Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

2023.05.26.

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2022. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő - testület Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és költségvetési intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtását

a) bevételi főösszegét 520 857 327 Ft-ban , ebből működési célú bevételét 436 358 969 Ft-ban , felhalmozási célú bevételét 10 638 756 Ft-ban, finanszírozási bevételét 75 208 085 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 520 416 834 Ft-ban , ebből működési célú kiadását 417 786 342 Ft-ban, ebből személyi jellegű kiadásokat 179 117 173 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékokat 21 984 360 Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 165 982 012 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli 2 581 207 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli 25 010 036 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 16 849 916 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 91 192 126 Ft-ban , ebből: beruházások összegét 7 068 002 Ft-ban, felújítások összegét 84 124 124 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli 0 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli 0 Ft-ban, finanszírozási kiadás 18 115 726 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.

(4) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2022. évi kiadásainak részletezését a 2, 3a mellékletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kormányzati funkciónkénti kiadások, ill. a létszámadatok alakulását a rendelet 4. táblázatai tartalmazzák. Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 78 fő Ebből: Zalakomár Önkormányzatánál 65 fő, a Művelődési Házban 2 fő a Közös Hivatalban 11 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 3.b. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.

b) Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a 3. melléklet szerint.

c) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat – 2022. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 9. és 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.