) Az önkormányzati intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

12. § (1) A Zalakomári székhelyű alapítványok, egyesületek és más egyéb társadalmi önszerveződő közösségek, civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önkormányzati intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

(7) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(8) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(9) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(10) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

(11) Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül köteles elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik Képviselő-testületi döntés alapján.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.

(3) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatot szolgáltatnak az önkormányzat részére a költségvetési törvény szabályai szerint megállapítható támogatásokhoz. Az intézményvezető felelős az adatszolgáltatás valódiságáért és az általa szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért.

(6) A jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.

(7) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(8) Az önkormányzati intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.

(9) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

15. § (1) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a 2023. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakarosi Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Takarékbank Zalakarosi fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzati intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett.

(4) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.

17. § A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § (1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre független belső ellenőr megbízása alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.

Vegyes rendelkezések

19. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2023. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2022. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (3) bekezdése a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (3) bekezdése a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 3. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 4. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

9

Az 5. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

10

A 6. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.

11

A 7. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.

12

A 8. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.

13

A 9. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

14

A 10. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.

15

A 11. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.

16

A 12. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.

17

A 13. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.

18

A 14. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.

19

A 15. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdése iktatta be.

20

A 16. mellékletet a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdése iktatta be.