Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.05.27.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, az intézményvezetők, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.