Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.26.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2022. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2022. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi, azt 526 904 315 Ft költségvetési kiadással 467 036 581 Ft költségvetési bevétellel 59 867 734 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 59 867 734 Ft finanszírozási bevétellel (59 867 734 Ft belső finanszírozás) állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 540 896 185 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 30 197 764 Ft működési többlet, és 90 065 498 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása. ”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat 55 229 321 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya összesen 59 867 734 Ft.”

3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet